Now showing items 1-20 of 428

  • Adaptace zaměstnance na pracovišti a její vliv na fluktuaci 

   Author: Lochmannová Kristýna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem adaptace na fluktuaci zaměstnanců na pracovištích. Nejdříve jsou pojmy vysvětleny a poté dány do souvislosti. V praktické části je pomocí pozorování a dotazníku zkoumán adaptační ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Novotná Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Urbanec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem práce je shrnutí poznatků o problematice adaptace a adaptačního procesu nových zaměst-nanců, zaměřuje se na význam adaptace pro jedince i pro organizaci. Adaptace je vysvětlena z hlediska různých vědních oborů, ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Plášilová Adéla; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním zaměstnanců do pracovního, sociálního i kul-turního prostředí. Cílem práce je shrnout teoretické poznatky a aplikovat je na praktické výsledky, jež získáme z dotazníkového šetření. ...
  • Adaptace zaměstnanců ve společnosti Etnetera a.s. 

   Author: Netušilová Jana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace nových zaměstnanců. Teoretická část rozebírá životní cyklus zaměstnance, personální činnosti související s procesem adaptace a adaptační proces samotný. Praktická část je věnována ...
  • Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Feuraizlová Lenka; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců. Cílem práce je zpracování návrhu na zlepšení adaptačního procesu. První a druhá kapitola teoretické části shrnuje poznatky o adaptaci zaměstnanců, včetně pracovní ...
  • Adaptační proces 

   Author: Jurčík Rostislav; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je analýza adaptačního procesu u klientských pracovníků a následná formulace a navržení opatření na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Author: Zemanová Nicole; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
  • Adaptační proces ve studentské organizaci IAESTE ČVUT V Praze 

   Author: Šatková Michaela; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vlachý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace členů ve studentské organizaci. Cílem práce je analyzovat proces adaptace členů ve studentské organizaci, identifikovat její silné a slabé stránky versus příležitosti a ...
  • Adaptační proces zaměstnanců v podniku 

   Author: Janků Dominika; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačního procesu ve vybraném podniku. Celkovým cílem je analyzovat adaptační proces podniku KOMPEK s ohledem na teoretické východisko práce a následně navrhnout opatření ...
  • Adaptační program zaměstnanců v gastronomickém podniku 

   Author: Hrubeš Filip; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsahem bakalářské práce je téma orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části jsou popsány principy personální práce, přijímání pracovníků, oblasti procesu orientace, proces adaptace a též oblasti, ...
  • Age management 

   Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem age managementu v konkrétní firmě a následně na základě výsledků formuluje návrhy a doporučení k zavedení do praxe. Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem, a jestli vůbec, v konkrétní ...
  • Analýza a komparace zadluženosti vybraných obcí 

   Author: Kůla Jan; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem bakalářské práce je provést analýzu hospodaření vybraných obcí se zaměřením na zadluženost ve sledovaném období 2008-2017. Práce je rozdělena do dvou kapitol, teoretická a praktická část. V teoretické části je vymezení ...
  • Analýza a návrh informačního systému ve společnosti Adecco Group 

   Author: Alžbeta Poláková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Jeggle Katrin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou biznis procesov v spoločnosti Adecco Group a v jej informačnom systéme. Ďalej navrhuje nové procesy v informačnom systéme a následne sa zaoberá výberom nového informačného systému. ...
  • Analýza a návrh skladového procesu společnosti 

   Author: Martin Brož; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Čermák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V této bakalářské práci analyzuji současnou situace skladového zařízení společnosti Globus v.o.s. a vytvořím návrh opatření vedoucí k zefektivnění využití kapacity a lidských zdrojů, jehož součástí je změna rozložení ...
  • Analýza cen Bitcoinu 

   Author: Dvořáková Barbora; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je popsat hlavní faktory ovlivňující cenu/hodnotu kryptoměny Bitcoin. Přínosem této analýzy je vyhodnocení bitcoinu jako možného aktiva pro účely diverzifikace finančních investic firem. Zvoleného cíle ...
  • Analýza dopadu cen lithia na zahraniční obchod zemí obchodujících s lithiem pro automobilový průmysl 

   Author: Ladislav Šesták; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Cílem této práce je popsat, jaký dopad mají změny cen lithia na bilanci zahraničního obchodu států, které obchodují s lithiovými produkty pro účely automobilového průmyslu. Práce popisuje charakte-ristiky lithia jakožto ...
  • Analýza dopadu čtvrté průmyslové revoluce na lidské zdroje v sektoru automotive 

   Author: Kupec Jan; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Pražák René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na analyzu dopadu čtvrté průmyslové revoluce na řízení lidskych zdrojů v sektoru automotive. Popisuje samotnou čtvrtou průmyslovou revoluci, sektor automotive, oblast řízení lidskych zdrojů a ...
  • Analýza finančních zdrojů Českého atletického svazu 

   Author: Vytlačilová Tereza; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Klepal Filip; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury společnosti Skanska Reality a.s. a návrhy možných změn. Cílem práce je provést analýzu firemní kultury společnosti a podat návrhy možných změn. V teoretické části práce ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců 

   Author: Nguyenová Oanh; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fluktuace zaměstnanců. Teoretická část práce definuje základní pojmy týkající se fluktuace, příčiny odchodů zaměstnanců a jejími důsledky, a to jak negativní, tak pozitivní. Druhá ...