Now showing items 1-20 of 900

  • Vliv elektrodového buzení na ohřev tkáně u transkutánního měření plynů 

   Author: Abdalla Massad; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Benešová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Vliv elektrodového buzení na ohřev tkáně u transkutánního měření plynů Cílem této práce je ověřit jaké vlivy mají parametry budících impulsů na ohřev tkáně při transkutánním měření plynů. Porovnání mezi naměřenými hodnotami ...
  • Dechová práce v podmínkách extrémní hyperkapnie navozené ventilační insuficiencí 

   Author: Štěpán Němec; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Valeriánová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Dechová práce v podmínkách extrémní hyperkapnie navozené ventilační insuficiencí Ze soudobých poznatků je patrné, že výskyt vzduchové kapsy je pozitivním faktorem pro přežití při zavalení lavinou, není však znám přesný ...
  • Analýza nákladové efektivity u léčby ženské neplodnosti pomocí in vitro fertilizace a intrauterinní inseminace 

   Author: Jana Richterová; Supervisor: Chocholatá Jana; Opponent: Bartáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Analýza nákladové efektivity u léčby ženské neplodnosti pomocí IVF a IUI Ženská neplodnost je onemocnění, které postihuje celosvětově stále více žen. S tím souvisí zvyšující se zájem o léčbu metodami asistované reprodukce. ...
  • Nástroje pro zajištění nákladových úspor ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Veronika Čechová; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce je zaměřena na možnosti efektivního využívání, respektive na třídění nebo snižování, a na následnou likvidaci produkce odpadů ve zdravotnickém zařízení. Řešení různých metod nakládání s odpady je jednou z ...
  • Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby kyslíku 

   Author: Inka Zuzaňáková; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout experiment pro ověření hypotézy o možnosti měření parametru VO2max (maximální spotřeba kyslíku) pomocí přidaného průtočného odporu bez využití celotělového fyzického zátěžového testu ...
  • User-driven design chytré hračky pro děti s diabetem 

   Author: Karolína Čechová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení chytré hračky pro rodiny s dětmi s diabetem prvního typu. Je rozdělena do tří základních částí – zjištění požadavků uživatelů, návrh chytré hračky pro děti s diabetem a výzkum, ...
  • Elektrická impedanční tomografie hrudníku v neodkladné péči 

   Author: Bedřich Hádek; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je rozšířenou metodou, jež se využívá prohodnocení kvality umělé plicní ventilace u pacientů na jednotkách intenzivní péče.Data z EIT hrudníku zaznamenávají jak plicní aktivitu, tak ...
  • Dopady nové evropské regulace MDR na notifikované osoby 

   Author: Zuzana Stránská; Supervisor: Gorelova Mariia; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Regulace MDR je nově vydané evropské nařízení o zdravotnických prostředcích, které po uvedení v platnost bude mít dopad na oblast zdravotnických prostředků. Práce je zaměřena na analýzu dopadů nové evropské regulace MDR ...
  • Biomechanická studie Syringomyelie s Chiariho malformací - mechanika míchy 

   Author: Asawari Pratiksha Ashok Kumbhar; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   The pathogenesis of syringomyelia in association with Chiari malformation (CM) is unclear. The mechanical properties of solid tissues and cerebrospinal fluid flow have been shown to contribute to the development of syrinx. ...
  • Analýza elektrofyziologických parametrů srdce pomocí BSPM 

   Author: Dmitrii Veselov; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Mapování potenciálů z povrchů těla (BSPM) je neinvazivní metoda, která otevírá nové hranice při diagnostice srdečních onemocnění, kdy standardní 12svodové EKG neposkytuje dostatečnou informaci o stavu pacienta. Metoda BSPM ...
  • Semiautomatická analýza poškození cévních teritorií mozkového kmene pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Author: Jan Choutka; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Mozkový kmen je významná mozková struktura sloužící jako spojení mezi míchou a mozkem. Cévní mozková příhoda (CMP) může toto spojení nenávratně poškodit. Hlavním faktorem pro zabránění poškození mozku je včasná detekce ...
  • Zavedení investičního controllingu v Nemocnici Na Františku 

   Author: Kristýna Klápová; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku investičního controllingu ve zdravotnictví. Cílem práce je zavedení investičního controllingu v Nemocnici Na Františku (NNF). Dílčím cílem je analýza současného stavu řízení ...
  • Využití patentových rešerší pro predikci vývoje zdravotnických technologií 

   Author: Helena Kylarová; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Úvod: Patentové rešerše jsou nejčastěji vytvářeny pro získání patentových informací, díky kterým patentové úřady schválí nebo zamítnou nové patenty. Patentové informace také mohou sloužit různým stakeholderům za účelem ...
  • Optimization of 3D bioprinting on nanofiber substrates for tissue replacements 

   Author: Kumar Dhruv Ramakrishnan; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Vránová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   The primary objective of this project was to optimize the bioprinting on nanofiber substrates. We developed the configurations required to print constructs on a square nanofiber sheet of collagen/PCL blend. A fixture was ...
  • Klinické a ekonomické porovnání rentgenové terapie s terapií rázovými vlnami 

   Author: Attila Bodák; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Uherek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práca sa venuje klinickému a ekonomickému porovnávaniu nízkodávkovej rentgenovej terapie s terapiou rázovými vlnami pri liečbe ostrohy pätovej kosti. V teoretickej časti práce je spracovaný odporúčaný postup pri ...
  • Hodnocení nákladové efektivity vybraných možností fyzikální terapie při léčbě epicondylitis lateralis humeri 

   Author: Karolína Muranová; Supervisor: Doubek Jaroslav; Opponent: Angerová Yvona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce hodnotí nákladovou efektivitu vysokovýkonného laseru a rázové vlny u pacientů s laterální epikondylitidou, 16 pacientů bylo ošetřeno vysokovýkonným laserem a 15 rázovou vlnou v OK Rehabilitaci s.r.o. v ...
  • Kompletní řešení fixace laboratorní myši pro měření dvoufotonovým mikroskopem. 

   Author: Tereza Valínová; Supervisor: Otáhal Martin; Opponent: Augustynek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem mé práce bylo navrhnout fixační systém pro měření dvoufotonovým mikroskopem. U systému bylo nutné zajistit náklony ve všech směrech. Umožnit připojení anestezie k fixačnímu systému, tak aby umožňovala snadnou ...
  • Klinicko ekonomické zhodnocení diagnostických přístupů k průkazu infekce Chlamydia trachomatis 

   Author: Viktoriya Gvozdeva; Supervisor: Erfányuková Anna; Opponent: Tichopád Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V diplomové práci je rozebráno přímé a nepřímé stanovení C.trachomatis a dále sestavena literární rešerše na základě už existujících odborných článků a guidelines. Náklady na zdravotní péči spojenou s touto infekcí lze ...
  • Anesteziologické informační systémy 

   Author: Jan Bláha; Supervisor: Bruthans Jan; Opponent: Kubátová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Anesteziologické informační systémy (AIMS) jsou kombinací softwarových a hardwarových prostředků, které představují sofistikované řešení v oblasti elektronické dokumentace a automatického záznamu průběhu anestezie. Podstatou ...
  • Mezinárodní srovnání nákladů na onemocnění - parita zdravotnických nákladů v Evropské unii 

   Author: Jeannette Orsághová; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou medzinárodného porovnávania cien a nákladov v oblasti zdravotníctva pomocou parity kúpnej sily. Cieľom práce je na základe súčasných prístupov navrhnúť vhodnú metodiku pre výpočet ...