Recent Submissions

 • Hlavní a vedlejší příznaky cévní mozkové příhody 

  Author: Matěj Kučera; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Korejsová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je porovnat znalosti studentů prvního ročníku oboru Zdravotnické záchranářství na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT o hlavních a vedlejších příznacích cévní mozkové příhody. Teoretická ...
 • Časná diagnostika akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči 

  Author: Jakub Opolský; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Handl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na správnou a časnou diagnostiku akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči, správně zvolenou léčbu jak AKS samotného, tak i jeho dalších komplikací. V práci bylo ...
 • Studium interakcí kovových nanočástic a mikrobiologických objektů prostřednictvím pokročilých mikroskopických metod 

  Author: Michaela Rabochová; Supervisor: Lorinčík Jan; Opponent: Lovecká Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Rostoucí rezistence mikromycetních patogenů na léčbu abiotickými přípravky představuje významné celosvětové riziko 21. století.Mikromycetní infekce způsobující závažná invazivní a diseminovaná onemocnění spojené s vysokou ...
 • Specifika použití lékařské přístrojové techniky během terénních dýchacích experimentů 

  Author: Lenka Horáková; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Terénní dýchací experimenty jsou důležitým podkladem pro vytváření a aktualizování mezinárodních doporučení pro záchranu a resuscitaci obětí zasypaných sněhovou lavinou. U tohoto typu experimentů ovšem byla zaznamenána ...
 • Zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran a ověření bezpečnosti a účinnosti 

  Author: Petr Braťka; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Fínek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Disertační práce řeší výzkum a vývoj zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran s doplňkovým účinkem, který je zajištěn prodlouženým uvolňováním účinných látek. Práce provádí ověření návrhu zařízení s využitím ...
 • Faktory ovlivňující itraokulární korekci astigmatismu 

  Author: Martin Fůs; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Rozsíval Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato disertační práce se věnovala problematice korekce astigmatismu torickou intraokulární čočkou (IOL) u pacientů se senilní kataraktou. Cílem práce bylo zavedení nové metodiky tvorby operačního plánu s cílem snížení ...
 • 3D tisk a jeho využití k výrobě brýlových obrub 

  Author: Eduard Novotný; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Podstufka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tato práce je strukturovaná do teoretické a praktické části. V teoretická části pojednává o historii a vývoji 3D tisku. Popisuje jednotlivé metody tisku a vlastnosti vybraných materiálů. Pro srovnání popisuje též tradiční ...
 • Analýza připravenosti zdravotnických záchranářů v oblasti poskytování psychosociální intervenční péče 

  Author: Rafael Fadljevič; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Lukešová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část obsahuje základní pojmy a informace, které byly získány z dostupné literatury. Jsou zde popsány pojmy jako stres, akutní ...
 • Vytvoření automatického reportu v R pro vyhodnocení výsledků DEMAT testu 

  Author: Jan Pecha; Supervisor: Malá Christiane; Opponent: Tenklová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Hlavním cílem této práce je vytvoření programu, který dokáže upevnit strukturu prezentace výsledků testů DEMAT, které absolvovali žáci základních škol. Projekt vznikl v rámci mezinárodní spolupráce s Technickou univerzitou ...
 • Využití imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu 

  Author: Daniel Havel; Supervisor: Bonková Sýkorová Jitka; Opponent: Špet Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu. Jejím hlavním cílem je komparativní metodou zhodnotit účinnost kombinované terapie včetně virtuální ...
 • Využití hipoterapie u dětských pacientů s vadným držením těla 

  Author: Zuzana Palasová; Supervisor: Dylevský Ivan; Opponent: Nerandžič Zoran
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hipoterapie a jejího vlivu na vadné držení těla u dětských pacientů. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se metody hipoterapie, popsány podmínky a prostředky nutné k její ...
 • Nové trendy zabezpečení emergency systémů nemocnic Středočeského kraje 

  Author: Tomáš Heřman; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Müller Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-29)
  Autor disertační práce se zabývá urgentními příjmy z pohledu nových trendů jejich zabezpečení. Urgentní příjmy jsou specializovanými pracovišti nemocnic a zdravotnických zařízení, které zabezpečují péči o akutně nemocné. ...
 • Účinnost různých typů vzduchových filtrů při záchytu infekčního agens 

  Author: Daniela Obitková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Martinková Ludmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-29)
  Přenos infekčních nemocí šířících se vzduchem je důležitým problémem zásadně ovlivňujícím veřejné zdraví. K posouzení, zda klimatizační systémy k mohou napomáhat šíření mikroorganismů v cirkulujícím vzduchu, byla zkoumána ...
 • Účinná bioremediace toxického odpadu pomocí nových nitrilas 

  Author: Anastasia Sedova; Supervisor: Bojarová Pavla; Opponent: Danihelka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
  Wastewater from certain industrial processes (gold and silver mining, electroplating with Cu, Ag and other metals, coal coking) contains high concentrations of free cyanide (hydrogen cyanide and cyanide ions; fCN) and can ...
 • Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích 

  Author: Martina Caithamlová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Kavan Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
  V předkládané disertační práci je řešena problematika nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích. Disertační práce zahrnuje analýzu současného stavu problematiky v ČR i ve vybraných ...
 • Vliv profese vykonávané v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na partnerské vztahy 

  Author: Roman Říha; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vymětal Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Malý zájem o stresory, které působí na operátory tísňového volání, může vést k jejich nedostatečnému výcviku. Studie je zaměřena na příslušníky a příslušnice Hasičského záchranného sboru ČR (n = 145) a Policie ČR (n = 149), ...
 • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

  Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
 • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

  Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
 • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

  Author: Valerie Sucharová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Bílková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
 • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

  Author: Michaela Golišová; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Hudzietzová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...

View more