Poslední příspěvky

 • Význam přečerpávacích elektráren pro energetiku ČR 

  Autor: Zborník Luděk; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Kněnický Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit využití přečerpávacích vodních elektráren pro elektrickou soustavu České republiky. Nejprve jsem se zabýval jejich vývojem, jak světovým, tak českým a událostmi, které tento vývoj ...
 • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

  Autor: Závora Ferdinand; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
 • Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

  Autor: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Burda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
 • Elektroinstalace v rodinném domu 

  Autor: Mašek Ondřej; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domu. Jejím cílem je navrhnout elektroinstalaci v rodinném domě, dále vytvořit výčet materiálu, vytvořit rozpočet a odhadnout roční spotřebu elektrické ...
 • Využití geotermální energie v České republice 

  Autor: Mach Martin; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Mareš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Bakalářská práce pojednává o využití geotermální energie v České republice. Práce nejdříve vysvětluje pojem geotermální energie a popisuje metody jejího využití. V další části se zabývá potenciálem geotermální energie na ...
 • Inteligentní elektroinstalace v rodinném domě 

  Autor: Krampera Jan; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá inteligentní elektroinstalací, především pak inteligentní elektroinstalací v rodinném domě. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní prvky inteligentní ...
 • Zemní ochrana 

  Autor: Sirový Martin; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato bakalárská práce se zabývá rozborem zemní ochrany, zpusoby zemnení a ruznými typy návrhu zemnící soustavy. Cílem práce je objasnit funkci ochranných opatrení pred úrazem elektrickým proudem a priblížit nejcasteji ...
 • Obnovitelné zdroje a příklad jejich využití 

  Autor: Mádle Kamil; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. V první části je uvedeno, proč je nutné využívat obnovitelné zdroje. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé obnovitelné zdroje s jejich základními ...
 • Posouzení vhodnosti bateriových systémů pro podpůrné služby v České republice a Kazachstánu 

  Autor: Vinogradov Vitaliy; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se věnuje možnosti využiti bateriových systémů pro zlepšeni kvality dodávky elektřiny v České Republice a Kazachstánu. V první častí je popsána situace s vývojem OZE v České Republice a Kazachstánu. ...
 • Stochastický přístup v konceptu Smart Grid 

  Autor: Königová Kristýna; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pravděpodobnostních výpočtů při chodu distribučních sítí a jejich srovnáním s výpočty klasickými. Obsahuje stručný úvod o změnách v distribuční síti, které jsou důvodem uvažování ...
 • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

  Autor: Herzánová Jessica; Vedoucí práce: Sýkora Tomáš; Oponent práce: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...
 • Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

  Autor: Baptista Aldair da Costa; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř ...
 • Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě 

  Autor: Essa Abdullah; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Straka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a nevýhody). Obsahuje také ...
 • Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti 

  Autor: Mohamed Saleh; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další části se zaměřuje na ...
 • Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos 

  Autor: Duan Chengyan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. ...
 • Nízkouhlíková technologie v distribuční síti 

  Autor: Miljkovic Nikola; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - solární, větrnou a vodní. ...
 • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

  Autor: Pelinka Jakub; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...
 • Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny 

  Autor: Shevchenko Andriy; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kolařík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté elektrické energie a její ...
 • Spolehlivost dodávky elektrické energie v kabelových sítích distribuční soustavy 

  Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Předkládaná práce se zabývá spolehlivostí kabelové sítě. Klade si za cíl vyzdvihnout důležité principy pro zlepšování spolehlivosti kabelové sítě a používání jednotlivých nástrojů na snižování poruchovosti. Dále bude ...
 • Optimalizace výroby technického sněhu 

  Autor: Šidlík Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o počasí a data o ...

Zobrazit další