Poslední příspěvky

 • Testování tenkých vrstev pro implantáty 

  Autor: Procházková Adéla; Vedoucí práce: Mikšovský Jan; Oponent práce: Hozman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Snahou dnešního vývoje materiálů pro implantáty je zvýšení biokompatibility a zajištění delší životnosti používaných materiálů pro implantáty. Jedním z mnoha sledovaných materiálů pro biomedicínské využití je diamant podobný ...
 • Hospital Based HTA - Implementation in the Czech Republic 

  Autor: Matloňová Veronika; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
  This Master's Thesis is set out to explore the concept of hospital-based HTA and identify various forms of this approach, usage diversification in hospitals around the world, the type and the extent of questions solved by ...
 • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

  Autor: Vosmíková Anna; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Květ Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
 • Algoritmus a numerický model mikrovlnného zobrazovacího systému pro identifikaci CMP 

  Autor: Holek Lukáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Práce se zabývá tvorbou numerických modelů a lineární metodou rekonstrukce pro 2D a 3D mikrovlnné zobrazování cévní mozkové příhody.
 • 4-kanálový systém pro snímání teploty v perfuzním okruhu 

  Autor: Hůlová Adéla; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato práce se zabývá mˇeˇrením teploty jako jednoho parametru pˇri mechanické perfuzi ledvin.
 • Využití analýzy hlavních komponent pro automatickou detekci EEG transientů 

  Autor: Jílek Martin; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Gerla Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Vizuální interpretace stochastického EEG signálu postavená na zku?enostech a intuici
 • Metody pro klasifikaci dat pacientů s podezřením na nádor žaludku 

  Autor: Kamkina Anzhelika; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalárská práce se zabývá klasifikací dat pacientu s podezrením na nádor žaludku.
 • Systém pro stanovení koncentrace kreatininu v moči 

  Autor: Jánská Dominika; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Pelinková Květa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem mé bakalářské práce je sestavit systém pro stanovení koncentrace kreatininu
 • Nelineární analýza pohybu osob s Parkinsonovou chorobou 

  Autor: Zavázalová Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy vlivu Parkinsonovy choroby na chůzi. Hlavním cílem práce je navrhnout a realizovat aplikaci Hurstova exponentu a přibližné entropie na různá akcelerometrická data. Hlavní ...
 • Studie proveditelnosti - Návrh oddělení biomedicínského inženýrství v nemocnici Klatovy 

  Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem této diplomové práce je pomocí studie proveditelnosti navrhnout oddělení biomedicínského inženýrství pro Klatovskou nemocnici, a.s. V rámci práce jsem provedl analýzu současného způsobu řízení péče o zdravotnickou ...
 • Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

  Autor: Králová Vladislava; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mayer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...
 • Systém pro hypoxickou kultivaci ve standardním CO2 buněčném inkubátoru 

  Autor: Mikhailov Yegor; Vedoucí práce: Matějka Roman; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Daná práce je věnována řešení systému pro zajištění hypoxických podmínek při kultivaci buněk. V rámci teoretického studia byly probírány příčiny vzniku a existující řešení dané problematiky. Však hlavní záměr byl na návrh ...
 • Systém pro temperování PPFC kultivačních komor mimo temperovaný inkubátor 

  Autor: Kočiš Petr; Vedoucí práce: Matějka Roman; Oponent práce: Havlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě systému pro temperování PPFC kultivačních komor, který lze použít v mikroskopu s adaptérem na 96 jamkovou misku. V práci jsou popsány sériově vyráběné systémy pro danou aplikaci, ...
 • Porovnání nákladovosti léčby syndromu karpálního tunelu klasickou chirurgickou metodou a operací laparoskopickou 

  Autor: Šafránková Pavla; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Soharová Taťána
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Obsahem diplomové práce byla analýza a výběr parametrů operačních stolů pro Ústav
 • Návrh a realizace funkčního vzorku FM UWB radaru v laboratorních podmínkách 

  Autor: Lichtenberg Mikuláš; Vedoucí práce: Kučera Lukáš; Oponent práce: Penhaker Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a laboratorním oveřením základní funkčnosti FM-UWB radaru. Dále řeší jeho fyzikální a legislativní omezení, vybírá jednotlivé součástky a antény pro UWB radar.
 • Ekonomický rámec prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění 

  Autor: Doubková Kateřina; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Adámková Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení nákladů prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění v zahraničí a v České republice pomocí nástrojů Health technology assessment. V práci je provedena systematická ...
 • Využití citlivostních analýz v rámci hodnocení zdravotnické techniky 

  Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Žigmond Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití citlivostních analýz v procesu hodnocení
 • Využití modelování při nákupu zdravotnické techniky 

  Autor: Slámová Adéla; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato prace se zabyva moznostmi vyuzit modelovan pri nakupu zdravotnicke techniky.
 • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

  Autor: Petrlíková Alexandra; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Štverka-Kořínková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
 • Analýza nákladové efektivity stimulace nervu k dorzální flexi při chůzi 

  Autor: Šebek Milan; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Moses Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V současnosti dochází v léčebné rehabilitaci k nárůstu používání funkční elektrické stimulaci (FES) pro řešení drop foot syndromu. Tento syndrom se často vyskytuje u pacientů po poškození mozku. U kterých výraznou část ...

Zobrazit další