Recent Submissions

 • Simulace FV systému s ukládáním energie do vody 

  Author: Sahithi Angara; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tématem této bakalářské práce bylo analyzovat výkonnost fotovoltaického (FV) systému rodinného domu se sídlem v České Republice. Některé z hlavních úkolů, které byly provedeny, zahrnovaly: simulaci instalovaného FV domu v ...
 • Analýza termomechanických vlastností desek plošných spojů 

  Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Baudyš Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku oblasti desek plošných spojů. Teoretická část je zaměřena na výrobní proces, povrchové úpravy, možné chyby a možnosti testování desek plošných spojů. Praktická ...
 • Studium selektivních kontaktů solárních článků na bázi hybridních perovskitů pomocí povrchového fotovoltaického jevu 

  Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Hlavním cílem práce je porovnání solárních článků na bázi hybridního perovskitu s různou strukturou pomocí výsledků analýzy jejich povrchových vlastností. Práce začíná stručným úvodem vysvětlujícím obecnou strukturu, funkci ...
 • Spektrální odezva fotovoltaických článků a modulů 

  Author: Sándor Ádám; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Bouich Amal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Táto práca sa zabýva so spektrálnou odozvou fotovoltaických článkov a modulov. Je zameraná najmä na teoretický popis fotovoltaických článkov, princíp fungovania a na experimenty na určenie spektrálnej odozvy a homogenity ...
 • Řízení cementové mlýnice 

  Author: Jan Bitter; Supervisor: Strašík Jan; Opponent: Hlinovský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Práce se zabývá komplexním návrhem modernizace řídících komponent experimentální cementové mlýnice. V úvodní části jsou shrnuty hlavní důvody rekonstrukce a je podrobně popsána náhrada řídicího systému. V další části práce ...
 • Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce se zabývá chováním polymerních tlustých vrstev nanesených na různé typy podložek v závislosti na jejich proudovém zatěžování. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a technologie tlustých vrstev a podložky používané ...
 • Možnosti využití solárních tašek 

  Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Stančík Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou situace na trhu fotovoltaických střešních krytin a následnou kategorizací. Analýza zahrnuje porovnání střešních fotovoltaických krytin jednotlivých výrobců a uvedení ...
 • Mechanické úložiště elektrické energie 

  Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...
 • Kompozitní materiály pro 3D tisk 

  Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá dopady přidání vybraných látek do filamentů pro Fused Filament Fabrication technologii 3D tisku. Obsahuje dvě části – rešeršní a praktickou. V rešeršní části jsou popsány základní metody 3D ...
 • Hlídání úniku vody 

  Author: Ondřej Vácha; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě zařízení pro hlídání úniku vody v domácím rozvodu. Obsahuje návrh plošného spoje, napsání programu pro centrální jednotku a pro WiFi modul. Dále obsahuje uvedení zařízení do ...
 • Řízení tramvajové smyčky 

  Author: Adam Stoček; Supervisor: Milota Ondřej; Opponent: Künzel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Cílem této práce je porovnání řídících systémů pro řízení tramvajové smyčky od dvou různých výrobců PLC. V teoretické části je popsána problematika tramvajového provozu a jeho řízení. Praktická část se soustřeďuje na ...
 • Návrh a konstrukce jednoduchého zdroje vysokého napětí 

  Author: Lukáš Červený; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kořínek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Práce se věnuje shromáždění základních informací o různých typech zdrojů napětí a vymezení funkce jejich komponent. Z~různých možností je vybrána topologie zdroje vysokého napětí, jež je dostatečně efektivní, zároveň ale ...
 • Senzitizace křemíku tenkými molekulárními vrstvami pro využití ve fotovoltaice 

  Author: Anna Pražanová; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Galář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
  Tato diplomová práce byla věnována nezářivému přenosu energie tzv. senzitizaci křemíku využitím tenkých molekulárních vrstev. Charakterizace a využití senzitizačních procesů by mohlo vést ke snížení tloušťky křemíkových ...
 • Dielektrická spektroskopie kompozitu polymer-keramika vyrobených 3D tiskem 

  Author: Tomáš Hudec; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Švorčík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
  Práce se zabývá evaluací dielektrických parametrů kompozitního materiálu PETG-TiO2 (polyethylentereftalát-glykol v kombinaci s oxidem titaničitým) tvořeného technologií 3D tisku, respektive technologií FDM (Fused Deposition ...
 • Podlepené součástky u povrchové montáže – studium vlastností 

  Author: Zbyněk Plachý; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Rokyta Zdenko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice podlepených komponent u povrchové montáže. Konkrétně se zabývá mechanickými vlastnostmi podlepených komponent. V první části je teoreticky rozebrána problematika povrchové montáže, ...
 • Studie růstu intermetalických vrstev 

  Author: Jakub Slavata; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
  Cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře s faktory, které ovlivňují růst tloušťky intermetalických vrstev (sloučenin) u pájených spojů. V teoretické části je popsáno měkké pájení a s ním spjaté faktory, jako jsou ...
 • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

  Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
  Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření ...
 • Dálkově ovládaná chytrá zásuvka 

  Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Polák Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí ...
 • Zdroj elektrické energie na principu kondenzátoru s proměnnou distancí elektrod 

  Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematický model zdroje elektrické energie na principu kondenzátoru s pohyblivou distancí elektrod a zhodnocení možného praktického využití. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
 • Proudové zatížení polymerních tlustých vrstev 

  Author: Jan Kaltmeyer; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
  Diplomová práce je zaměřena na proudové zatěžování polymerních tlustých vrstev. Jejím cílem je z provedených měření získat matematický model, ze kterého bude možné stanovit rozměry příčného průřezu vodivých drah polymerní ...

View more