Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

  Author: David Drechsler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...
 • Modelování geomagnetických indukovaných proudů v rozvodné síti ČEPS, a.s. 

  Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  V minulosti bylo zaznamenáno několik událostí, které byly spojovány s Geomagnetickými indukovanými proudy (GIC), které způsobovaly problémy pozemních systémů - telegrafní sítě, ropovody, elektrické přenosové vedení,... ...
 • Diagnostika vysokonapěťových svodičů přepětí 

  Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Bezjiskřišťové svodiče přepětí na bázi ZnO dnes tvoří standard přepěťových ochran v distribučních a přenosových soustavách. Od svého uvedení v sedmdesátých letech se prokázaly jako velmi spolehlivá zařízení s obvykle ...
 • Energetika průmyslového areálu 

  Author: Martin Mach; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Havlíček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Diplomová práce pojednává o konkrétním průmyslovém areálu. Nejdříve popisuje stávající stav využití a spotřeby energie a paliv, včetně související infrastruktury. V další části je navrženo pořízení vlastního zdroje energie ...
 • Návrh trakčního zařízení trakční měnírny metra 

  Author: Karel Kovařík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem trakčního zařízení měnírny metra. V první části jsou popsány používané drážní soustavy, dále je uvedena problematika napájení trakční napájecí soustavy metra z distribuční sítě ...
 • Distribuovaná výroba energie a Grid Codes - modelování 

  Author: Jan Zmatlík; Supervisor: Gerlich Jiří; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Tato práce se zabývá modelováním poruchových jevů, které jsou pokryté problematikou Grid Codes, v distribučních sítích z hlediska řízení malých, decentralizovaných zdrojů energie, zejména motorgenerátorů a kogeneračních ...
 • The Attacker IP Prioritizer : An IoT Optimized Blacklisting Algorithm 

  Author: Thomas O'Hara; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  IP address-based blacklists are the most important part of firewalls, security systems and Threat Intelligence feeds. However, there is no comprehensive and verified evaluation of blacklists to determine if they are ...
 • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního bezkomutátorového motoru 

  Author: Byron Pitsillis Schutte; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Bauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat elektronické řízení rychlosti motoru, které využívá teorie vektorového řízení s využitím senzoru úhlu nebo snímání proudů ke kontrole bezkartáčového motoru v režimu řízení úhlu ...
 • Návrh dimenzování VVN kabelu pro TR 110/22 kV Brno-Sever (Klusáčkova) 

  Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dimenzování kabelu 110 kV, který je součástí zakázky přestavby spínací stanice a jejího připojení k distribuční soustavě. Objednatelem této zakázky je společnost EG.D, a.s., která tímto ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Author: Čeněk Malík; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  V této bakalářské práci je proveden návrh řešení rekonstrukce malé vodní elektrárny Bedřichov, která je provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. při úpravně vod v Bedřichově. Obsahem práce je zejména ...
 • Návrh a posouzení obnovy malé vodní elektrárny 

  Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Rimbala Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení obnovy malé vodní elektrárny, konkrétně se jedná o stávající elektrárnu ve Vilémově, nedaleko Rokytnice nad Jizerou. Nejprve je obsaženo teoretické pojednání o malých ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Author: Jan Vlček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Je rozdělena pět kapitol: První tři jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické se zabývají základními znalostmi, které je potřeba mít před praktickou ...
 • Stanovení proudové zatížitelnosti svazkového AlFe vodiče 

  Author: Martin Sirový; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního programu pro stanovení maximálního proudového zatížení lanových propojů v rozvodnách 420 kV. V první části práce je proveden teoretický rozbor problematiky týkající se ...
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

  Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
 • Využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při SBO 

  Author: Luděk Zborník; Supervisor: Dvořák Martin; Opponent: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při station blackout. Cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout optimalizaci pro separátní provoz MVE Hněvkovice ...
 • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

  Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...
 • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

  Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...
 • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

  Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...
 • Vehicle 2 Grid 

  Author: Dan Štajner; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Práce seznamuje čtenáře se široce diskutovaným konceptem Vehicle-to-Grid (V2G), jenž si klade za cíl implementovat elektromobilitu do sítí Smart grid. Obsahově se zaměřuje na historický vývoj od vzniku pojmu v devadesátých ...
 • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

  Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...

View more