Recent Submissions

 • Řídicí systém výrobního provozu 

  Author: Josef Bartoníček; Supervisor: Kaszonyi Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky řídicího systému výrobního provozu. Předkládá přehled o různých typech řídicích systémů a jejich použití v technické praxi. Uvádí důležité technické normy ČSN ...
 • Možnosti zvýšení kvality LED zdrojů světla 

  Author: Ulvi Yusifli; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kozlok Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologií pro bílých LED pro všeobecné světlování a možnostmi zlepšení kvality světelných zdrojů LED. Jsou zde popsány a porovnány reálné příklady, kde se sleduje kvalita barev a ...
 • Energetika chladicího systému pro datacentrum 

  Author: Pavel Špingl; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  V diplomové práci je uveden přehled k problematice rozvodů chladu a vysvětlena funkce prvků v chladicím systému, který obsahuje kompresorové a absorpční chladicí jednotky, výměníky a točivou redukci. Dále je v diplomové ...
 • Dopad provozu nabíjecích stanic pro elektromobily na DS 

  Author: Petr Blažek; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kašpírek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Cílem práce je vyhodnotit připravenost vybraných oblastí distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce a.s. na rozvoj elektromobility. Práce je věnována stávajícím dostupným technologiím nabíjení elektrických vozidel, ...
 • Možnosti integrace decentralizovaných zdrojů do distribuční soustavy nízkého napětí. 

  Author: Tadeáš Jandus; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Najman Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá připojitelností stále více se rozšiřujících decentralizovaných zdrojů elektrické energie do hladiny nízkého napětí. V teoretické části práce je čtenář seznámen s energetickými zdroji, strukturou ...
 • Energetika datacentra se vzduchovým a vodním chlazením 

  Author: Lukáš Wimmer; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  V rámci diplomové práce je rozebrána problematika chlazení pomocí absorpčních chladicích jednotek a s nimi související výrobou elektrické energie točivými redukcemi tlaku. Dále je pro zadaný systém vyhodnocena časová potřeba ...
 • Ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů NN 

  Author: Jan Friedrich; Supervisor: Szczotka Šimon; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů nízkého napětí. Teoretická část pojednává o teorii zkratových proudů a o normativních požadavcích a postupech pro ověřování zkratové ...
 • Spektrální prostorové charakteristiky moderních LED svítidel 

  Author: Tomáš Kodytek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Svoboda Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spektrálních prostorových charakteristik LED svítidel. Práce shrnuje teoretické poznatky o LED světelných zdrojích, světelně činných částech svítidel a šíření světla v optických ...
 • Optimalizace trubkového výměníku 

  Author: Jakub Křítek; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými výměníky, v první části se seznámíme obecně s různými typy výměníků, ve druhé s teorií sdílení tepla. Poté je kapitola zvlášť věnována problematice návrhů tepelných výměníků za ...
 • Hodnocení venkovních osvětlovacích soustav z hlediska rušivého světla 

  Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Terrich Theodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rušivého světla venkovních osvětlovacích soustav. Úvodní kapitoly jsou věnovány základům světelné techniky, vlastnostem světelných zdrojů a veřejného osvětlení. V teoretické části ...
 • Problematika kvality elektřiny v distribuční síti při připojení obnovitelného zdroje 

  Author: Ayisha Firoz Babu; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Zvýšené povědomí o životním prostředí podpořilo využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativních zdrojů pro výrobu čisté a zelené energie. Větrná energie je v posledních letech významnou obnovitelnou energií.V ...
 • Omezovače přepětí při nesinusovém napěťovém namáhání 

  Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato práce se zabývá vlivem vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na omezovače přepětí pro vysokonapěťové aplikace. V rešeršní části jsou nejprve rozebrány základní typy svodičů používaných v soustavách vysokého napětí. ...
 • Nezávislá domácí dobíjecí stanice pro elektromobil 

  Author: Filip Krejčí; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kolařík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá alternativním stylem dobíjení elektromobilů v domácím prostředí. Jejím cílem je navrhnout domácí systém na fotovoltaické panely pro dobíjení elektromobilu a porovnání celkových nákladů s ...
 • Determination of Induction Motor Speed using Kalman Filter 

  Author: Ranjan Tiwari; Supervisor: Karlovský Pavel; Opponent: Burda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato práce popisuje návrh a implementaci diskretizovaného rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro odhad rychlosti asynchroního motoru. V této implementaci EKF je rychlost motoru považována za další stav systému a filtr je ...
 • Modelování synchronního reluktančního motoru 

  Author: Emre Sakar; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Současný pokrok na poli řízení elektrických motorů dostává do popředí zájmu synchronně reluktanční motory, které jsou považovány jako alternativní pohon pro aplikace vyžadujících vysokých výkonů. Důvodem zvýšeného zájmu o ...
 • Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie 

  Author: Jan Drápela; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Křivanec Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a ...
 • Návrh zabezpečovacích a datových systémů v budově. 

  Author: Michal Pokorný; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Bayer Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato práce se zabývá popisem a následným návrhem zabezpečovacích a datových systémů v objektu budovy a jejího přilehlého okolí. Na začátku teoretické části je definován význam, funkce, požadavky a náležitosti jednotlivých ...
 • Návrh vlastní spotřeby JE s ohledem na bezpečné přepnutí na záložní napájení. 

  Author: Karel Kovařík; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Dohnal Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickými systémy ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem. V úvodní části jsou přehledně shrnuty údaje o zastoupení jednotlivých typů jaderných rektorů provozovaných ...
 • Použitelnost sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy 

  Author: Alma Deleut; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá porovnatelnosti sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy s realizaci vedení na samostatných stožárech. Dále popisuje elektromagnetické pole v okolí sdruženého, přenosového a distribučního ...
 • Optimalizace experimentální zátěže plazmatického fokusu PFZ-200 

  Author: Jan Novotný; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato práce je věnovaná experimentálnímu výzkumu deuteriového horkého hustého plazmatu a neutronové produkce na impulzních silnoproudých zařízeních. Hlavním cílem je optimalizace experimentální zátěže plazmatického fokusu ...

View more