Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 375

  • Hospital Based HTA - Implementation in the Czech Republic 

   Autor: Matloňová Veronika; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   This Master's Thesis is set out to explore the concept of hospital-based HTA and identify various forms of this approach, usage diversification in hospitals around the world, the type and the extent of questions solved by ...
  • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

   Autor: Vosmíková Anna; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Květ Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
  • Studie proveditelnosti - Návrh oddělení biomedicínského inženýrství v nemocnici Klatovy 

   Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této diplomové práce je pomocí studie proveditelnosti navrhnout oddělení biomedicínského inženýrství pro Klatovskou nemocnici, a.s. V rámci práce jsem provedl analýzu současného způsobu řízení péče o zdravotnickou ...
  • Porovnání nákladovosti léčby syndromu karpálního tunelu klasickou chirurgickou metodou a operací laparoskopickou 

   Autor: Šafránková Pavla; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Soharová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Obsahem diplomové práce byla analýza a výběr parametrů operačních stolů pro Ústav
  • Ekonomický rámec prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění 

   Autor: Doubková Kateřina; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení nákladů prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění v zahraničí a v České republice pomocí nástrojů Health technology assessment. V práci je provedena systematická ...
  • Využití citlivostních analýz v rámci hodnocení zdravotnické techniky 

   Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Žigmond Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití citlivostních analýz v procesu hodnocení
  • Využití modelování při nákupu zdravotnické techniky 

   Autor: Slámová Adéla; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato prace se zabyva moznostmi vyuzit modelovan pri nakupu zdravotnicke techniky.
  • Pacient-specifické modely pro rozhodování o léčbě 

   Autor: Petrlíková Alexandra; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   V případě zkvalitňování zdravotnické péče se dostáváme i ke klinickému rozhodování o péči. U mnoha diagnóz se lékaři často v ambulanci rozhodují, zda léčit pacienta ambulantně nebo hospitalizací. Léčba hospitalizací znamená ...
  • Analýza nákladové efektivity stimulace nervu k dorzální flexi při chůzi 

   Autor: Šebek Milan; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V současnosti dochází v léčebné rehabilitaci k nárůstu používání funkční elektrické stimulaci (FES) pro řešení drop foot syndromu. Tento syndrom se často vyskytuje u pacientů po poškození mozku. U kterých výraznou část ...
  • Možnosti odhadu přežití pacienta pro studie HTA 

   Autor: Švihelová Lucie; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Burger Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Analýza přežití se v poslední době stává čím dál důležitějším postupem, ať už v medicíně nebo při klinických výzkumech. V medicíně je pak její význam nenahraditelný zejména pro hodnocení přežití onkologických pacientů, ...
  • Zhodnocení využití mechanického čištění lůžek 

   Autor: Fojt Jan; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení využití mechanického čištění nemocničních lůžek a jeho porovnání se standardním manuálním čištěním. Nemocniční lůžka jsou denně používána a mohou být potenciálním rizikem pro přenos ...
  • Analýza a procesní řízení rizik při operaci katarakty s využitím navigačního systému Verion a bez něj 

   Autor: Černá Martina; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavnm clem prace byla analyza rizik pri operaci katarakty s vyuzitm
  • Analýza nákladů a užitku ambulantní kardiovaskulární rehabilitační péče a lázeňské léčebné péče u pacientů se srdečními onemocněními 

   Autor: Doskočilová Kristýna; Vedoucí práce: Gajdoš Ondřej; Oponent práce: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Kardiovaskulární onemocnění mají procentuálně největší zastoupení v úmrtnosti obyvatel a na léčbu nemocných jsou vynakládány vysoké částky finančních prostředků. Kardiovaskulární rehabilitace pomáhá snižovat rizika spojená ...
  • Analýza dechového objemu při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Autor: Grenarová Naděžda; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Waldauf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Hlavním cílem této práce je analýza závislosti dechového objemu na kontinuálním distenzním tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Analýza byla provedena celkem na devíti prasatech domácích před a po plicní laváži, ...
  • Možnosti využití systému telemonitoringu v gynekologii a porodnictví 

   Autor: Hrubý Jiří; Vedoucí práce: Gajdoš Ondřej; Oponent práce: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá prenatální péčí o rizikově gravidními pacientky, zejména s rizikem předčasného porodu. Cílem diplomové práce je porovnat telemonitorační systém s dosud používaným přístupem na gynekologicko-porodnických ...
  • Metoda Pay-for-performance jako úhrada za zdravotní péči a možnost jejího využití v ČR 

   Autor: Svobodová Ivana; Vedoucí práce: Jeřábková Silvie; Oponent práce: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Většina zdravotních systémů na světě se potýká s vysokými náklady na zdravotní péči. Zároveň se státy snaží o zlepšení kvality péče a snížení nákladů na tuto péči. Metoda pay-for-performace (P4P) se snaží pomocí stanovených ...
  • Možnosti financování domácí péče u pacientů se spinální muskulární atrofií 

   Autor: Nováková Kristýna; Vedoucí práce: Burianová Veronika; Oponent práce: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je představit málo zmiňovanou, geneticky podmíněnou nemoc spinální muskulární atrofii (SMA). Práce vymezuje a popisuje přístroje, pomůcky a spotřební materiál, který je potřebný při domácí péči o ...
  • Stanovení skutečných nákladů na diagnózu - laparoskopická cholecystektomie ve vybraném ZZ 

   Autor: Bayerová Martina; Vedoucí práce: Caithamlová Martina; Oponent práce: Přádka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Ze světa průmyslu a obchodu se do oblasti služeb, a tedy i do zdravotnictví dostává nová kalkulace Activity based costing. A právě tato kalkulace byla vybrána po prostudování současného stavu problematiky pro účely diplomové ...
  • Zhodnocení efektivity sterilizace ventilačních okruhů v nemocnici 

   Autor: Benešová Lucie; Vedoucí práce: Jeřábková Silvie; Oponent práce: Čech Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce mapuje nákladovou efektivitu sterilizace anesteziologických ventilačních okruhů a porovnává ji s náklady při použití jednorázových. Zjišťuje současný stav sterilizace okruhů v ČR i ve světě, sleduje materiály, ze ...
  • Nové způsoby financování zdravotnické techniky 

   Autor: Steklá Michaela; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá specifickými modely financování, tj. Impact Financing, konkrétně metodami Social Impact Bond a Impact Investing, které jsou ve světě běžně aplikovány, nicméně v podmínkách České republiky o ...