Recent Submissions

 • Poruchy zadní strany PV modulu 

  Author: Tereza Kalousová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Břinčil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  V této bakalářské práci se věnuji vadám zadní strany fotovoltaického modulu a jejich opravám. V první řadě byla provedena rešerše obecných vad PV modulů, na kterou navazovaly vady zadní vrstvy PV modulu. Dále jsem se ...
 • Vzorové příklady pro školní mikropočítač 

  Author: Miloš Mlejnek; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Bakalářská práce se zabývá školním mikroprocesorovým přípravkem určeným pro výuku mikroprocesorů. Jako ukázka pro práci s mikroprocesory jsou zpracovány vzorové příklady pro jednotlivé periferie mikroprocesorového přípravku. ...
 • Úložiště elektrické energie s využitím gravitační energie 

  Author: František Šup; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Tato práce se věnuje úložištím elektrické energie s využitím gravitační energie. V první části jsou popsány současně používané technologie a nové koncepty gravitačních úložišť. U každého typu jsou zmíněny jejich parametry ...
 • Prodloužení životnosti lithium-iontových baterií na základě analýzy degradačních procesů grafitové anody při cyklování 

  Author: Pavel Sobotka; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Charvát Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Bakalářská práce zkoumá stanovení optimálních hranic nabití lithiových článků s grafitovou zápornou elektrodou (anodou) na základě rešerše dějů probíhajících během nabíjení a vybíjení uvnitř článku. Z rešeršní části se ...
 • Návrh a praktická realizace vysokonapěťové kondenzátorové průchodky s využitím 3D tisku 

  Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šefl Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
  Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o vysokonapěťových průchodkách a vodivých polymerech pro 3D tisk, teoretické části, ve které se nachází matematický model a simulace, které ...
 • Numerické simulace vnitřních částečných výbojů v pevných izolačních materiálech 

  Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Doležel Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním částečných výbojů. Nejprve se v práci setkáváme s pojmy izolační materiály a elektrická pevnost. Následuje charakterizování fenoménu částečného výboje a způsoby jeho ...
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti adhezních vodivých spojů 

  Author: Jaromír Rohlena; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
  Tato bakalářská práce uvádí do problematiky elektricky vodivých lepidel. Dále se zabývá změnou elektrických vlastností vodivě lepených spojů v závislosti na jejich dodatečném dotvrzování. Její součástí je porovnání dvou ...
 • Komplexní řešení BMS systému 

  Author: Jakub Benda; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
  V této bakalářské práci řeším problematiku Systémů řízení baterie od jejich koncepce až po popis jednotlivých částí těchto systémů. Provedl jsem analýzu BMS, které může běžný spotřebitel zakoupit na českém trhu. Dále ...
 • Program pro řešení dějů ve vodní páře 

  Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Šťastný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program pro řešení dějů ve vodní páře. Pro tento účel byla provedena rešerše standardu IAPWS-IF97. Program byl vytvořen v prostředí Matlab za pomoci knihovny XSteam. Program řeší ...
 • Vlastnosti vodivých adhezních spojů po různých typech namáhání 

  Author: Jiří Sokol; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty a teplotních šoků na elektrický odpor vodivých lepidel. V teoretické části je popsáno složení elektricky vodivých lepidel. V teoretické části je dále popsáno rozdělení elektricky ...
 • Recyklace PV modulů – technologie zpracování pouzdřicích materiálů 

  Author: Patrik Konjević; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Černík Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá recyklací krystalických křemíkových modulů se zaměřením na zpracování pouzdřicích materiálů. Nejprve byla provedena rešerše používaných pouzdřicích materiálů ve PV průmyslu. Následuje popis ...
 • Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 

  Author: Jan Kasper; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Burlak Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zapínacích proudů malých transformátorů z hlediska jejich omezení konstrukčně nebo externím obvodem tak, aby bylo možné jednoduše jistit primární stranu transformátoru. Cílem této ...
 • Vliv povrchu DPS na kvalitu lepeného spoje 

  Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Práce se zabývá zkoumáním elektrických a mechanických vlastností lepených elektricky vodivých spojů v závislosti na povrchové úpravě desky plošných spojů (DPS). V teoretické části práce bude provedena rešerše zaměřená ...
 • Příprava a studium fluorescenčních koncentrátorů 

  Author: Štěpán Štafl; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kuliček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Bakalářská práce se věnuje analýze fluorescenčních solárních koncentrátorů na bázi organických barviv. Úvodem je popsán současný stav poznání tohoto typu koncentrace a v experimentální části je provedena příprava několika ...
 • Vliv tavidla na růst intermetalických vrstev v pájeném spoji 

  Author: Jan Kopáčik; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Wirth václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní informace ohledně pájení a kvality pájených spojů. Dále se věnuje pájecím slitinám a tavidlům, které se v pájecích slitinách ...
 • Testování pájitelnosti bezolovnatých slitin metodou smáčecích vah 

  Author: Iva Králová; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato diplomová práce řeší problematiku pájitelnosti bezolovnatých pájecích slitin. V první části byla provedena stručná rešerše bezolovnatého pájení se zaměřením na pájení vlnou, kterou následuje vysvětlení fyzikální ...
 • Studie elektrochemické migrace na povrchu desek plošných spojů 

  Author: Markéta Klimtová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Zahradník Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickou migrací na deskách plošných spojů, konkrétně na vlivu nepájivé masky na elektrochemickou migraci. V této práci byly testovány dva různé návrhy desky plošných spojů s povrchovou ...
 • Problematika nanášených vodivých cest na substráty 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Proces návrhu desek plošných spojů je velice komplexní. Ve většině případů zahrnuje tvorbu prototypů a výrobu kusových řad. Kusové řady nejčastěji slouží pro testovací a měřící účely. Pro tyto prototypy je vhodné využít ...
 • Technicko-ekonomické posouzení návrhu systému FVE pro rodinný dům 

  Author: Petr Chalupa; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Práce pojednává o optimalizaci výběru FVE na RD. Je vyhotoven výpočetní model, který umožní na základě určitých vstupů vyhodnotit ekonomickou výhodnost daného řešení. Pomocí iteračního výpočtu je pak zvolena FVE s ideálními ...
 • FEM simulace feromagnetických vláken v cementové směsi 

  Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kuba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Beton vyztužený ocelovými vlákny je nový kompozitní materiál, mezi jehož přednosti patří pevnost v tahu nebo odolnost vůči extrémnímu zatížení. Pevnost v požadovaném směru lze zvýšit orientací vláken do požadovaného směru, ...

View more