Recent Submissions

 • Program pro řešení dějů ve vodní páře 

  Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Šťastný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program pro řešení dějů ve vodní páře. Pro tento účel byla provedena rešerše standardu IAPWS-IF97. Program byl vytvořen v prostředí Matlab za pomoci knihovny XSteam. Program řeší ...
 • Vlastnosti vodivých adhezních spojů po různých typech namáhání 

  Author: Jiří Sokol; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty a teplotních šoků na elektrický odpor vodivých lepidel. V teoretické části je popsáno složení elektricky vodivých lepidel. V teoretické části je dále popsáno rozdělení elektricky ...
 • Recyklace PV modulů – technologie zpracování pouzdřicích materiálů 

  Author: Patrik Konjević; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Černík Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá recyklací krystalických křemíkových modulů se zaměřením na zpracování pouzdřicích materiálů. Nejprve byla provedena rešerše používaných pouzdřicích materiálů ve PV průmyslu. Následuje popis ...
 • Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 

  Author: Jan Kasper; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Burlak Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zapínacích proudů malých transformátorů z hlediska jejich omezení konstrukčně nebo externím obvodem tak, aby bylo možné jednoduše jistit primární stranu transformátoru. Cílem této ...
 • Vliv povrchu DPS na kvalitu lepeného spoje 

  Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Práce se zabývá zkoumáním elektrických a mechanických vlastností lepených elektricky vodivých spojů v závislosti na povrchové úpravě desky plošných spojů (DPS). V teoretické části práce bude provedena rešerše zaměřená ...
 • Příprava a studium fluorescenčních koncentrátorů 

  Author: Štěpán Štafl; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kuliček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Bakalářská práce se věnuje analýze fluorescenčních solárních koncentrátorů na bázi organických barviv. Úvodem je popsán současný stav poznání tohoto typu koncentrace a v experimentální části je provedena příprava několika ...
 • Vliv tavidla na růst intermetalických vrstev v pájeném spoji 

  Author: Jan Kopáčik; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Wirth václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní informace ohledně pájení a kvality pájených spojů. Dále se věnuje pájecím slitinám a tavidlům, které se v pájecích slitinách ...
 • Testování pájitelnosti bezolovnatých slitin metodou smáčecích vah 

  Author: Iva Králová; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato diplomová práce řeší problematiku pájitelnosti bezolovnatých pájecích slitin. V první části byla provedena stručná rešerše bezolovnatého pájení se zaměřením na pájení vlnou, kterou následuje vysvětlení fyzikální ...
 • Studie elektrochemické migrace na povrchu desek plošných spojů 

  Author: Markéta Klimtová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Zahradník Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickou migrací na deskách plošných spojů, konkrétně na vlivu nepájivé masky na elektrochemickou migraci. V této práci byly testovány dva různé návrhy desky plošných spojů s povrchovou ...
 • Problematika nanášených vodivých cest na substráty 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Proces návrhu desek plošných spojů je velice komplexní. Ve většině případů zahrnuje tvorbu prototypů a výrobu kusových řad. Kusové řady nejčastěji slouží pro testovací a měřící účely. Pro tyto prototypy je vhodné využít ...
 • Technicko-ekonomické posouzení návrhu systému FVE pro rodinný dům 

  Author: Petr Chalupa; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Práce pojednává o optimalizaci výběru FVE na RD. Je vyhotoven výpočetní model, který umožní na základě určitých vstupů vyhodnotit ekonomickou výhodnost daného řešení. Pomocí iteračního výpočtu je pak zvolena FVE s ideálními ...
 • FEM simulace feromagnetických vláken v cementové směsi 

  Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kuba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Beton vyztužený ocelovými vlákny je nový kompozitní materiál, mezi jehož přednosti patří pevnost v tahu nebo odolnost vůči extrémnímu zatížení. Pevnost v požadovaném směru lze zvýšit orientací vláken do požadovaného směru, ...
 • Studie vzniku voidů u bezolovnatého pájení 

  Author: Marek Teringl; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Smrčka Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vznik dutin v bezolovnatých pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá teorií pájení, složením a vlastnostmi bezolovnatých pájecích slitin. Dále je probrán výskyt a tvorba dutin ...
 • Spolehlivostní analýza pájených spojů s ohledem na typ vývodů součástek a typ nosného substrátu 

  Author: Anna Kadlecová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šíma Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Tato práce se zabývá analýzou spolehlivosti pájených spojů na různých druzích nosných substrátů desek plošných spojů a na odlišných typech vývodů součástek v závislosti na počtu cyklů v teplotní šokové komoře. Celkem bylo ...
 • Simulace FV systému s ukládáním energie do vody 

  Author: Sahithi Angara; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tématem této bakalářské práce bylo analyzovat výkonnost fotovoltaického (FV) systému rodinného domu se sídlem v České Republice. Některé z hlavních úkolů, které byly provedeny, zahrnovaly: simulaci instalovaného FV domu v ...
 • Analýza termomechanických vlastností desek plošných spojů 

  Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Baudyš Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku oblasti desek plošných spojů. Teoretická část je zaměřena na výrobní proces, povrchové úpravy, možné chyby a možnosti testování desek plošných spojů. Praktická ...
 • Studium selektivních kontaktů solárních článků na bázi hybridních perovskitů pomocí povrchového fotovoltaického jevu 

  Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Hlavním cílem práce je porovnání solárních článků na bázi hybridního perovskitu s různou strukturou pomocí výsledků analýzy jejich povrchových vlastností. Práce začíná stručným úvodem vysvětlujícím obecnou strukturu, funkci ...
 • Spektrální odezva fotovoltaických článků a modulů 

  Author: Sándor Ádám; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Bouich Amal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Táto práca sa zabýva so spektrálnou odozvou fotovoltaických článkov a modulov. Je zameraná najmä na teoretický popis fotovoltaických článkov, princíp fungovania a na experimenty na určenie spektrálnej odozvy a homogenity ...
 • Řízení cementové mlýnice 

  Author: Jan Bitter; Supervisor: Strašík Jan; Opponent: Hlinovský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Práce se zabývá komplexním návrhem modernizace řídících komponent experimentální cementové mlýnice. V úvodní části jsou shrnuty hlavní důvody rekonstrukce a je podrobně popsána náhrada řídicího systému. V další části práce ...
 • Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce se zabývá chováním polymerních tlustých vrstev nanesených na různé typy podložek v závislosti na jejich proudovém zatěžování. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a technologie tlustých vrstev a podložky používané ...

View more