News

Doctoral Theses - 13000

Recently added

Now showing items 1-20 of 577

  • Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo 

   Author: Dmytro Mishkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Vedaldi Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
   Tato pr´ace pˇredstavuje probl´em wide multiple baseline stereo (WxBS), kter´y je zobecnˇen´ım
  • Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC 

   Author: Stanislav Popelka; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). ...
  • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

   Author: Jan Kubák; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Procházka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
  • Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie 

   Author: István Módos; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Artigues Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-20)
   S roustoucími náklady za spotřebu elektřiny pro velké výrobní podniky se v posledních letech objevil trend výzkumu v rámci energeticky efektivního a udržitelného rozvrhování. Při návrhu automatizovaných rozvrhovacích systémů ...
  • Diagnostika degradace fotovoltaických článků a modulů 

   Author: Tomáš Finsterle; Supervisor: Benda Vítězslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-12)
   Pro diagnostiku fotovoltaických článků a modulů bylo vyvinuto mnoho metod založených na různých principech. Některé z metod je možné aplikovat pouze na technologii využívající krystalický křemík, jiné svou univerzálností ...
  • Odhadování pozice a orientace specifických rigidních objektů 

   Author: Tomáš Hodaň; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Lepetit Vincent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tématem této disertační práce je odhad 3D pozice a 3D orientace rigidních objektů z jediného RGB nebo RGB-D snímku, kdy 3D modely objektů jsou předem známé. Řešení této úlohy počítačového vidění má široké uplatnění v mnoha ...
  • Měření kvalitativních parametrů v telekomunikačních sítích 

   Author: Hakob Avetisyan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato disertační práce se zabývá subjektivním testováním jak kvality řeči, tak i srozumitelnosti řeči, prozkoumává existující metody, určuje jejich základní principy a podstaty a porovnává jejich výhody a nevýhody. Práce ...
  • Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů 

   Author: Tomáš Báča; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Behnke Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-27)
   Výzkum na poli autonomnı́ch bezpilotnı́ch prostředků (UAV) se stal významným oborem mobilnı́ robotiky. Vı́cerotorové bezpilotnı́ helikoptéry jsou užitečné v mnoha úrovnı́ch výzkumu. Vı́cerotorové UAV sloužı́ ...
  • Vliv vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na vysokonapěťové kabelové soubory 

   Author: Martin Kněnický; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Haller Rainer
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
   Dizertační práce se zabývá dopady vysokofrekvenčních zkreslení v elektrických sítích na izolaci vysokonapěťových kabelových souborů. Harmonická zkreslení v řádech několika kilohertz pochází ze spínacích procesů stále se ...
  • Přidělování komunikačních a výpočetních prostředků v mobilních sítích 

   Author: Jan Plachý; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
   Konvergence komunikačních a výpočetních technologií vedlo k vzniku Multi-Access Edge Computing (MEC). MEC poskytuje výpočetní výkon na tzv. hraně mobilních sítí (základnové stanice, jádro mobilní sítě), který lze využít ...
  • Vylepšení elektrických vlastností MOSFET součástek v integrovaných obvodech pomocí topologie 

   Author: Dalibor Barri; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-05)
   V současnosti jsou kritéria na ekologii a ochranu životního prostředí velmi přísná a je nezbytné je dodržovat. Avšak, i navzdory zavedeným pravidlům, vlastní iniciativou můžeme předcházet možným životním katastrofám, jako ...
  • Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy 

   Author: Ondřej Texler; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-06)
   Po více než dvacet let se výzkumníci zabývají problematikou přenosu výtvarného stylu pokroku a obrazy generované počítačem vypadjí téměř jako reálná díla, z dané předlohy na jiný obrázek. Ačkoli v této oblasti došlo k ...
  • Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích 

   Author: Mehyar Najla; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Ström Erik Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-22)
   Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované jako D2D pár) přímo ...
  • Zlepšení kvality energie v inteligentních sítích pomocí jednotek DG 

   Author: Ibrahim Ahmad; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Santarius Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
   Díky vzrůstající poptávce po obnovitelných zdrojích energie, která je vyvolaná rychlým nárůstem spotřeby energie se stává decentralizovaná výroba elektrické energie nedílnou součástí moderní elektrické sítě. Dobrá kontrola ...
  • Studie využití mikrovlnné diferenční tomografie ve zdravotní diagnostice a terapii 

   Author: Ilja Merunka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
   Elektromagnetické (EM) lékařské technologie jsou považovány za perspektivní jak pro diagnostiku, tak i pro terapii. Vzhledem k tomu, že tyto technologie využívají neionizující záření, mají potenciál být levné a velmi často ...
  • Prediktivní řízení pohonu s asynchronním motorem bez čidla otáček 

   Author: Pavel Karlovský; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
   Významný podíl světové elektrické energie v dnešní době spotřebovávají elektrické pohony. Úspora elektrické energie je tedy v této oblasti důležitým aspektem. Většina velkých elektrických pohonů využívá střídavé motory. ...
  • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

   Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
  • Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení 

   Author: Štefan Knotek; Supervisor: Šebek Michael; Opponent: Lunze Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Táto práca sa zaoberá dvoma komplementárnymi prístupmi pre distribuované riadenie a odhadovanie na priestorovo rozprostrených multiagentových systémoch. Prvý prístup sa venuje distribuovanému odhadovaniu veľkého systému ...
  • Modelování a simulace magnetických materiálů pro magnetické senzory 

   Author: Mehran Mirzaei; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Roubal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
   V této práci jsou prezentovány nové matematické modely magnetických materiálů a tyto modely jsou následně použity pro návrh magnetických senzorů. Jedná se jak o teoretické analýzy, tak praktické aplikace. V první části ...
  • Modely a experimenty binaurální interakce 

   Author: Jaroslav Bouše; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Smékal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
   Dizertační práce popisuje modely a experimenty binaurální interakce se zaměřením na lidské slyšení. Prezentovány jsou modely mediální a laterální superior olivy~(MSO a LSO) fungujících na rate-code principu. Tyto modely ...