Now showing items 1-20 of 606

  • Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí 

   Author: Vojtěch Šalanský; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-07)
   Mobilní roboty se v posledních letech stávají běžnou součástí záchranářských misí. Během nasazení je robot testován v extrémních podmínkách, jak ze senzorického hlediska (nízké osvětlení, prach nebo přítomnost hustého ...
  • Využití metod dielektrické spektroskopie k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

   Author: Ondrej Tereň; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Florkowski Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Táto práca zaoberá problematikou nedeštruktívnej diagnostiky vysoko napäťových strojov v odbore výroby elektrickej energie. Hlavný dôraz je kladený na meracie metódy slúžiace na posúdenie stavu izolácie týchto strojov. ...
  • Ovlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálů 

   Author: Michal Červený; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Šipuš Zvonimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá problematikou uměle vytvořených materiálů na bázi periodických struktur, konkrétně frekvenčně selektivními povrchy a metapovrchy. Hlavní důraz je kladen především na ovlivňování elektromagnetického ...
  • Využití symetrií v anténní modální analýze 

   Author: Michal Mašek; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Jakobus Ulrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
   Tato práce se zabývá uplatněním geometrických symetrií v řešení elektromagne-tických úloh. Bodové symetrie - tedy symetrie, které ponechávají alespoň jeden bod prostoru nedotčený - jsou využity v rámci metody momentů ...
  • Nové metody pro automatické měření osvětlenosti a ozvučení prostoru 

   Author: Tomáš Drábek; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-14)
   Lidé tráví velkou část dne uvnitř budov, ať už se jedná o jejich domovy, pracoviště, školy, výrobní haly, nebo jiné budovy. Z tohoto důvodu je kladen důraz na zajištění komfortního a zdravého prostředí, které je ověřováno ...
  • Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice 

   Author: Erik Derner; Supervisor: Babuška Robert; Opponent: Bosman Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
   Cílem této disertační práce je navrhnout řešení aktuálních problém ů v oblasti učení modelů z dat v robotice. Práce představuje několik variant a rozšíření symbolické regrese. Tato technika, založená na genetickém programování, ...
  • Sloupcový analogově číslicový převodník pro pixelový detektor 

   Author: Pavel Vančura; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato dizertační práce se věnuje vývoji převodníku analogového signálu na digitální (ADC) s postupnou aproximací (SAR) a využitím plně diferenciální architektury pro monolitický pixelový detektor (MAPS) Spacepix-2 v technologii ...
  • Využití metod kmitočtové odezvy k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

   Author: Ján Tomlain; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
   Táto dizertačná práca sa zaoberá návrhom prístrojovej platformy pre nedeštruktívne testovanie vysokonapäťových napájacích transformátorov alebo testovanie točivých strojov pomocou metódy analýzy frekvenčnej odozvy (FRA). ...
  • Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže 

   Author: Petr Veselý; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-22)
   Tato dizertační práce se věnuje problematice tavidel. Tavidla obsažená v pájecích pastách totiž hrají neoddiskutovatelně podstatnou roli v procesu pájení přetavením. Mohou však být i příčinou snížení kvality povrchové ...
  • Sémantické dvojshlukování 

   Author: František Malinka; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kliegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-20)
   Tato disertační práce se zaměřuje na problém hledání interpretovatelných a prediktivních vzorů, které jsou vyjádřeny formou dvojshluků, se specializací na biologická data. Prezentované metody jsou souhrnně označovány jako ...
  • Analýza a metody řízení bifurkace pro induktivní bezkontaktní přenos energie 

   Author: Michal Košík; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Špánik Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-12)
   Technologie bezkontaktního přenosu zažila v posledních třiceti letech prudký rozvoj. Díky lepší bezpečnosti, odolnosti a ergonomii v porovnání s vodivým propojením nalézá bezkontaktní přenos své uplatnění v řadě aplikací, ...
  • Metody on-line identifikace parametrů asynchronních motorů 

   Author: Tomáš Košťál; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-12)
   Tato práce se zabývá identifikací parametrů asynchronních motorů a návrhem nové identifikační metody, má nízké nároky na výpočetní prostředky řídicího mikropočítače elektrického pohonu. Moderní metody řízení elektrických ...
  • Kompaktní mikroskopie se strukturním osvětlením a hodnocení výkonu v superrezolučním zobrazování živých buněk 

   Author: Jakub Pospíšil; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Lasser Theo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-24)
   Mikroskopie se strukturním osvětlením (structured illumination microscopy – SIM) je jedním z nejpoužívanějších způsobů ve fluorescenční mikroskopii, jak dosáhnout prostorového rozlišení za hranicí difrakčního limitu. SIM, ...
  • Role strukturální dynamiky při ztrátě energie a odlupování vrstev v přechodových kovových dichalkogenidech 

   Author: Florian Belviso; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Righi Maria Clelia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Pochopení jevu tření mezi dvěma materiály je v oboru materiálového inženýrství náročné, protože vyžaduje velmi komplexní přístup. Pro výrobu a provoz nanotechnologických zařízení je třeba stále více řešit způsoby řízení ...
  • Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech 

   Author: Eduard Alibekov; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Lažanský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Algoritmy posilovaného učení (RL) umí optimálně řešit problémy dynamického rozhodování a řízení např. v technických disciplínách, ekonomice, medicíně a umělé inteligenci. Ani nejnovější metody RL ale dosud nepřekročily ...
  • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

   Author: Vojtěch Spurný; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
   V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
  • Návrh a implementace komunikačních systémů založených na optických kamerách pro aplikace Internetu věcí 

   Author: Shivani Rajendra Teli; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Ortega Beatriz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-23)
   Systémy optické bezdrátové komunikace (OWC) nabízejí řadu výhod, jako je větší šířka pásma, neregulované spektrum, odolnost proti elektromagnetickému rušení a vysokou opakovatelnost použití, a mohou být vhodnou doplňující ...
  • Vylepšení algoritmů pro symbolickou regresi založených na genetickém programování 

   Author: Jan Žegklitz; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Affenzeller Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-22)
   Symbolická regrese (SR) je druh regresní analýzy, kde je cílem najít model ve formě matematického výrazu, který
  • Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření 

   Author: Pavol Mulinka; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-12)
   Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem jsou často používána, ...
  • Polynomy se stejnoměrným zvlněním v číslicovém zpracování signálu 

   Author: Michal Šusta; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Baroňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato disertační práce pojednává o integrální polynomiální transformaci založené na rozkladu funkce do báze Legenderových polynomů. Na tomto základě je pak zavedena aproximace reálné funkce. Uvedeny jsou příklady konkrétních ...