Poslední příspěvky

 • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

  Autor: Kohout Michael; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
 • Využití termovize pro hodnocení rehabilitačních účinků fyzioterapie 

  Autor: Lebeda Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Termografie je moderní bezkontaktní metoda pro stanovení povrchové teploty. Zpočátku byla ve světě tato metoda málo uplatňována pro svou velkou nepřesnost a vysokou cenovou a technickou náročnost. Ale v poslední době se ...
 • Vyhodnocování polohy hlavy pomocí televizních kamer 

  Autor: Smolaga Marek; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Szabó Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu, spolehlivosti a přizpůsobivosti systému pro okamžité snímání polohy hlavy pomocí dvou digitálních fotoaparátů a je vypracována na základě předchozích prací a na základě ...
 • Srovnání hemodynamické odezvy na konstantní rychlost ultrafiltrace při hemodialýze s odezvou na lineární klesající ultrafiltrační profil 

  Autor: Hanzlík Petr; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Polakovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Tato práce je zaměřena především na měření dat týkajících se hemodynamické odezvy. V první části je popsána fyziologie ultrafiltrace při hemodialýze. Následně monitorování změn krevního objemu při hemodialýze, kde je ...
 • Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

  Autor: Chaloupka Lukáš; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Černý Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...
 • Využití solárních článků v konstrukci nabíječů akumulátorů 

  Autor: Kříž Ondřej; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Sieger Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
  V této práci můžete najít něco o teorii solárních článků, o jejich funkci, typech, použití, účinnosti a jejich výkonu pod různými zdroji záření. V práci je zahrnuta teorie slunečního záření a dalších zdrojů záření. Dále ...
 • Modelování rozložení teplotního pole v plicích 

  Autor: Ondrák Bohumír; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
  Záměrem této práce je podpořit metodu termobronchoskopie modelováním teplotního pole vplicích. V úvodu se věnujitermomechanice a biotermomechanice. Následně uvádím práci do širších souvislostí a představuji projekt ...
 • Stanovení koncentrace biologických analytů v roztoku 

  Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Fitl Přemysl; Oponent práce: Kopecký Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  V současné medicínské praxi je potřeba dokonale znát stav pacienta, aby bylo možné mu poskytnout tu nejlepší možnou péči. Jedním ze základním údajů o zdravotním stavu podává podává i koncentrace různých látek v tělních ...
 • Vliv rušivých jevů na činnost kardiostimulátoru 

  Autor: Sprátková Věra; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Tregler Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
  Kardiostimulací je nahrazována porucha rytmické činnosti funkce srdce. Kardiostimulátor trvale snímá elektrické projevy srdeční činnosti, podle níž řídí svoji funkci. Řízená kardiostimulace R vlnou se nazývá inhibovaná ...
 • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

  Autor: Janovský Vít; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...
 • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

  Autor: Mezerová Veronika; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
 • Výběr a sestavení bezdrátového komunikačního řetězce pro Body Area Network(BAN) s využitím v oblasti systémů HomeCare 

  Autor: Kika Jiří; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Nedělka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat po těle. Dále se zde zabývá rešerší trhem a hledá nejlepší řešení pro homecare systém Senior Inspect, projekt firmy clevertech zabývající se dálkovým dohledem ...
 • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

  Autor: Elger Jaroslav; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Caithamlová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...
 • Endoskopie 

  Autor: Dohnal Karel; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...
 • Termovize v urgentní a polní medicíně 

  Autor: Moravčík Michal; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Termografie je moderní bezkontaktní metodapro stanovení povrchové teploty. Člověk je horkokrevný tvor, proto ho lze odlišit od okolního prostředí. Spomocí termografie jevelice snadnésnímat lidskou teplotu, vyzařovanou ...
 • Sestavení a použití systému pro testovaní kvality QRS detektorů 

  Autor: Brnovják David; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
  Cílem práce je vytvořit systém pro rychlé a jednoduché testování kvality vyvíjených detektorů QRS komplexů a demonstrovat jeho použití pro porovnání běžně dostupných softwarových detektorů. Systém je sestaven v jazyce C a ...
 • Přínos tympanometrického a otoskopického vyšetření u pacientů léčených v hyperbarické komoře 

  Autor: Došelová Karolína; Vedoucí práce: Hanousek Jan; Oponent práce: Holý Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Pacienti léčení hyperbarickou oxygenoterapii (dále HBO) jsou vystavováni změnám atmosférického tlaku, které působí na jejich organismus a mohou vyvolat řadu klinických obtíží. Jejich nejčastější potíže pramení z nedostatečné ...
 • Výukový videoprogram o laické první pomoci 

  Autor: Matějka Ondřej; Vedoucí práce: Málek Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
  Cílem předkládané práce bylo vytvořit výukový videoprogram o laické první pomoci. Obsahem videofilmu se staly scény zobrazující nejčastější situace, ve kterých dochází ke zranění osob. Jednotlivé scény byly natočeny podle ...
 • Proudění helioxu v respirační soustavě 

  Autor: Juřičková Ivana; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Fábry Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
  Proudění helioxu vrespirační soustavěTato diplomová práce se zabývá výroboumodeluplicníhobronchiálního stromu. Vsoučasnosti je zliteratury znám pouze jeden praktický průtokový modelplic a to model silikonový. Cílem této ...
 • Analýza možností využití termální ablace u žen s karcinomem prsu 

  Autor: Dušková Klára; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Petráček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
  Se stále se zvyšujícím počtem žen, trpících rakovinou prsu, roste i poptávka po nových metodách léčebné terapie, které by byly méně invazivní. Tato práce poskytuje přehled o nejběžněji používaných formách léčby tohoto ...

Zobrazit další