Poslední příspěvky

 • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

  Autor: Deutsch Elena; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: van Dam Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
 • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

  Autor: Sedova Ksenia; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: Nováková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an
 • Návrh a realizace principu bez značkové detekce DNA molekul pomocí kvantových elektronových přechodů NV center, vytvořených v diamantovém nanosensoru 

  Autor: Krečmarová Marie; Vedoucí práce: Nesládek Miloš; Oponent práce: Husák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  DNA diagnostics became indispensable part of biochemical analytic tools today. Further challenges lay in development of sensors which can detect significantly reduced volume of analyte, operate with enhanced sensitivity ...
 • Studium teplotních charakteristik tkání 

  Autor: Urzová Jana; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Zelinger Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato práce je věnována studiu tepelných dějů v průběhu laser-tkáňových interakcí, konkrétně tepelné interakce a fotoablace. S využitím programu COMSOL Multiphysics byl sestaven a experimentálně ověřen teoretický model ...
 • Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků 

  Autor: Maděra Stanislav; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím ...
 • Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem 

  Autor: Sahula Jan; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce definuje pojem terorismus, ...
 • Současné trendy ošetřování akutních a chronických radiačních ran 

  Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Dingová Šliková Martina; Oponent práce: Dušková Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti a provázanosti středisek specializované péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, krajských zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby na ošetření osob ...
 • Přístup zdravotnického záchranáře k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami 

  Autor: Vydrová Klára; Vedoucí práce: Pokorný Jan; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnických záchranářů k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami. Vzhledem k reálnému nebezpečí jejich výskytu je téma těchto látek velmi aktuální, proto je třeba, aby zdravotničtí ...
 • Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta 

  Autor: Šimsová Karolína; Vedoucí práce: Lidická Lucie; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  V této práci jsem se zaměřila na akutní ošetřovatelskou péči u HIV pozitivních pacientů, na její specifika, na infekci HIV jako takovou, její historii, cesty přenosu, kvalitu života HIV pozitivního člověka, rizika přenosu ...
 • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

  Autor: Kymlička David; Vedoucí práce: Čupr Břetislav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
 • Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda 

  Autor: Kysela Rudolf; Vedoucí práce: Maternová Ivana; Oponent práce: Pána Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem bakalářské práce je popsat obsah a rozsah možných činností obecní policie, jako ostatní složky IZS nad současný zákonný rámec při některých mimořádných událostech při společném zásahu IZS a analýza případného zahrnutí ...
 • Připravenost společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (divize Zpracování) na mimořádné události 

  Autor: Vavrová Erika; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Abstrakt Bakalářská práce vychází ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Bakalářská práce se zabývá zjištěním připravenosti ...
 • Evropská radikalizace po roce 2011 

  Autor: Zubinová Lucie; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Prokš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
  V diplomové práci s názvem Evropská radikalizace po roce 2011 se zabýváme problematikou radikalizace, jejich příčin a také jejího procesu u potenciálních útočníků. V práci je dán důraz na charakteristiku a identifikaci ...
 • Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace 

  Autor: Brezovská Hana; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Váchek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní
 • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

  Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
 • Hodnocení technologií v kardiologii 

  Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
 • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

  Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
 • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

  Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
 • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

  Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
 • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

  Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...

Zobrazit další