Poslední příspěvky

 • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

  Autor: Pelinka Jakub; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...
 • Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny 

  Autor: Shevchenko Andriy; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kolařík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté elektrické energie a její ...
 • Spolehlivost dodávky elektrické energie v kabelových sítích distribuční soustavy 

  Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Předkládaná práce se zabývá spolehlivostí kabelové sítě. Klade si za cíl vyzdvihnout důležité principy pro zlepšování spolehlivosti kabelové sítě a používání jednotlivých nástrojů na snižování poruchovosti. Dále bude ...
 • Optimalizace výroby technického sněhu 

  Autor: Šidlík Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o počasí a data o ...
 • Využití solárních kolektorových stanic a fotovoltaiky pro výrobu tepla a elektrické energie 

  Autor: Mikhel Alexander; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá využitím solárních systémů a jejich aplikací na konkrétní případ. V práci je uveden technický návrh solárního systému a jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
 • Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř 

  Autor: Dubný Pavel; Vedoucí práce: Jányš Pavel; Oponent práce: Krbal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Diplomová práce "Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř" se zabývá problematikou elektrických typových zkoušek kabelů středního napětí. Součástí diplomové práce jsou podklady pro interní audity pro ...
 • Model transformátoru přenosové soustavy pro spínací přechodné jevy 

  Autor: Šindelářová Lucie; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem této práce je poukázat na nutnost použití různých modelů transformátoru pro různé účely. V teoretické části si ukážeme základní principy modelování transformátoru. V praktické části vytvoříme magnetizační charakteristiku ...
 • Technická analýza mikrosítí 

  Autor: Alshammari Ahmad; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce je zaměřena na technickou analýzu mikrosítí. V textu jsou uvedeny základní prvky mikrosítí, způsoby řízení mikrosítí, architektura mikrosítí. Podrobně jsou uvedeny způsoby provozování mikrosítí paralelně s ...
 • Fotometrie a využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

  Autor: Gündogdu Burak; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Téma této diplomové práce je vysvětlení technických standardů vnitřního osvětlení a definice požadovaných parametrů pro tunable white svítidla. Kromě toho jsem změřil fotometrickou analýzu spektra a CCT bílého osvětlení ...
 • Návrh venkovní transformovny 110/22 kV - část 110 kV 

  Autor: Bárta Tomáš; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem transformační stanice 110/22 kV. Práce vychází z projektu na obnovu stanice TR Příbram Brod, jejíž vybavení je na hraně technické životnosti a pro zabezpečení dodávky elektrické ...
 • Poruchy přerušení fáze při napájení jaderné elektrárny 

  Autor: Matějka Ondřej; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Trubka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Tato práce se zabývá poruchami přerušení fáze při napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny. Nejprve rozebírá problematiku nesymetrických poruch a metody výpočtu parametrů soustavy při poruše přerušení fáze. Následně ...
 • Komunikace s provozovateli přenosové soustavy při procesu obchodování elektrické energie a plynu v Evropské unii 

  Autor: Kaňovský Tomáš; Vedoucí práce: Doucha Pavel; Oponent práce: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Energetické společnosti mají v dnešní době problémy s četností formátů pro komunikaci s provozovateli přenosové soustavy. Obsahem této práce je zanalyzovat technologii, která by se dala použít pro unifikaci technické ...
 • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

  Autor: Rimbala Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Reichl Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
 • Zpětný vliv moderních osvětlovacích soustav na elektrickou síť 

  Autor: Zeifart Tomáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Gavlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Tématem této práce je popis standardně používaných definic účiníku a jejich rozšíření o efekt vyšších harmonických složek proudu a napětí, které mají vliv na celkový skutečný účiník. Tento jev je demonstrován na měření ...
 • Metody detekce sériového oblouku při zátěži běžnými domácími spotřebiči 

  Autor: Vetoshkin Lavr; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Bryscejn Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Sérový oblouk je jednou z nejčastějších příčin požárů vyvolaných elektřinou. V současnosti se prevenci požárů, zlepšováním elektroinstalace a použitých přístrojů zabívá cela řada lídi. Táto práce zkoumá sériový oblouk v ...
 • Optimalizace soustav veřejného osvětlení v obcích 

  Autor: Fedorenko Elena; Vedoucí práce: Žák Petr; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice optimalizaci veřejného osvětlení v obcích. Teoretická část popisuje světelné zdroje, svítidla, řídicí systémy pro VO, parametry VO a také příslušné technické normy, které se ...
 • Pokročilé funkce Smart Meteringu 

  Autor: Vastl Jiří; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce se zaměřuje na pokročilé možnosti využití Smart meteringu v distribučních sítích. Obsahuje přehled možných funkcionalit spolu s přehledem nabízených funkcí na trhu. Blíže se zaměřuje na funkcionalitu měření ...
 • Optimalizace elektrického indukčního ohřevu 

  Autor: Pelikán Petr; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Rot David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Předkládaná práce se věnuje problematice elektrického indukčního ohřevu a jeho optimalizaci. Jsou zde vytvořeny dva modely ohřevu pomocí softwaru Wolfram Mathematica a Agros2D. Tyto modely jsou optimalizovány dvěma odlišnými ...
 • Vytvoření aplikace pro analýzu jasů HDR fotografií 

  Autor: Nepil Lubomír; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Košč Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Tato práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro využití digitální fotografie jako nástroje pro měření jasů ve světelně technické praxi. V první části je provedena rešerše současného stavu problematiky výpočtu ...
 • Modelování vlivu dobíjení elektromobilů na poměry v distribuční síti 

  Autor: Tomáš Filip; Vedoucí práce: Kůla Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této diplomové práce, vypracované na ČVUT v Praze, je modelace vlivu dobíje-ní elektromobilů na poměry v distribuční síti nízkého napětí. V první části této práce se zabývá přiblížením problematiky elektromobility a ...

Zobrazit další