Collections in this community

Recent Submissions

 • Ekonomicko-klinické zhodnocení brachyterapie u karcinomu prsu 

  Author: Nela Kyselová; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Rosina Jozef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-04)
  Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, vyskytující se především u žen. Přestože se výskyt tohoto onemocnění neustále zvyšuje, úspěšnost léčby se zlepšuje a mortalita léčených pacientů rok od roku klesá. V ...
 • Hodnocení protektivity umělé plicní ventilace na základě přenosu mechanické energie do plic 

  Author: Michal Verbovský; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
  Umělá plicní ventilace zajišťuje dýchání v případech, kdy pacient není schopen samovolně dýchat. I sebe lepší nastavení umělé plicní ventilace má v současnosti negativní účinky na plicní tkáň. Stále větší úsilí je tak ...
 • Snímání operace děložního hrdla speciálními snímacími zařízeními 

  Author: Hibba Mahamat Mahamat Idriss; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Hovorková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Considering the growing number of women diagnosed with cervical cancer, it is estimated that cervical cancer has the fourth-highest cancer rate among women worldwide. The rapid advancement of technology has significantly ...
 • Numerický model ablace srdeční tkáně elektroporačním přístrojem 

  Author: Jakub Zelenka; Supervisor: Vrba David; Opponent: Kožíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
  V rámci této práci byly vytvořeny numerické modely ouška levé síně srdeční (OLS) a přiléhajících nervus phrenicus (NP) a tepny levý cirkumflex (LCx), na kterých byly provedeny simulace elektrických polí a ohřevu. Elektrické ...
 • Analýza proudění krve v oušku levé síně v závislosti na jeho tvaru 

  Author: Aleksandra Neretljak; Supervisor: Vrba David; Opponent: Novotná Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
  Práce se zabývá analýzou proudění krve v oblasti levé síně srdeční, včetně ouška levé síně. Cílem této práce je zjistit zda tvar ouška má vliv na způsob proudění a výměny krve mezi ouškem a ostatními strukturami. První ...
 • Experimentální úlohy na zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí využívající magnetické pole Země 

  Author: Matylda Kotyzová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kubíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Magnetická rezonance (MRI z angl. Magnetic Resonance Imaging) je neinvazivní diagnostický zobrazovací systém, který využívá magnetických vlastností atomových jader vodíku pro zobrazení struktury vnitřních orgánů. Předmětem ...
 • Optimalizace řízení průtočného bioreaktoru pro cévní náhrady 

  Author: Zdeněk Kukla; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Augustynek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Při kultivaci buněk v bioreaktoru za dynamických podmínek dochází k lepším výsledkům než za statických. Řízená perfuze kultivačního media může být realizována peristaltickou pumpou. Takovéto řešení vytváří nekontrolovatelné ...
 • Analýza netěsnosti dýchací soustavy během outdoorových lavinových experimentů 

  Author: Lukáš Rak; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Sieger Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Úmrtí v případě zasypání lavinou nastane nejčastěji z důvodu asfyxie. Z tohoto důvodu se konají experimenty simulující zasypání lavinou, které se zaměřují na zkoumání různých proměnných ovlivňujících dobu před nastáním ...
 • Hodnocení plynulosti otočky z akcelerometrických záznamů u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Author: Vilém Frynta; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Černý Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem plynulosti pohybu z gyroakcelerometrických záznamu pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří podstoupili hlubokou mozkovou stimulaci. Hluboká mozková stimulace je zákrok, při kterém jsou ...
 • Intraindividuální variabilita opakovaných měření EIT hrudníku 

  Author: Tomáš Markocsy; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Müller Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Elektrická impedančná tomografia (EIT) je neinvazívna monitorovacia technika, ktorá sa využíva pre monitorovanie pľúcnej ventilácie a perfúzie. Prvým hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je skonštruovať funkčný fantóm ...
 • Optimalizační strategie v plánování mikrovlnné regionální hypertermické léčby 

