Collections in this community

Recent Submissions

 • Optimalizace rozložení fotovoltaického pole 

  Author: Matouš Rožánek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Holovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zabývá základní strukturou velkých fotovoltaických elektráren připojených k elektrizační síti. Popisuje základní použité komponenty ve velkých fotovoltaických polích, přičemž stanovuje jejich roli v ekonomické ...
 • Využití energetického potenciálu jezera Milada 

  Author: Oldřich Sokol; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech a vlastnostech technických řešení přečerpávacích vodních elektráren a ukazuje na příkladu přečerpávací elektrárny Milada o jejíž stavbě se uvažuje, jak lze některá z nich použít. ...
 • Elektrické ochrany bloku VVER 1000 

  Author: Michal Řehoř; Supervisor: Nesweda David; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zabývá návrhem elektrických ochran vyvedení výkonu pro blok jaderné elektrárny VVER 1000. Teoretická část práce se věnuje úvodu do elektrických ochran, kde je stručně popsán jejich vývoj a funkční principy. ...
 • Nežádoucí účinky venkovního osvětlení na okolní prostředí 

  Author: Alexandr Sizov; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nežádoucích účinků venkovního osvětlení na okolní prostředí. Cílem práce je zpracovat přehled platných technických norem a doporučení k zamezení nežádoucího vlivu venkovních ...
 • Algoritmus pro optimální nastavení napětí pomocí jalového výkonu v rozvodně Krasíkov 

  Author: Pedro Bazurto; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Vetoshkin Lavr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Řízení napětí sítě je pro Electric Power Systems klíčovým bodem. Změny zatížení, rušení sítě a problémy s ochranou ovlivňují výkon sítě a je povinností dispečera upravit hodnoty sítě tak, aby byly zachovány napěťové rezervy. ...
 • Analýza vlivů fotovoltaických zdrojů a bateriových uložišť malých výkonů na distribuční systém nízkého napětí 

  Author: Mária-Anna Turociová; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Práce se zabývá vlivem většího zastoupení fotovoltaických zdrojů a bateriových úložišť malých výkonů na část distribuční soustavy nízkého napětí. Důvodem, proč se touto otázkou zabývat, je stále rostoucí počet malých ...
 • Magnetické vlastnosti nanokrystalických jader pro měřicí transformátory 

  Author: Kristián Hudec; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Kněnický Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Cílem této práce je proměření magnetických vlastností nanokrystalických jader pro měřící transformátory proudu. V teoretické části práce je dán důraz na metodiku návrhu proudového měřícího transformátoru a magnetické ...
 • Disipace skupenského tepla na desce plošného spoje při pájení přetavením 

  Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na matematický model disipace skupenského tepla na desce plošného spoje při pájení přetavením. Teoretická část práce je rozdělena do tří tematických okruhů. První část se zabývá typy pájek, ...
 • Bateriové úložiště v distribuční soustavě 

  Author: Radim Ille; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím bateriového úložiště v distribuční soustavě na hladině NN jako stabilizačního prvku pro zvýšení kvality elektrické energie v dané lokalitě distribuční soustavy. Teoretická část ...
 • Analýza a vývoj ovládacího prvku na standardu DALI 

  Author: Tomáš Majzner; Supervisor: Kozlok Michal; Opponent: Zálešák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato práce se zabývá rešerší konvenčních způsobů řízení osvětlení se zaměřením na nejpoužívanější digitální způsob řízení DALI. Součástí práce je praktická implementace tohoto způsobu řízení na zařízeních již podporujících ...
 • Vliv způsobu výpočtu na statickou stabilitu velkého turbogenerátoru 

  Author: Lukáš Havel; Supervisor: Fajgl Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu použití různých výpočtových metod na statickou stabilitu velkých turbogenerátorů. V úvodních částech práce jsou stručně popsány funkce a principy činnosti turbogenerátorů, ...
 • Návrh a optimalizace termoelektrického měniče pro sběr energie z ohřevu vody 

  Author: Ineme-Awaji Ogwuafi; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  S rostoucími obavami z dopadu konvenčních technologií výroby elektřiny, obtěžováním emisí skleníkových plynů, nepřetržitou dostupností, spolehlivostí a rostoucími obavami o energetickou bezpečnost. Termoelektřina nabízí ...
 • Fotovoltaická elektrárna v průmyslovém areálu 

  Author: Martin Lukeš; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce v teoretické části se věnuje popisu druhů obnovitelných zdrojů energie a záložním zdrojům elektřiny. U druhů obnovitelných zdrojů energie je popsána fotovoltaika, solární kolektory, větrné zdroje energie, ...
 • Modernizace vodních elektráren 

  Author: Jan Knobloch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce řeší modernizaci akumulačních vodních elektráren. Popisuje tzv. Vltavskou kaskádu včetně historie její výstavby, hlouběji popisuje 3 největší akumulačních přehrady, včetně jejich vyrovnávacích nádrží. Dále ...
 • Projektování elektrického vedení vysokého napětí 

  Author: Michal Paulovič; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá projektováním elektrického vedení vysokého napětí. Je rozdělena na čtyři kapitoly: První dvě jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické kapitoly se zabývají typy elektrických vedení ...
 • Projektování elektrického vedení 

  Author: Martin Rozehnal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Práce se zabývá návrhem venkovního vedení vysokého napětí. 1. kapitola se zabývá popisem základních typů elektrického vedení vysokého napětí. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se používají na stavbu vedení ...
 • Poruchy typu blackout – příčiny, následky a prevence 

  Author: Petr Plachý; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled základních pojmů týkajících se poruchy typu blackout a dalších událostí ohrožujících stabilní a bezpečný provoz elektrizačních soustav propojených v synchronní zóně. Dále jsou v ...
 • Návrh elektroinstalace bytového domu s obnovitelnými zdroji energie 

  Author: Jiří Weiss; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bytové elektroinstalace doplněné o obnovitelné zdroje energie. Práce začíná úvodem do problematiky návrhu elektroinstalace bytového domu. Shrnuje základní normy používané k projektování ...
 • Malé modulární reaktory 

  Author: Marek Holeček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá technologií malých modulárních reaktorů. V práci jsou nejprve shrnuty typy konstrukcí malých modulárních reaktorů a jejich dělení. Jsou představeny hlavní parametry malých modulárních reaktorů ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

  Author: David Drechsler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...

View more