Poslední příspěvky

 • Simulace tříúrovňového DC-DC měniče se spínáním v nule napětí 

  Autor: Pavlík Tomáš; Vedoucí práce: Vrána Leoš; Oponent práce: Žáček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá problematikou měkkého spínání u kvazirezonančních měničů. Teoretický rozbor vysvětluje důvody jeho užití ve spínaných zdrojích i metody, kterými je měkkého spínání dosaženo. Tyto metody jsou dále ...
 • Porovnání současného stavu FV v České republice a Kazachstánu 

  Autor: Doskumbayeva Diana; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce:
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním současného stavu FV v ČR a Kazachstánu. V první části jsou popsány klimatické podmínky každého státu a oblasti, které jsou důležité pro stavbu fotovoltaických elektráren. ...
 • Vliv povrchové úpravy na vznik voidů v pájených spojích 

  Autor: Kozák Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Urbánek Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vzniku voidů v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, metodami pájení, tavidly, povrchovými úpravami a chybami vznikajícími při pájení, kde jsou ...
 • Termo-mechanické zkoušky pájených spojů 

  Autor: Beran Tomáš; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Starý Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na přetavení pájecí slitiny jednotlivých typů a termomechanické zkoušky závislé na vzniku intermetalických sloučenin doprovázejících heating factor. Teoretická část se zabývá pájecími slitinami, ...
 • Analýza struktury kovových materiálů s využitím transmisního elektronového mikroskopu 

  Autor: Domankuš Miroslav; Vedoucí práce: Němec Martin; Oponent práce: Gartnerová Viera
  Práca popisuje teóriu difrakcie elektrónového zväzku na kryštálovej mriežke pevných látok a techniky používané na prípravu vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Štruktúra binárnej horčíkovej zliatiny so zložením ...
 • Technologie odstředivého lití vrstev polymerních nanokompozitů rovnoměrné tloušťky s obsahem uhlíkových nanočástic 

  Autor: Viskunov Vadim; Vedoucí práce: Bouda Václav; Oponent práce: Lipták Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Tato bakalářská práce je věnována uhlíkatým nanostrukturám a polymerním nanokompozitům, které se využívají v elektrotechnice pro zlepšení elektrické a tepelné vodivosti. V práci jsou vysvětleny základní zásady zpracování ...
 • Použití TCP/IP pro emebeded aplikaci 

  Autor: Trinh Gia Phuc; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Hájek Jan
  Práce popisuje použití TCP/IP protokolu v embeded aplikacích. Pomocí vývojového procesorového kitu byl implementován webový server využívající IwIP stack. ?innost webového serveru byla ov??ována pomocí PC.P?ipojení k serveru ...
 • Studium antireflexních vrstev barevných solárních článků pomocí vláknového spektrometru 

  Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce:
  Tato práce se zabývá studiem antireflexních vrstev solárních článků. Pro stanovení významu těchto vrstev ve strukturách komerčních článků je v teoretické části popsán mechanismus absorpce a reflexe fotonů na rozhraní ...
 • Modelování provozu osobního výtahu v programu Witness 

  Autor: Khomytskyi Stanislav; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
  The paper is focused on development of models for single and multiple elevators. It is observed the most used and well known elevator control strategies such as Traction control, Zone strategy, Fuzzy control and others.
 • Ovladač sběrnice XpressNet 

  Autor: Mikulics Štefan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce:
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací ovladače sběrnice XpressNet, který umožňuje komplexní ovládání modelů lokomotiv a dalších zařízení na kolejišti. Součástí práce je vysvětlení principu sběrnice XpressNet a ...
 • Simulace aktivních filtrů 

  Autor: Burda Michal; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hájek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Práce se zabývá konceptem aktivního síťového filtrování. Aktivní síťové resp. výkonové filtry se většinou používají pro filtrování vyšších harmonických. Metoda použita v této práci je založena na P-Q teorii, neboli teorii ...
 • Měření VA charakteristik fotovoltaických článků 

  Autor: Klimt Kristián; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku. Práce navazuje na silovou část navrženou Ing. Martinem Horákem a Ing. Vojtěchem Vignerem, která umožňuje ...
 • Viskozita pastovitých materiálů pro elektrotechniku 

  Autor: Močička Jakub; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá viskozitou pastovitých materiálů pro elektrotechniku. V práci jsou popsány základní struktury, vlastnosti a využití past používaných pro tlusté vrstvy, dále je proveden rozbor tekutin z ...
 • Porovnání současných technologií pro akumulaci elektrické energie v systémech s obnovitelnými zdroji energie 

  Autor: Knotek Vojtěch; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Žák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalárská práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie s ohledem na obnovitelné zdroje. Predevším je popsána akumulace energie pomocí sekundárních baterií.
 • Mechanické vlastnosti spojů pájených ultrazvukem 

  Autor: Čepek Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá ultrazvukovým pájením, porovnáním této metody pájení s metodami konvenčními. Porovnáním vlastností těchto spojů jak z hlediska mechanického, tak fyzikálně-chemického.
 • Vliv okolního prostředí na tlustovrstvé struktury 

  Autor: Eichler Petr; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Haas Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato práce se zabývá degradačními procesy a vlivu okolí na tlustovrstvou strukturu. První část pojednává o vlastnostech, elektrických parametrech, složení a tvorbě tlustých vrstev. Následující část se zaměřuje na degradační ...
 • Vliv depozičních podmínek na elektrické vlastnosti plazmových nástřiků oxidu yttritého. 

  Autor: Hřibal Rostislav; Vedoucí práce: Kotlan Jiří; Oponent práce: Kovařík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem depozičních podmínek na elektrické vlastnosti plazmových nástřiků oxidu yttritého Y2O3. Klade si za cíl prostudovat tuto nepříliš probádanou oblast, a tím rozšířit aplikační možnosti ...
 • Pájené spoje, růst dendritů 

  Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Hirman Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Diplomová práce se zabývá elektrochemickou migrací a s tím souvisejícím růstem dendritů. Praktická část pak zkoumá vliv jednotlivých materiálů a prostředí a porovnává s teoretickými předpoklady.
 • Transient Effects on High Voltage Diode Stack under Reverse Bias 

  Autor: Papež, V.; Kojecký, B.; Kožíšek, J.; Hejhal, J.
  (2003)
  This article deals with a description and analysis of the fast transient processes which can occur during a local non-destructive breakdown in a circuit arranged by serial connection of reverse biased high-voltage silicon ...
 • OCVD Carrier Lifetime in P+NN+ Diode Structures With Axial Carrier Lifetime Gradient 

  Autor: Benda, V.; Černík, M.; Papež, V.
  (2006)
  The OCVD (open circuit voltage decay) method is the generally used method for the determining of carrier lifetime in the structures of semiconductor devices. This paper is focused on power diode (PCNNC) structures, in ...

Zobrazit další