• Adaptace zaměstnance na pracovišti a její vliv na fluktuaci 

   Autor: Lochmannová Kristýna; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem adaptace na fluktuaci zaměstnanců na pracovištích. Nejdříve jsou pojmy vysvětleny a poté dány do souvislosti. V praktické části je pomocí pozorování a dotazníku zkoumán adaptační ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Autor: Novotná Barbora; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Urbanec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem práce je shrnutí poznatků o problematice adaptace a adaptačního procesu nových zaměst-nanců, zaměřuje se na význam adaptace pro jedince i pro organizaci. Adaptace je vysvětlena z hlediska různých vědních oborů, ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Autor: Plášilová Adéla; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním zaměstnanců do pracovního, sociálního i kul-turního prostředí. Cílem práce je shrnout teoretické poznatky a aplikovat je na praktické výsledky, jež získáme z dotazníkového šetření. ...
  • Adaptace zaměstnanců ve společnosti Etnetera a.s. 

   Autor: Netušilová Jana; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace nových zaměstnanců. Teoretická část rozebírá životní cyklus zaměstnance, personální činnosti související s procesem adaptace a adaptační proces samotný. Praktická část je věnována ...
  • Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Autor: Feuraizlová Lenka; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců. Cílem práce je zpracování návrhu na zlepšení adaptačního procesu. První a druhá kapitola teoretické části shrnuje poznatky o adaptaci zaměstnanců, včetně pracovní ...
  • Adaptační proces 

   Autor: Jurčík Rostislav; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je analýza adaptačního procesu u klientských pracovníků a následná formulace a navržení opatření na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

   Autor: Zemanová Nicole; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
  • Adaptační proces ve studentské organizaci IAESTE ČVUT V Praze 

   Autor: Šatková Michaela; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Vlachý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace členů ve studentské organizaci. Cílem práce je analyzovat proces adaptace členů ve studentské organizaci, identifikovat její silné a slabé stránky versus příležitosti a ...
  • Adaptační program zaměstnanců v gastronomickém podniku 

   Autor: Hrubeš Filip; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsahem bakalářské práce je téma orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části jsou popsány principy personální práce, přijímání pracovníků, oblasti procesu orientace, proces adaptace a též oblasti, ...
  • Age management 

   Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem age managementu v konkrétní firmě a následně na základě výsledků formuluje návrhy a doporučení k zavedení do praxe. Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem, a jestli vůbec, v konkrétní ...
  • Analýza dopadu čtvrté průmyslové revoluce na lidské zdroje v sektoru automotive 

   Autor: Kupec Jan; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Pražák René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na analyzu dopadu čtvrté průmyslové revoluce na řízení lidskych zdrojů v sektoru automotive. Popisuje samotnou čtvrtou průmyslovou revoluci, sektor automotive, oblast řízení lidskych zdrojů a ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Autor: Klepal Filip; Vedoucí práce: Švihlíková Svatava; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury společnosti Skanska Reality a.s. a návrhy možných změn. Cílem práce je provést analýzu firemní kultury společnosti a podat návrhy možných změn. V teoretické části práce ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců 

   Autor: Nguyenová Oanh; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fluktuace zaměstnanců. Teoretická část práce definuje základní pojmy týkající se fluktuace, příčiny odchodů zaměstnanců a jejími důsledky, a to jak negativní, tak pozitivní. Druhá ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců v podniku 

   Autor: Ditrichová Lenka; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příčin a důsledků fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se věnuje problematice ...
  • Analýza motivačných faktorov na pracovisku 

   Autor: Jančovičová Linda; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalárska práca analyzuje problém súvisiaci s motiváciou v jednotlivých pracovných tímoch v spoločnosti. Vymedzuje základné pojmy z oblasti psychológie a riadenia ľudských zdrojov. Práca sa ďalej zameriava na analýzu ...
  • Analýza odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku XY 

   Autor: Poláchová Michaela; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Petřeková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce obsahuje personální pohled na systém odměňování a motivaci zaměstnanců. Systém odměňování a motivace jsou hlavními prostředky, jak dosáhnout efektivně stimulovat zaměstnance, aby splnili vytyčené cíle ...
  • Analýza personální práce v organizaci 

   Autor: Zikmundová Tereza; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat personální práci Magistrátu města Jihlavy. Teoretická část definuje základní pojmy a vysvětluje hlavní personální činnosti. Praktická část zkoumá a posuzuje provádění konkrétních ...
  • Analýza pracovních vztahů a komunikace v podniku 

   Autor: Doležalová Nikola; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá komunikací a pracovními vztahy v podniku. První polovina teoretické části se zaměřuje na vymezení pojmů týkající se komunikace obecně, dále popisuje komunikaci na pracovišti a s tím související ...
  • Analýza pracovního výkonu zaměstnanců v podniku 

   Autor: Marešová Adéla; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního výkonu v podniku. Jeden z hlavních cílů bakalářské práce je formulovat doporučení ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců. Dalším cílem je prozkoumat systém odměňování ...
  • Analýza produktového portfolia značky Nespresso 

   Autor: Krejčí Kristýna; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kovardinská Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou produktového portfolia společnosti Nespresso. Cílem závěrečné práce je analyzovat současnou produktovou strategii na spotřebitelském trhu a na základě provedených analýz navrhnout vhodná ...