Now showing items 1-20 of 614

  • Adaptace zaměstnance na pracovišti a její vliv na fluktuaci 

   Author: Lochmannová Kristýna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem adaptace na fluktuaci zaměstnanců na pracovištích. Nejdříve jsou pojmy vysvětleny a poté dány do souvislosti. V praktické části je pomocí pozorování a dotazníku zkoumán adaptační ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Novotná Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Urbanec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem práce je shrnutí poznatků o problematice adaptace a adaptačního procesu nových zaměst-nanců, zaměřuje se na význam adaptace pro jedince i pro organizaci. Adaptace je vysvětlena z hlediska různých vědních oborů, ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Plášilová Adéla; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním zaměstnanců do pracovního, sociálního i kul-turního prostředí. Cílem práce je shrnout teoretické poznatky a aplikovat je na praktické výsledky, jež získáme z dotazníkového šetření. ...
  • Adaptace zaměstnanců ve společnosti Etnetera a.s. 

   Author: Netušilová Jana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace nových zaměstnanců. Teoretická část rozebírá životní cyklus zaměstnance, personální činnosti související s procesem adaptace a adaptační proces samotný. Praktická část je věnována ...
  • Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Feuraizlová Lenka; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců. Cílem práce je zpracování návrhu na zlepšení adaptačního procesu. První a druhá kapitola teoretické části shrnuje poznatky o adaptaci zaměstnanců, včetně pracovní ...
  • Adaptační proces 

   Author: Jurčík Rostislav; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je analýza adaptačního procesu u klientských pracovníků a následná formulace a navržení opatření na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Author: Zemanová Nicole; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
  • Adaptační proces ve studentské organizaci IAESTE ČVUT V Praze 

   Author: Šatková Michaela; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vlachý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace členů ve studentské organizaci. Cílem práce je analyzovat proces adaptace členů ve studentské organizaci, identifikovat její silné a slabé stránky versus příležitosti a ...
  • Adaptační proces zaměstnanců v podniku 

   Author: Janků Dominika; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačního procesu ve vybraném podniku. Celkovým cílem je analyzovat adaptační proces podniku KOMPEK s ohledem na teoretické východisko práce a následně navrhnout opatření ...
  • Adaptační program zaměstnanců v gastronomickém podniku 

   Author: Hrubeš Filip; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsahem bakalářské práce je téma orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části jsou popsány principy personální práce, přijímání pracovníků, oblasti procesu orientace, proces adaptace a též oblasti, ...
  • Age management 

   Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem age managementu v konkrétní firmě a následně na základě výsledků formuluje návrhy a doporučení k zavedení do praxe. Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem, a jestli vůbec, v konkrétní ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Pavel Sloup; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem práce by mělo být pojednání o možnostech financování potřeb podniků za pomocí cizích zdro-jů. Klasickým zdrojem financování jsou zdroje vlastní nebo cizí na bázi úvěru. Alternativní zdroje jsou však jiného charakteru ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Ondřej Neumann; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této bakalářské práce „Alternativní zdroje financování podniku“ je uvedení a následný rozbor jednotlivých alternativních zdrojů pro financování podniku. Zaměřuji se především na nejznámější alternativní zdroje ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Marco Rizzi; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Hlavním cílem práce je porovnání klasické formy financování podniku ve formě bankovního úvěru a alternativních forem jako je leasing, faktoring a forfaiting. Teoretická část využívá literární rešerši a zaměřuje na popis ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Filip Zahrádka; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-04)
   Cílem práce „Alternativní zdroje financování podniku“ je výzkum využití alternativních způsobů financování pro potřeby financování rozvoje podnikání. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou prozkoumány vybrané ...
  • Analýza a komparace zadluženosti vybraných obcí 

   Author: Kůla Jan; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem bakalářské práce je provést analýzu hospodaření vybraných obcí se zaměřením na zadluženost ve sledovaném období 2008-2017. Práce je rozdělena do dvou kapitol, teoretická a praktická část. V teoretické části je vymezení ...
  • Analýza a návrh informačního systému ve společnosti Adecco Group 

   Author: Alžbeta Poláková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Jeggle Katrin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou biznis procesov v spoločnosti Adecco Group a v jej informačnom systéme. Ďalej navrhuje nové procesy v informačnom systéme a následne sa zaoberá výberom nového informačného systému. ...
  • Analýza a návrh podnikových procesů oddělení správy kanceláří 

   Author: Ondřej Gilák; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem bakalářské práce je analýza procesů a softwarového prostředí oddělení správy kanceláří a následný návrh vhodné optimalizace. V teoretické části se věnuji vymezení pojmů, jako je proces, procesní modelování, optimalizace ...
  • Analýza a návrh procesu evidence docházky zaměstnanců 

   Author: Ngoc Ha Tongová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce definuje pojmy podnikové procesy a jejich výkon. Zaměřuje se na jejich mapování pomocí notace BPMN a ekonomické zhodnocení investic. Hlavním cí-lem je popsat a vypracovat analýzu a model podnikového procesu. ...
  • Analýza a návrh skladového procesu společnosti 

   Author: Martin Brož; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Čermák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V této bakalářské práci analyzuji současnou situace skladového zařízení společnosti Globus v.o.s. a vytvořím návrh opatření vedoucí k zefektivnění využití kapacity a lidských zdrojů, jehož součástí je změna rozložení ...