Now showing items 295-314 of 723

  • Model vlivu frakce kyslíku ve ventilační směsi na saturaci arteriální krve kyslíkem při podpoře dýchání novorozence 

   Author: Martínek Tomáš; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předčasně narození novorozenci často trpí hypoxémickými stavy, které vyžadují léčbu suplementárním kyslíkem, což může vyústit naopak v hyperoxémii. Pro udržení oxygenace krve ve správném rozmezí jsou vyvíjeny automatizované ...
  • Modelování cíleného screeningu karcinomu prsu 

   Author: Kotajná Kateřina; Supervisor: Rogalewicz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Modelování elektrického pole kardiostimulace v myokardu po ischemických změnách 

   Author: Bárta Pavel; Supervisor: Korpas David; Opponent: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování rozvoje teplotního pole po ozáření tkáně laserovým paprskem 

   Author: Reichlová Zuzana; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelové řešení výběru PET/CT v klinice zobrazovacích metod fakultní nemocnice 

   Author: Királyová Eliška; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Kubinyi Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce se zabývá řešením racionálního výběru zdravotnické techniky. Cílem práce je vypracovat modelové řešení výběru PET/CT přístroje do konkrétního druhu zdravotnického zařízení nukleární medicíny pomocí metody ...
  • Modifikace životního cyklu lékařských RTG přístrojů pomocí repase 

   Author: Šmelhaus Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Monitoring kouření zaměstnanců ve zdravotnictví 

   Author: Sýkorová Eliška; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V této práci se zabývám problematikou kouení cigaret. Práce je zamena zamstnance zdravotnických zaízení konkrétn Oblastní nemocnice Kladno. Pomocí ankety, které se zúastnila více než tvrtina zamstnanc jsem zmapovala situaci ...
  • Monitorování spontánní elektrické aktivity kultivovaných nervových buněk pomocí mikroelektrodových polí 

   Author: Vraný Martin; Supervisor: Petrák Václav; Opponent: Lindovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce bylo monitorování spontánní elektrické aktivity kultivovaných nervových buněk. Práce řeší vlivaplikovaných láteka stáří buněk na tuto aktivitu. Pro nahrání elektrofyziologické aktivity byl použit systém ...
  • Motýlková anténa a zjednodušený model systému pro sledování cévní mozkové příhody 

   Author: Tesařík Jan; Supervisor: Vrba David; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá studiem mikrovlnného záření v interakci s lidskou tkání, tzv. mikrovlnným zobrazováním (MWI). Jedná se o metodu rozvíjející se převedším v oblasti detekce karcinomu prsu a včasné diagnostiky cévní mozkové ...
  • Možnost vzniku dynamické hyperinflace plic při HFOV 

   Author: Ort Václav; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Muller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Dynamická hyperinflace plic (DH) může způsobovat změny v hemodynamice, zvyšovat dechovou práci, snižovat efektivitu ventilace, případně vést až kbarotraumatu plic. Dle dostupné literatury lze DH při vysokofrekvenční oscilační ...
  • Možnosti aplikace multikriteriálního rozhodování na metody analýzy rizik 

   Author: Mika Jakub; Supervisor: Plášková Alena; Opponent: Martinovský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zabývá možností aplikace multikriteriálního rozhodování na metody analýzy rizik. Hlavním cílem práce byla aplikace multikriteriálního rozhodování a metody analýzy rizik u metod laserových operací očí. ...
  • Možnosti financování domácí péče u pacientů se spinální muskulární atrofií 

   Author: Nováková Kristýna; Supervisor: Burianová Veronika; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je představit málo zmiňovanou, geneticky podmíněnou nemoc spinální muskulární atrofii (SMA). Práce vymezuje a popisuje přístroje, pomůcky a spotřební materiál, který je potřebný při domácí péči o ...
  • Možnosti financování u cévní mozkové příhody 

   Author: Doležalová Eva; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Čeledová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu organizace a financování cévní mozkové příhody v prostředí České republiky. Hlavním cílem bylo vytvořit vhodný model možného financování s propojením zdravotního a ...
  • Možnosti odhadu přežití pacienta pro studie HTA 

   Author: Švihelová Lucie; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Burger Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Analýza přežití se v poslední době stává čím dál důležitějším postupem, ať už v medicíně nebo při klinických výzkumech. V medicíně je pak její význam nenahraditelný zejména pro hodnocení přežití onkologických pacientů, ...
  • Možnosti využití 3D tisku a nových technologií ve zdravotnictví 

   Author: Hrdlička Vojtěch; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Peter Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce pojednává o nákladové efektivitě zdravotnických prostředků vytvářených aditivní výrobou. Hlavním cílem je vyčíslení celkových předpokládaných nákladů a efektů při výrobě kyčelních implantátů SLM metodou ...
  • Možnosti využití biomedicínské techniky v neuromarketingu 

   Author: Ulrichová Hana; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Možnosti využití systému telemonitoringu v gynekologii a porodnictví 

   Author: Hrubý Jiří; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá prenatální péčí o rizikově gravidními pacientky, zejména s rizikem předčasného porodu. Cílem diplomové práce je porovnat telemonitorační systém s dosud používaným přístupem na gynekologicko-porodnických ...
  • Možnosti využití wearables u pacientů s poruchami spánku 

   Author: Křížová Anna; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Potůček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cíle studie: Práce se zabývá monitoringem spánku pomocí nositelných zařízení. Cílem diplomové práce je klinicko-ekonomické vyhodnocení využití wearables oproti dosud používanému standardu ve spánkových laboratořích (PSG). ...
  • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

   Author: Konopáčová Eva; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
  • Možnosti zavedení neutronové záchytové terapie v léčbě zhoubných nádorů v České republice 

   Author: Burianová Veronika; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)