Recent Submissions

 • Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou 

  Author: Iveta Klementová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Rážová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Předložená disertační práce se zabývá krizovými procesy při zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou. Cílem této práce je popsat rizika, která vedou k přerušení dodávky pitné vody, analyzovat silné a slabé stránky ...
 • Faktory ovlivňující vznik a průběh epidemií a pandemií v současném světe 

  Author: Barbora Drnková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Brádka Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Epidemie a pandemie hrají významnou úlohu v dějinách lidstva, neboť nejedenkrát měly na svědomí více životů než například světový válečný konflikt, a podstatně ovlivnily život všech lidí v postižených oblastech a leckdy i ...
 • Konflikt na Ukrajině a jeho vliv na změnu bezpečnostní situace v České republice 

  Author: Martin Kysela; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Měřička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce s názvem Konflikt na Ukrajině a jeho možný vliv na změnu bezpečnostní situace v České republice se zabývá problematikou současného válečného konfliktu na Ukrajině a jeho vlivu na Českou republiku, a ...
 • Mikrovlnná detekce a klasifikace cévních mozkových příhod pomocí algoritmů strojového učení a realistických modelů lidské hlavy. 

  Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Cifra Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Cílem této práce je systematicky testovat možnosti algoritmů strojového učení v mikrovlnné detekci a klasifikaci CMP s důrazem na realistickou variabilitou testovacích dat. Za tímto účelem je nezbytné vytvořit velké soubory ...
 • Měření a analýza motorických evokovaných potenciálů u dystonických syndromů 

  Author: Václav Čejka; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Havránková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Hluboká mozková stimulace (DBS) vnitřního pallida se u farmakorezistentních dystonických syndromů stala rutinní léčebnou metodou. Cílem disertační práce je přispět k identifikaci elektrofyziologických biomarkerů, které ...
 • Analýza vybraných rizik a připravenosti ORP Milevsko na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

  Author: Adam Čanda; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných rizik a připraveností ORP Milevsko na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Teoretická část shrnuje potřebné základní pojmy, legislativu – zákony, vyhlášky, ...
 • Zajišťování přípravy obyvatelstva k obraně státu na místní úrovni 

  Author: Luděk Brožík; Supervisor: Karaffa Vladimír; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum systému přípravy občanů k obraně státu (POKOS), která vychází z předpokladu, že na obraně státu v případě napadení jeho suverenity a územní celistvosti se kromě ozbrojených sil, ...
 • Možnosti využití elektrické impedanční tomografie k monitoraci plic při kapnoperitoneu 

  Author: Kristýna Koldová; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Při laparoskopických operacích dutiny břišní je k zajištění optimálních operačních podmínek peritoneální dutina vyplněna oxidem uhličitým a je tak vytvořeno tzv. kapnoperitoneum. Využití laparoskopických technik přináší ...
 • Využití elektrické impedanční tomografie pro měření dynamické hyperinflace plic při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

  Author: Václav Ort; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) je nekonvenční ventilační technikou s potenciálně protektivním účinkem na respirační systém. Několik studií provedených na laboratorních modelech, zvířatech i lidech dokumentuje ...
 • Optimalizace automatického řízení oxygenace u nezralých novorozenců 

  Author: Leoš Tejkl; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Augustynek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Pro předčasně narozené novorozence je důležité, ale obtížně dosažitelné optimální dávko-vání kyslíku. Při extrémním nedostatku kyslíku může docházet k anaerobnímu metabolismu, což není dlouhodobě udržitelné. Naopak při ...
 • Právní a bezpečnostní aspekty související s prováděním požárního sportu příslušníky Hasičského záchranného sboru 

  Author: Jakub Dokoupil; Supervisor: Skřehot Petr Adolf; Opponent: Dostál Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou služebních úrazů v rámci požárního sportu. První část této práce podává informace o dotčené legislativě, provádí srovnání mezi pracovním a služebním poměrem. V této části práce je ...
 • Výběr vhodných metod odhadu energetického výdeje za pomoci bezdrátových senzorových sítí 

  Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Průcha Jaroslav; Opponent: Cmíral Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
  Práce se zabývá odhadem energetického výdeje pomocí nositelné elektroniky. Nejprve je nastíněn současný stav problematiky, jsou popsány referenční metody měření energetického výdeje a metody odhadu energetického výdeje ...
 • Hodnocení efektu terapie s využitím vyvíjeného interaktivního systému pro trénink stability 

  Author: Markéta Janatová; Supervisor: Jeřábek Jaroslav; Opponent: Jerhot Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
  Pro optimální efektivitu rehabilitace motorického deficitu u neurologických pacientů je zapotřebí pravidelný motorický trénink. Bez přímého dohledu terapeuta však mohou pacienti provádět trénink nesprávně, což může vést k ...
 • Diagnostické přístroje v kardiologii 

  Author: Vojtěch Kamenský; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Dlouhý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-28)
  Při hodnocení zdravotnických technologií je důležité hodnotit náklady a efekty v dlouhodobém horizontu tak, abychom zachytili celý vliv diagnostických nebo terapeutických intervencí na výstupy péče. Práce se zaměřuje na ...
 • Zmírnění oslnění antireflexní vrstvou 

  Author: Filip Kaminský; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Selčan Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Hlavním cílem této práce je rozebrat problematiku oslnění zrakového systému a možnosti jeho zmírnění. V práci jsou stručně popsané světelné veličiny související se zrakovým vjemem, jako je světelný tok, svítivost, jas a ...
 • Domácí násilí v době pandemie 

  Author: Bára Hájková; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vágnerová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Diplomová práce se zabývá domácím násilím v době pandemie COVID-19. Pandemie přinesla nová mimořádná opatření, jež ovlivnila vývoj domácího násilí na celém světě. V teoretické části jsou popsány změny a rizikové faktory ...
 • Imobilizace muskuloskeleálních poranění v přednemocniční neodkladné péči 

  Author: Vojtěch Linhart; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Vlk Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá imobilizací muskuloskeletálních poranění v přednemocniční neodkladné péči. Cílem práce je zjistit postup zdravotnických záchranářů při poskytování této péče a jeho správnost s postupy ...
 • Porovnání přístrojů pro měření rohovkových parametrů 

  Author: Jan Barák; Supervisor: Klimešová Iva; Opponent: Švestková Nicole
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
  Cílem práce bylo popsání metod pro měření rohovkových parametrů a zjistit opakovatelnost měření rohovkových parametrů za pomoci přístrojů Pentacam®, Oculus Keratograf 5M, Auto Kerato-Refracto-Tonometer TRK-1P a Javal–Schiötzův ...
 • Analýza připravenosti Kraje Vysočina na rozsáhlý výpadek elektrické energie 

  Author: Gabriela Hájková; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti Kraje Vysočina na rozsáhlý výpadek elektrické energie. Aktuálnost dané problematiky vychází ze zajištění fungování elektrické energie v požadovaném množství pro život ...
 • Hodnocení speciálních pomůcek pro nevidomé a slabozraké 

  Author: Petra Dunovská; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Práce se zabývá očními patologiemi, které způsobují závažné oční onemocnění vedoucí ke slepotě nebo slabozrakosti v dětském i dospělém věku. Oční patologie byly vybrány dle světových statistik příčin těžkého postižení ...

View more