Recent Submissions

 • Electronic Immunization Registries in Low and Middle Income Countries: Economic Evaluation 

  Author: Sandra Ifeoma Nnabuife; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Karásek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Objectives: This Master thesis analyses the challenges and benefits, the differences in vaccination costs and vaccine program effectiveness, and the impact on disease events, health benefits, and cost-effectiveness when ...
 • Nanogelová platforma pro podávání hydrofobních léčiv na bázi cyklodextrinů 

  Author: Justin Jehan Du Maurier Malherbe; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Petrák Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  A key problem in healthcare is the predominance of bacterial infections, resistance development through environmental build-up. While novel antimicrobials have been developed, there is a need for nanoscale drug vectors for ...
 • Průzkum a porovnání metod výběru dat pro předzpracování vstupu modelu hlubokého učení pro automatickou segmentaci nádorů na snímcích PET-CT 

  Author: Ekaterina Korotina; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Reimer Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Automatic segmentation of primary tumors in oropharyngeal cancer patients using PET/CT images and deep learning has the potential to improve radiation oncology workflows. However, 2D tumor segmentation using deep learning ...
 • Kybernetická bezpečnost z pohledu podnikové infrastruktury 

  Author: Petr Miženko; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kopřiva Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Kybernetická bezpečnost je přehlíženou nicméně velice důležitou součástí každé společnosti. Kybernetičtí zločinci neustále hledají cesty, jak se do síťové infrastruktury společnosti dostat a odcizit tajná a hodnotná data ...
 • Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na oxygenaci a srdeční výdej 

  Author: Jan Matějka; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kuriščák Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
  Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) patří mezi nekonvenční režimy umělé plicní ventilace s protektivním potenciálem, která je využívána pro ventilaci pacientů trpících syndromem dechové tísně dospělých (ARDS). V ...
 • Specifikace evakuace osob z anesteziologicko-resuscitačních oddělení 

  Author: Pavel Böhm; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Pokorný Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Disertační práce se zabývá důležitým tématem evakuací anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Problematika hrozby mimořádné události zdravotnického zařízení s lůžkovou kapacitou, při níž je nutná evakuace, je významným ...
 • Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku 

  Author: Aleš Rára; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Kriticky nemocní pacienti mají často poruchu distribuce a objemu tělesných tekutin, jedním z projevů je tvorba pleurálního výpotku (pleural effusion, PLE). Podle observačních studií se u 50% až 60% pacientů na umělé plicní ...
 • Perkutánní elektrická stimulace bráničního nervu u pacientů na umělé plicní ventilaci 

  Author: Michal Soták; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Jedním z hlavních problémů kriticky nemocných pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci je rychle progredující atrofie bránice vedoucí k její dysfunkci. Předpokládá se, že v tomto procesu hraje hlavní roli jednotka ...
 • Informační válka na Ukrajině 2013-2020 

  Author: Jan Měřička; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
  Ukrajina se stala na přelomu let 2013 a 2014 místem konfliktu v Evropě s dopadem na světové mezinárodní vztahy i místní obyvatelstvo. Tato disertační práce shrnuje závěry výzkumu, který se soustředil na dopad informační ...
 • Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace 

  Author: Ondřej Gajdoš; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Šubrt Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-31)
  V současné době je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytované péče, při kterém by současně mělo docházet k efektivnímu využívání finančních zdrojů. Jednou z typických oblastí je péče o ventilované pacienty umělou plicní ...
 • Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století 

  Author: Václav Adámek; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
  Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v období prezidentství George ...
 • Bezpečnost přepravy poštovních zásilek 

  Author: Petr Šlechta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Liška Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
  Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky ...
 • Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging 

  Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
 • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

  Author: Martin Müller; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Duška František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
 • Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12 

  Author: Victoria Benešová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Sládková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12. Předmětem práce je zpracovat ucelený přehled základních odborných informací o této ...
 • Fyzioterapie u dětského pacienta s centrálním hypotonickým syndromem, mozečkovou symptomatologií a psychomotorickou retardací 

  Author: Tereza Farská; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním fyzioterapeutickým přístupem k dětské pacientce s centrálním hypotonickým syndromem a psychomotorickou retardací s pozvolným rozvojem mozečkového syndromu. V první části práce, ...
 • Efekt fokusované rázové vlny (fESWT) a cvičení dle MCKenzie u facetových bolestí dolních zad 

  Author: Barbora Blechová; Supervisor: Nedělka Tomáš; Opponent: Kuba Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Práce se zabývá porovnáváním efektu fokusované rázové vlny a cvičení dle McKenzieho u facetových bolestí dolních zad. V teoretické části je zpracován přehled současného stavu, anatomie dané oblasti, metodika a teoretické ...
 • Jógová terapie pro plochonoží 

  Author: Ivana Kučerová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Křížková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem bakalářské práce je výzkum využití jógových ásan při terapii plochonoží. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky z anatomie a kineziologie nohy. Dále je zde zmíněna ontogeneze nohy a další její ...
 • Implementace chytrých hodinek Sograce H16 do stávajícího asistivního systému monitorování seniorů 

  Author: Petr Dobeš; Supervisor: Gillar David; Opponent: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vyvinout softwarové řešení na míru vybraného zařízení, chytrých hodinek Sograce H16, které by dovedlo co nejvíce využít jeho funkcionalitu, jež zahrnuje sledování polohy, SOS ...
 • Ovlivnění bolestivosti kyčelního kloubu u hokejistů 

  Author: Tereza Hanušová; Supervisor: Fejfárková Tereza; Opponent: Chvojková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Předmětem práce je využití konceptů z vývojové kineziologie a vyhodnocení efektu cvičební jednotky u mladých hráčů ledního hokeje. V kapitole přehled současného stavu jsou uvedeny základní informace o anatomii, biomechanice ...

View more