  Author: Michaela Černá; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Matějka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Optimalizační strategie regionálního hypertermického plánování léčby: Regionální mikrovlnná hypertermie je podpůrná léčba nádorových onemocnění, která se využívá společně s radioterapií či chemoterapií. Parametrem pro ...
 • Experimentální ověření proveditelnosti lokalizace zdroje radiofrekvenčního signálu s využitím antén magnetické rezonance 

  Author: Branislav Gašpar; Supervisor: Marek Jaroslav; Opponent: Barvík Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Navzdory obrovskému klinickému přínosu zobrazování magnetickou rezonancí je způsob kódování obrazu této modality hlavní příčinou vedoucí k velmi dlouhým vyšetřením. Cílem této práce proto bylo experimentálně ověřit možnost ...
 • Hodnocení kognitivní zátěže v extrémním prostředí 

  Author: Marek Sokol; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Maršálek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Diplomová práce se věnuje hodnocení kognitivní zátěže v extrémních prostředích, což je kritické pro úspěch a bezpečnost jednotlivců a týmů při náročných a důležitých úkonech. Tradiční metody monitorování pomocí dotazníků ...
 • Simulátor pro nácvik operace děložního čípku 

  Author: Eliška Niebauerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Novotná Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí simulátoru, na kterém bude možné provádět nácvik konizace děložního čípku elektrochirurgickou metodou LLETZ. Konečná verze simulátoru byla tvořena anatomickou a přístrojovou částí. ...
 • UWB antény pro multifrekvenční mikrovlnnou diagnostiku cévních mozkových příhod 

  Author: Anna Poliakova; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Mikrovlnné zobrazování je aktivní oblastí výzkumu, na kterou se v posledních letech soustředí mnoho vědeckých týmů s cílem zpřístupnit a zlepšit tuto metodu. Hlavní požadované zlepšení v mikrovlnném zobrazování souvisí s ...
 • Měření variability srdeční frekvence chytrými hodinkami 

  Author: Jan Řežábek; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Kološová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Chytré hodinky se, stejně jako jiné moderní technologie, stávají čím dál více součástí našeho běžného života. V poslední době se jejich uživatelé mohou také zaměřit na sledování kvality spánku, úrovně stresu během dne a ...
 • Metody hodnocení stimulace labyrintů vestibulárního systému za využití gyro-akcelerometrické helmice 

  Author: Alexandra Pavlova; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Tato práce se zabývá analýzou lineárního a úhlového zrychlení působící na vestibulární systém během situací běžného života. V rámci výzkumu byl proveden experiment, během kterého byla naměřena data na 18 probandech, kteří ...
 • Detekce a klasifikace cévní mozkové příhody kombinující diferenční zobrazování a strojové učení 

  Author: Tomáš Peprník; Supervisor: Pokorný Tomáš; Opponent: Kubíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Hlavním cílem práce je implementovat a otestovat použití TSVD Born aproximace a algoritmu strojového učení pro současnou detekci typu cévní mozkové příhody (CMP) a zobrazení její pozice v mikrovlnném systému. Support Vector ...
 • Elektrodový patch pro EKG Holter 

  Author: Pavla Věchtová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Čermák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Elektrodový patch pro ECG Holter Kardiovaskulární onemocnění celosvětově představují nejčastější příčinu úmrtí i přesto, že fatálním následkům lze mnohdy předejít včasnou diagnostikou. Při vyšetření srdce je nejčastěji ...
 • Metody slepé separace zdrojů jako nástroje pro potlačení svalových artefaktů v EEG záznamech 

  Author: Veranika Tuzankina; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Křemen Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Elektroencefalografie je standardní neinvazivní metoda zobrazování, která slouží k záznamu elektrických potenciálů mozku. Při měření EEG téměř vždycky dochází ke kontaminaci signálu artefakty, které mají původ mimo mozek ...

View more