Now showing items 1-20 of 592

  • Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech 

   Author: Eduard Alibekov; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Lažanský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Algoritmy posilovaného učení (RL) umí optimálně řešit problémy dynamického rozhodování a řízení např. v technických disciplínách, ekonomice, medicíně a umělé inteligenci. Ani nejnovější metody RL ale dosud nepřekročily ...
  • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

   Author: Vojtěch Spurný; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
   V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
  • Návrh a implementace komunikačních systémů založených na optických kamerách pro aplikace Internetu věcí 

   Author: Shivani Rajendra Teli; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Ortega Beatriz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-23)
   Systémy optické bezdrátové komunikace (OWC) nabízejí řadu výhod, jako je větší šířka pásma, neregulované spektrum, odolnost proti elektromagnetickému rušení a vysokou opakovatelnost použití, a mohou být vhodnou doplňující ...
  • Vylepšení algoritmů pro symbolickou regresi založených na genetickém programování 

   Author: Jan Žegklitz; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Affenzeller Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-22)
   Symbolická regrese (SR) je druh regresní analýzy, kde je cílem najít model ve formě matematického výrazu, který
  • Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření 

   Author: Pavol Mulinka; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-12)
   Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem jsou často používána, ...
  • Kvalita elektrické energie v průmyslových sítích 

   Author: Martin Čerňan; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   K tématu bylo přistoupeno tak, aby byla v úvodu zpracována problematika kvality elektrické energie z hlediska legislativy, následně byly definovány parametry kvality elektrické energie (měření i vyhodnocování) a dále uvedeny ...
  • Polynomy se stejnosměrným zvlněním v číslicovém zpracování signálu 

   Author: Michal Šusta; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Baroňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato disertační práce pojednává o integrální polynomiální transformaci založené na rozkladu funkce do báze Legenderových polynomů. Na tomto základě je pak zavedena aproximace reálné funkce. Uvedeny jsou příklady konkrétních ...
  • Tuhá maziva v nanoměřítku: tribologické chování in silico 

   Author: Victor Emile Phillippe Claerbout; Supervisor: Nicolini Paolo; Opponent: Gnecco Enrico
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-02)
   Tření a opotřebení nastává, když jsou dva povrchy v kontaktu a relativním pohybu a představují přibližně 23 % veškeré spotřebované energie. Použití maziva v kontaktu může snížit (nebo dokonce téměř eliminovat) tření, ...
  • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

   Author: Jiří Šmarhák; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá simulacemi nanostruktur založených na uhlíku, s ohledem na jejich využití v elektronice. Nejprve je provedena rešerše současného stavu znalostí v oboru nanostruktur a jejich samosestavování, která ...
  • Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami 

   Author: Viktor Hruška; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Havlíček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-24)
   Tématem této dizertace je studium vybraných případů z oblasti aeroakustiky periodických struktur. Kritická analýza použitelnosti linearizovaných Navierových-Stokesových rovnic ve frekvenční oblasti na problém přenosu zvuku ...
  • Dlouhodobý aktigrafický záznam u bipolární afektivní poruchy: Zpracování, analýza a využití v diagnostice 

   Author: Jakub Schneider; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Bipolární afektivní porucha (BAP) je závažné mentální onemocnění, které postihuje 2 % světové populace a zkracuje život o 15 až 20 let. Tradiční léčba sestává z neustálé preventivní medikace a několika lékařských vyšetření ...
  • Hluboké učení s reprezentacemi v relační logice 

   Author: Gustav Šír; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Blockeel Hendrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-21)
   V posledních letech jsme byli svˇedky dramatického oživení oblasti neuronových sítí, které se velmi
  • Komunikační systémy ve viditelném světle založené na organických LED diodách 

   Author: Zahra Nazarichaleshtori; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Komunikační systémy ve viditelném světle (visible light communication, VLC) založené na LED diodách, organických LED (OLED) a laserových diodách, mohou poskytovat jak osvětlení tak i přenos dat zároveň. Disertační práce ...
  • Metody efektivní vazby signálů do fotonických krystalových vláken 

   Author: Dmytro Suslov; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Hudcová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Fotonická vlákna (photonic crystal fibers, PCFs) jsou již několik dekád velmi zajímavou oblastí výzkumu. Mechanismy vedení světla v nich jsou v současnosti již dobře popsány a navíc dnešní metody výroby vláken PCF umožňují ...
  • Zabezpečení systémů pro Internetu věcí s ohledem na kontext 

   Author: Michal Trnka; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-30)
   Zabezpecení je jedna z klícových oblastí Internetu vecí. V nedávné dobe se vývoj Internetu vecí
  • Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo 

   Author: Dmytro Mishkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Vedaldi Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
   Tato pr´ace pˇredstavuje probl´em wide multiple baseline stereo (WxBS), kter´y je zobecnˇen´ım
  • Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC 

   Author: Stanislav Popelka; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). ...
  • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

   Author: Jan Kubák; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Procházka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
  • Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie 

   Author: István Módos; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Artigues Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-20)
   S roustoucími náklady za spotřebu elektřiny pro velké výrobní podniky se v posledních letech objevil trend výzkumu v rámci energeticky efektivního a udržitelného rozvrhování. Při návrhu automatizovaných rozvrhovacích systémů ...
  • Diagnostika degradace fotovoltaických článků a modulů 

   Author: Tomáš Finsterle; Supervisor: Benda Vítězslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-12)
   Pro diagnostiku fotovoltaických článků a modulů bylo vyvinuto mnoho metod založených na různých principech. Některé z metod je možné aplikovat pouze na technologii využívající krystalický křemík, jiné svou univerzálností ...