Poslední příspěvky

 • Studium teplotních charakteristik tkání 

  Autor: Urzová Jana; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Zelinger Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato práce je věnována studiu tepelných dějů v průběhu laser-tkáňových interakcí, konkrétně tepelné interakce a fotoablace. S využitím programu COMSOL Multiphysics byl sestaven a experimentálně ověřen teoretický model ...
 • Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků 

  Autor: Maděra Stanislav; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím ...
 • Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem 

  Autor: Sahula Jan; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce definuje pojem terorismus, ...
 • Současné trendy ošetřování akutních a chronických radiačních ran 

  Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Dingová Šliková Martina; Oponent práce: Dušková Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti a provázanosti středisek specializované péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, krajských zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby na ošetření osob ...
 • Přístup zdravotnického záchranáře k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami 

  Autor: Vydrová Klára; Vedoucí práce: Pokorný Jan; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnických záchranářů k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami. Vzhledem k reálnému nebezpečí jejich výskytu je téma těchto látek velmi aktuální, proto je třeba, aby zdravotničtí ...
 • Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta 

  Autor: Šimsová Karolína; Vedoucí práce: Lidická Lucie; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  V této práci jsem se zaměřila na akutní ošetřovatelskou péči u HIV pozitivních pacientů, na její specifika, na infekci HIV jako takovou, její historii, cesty přenosu, kvalitu života HIV pozitivního člověka, rizika přenosu ...
 • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

  Autor: Kymlička David; Vedoucí práce: Čupr Břetislav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
 • Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda 

  Autor: Kysela Rudolf; Vedoucí práce: Maternová Ivana; Oponent práce: Pána Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem bakalářské práce je popsat obsah a rozsah možných činností obecní policie, jako ostatní složky IZS nad současný zákonný rámec při některých mimořádných událostech při společném zásahu IZS a analýza případného zahrnutí ...
 • Připravenost společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (divize Zpracování) na mimořádné události 

  Autor: Vavrová Erika; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Abstrakt Bakalářská práce vychází ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Bakalářská práce se zabývá zjištěním připravenosti ...
 • Evropská radikalizace po roce 2011 

  Autor: Zubinová Lucie; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Prokš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
  V diplomové práci s názvem Evropská radikalizace po roce 2011 se zabýváme problematikou radikalizace, jejich příčin a také jejího procesu u potenciálních útočníků. V práci je dán důraz na charakteristiku a identifikaci ...
 • Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace 

  Autor: Brezovská Hana; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Váchek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní
 • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

  Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
 • Hodnocení technologií v kardiologii 

  Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
 • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

  Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
 • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

  Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
 • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

  Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
 • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

  Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...
 • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

  Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...
 • Sledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů). 

  Autor: Hechtberger Filip; Vedoucí práce: Mašková Václava; Oponent práce: Matějček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Předmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme ...
 • Možnosti rehabilitace u dětí s parézou brachiálního plexu 

  Autor: Zdražil Aleš; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  V práci se pojednává o problematice poporodní parézy brachiálního plexu a možnosti rehabilitace dětí od 6 do 12 let. Teoretická část práce je věnována anatomické a neurologické struktuře horní končetiny, včetně vysvětlení ...

Zobrazit další