Recent Submissions

 • Specifikace evakuace osob z anesteziologicko-resuscitačních oddělení 

  Author: Pavel Böhm; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Pokorný Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Disertační práce se zabývá důležitým tématem evakuací anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Problematika hrozby mimořádné události zdravotnického zařízení s lůžkovou kapacitou, při níž je nutná evakuace, je významným ...
 • Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku 

  Author: Aleš Rára; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Kriticky nemocní pacienti mají často poruchu distribuce a objemu tělesných tekutin, jedním z projevů je tvorba pleurálního výpotku (pleural effusion, PLE). Podle observačních studií se u 50% až 60% pacientů na umělé plicní ...
 • Perkutánní elektrická stimulace bráničního nervu u pacientů na umělé plicní ventilaci 

  Author: Michal Soták; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Jedním z hlavních problémů kriticky nemocných pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci je rychle progredující atrofie bránice vedoucí k její dysfunkci. Předpokládá se, že v tomto procesu hraje hlavní roli jednotka ...
 • Informační válka na Ukrajině 2013-2020 

  Author: Jan Měřička; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Ukrajina se stala na přelomu let 2013 a 2014 místem konfliktu v Evropě s dopadem na světové mezinárodní vztahy i místní obyvatelstvo. Tato disertační práce shrnuje závěry výzkumu, který se soustředil na dopad informační ...
 • Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace 

  Author: Ondřej Gajdoš; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Šubrt Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-31)
  V současné době je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytované péče, při kterém by současně mělo docházet k efektivnímu využívání finančních zdrojů. Jednou z typických oblastí je péče o ventilované pacienty umělou plicní ...
 • Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století 

  Author: Václav Adámek; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
  Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v období prezidentství George ...
 • Bezpečnost přepravy poštovních zásilek 

  Author: Petr Šlechta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Liška Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
  Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky ...
 • Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging 

  Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
 • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

  Author: Martin Müller; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Duška František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
 • Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12 

  Author: Victoria Benešová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Sládková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12. Předmětem práce je zpracovat ucelený přehled základních odborných informací o této ...
 • Fyzioterapie u dětského pacienta s centrálním hypotonickým syndromem, mozečkovou symptomatologií a psychomotorickou retardací 

  Author: Tereza Farská; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním fyzioterapeutickým přístupem k dětské pacientce s centrálním hypotonickým syndromem a psychomotorickou retardací s pozvolným rozvojem mozečkového syndromu. V první části práce, ...
 • Efekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zad 

  Author: Barbora Blechová; Supervisor: Nedělka Tomáš; Opponent: Kuba Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické ...
 • Jógová terapie pro plochonoží 

  Author: Ivana Kučerová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Křížková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je výzkum využití jógových ásan při terapii plochonoží. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky z anatomie a kineziologie nohy. Dále je zde zmíněna ontogeneze nohy a další její ...
 • Implementace chytrých hodinek Sograce H16 do stávajícího asistivního systému monitorování seniorů 

  Author: Petr Dobeš; Supervisor: Gillar David; Opponent: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vyvinout softwarové řešení na míru vybraného zařízení, chytrých hodinek Sograce H16, které by dovedlo co nejvíce využít jeho funkcionalitu, jež zahrnuje sledování polohy, SOS ...
 • Ovlivnění bolestivosti kyčelního kloubu u hokejistů 

  Author: Tereza Hanušová; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Chvojková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Předmětem práce je využití konceptů z vývojové kineziologie a vyhodnocení efektu cvičební jednotky u mladých hráčů ledního hokeje. V kapitole přehled současného stavu jsou uvedeny základní informace o anatomii, biomechanice ...
 • Komparace fyzioterapeutických metod v terapii skolióz 

  Author: Jolana Hořejší; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Reichmannová Taťána
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Předložená bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou fyzioterapeutických metod, proprioceptivní neuromuskulární facilitací a analytickým cvičením, v terapii skolióz. Teoretická část je věnována anatomii a kineziologii ...
 • Vertebrogenní algický syndrom a ergonomie sedadla řidiče 

  Author: Hana Cimrmanová; Supervisor: Čuprová Yulia; Opponent: Červený Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se věnuje fyzioterapii u vertebrogennního algického syndromu u řidičů z povolání, správné ergonomii sedadla řidiče v osobním a nákladním automobilu. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie ...
 • Numerická studie proveditelnosti mikrovlnného neinvazivního sledování vývoje hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců 

  Author: Jan Rédr; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato diplomov ́a pr ́ace se zab ́yv ́a numerickou studi ́ı proveditelnosti mikrovlnn ́eho zobrazovac ́ıho syst ́emu pro monitorov ́an ́ı v ́yvoje hypoxicko-ischemick ́e encefalopatie u novorozenc ̊u. Studie proveditelnosti ...
 • Ochrana zdravotnického personálu Fakultní nemocnice v Motole před fyzickým útokem 

  Author: Veronika Matochová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Janů Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Téma. Problematika externího násilí ve zdravotnictví představuje negativní fenomén dnešní doby, který není veřejnosti známý. Z poznatků zahraničních výzkumů je zřejmé, že násilí proti zdravotnickému personálu páchané ...
 • Koncepce logistického zajištění mezinárodních záchranných odřadů HZS Moravskoslezského kraje 

  Author: Dalibor Palička; Supervisor: Němčík Jiří; Opponent: Požár Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předložená diplomová práce se věnuje mezinárodním záchranným týmům, tzv. odřadům, které vytváří Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako systémovou součást odřadů Hasičského záchranného sboru České republiky, ...

View more