Recent Submissions

 • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

  Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření ...
 • Proudové zatížení polymerních tlustých vrstev 

  Author: Jan Kaltmeyer; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Diplomová práce je zaměřena na proudové zatěžování polymerních tlustých vrstev. Jejím cílem je z provedených měření získat matematický model, ze kterého bude možné stanovit rozměry příčného průřezu vodivých drah polymerní ...
 • Technologie aditivní výroby 

  Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Drahotová Mizerová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Cílem této práce je porovnat dvě metody 3D tisku. Jednou z nich je Fused Filament Fabrication známou pod zkratkou FFF. Druhou metodou je stereolitografie neboli SLA. Porovnávanými hledisky jsou výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Zdroj elektrické energie na principu kondenzátoru s proměnnou distancí elektrod 

  Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematický model zdroje elektrické energie na principu kondenzátoru s pohyblivou distancí elektrod a zhodnocení možného praktického využití. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
 • Tenkovrstvé kovové oxidy vytvářené pomocí pulsní laserové depozice 

  Author: Michal Ott; Supervisor: Horynová Eva; Opponent: Remeš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato diplomová práce se věnuje tematice pulsní laserové depozice a vytváření tenkých vrstev kovových oxidů pomocí zmíněné metody. V první části jsou popsány základní fyzikální principy, na nichž je PLD založena, a její ...
 • Dálkově ovládaná chytrá zásuvka 

  Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Polák Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí ...
 • Běžící text pomocí ST NUCLEO 

  Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením programu, který umožňuje tvorbu běžícího textu. Tento běžící text je zobrazován pomocí dvou vyrobených přípravků, které jsou osazeny vždy osmi LED jednou s komunikací diskrétní a ...
 • Elektrické vlastnosti fotopolymerů pro 3D tisk 

  Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Pinkner Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o různých metodách 3D tisku s detailně zpracovanou kapitolou o technologii SLA, praktické části, ve které je popsán postup při přípravě ...
 • Vliv prokovů na termomechanické vlastnosti desek plošných spojů 

  Author: Radim Ille; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem prokovů na termomechanické vlastností desek plošných spojů (DPS). V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé oblasti desek plošných spojů, jako jsou substráty, druhy, technologie ...
 • Návrh a realizace elektronické části stříbrného aktivačního detektoru neutronů 

  Author: Jakub Malíř; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Tato diplomová práce je věnována vývoji elektronické části detektoru impulzního neutronového záření na principu jaderné aktivace stříbra. Elektronika zde zajišťuje chod Geiger-Mullerových trubic, které detekují rozpadové ...
 • Studium růstu whiskeru z pájených spojů 

  Author: Jan Hintermüller; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou pájení a desek plošných spojů se zaměřením na vady pájených spojů, a to převážně whiskerů. V teoretické části se čtenář může seznámit s používanými materiály a technologiemi, ...
 • Vliv nabíjecích systémů pro elektromobily na napěťové a výkonové poměry distribuční sítě nízkého napětí 

  Author: Michal Řehoř; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem nabíjecích systémů pro elektromobily na distribuční síť nízkého napětí. Práce je vsazena do prostředí České republiky. Teoretickou částí práce je zmapování systémů dobíjení elektromobilů. ...
 • Vytvoření automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem 

  Author: Tereza Jeřábková; Supervisor: Kozák Martin; Opponent: Rakušan Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem. Úvodní část práce je věnována základům automatizace, programovacím jazykům PLC a představení portfolia řídicích systémů firmy ...
 • Studie vlastností desek plošných spojů 

  Author: Dominik Baudyš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Čepek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenářům problematiku z oblasti desek plošných spojů a procesu pájení. Teoretická část je zaměřena na proces pájení, různé technologie pájení, vlastnosti substrátů a chyby vznikající ...
 • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

  Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče a ověřit si možnosti programu STARTER. Popsané ...
 • Porovnání různých způsobů orientace vektorového řízení asynchronního motoru 

  Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Vektorová regulace je moderní hojně používaný způsob řízení asynchronního motoru. Nejpoužívanější způsob orientace na rotorový tok umožňuje převést regulační strukturu pohonu na analogickou ke struktuře stejnosměrného cize ...
 • Porovnání integrátorů s eliminací DC offsetu používaných pro rešení rovnic napěťového U-I modelu asynchronního motoru 

  Author: Filip Baum; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Flígl Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Práce se zabývá problematikou napěťového U-I modelu asynchronního motoru. Hlavním cílem práce je porovnání různých modifikovaných integrátorů používaných k odstranění akumulace DC offsetu ve vyhodnocovaných složkách vektoru ...
 • Řízení víceúrovňového střídače s upínacími diodami 

  Author: Monika Merhoutová; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací řízení třífázového tříúrovňového střídače s upínacími diodami pomocí modulace prostorového vektoru. V první části se tato práce zabývá popsáním algoritmu modulace prostorového vektoru ...
 • Izolační vlastnosti výrobků vytištěných 3D tiskovou technologií FDM 

  Author: Tomáš Cápal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Kněnický Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
  Tato práce se zabývá výzkumem izolačních vlastností výtisků vytištěnými na 3D tiskárně za použití FDM metody. V úvodní části je vysvětlen princip FDM metody a popis použitých komerčně dostupných materiálů. U těchto ...
 • Bezdrátový přenos energie indukční vazbou 

  Author: Lukáš Pacák; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
  Práce se zabývá bezdrátovým přenosem energie pomocí indukční vazby. Jsou zde představeny základní technologická řešení, oblasti využití a používané standardy. Je popsán fyzikální princip a chování soustavy v harmonickém ...

View more