Recent Submissions

 • Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms 

  Author: Jakub Zajíc; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Přibyl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-13)
  Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných ...
 • Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami 

  Author: Jiří Švagr; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Österreicher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik ...
 • Akutní přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou 

  Author: Martina Petriková; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Wolfová Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Cieľom práce bolo zistiť postup zdravotníckych záchranárov pri pacientovi so suspektnou mozgovou mŕtvicou a plynulosť nadväznosti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti v nemocničnú. Podkladom spracovania praktickej ...
 • Sledování efektu konzervativní terapie u žen s poporodní diastázou 

  Author: Petra Šnajberková; Supervisor: Škrampalová Tereza; Opponent: Hájková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování a vyhodnocení efektu konzervativního přístupu při výskytu poporodní diastázy u žen do věku 35 let. V kapitole Současný stav jsou uvedeny základní informace o anatomickém uspořádání ...
 • Vliv fyzioterapie na stabilizaci zápěstí u sportovních gymnastek ve věku 10-12 let 

  Author: Michaela Růžičková; Supervisor: Hašková Andrea; Opponent: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je ovlivnění stability zápěstního kloubu u mladých sportovních gymnastek pomocí fyzioterapeutických metod. V teoretické části jsou informace z oblasti anatomie zápěstního kloubu. Dále je zde ...
 • Ovlivnění svalových dysbalancí u mladistvých krasobruslařů s využitím fyzioterapeutických metod 

  Author: Dominik Kufa; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Příhoda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předmětem této bakalářské práce je ovlivnění svalových dysbalancí a vadného držení těla u mladistvých krasobruslařů ve věku od 10 do 15 let. Cílem práce je ověřit účinnost vybraných fyzioterapeutických metod při ovlivnění ...
 • Využití telerehabilitace u seniorů s poruchou rovnováhy 

  Author: Kryštof Bárta; Supervisor: Šedivcová Milada Luisa; Opponent: Pětioký Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím telerehabilitace u seniorů s poruchou rovnováhy a je zpracována formou klinické prospektivní studie. Práce je rozdělená na devět částí: úvod, cíl práce, výzkumné hypotézy, přehled ...
 • Míra významu korekce sedu na výsledek terapie mechanických poruch bederní páteře 

  Author: Matěj Faltys; Supervisor: Lopotová Martina; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce zkoumá míru, jakou se dodržování korigovaného sedu podílí na výsledku rehabilitace u pacientů s mechanickými poruchami bederní páteře. Konkrétně byli při vyšetření vybíráni pacienti, kteří popisovali ...
 • Možnosti odhalování a prevence radikalizace z pohledu útvarů policie s místní působností 

  Author: Tomáš Venkrbec; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tématem práce je představení a popis problematiky radikalizace ve společnosti z pohledu bezpečnostního a preventivního, a také vymezení některých základních pojmů, které jsou často špatně interpretovány. V teoretické části ...
 • Analýza současného stavu požární techniky u vojenských hasičských jednotek Armády České republiky a možnosti její obměny 

  Author: David Slatinský; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Předmětem této práce bude problematika využití vozového parku vojenských hasičských jednotek Armády České republiky (VHJ AČR, dále jen VHJ). V teoretické části bude popsána vybraná požární technika provozovaná v současnosti ...
 • Analýza očních pohybů při excentrické rotaci člověka 

  Author: Petr Volf; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
  Tato práce se zabývá metodami vyšetření vestibulárního systému za využití očních pohybů v důsledku vestibulookulárního reflexu. V rámci výzkumu excentricity pohybu hlavy při pulzním rotačním testu bylo navrženo zařízení ...
 • Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signálů 

  Author: Slávka Neťuková; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
  S rostoucím věkem u seniorů dochází častěji k pádům. Běžně používanou metodou určování rizika pádu je test Timed Up & Go (TUG), u kterého je hodnocen čas, za který subjekt vstane ze židle, ujde rovně 3 metry, otočí se, jde ...
 • Analýza dat simultánního nahrávání EEG a fMRI 

  Author: Marek Piorecký; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Vaculín Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
  Mozek je velmi složitý orgán, který ovlivnuje funkce celého lidského organismu. Narušením integrity neuronové aktivity dochází k patologickým projevum. Jedním z techto patologických projevu ve spánku je námesícnost ...
 • Dynamická kultivace kmenových buněk na titanových matricích 

  Author: Jana Štěpanovská; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Kučera Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-26)
  Mnoho traumatických i netraumatických poškození kostí vyžaduje léčbu pomocí kostních náhrad nebo štěpů, dle rozsahu defektu a ztráty objemu kosti. Nejčastěji používaným materiálem pro kostní implantáty jsou slitiny titanu, ...
 • Analýza připravenosti složek IZS při transportu nadměrných pacientů v městských aglomeracích a v přírodním prostředí 

  Author: Veronika Tolde; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Böhm Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  V současné době se stále více složky integrovaného záchranného systému setkávají se zvyšujícími se případy obézních pacientů, ale i pacientů, kteří jsou dlouzí. Jednou z příčin je rostoucí obezita obyvatelstva. Během ...
 • Vliv fyzioterapeutických metod na svalové dysbalance u hokejbalistek 

  Author: Kateřina Pletková; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Příhoda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Předmětem mé bakalářské práce je využití fyzioterapeutického kompenzačního cvičení u hráček hokejbalu s cílem eliminace svalové dysbalance a funkční poruchy způsobené jednostranným zatížením organismu při tomto sportu. V ...
 • Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

  Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Netušilová Veronika; Opponent: Veverková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na ...
 • Otevřené zdroje dat v síti Internet a možnosti jejich vytěžování 

  Author: Jan Tisančín; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Čupr Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Diplomová práce zkoumá možnosti vytěžování otevřených zdrojů z prostředí sítě Internet ve vztahu k uživatelům. V teoretické části tyto možnosti komparuje s právním rámcem GDPR, který zajišťuje ochranu osobních údajů ...
 • Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem nebezpečných látek 

  Author: Aneta Donátová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Štěpán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Tato diplomová práce zhodnocuje postupy příslušníku KOPIS HZS ČR při mimořádných událostech s únikem nebezpečných, především radioaktivních látek a využití databáze MEDIS - ALARM. Teoretická část se věnuje základním pojmům, ...
 • Evakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požár 

  Author: Lucie Čermáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na modelaci evakuace osob části ORP Chomutov při nevojenské krizové situaci lesní požár a analýzu zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických, podnikajících ...

View more