Recent Submissions

 • Vylepšené zachycení elektrického chování lithium-iontových baterií pomocí kinetického modelu 

  Author: Jan Kasper; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Vošahlík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem modelu lithium-iontového článku. Možnosti modelování článků baterií jsou v této práci popsány a z nich je vybrán tzv. 2RC model ekvivalentního elektrického obvodu a kinetický model. ...
 • Vliv výrobního procesu na vlastnosti LED svítidel 

  Author: Vojtěch Polena; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Formánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Práce si klade za cíl vyhodnotit výskyt a míru degradačních vlivů, kterými mohou působit materiály běžně užívané v LED svítidlech na přítomné LED součástky, zejména z pohledu poklesu jejich světelného toku a světelné ...
 • Sledovaní a diagnostika parametrů LED 

  Author: Marek Tirol; Supervisor: Plaček Martin; Opponent: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá pozorováním a vlivem degradace na různě kryté LED moduly. Výsledky praktické části poukázaly na vliv krytí LED modulů při degradaci, a tím na změny jejich vlastností. Degradace způsobuje ...
 • Maximalizace soběstačnosti vesnice 

  Author: Veronika Válková; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potenciálu soběstačnosti vesnice v oblasti výroby a spotřeby elektrické energie, s důrazem na využití obnovitelných zdrojů. Cílem práce je zhodnotit možnosti zvýšení soběstačnosti ...
 • Zhodnocení environmentálních a ekonomických hledisek odpadního zpracování lithium-iontového bateriového energetického úložiště 

  Author: David Havlíček; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku zpracování vysloužilých energetických úložišť založených na lithium iontové technologii, jejichž počet bude v budoucnu pravděpodobně narůstat v závislosti narůstající ...
 • Analýza vlastností povrchové úpravy pájecích plošek 

  Author: Miroslav Menšík; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Petráč Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tento dokument se zabývá tím, jaký vliv má intermetalická vrstva na DPS, která má svůj povrch upravený pomocí nanesené vrstvy imerzního cínu. Zabývá se vyhodnocením vlastností povrchové úpravy pájecích plošek při růstu ...
 • Mikro svářečka 

  Author: Tomáš Vostradovský; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Pačanda Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem svařovacího zdroje pro metody svařování elektrickým obloukem. Cílem je navržení spínaného zdroje ve vhodné topologii, která splňuje požadavky pro použití při svařovacích procesech a ...
 • Vliv materiálu selektivní elektrody na účinnost perovskitových solárních článků 

  Author: Tereza Staňková; Supervisor: Neykova Neda; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vrstev pro transport elektronů (ETL) v perovskitových solárních článcích, konkrétně oxidů zinečnatého (ZnO) a molybdenového (MoO₃). Hlavním cílem bylo analyzovat vlastnosti těchto ...
 • Technicko-ekonomické posouzení fázového a součtového měření u FVE 

  Author: Vojtěch Budín; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Krejcar Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu součtového a fázového měření v České republice a ekonomickému srovnání pro různé typy fotovoltaických elektráren. První část se bude věnovat informacím o fázovém a součtovém měření. ...
 • Predikce chování FV systémů z hlediska závad a poruch 

  Author: Terezie Klášterková; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Galeziok Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Předmětem této bakalářské práce je popis závad a poruch vyskytujících se na fotovoltaických (FV) elektrárnách a zhodnocení jejich důsledků na chod systému. V souvislosti s ověřováním stavu FV systému jsou definovány základní ...
 • Termomechanická analýza 3D-výtisků s využitím metody konečných prvků. 

  Author: Jakub Jirmann; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Při aditivní výrobě dochází k warpingu, což je termomechanická deformace, která vzniká při nerovnoměrném chladnutí a ne zcela optimálně nastavené geometrii. Jednou z nejpoužívanějších metod aditivní výroby je metoda FDM, ...
 • Posouzení kvality vývodů součástek pro technologii pájení 

  Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Teringl Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Práce je zaměřena na zkoumání kvality vývodů pro technologii pájení u exspirovaných a neexspirovaných součástek. V teoretické části byl zhotoven přehled běžně používaných materiálů a jejich vlastností v technologii pájení. ...
 • Posouzení pájecích past z pohledu exspirace 

  Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku pájecích past a jejich stárnutí. První část obsahuje stručnou rešerši o technologii povrchové montáže (SMT) a pájecích pastách. Dále se práce zabývá vybranými chybami spojenými ...
 • Příprava a charakterizace keramické kompozitní pryskyřice pro stereolitografii 

  Author: Jaroslav Pazourek; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Janda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Práce se zabývá přípravou kompozitního piezoelektrického materiálu pomocí stereolitografie. V úvodu se nachází rešerše o 3D tisku keramických materiálů se zaměřením na piezoelektrika. Dále je rozebrána příprava kompozitní ...
 • Porovnání metod pro vytváření tištěných vodivých vrstev 

  Author: Jakub Dobiáš; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  V této práci Vás seznámím se dvěma výrobními technologiemi k vytváření tištěných vodivých vrstev. Jedná se o sítotisk a Volteru V-One. Obě zařízení nanášejí různé tlustovrstvé pasty na nosné nevodivé podložky svým specifickým ...
 • Poruchy zadní strany PV modulu 

  Author: Tereza Kalousová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Břinčil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  V této bakalářské práci se věnuji vadám zadní strany fotovoltaického modulu a jejich opravám. V první řadě byla provedena rešerše obecných vad PV modulů, na kterou navazovaly vady zadní vrstvy PV modulu. Dále jsem se ...
 • Vzorové příklady pro školní mikropočítač 

  Author: Miloš Mlejnek; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Bakalářská práce se zabývá školním mikroprocesorovým přípravkem určeným pro výuku mikroprocesorů. Jako ukázka pro práci s mikroprocesory jsou zpracovány vzorové příklady pro jednotlivé periferie mikroprocesorového přípravku. ...
 • Úložiště elektrické energie s využitím gravitační energie 

  Author: František Šup; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Tato práce se věnuje úložištím elektrické energie s využitím gravitační energie. V první části jsou popsány současně používané technologie a nové koncepty gravitačních úložišť. U každého typu jsou zmíněny jejich parametry ...
 • Prodloužení životnosti lithium-iontových baterií na základě analýzy degradačních procesů grafitové anody při cyklování 

  Author: Pavel Sobotka; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Charvát Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
  Bakalářská práce zkoumá stanovení optimálních hranic nabití lithiových článků s grafitovou zápornou elektrodou (anodou) na základě rešerše dějů probíhajících během nabíjení a vybíjení uvnitř článku. Z rešeršní části se ...
 • Návrh a praktická realizace vysokonapěťové kondenzátorové průchodky s využitím 3D tisku 

  Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šefl Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
  Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o vysokonapěťových průchodkách a vodivých polymerech pro 3D tisk, teoretické části, ve které se nachází matematický model a simulace, které ...

View more