Poslední příspěvky

 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v ČR 

  Autor: Černý Vlastimil; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
  V této práci se věnuji kogeneračním jednotkám a jejich možnému využití pro reálné nasazení. Primárně se zaměřím na pístové kogenerační jednotky. Jedná se o malé zdroje o výkonech desítek až stovek kilowatt. V teoretickému ...
 • Návrh a konstrukce soft startéru pro asynchronní motory do 5KW 

  Autor: Kroupa František; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Bráza Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko a především návrhem a konstrukcí zařízení Soft startér, pomocí kterého jsou tyto rozběhy realizovány. Cílem práce bylo navrhnout ...
 • Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

  Autor: Zelenka Václav; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem ...
 • Sdružený model elektromagnetického aktuátoru s delší přídržnou dobou 

  Autor: Budai Peter; Vedoucí práce: Doležel Ivo; Oponent práce: Roman Hamar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Táto diplomová práca rieši problematiku modelovania elektromagnetických aktuátorov a súčasne aj modelovania magnetických silových polí. Teoretický rozbor tejto problematiky je v časti venovanej matematickému modelu a model ...
 • Měření chodu tepelného čerpadla na reálné aplikaci 

  Autor: Krčil Jakub; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na tepelná čerpadla a jejich využití k vytápění a přípravě teplé vody. Cílem je zpracovat model otopné soustavy založený na skutečném provozu tepelného čerpdla a porovnat hodnoty se skutečnými ...
 • Současné trendy v kombinované výrobě tepla a elektřiny v ČR 

  Autor: May Pavel; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Veselý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Práce má za cíl nastínit přehled vývoje kogenerace v energetické výrobě České republiky. Problematikou kogenerace se zabývá mnoho studií a kogenerace si získala v současné době velký význam v teplárenství a výrobě elektrické ...
 • Distribuční sítě s rozptýleným zdroji 

  Autor: Avakyan Tigran; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
 • Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy vn v České republice. 

  Autor: Novák Petr; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Jeník Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato diplomová práce má za úkol zmapovat současnou situaci využívání fotovoltaických systémů v České republice a na základě výpočtů rozhodnout, zdali jsou tyto systémy v našich podmínkách výhodné. Na úvod jsou zmíněny ...
 • Kompenzace harmonických proudů v průmyslových aplikacích 

  Autor: Szczotka Šimon; Vedoucí práce: Pígl Jan; Oponent práce: Švec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-01)
  Tato práce se zabývá problematikou harmonického zkreslení v průmyslových aplikacích. Bude popsána typická průmyslová elektrická instalace. Bude vysvětlena základní teorie týkající se harmonického zkreslení. Představíme ...
 • Možnosti využití akumulace elektrické energie v průmyslovém podniku 

  Autor: Kletečka Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Reichl Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro průmyslový podnik nebo situacemi, kdy je potřeba akumulace většího množství elektřiny. Práce se soustředí v první části na popis možností ukládání ...
 • Modernizace ochran rozvoden 6kV v čerpací stanici Hněvkovice 

  Autor: Jíša Ivo; Vedoucí práce: Staude Vlastimil; Oponent práce: Bouček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato diplomová práce pojednává o jedné z možností jak za co nejpřijatelnější cenu provést záměnu elektromechanických ochran za digitální ochranné terminály na rozvodnách 6kV čerpací stanice Hněvkovice. S cílem co největší ...
 • Online monitoring ampacity přenosových linek 

  Autor: Pražák Petr; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tento projekt se zabývá problematikou sledování ampacity přenosových linek. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky ampacity a možností jejího sledování. Cílem praktické části práce je návrh zařízení vhodného pro ...
 • Výpočetní nástroj pro optimální dimenzování zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla 

  Autor: Renfus Tomáš; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Moravec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Diplomová práce pojednává o kombinované výrobě elektřiny a tepla. V první části práce jsou popsány základní principy kogenerace spolu s legislativní stránkou výroby elektřiny a tepla. V druhé části jsou rozebrány kogenerační ...
 • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

  Autor: Štolfa Radim; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Hlaváček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
 • Příprava a charakterizace uspořádaných polí nanotyčinek ZnO na substrátech upravených elektronovou litografií. 

  Autor: Fořt Petr; Vedoucí práce: Grym Jan; Oponent práce: Bouda Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce bylo navrhnout ideální parametry pro tvorbu paternů pro růst uspořádaných polí ZnO nanotyčinek pomocí elektronové litografie, na těchto paternech vypěstovat ZnO struktury a stručně charakterizovat jejich ...
 • Zajištění a řízení stability elektrizační soustavy 

  Autor: Barba Vadim; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Ehrenberger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato práce se zabývá základy stability a ovládání napájení systému, jako základní ekonomické a technické provedení (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků a topologie), základy napětí a řízení frekvence, stručné vysvětlení ...
 • Průkaz energetické náročnosti budov 

  Autor: Milošević Nebojša; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Straka Libor
  Tato bakalářská práce má za úkol vytvoření PENB podle aktuální úpravy zá-kona č. 406/2000 Sb. První část práce je věnována legislativě a normám s uvedenými postupy pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. ...
 • Rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily v České republice 

  Autor: Kott Jakub; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Fialka Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou zasazenou do prostředí České republiky. Z oblasti elektromobility je práce zaměřena na výstavbu a provozování dobíjecí infrastruktury. Teoretickou částí práce je zmapovat ...
 • Problematika chránění sítí s decentralizovanou výrobou energie 

  Autor: Dang Minh Quan; Vedoucí práce: Ehrenberger Jakub; Oponent práce: Stiebitz Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Připojení distribuované výroby (DG) do distribuční sítě způsobuje změny napěťového profilu, hodnot zkratových proudů a směrů výkonových toků. Tato práce se zabývá prověřením účinků DG na ochranu radiální distribuční sítě, ...
 • Programově řízený přímý číslicový syntetizátor 

  Autor: Antoška Marek; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Šmíd Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou sínusového generátora priamej číslicovej syntézy kmitočtu ako po hardvérovej stránke, tak aj po stránke programovej. Tematicky je rozdelená na 5 častí. V prvej časti je ...

Zobrazit další