Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-9 z 758

  • Přínos tympanometrického a otoskopického vyšetření u pacientů léčených v hyperbarické komoře 

   Autor: Došelová Karolína; Vedoucí práce: Hanousek Jan; Oponent práce: Holý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Pacienti léčení hyperbarickou oxygenoterapii (dále HBO) jsou vystavováni změnám atmosférického tlaku, které působí na jejich organismus a mohou vyvolat řadu klinických obtíží. Jejich nejčastější potíže pramení z nedostatečné ...
  • Výukový videoprogram o laické první pomoci 

   Autor: Matějka Ondřej; Vedoucí práce: Málek Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem předkládané práce bylo vytvořit výukový videoprogram o laické první pomoci. Obsahem videofilmu se staly scény zobrazující nejčastější situace, ve kterých dochází ke zranění osob. Jednotlivé scény byly natočeny podle ...
  • Proudění helioxu v respirační soustavě 

   Autor: Juřičková Ivana; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Proudění helioxu vrespirační soustavěTato diplomová práce se zabývá výroboumodeluplicníhobronchiálního stromu. Vsoučasnosti je zliteratury znám pouze jeden praktický průtokový modelplic a to model silikonový. Cílem této ...
  • Analýza možností využití termální ablace u žen s karcinomem prsu 

   Autor: Dušková Klára; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Se stále se zvyšujícím počtem žen, trpících rakovinou prsu, roste i poptávka po nových metodách léčebné terapie, které by byly méně invazivní. Tato práce poskytuje přehled o nejběžněji používaných formách léčby tohoto ...
  • Optimalizace rozvrhování služeb na nemocničním oddělení 

   Autor: Eisenmannová Dagmar; Vedoucí práce: Fábry Jan; Oponent práce: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem této práce je zmapování situace v českých nemocnicích ohledně způsobu rozvrhování směn a navržení optimalizačního prostředku pro rozvrhování směn sester. Při rozvrhování je třeba dodržovat nejen Zákoník práce, ale ...
  • Analýza možného vývoje multifunkčního oděvu pracovníků IZS z hlediska technického a diagnostického 

   Autor: Keszi Romana; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Šlechta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce je zaměřena na multifunkční oděv pro pracovníky IZS, který by byl nápomocný při záchraně, vyproštění a pomoci poraněným.
  • Hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby vlhké formy makulární degenerace 

   Autor: Meliška Martin; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Diblík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Úkolem práce je charakterizovat vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace a popsat možnosti její diagnostiky a léčby. Dále je třeba navrhnout vhodnou metodiku hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby ...
  • Problematika nosokomiálních nákaz 

   Autor: Schierová Lenka; Vedoucí práce: Janovská Daniela; Oponent práce: Čelko Alexandr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem předkládané práce bylo sledovat výskyt nosokomiálních infekcí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady za rok 2007 a to na jednotlivých odděleních a celkově; vypracovat souhrnnou epidemiologickou charakteristiku ...
  • Zobrazení poruch přenosu informací v diagnostice neuropsychiatrických onemocnění 

   Autor: Štědrová Veronika; Vedoucí práce: Kupka Karel; Oponent práce: Roth Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Úkolem této práce je na základě souboru pacientů vyšetřených pomocí 123I-FP-CIT (DaTSCAN) optimalizovat metodu zpracování obrazů bazálních ganglií v nukleárně medicínské diagnostice extrapyramidových onemocnění. Dalším ...