Now showing items 194-213 of 471

  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace v systému hodnocení ve vybrané organizaci 

   Author: Jetýlková Adéla; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Cílem této práce bylo provést výzkum ve vybrané společnosti a zhodnotit zavedený systém hodnocení. V teoretické části se nachází základní pojmy související s problematikou. V praktické části, která by měla navazovat na ...
  • Interkulturní management: Česká a izraelská pracovní kultura 

   Author: Monika Tiralová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této práce je porovnat českou a izraelskou národní a pracovní kulturu a představit doporučení vedoucí ke zmírnění kulturního šoku Čechů imigrujících do Izraele. V teoretické části je představen pojem kultura, vrstvy ...
  • Interní komunikace v IT firmě 

   Author: Morávková Šárka; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Interní komunikace je součástí všech firemních procesů a může mít významný vliv na konkurenceschopnost firmy. Tato práce proto zkoumá funkčnost interní komunikace v IT firmě. Detailněji se práce zabývá zhodnocením kvality ...
  • Interní komunikace ve společnosti A|W Graph, s.r.o. 

   Author: Trnková Veronika; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na interní komunikaci společnosti A|W Graph, s.r.o. Cílem této práce je zhodnotit interní komunikaci konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na teoretickou ...
  • Kalkulační systém ve firmě 

   Author: Iveta Kadlecová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Cílem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému ve vybrané firmě. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky o vlivu kalku-lačního systému na řízení firmy. Druhá část je věnována podniku ...
  • Komfortní zóna v souvislosti se spokojeností zaměstnanců 

   Author: Nushart Tomáš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cíl práce je komplexní seznámení čtenáře s komfortní zónou a jejím vlivem na naši spokojenost, speciálně spokojenost v práci. Teoretická část práce obsahuje odpověď na 4 nejdůležitější otázky týkající se komfortní zóny: ...
  • Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České republice a vybraných zemích 

   Author: Jana Christová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance v České republice, Polsku, Velké Británii, Austrálii a Kanadě. Práce se zaměřuje na identifikaci ...
  • Komparace fungování elektronické evidence tržeb (EET) ve vybraných zemích EU a na území České republiky 

   Author: Kováčová Josefína; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Müller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu Elektronické evidence tržeb, dopad jeho zavedení na ekonomické subjekty a následně porovnat systémy fungování s vybranými zeměmi Evropské unie. V první části této bakalářské práce ...
  • Komparativní analýza služeb fitness zařízení ve vybraných nákupních centrech z hlediska zákazníka 

   Author: Wintersteiner Sarah; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Brožová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je návrh hledisek pro porovnání kvality služeb fitness zařízení z hlediska zákazníka a porovnání vybraných pěti fitness center. Porovnávaná fitness centra byla vybrána náhodně, ale založena na podstatě ...
  • Komunikace a organizace práce v distančních týmech 

   Author: Pavlů Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá prací na dálku, konkrétně komunikací a organizací práce v distančních týmech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na komunikační kanály, které lze u práce ...
  • Komunikace na pracovišti 

   Author: Polcarová Markéta; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá interní a externí komunikací firmy. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy a typy komunikace jako takové. Dále zmiňuje i bariéry komunikace. V praktické části se snažím podat informaci o praktickém ...
  • Management lidských zdrojů ve firmě X 

   Author: Kultová Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Kadlecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce analyzuje postupy a metody, které využívá velká korporátní firma pro získávání a výběr manažerů, řízení jejich pracovního výkonu a motivaci. V souladu s cílem práce je kladen důraz na rozdíly v přístupech ...
  • Management rizika 

   Author: Zelenková Kateřina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou formulace a řízení budoucích problémů při organizaci svateb v prostorech Hotelu Paříž v Praze. Potenciální problémy jsou v práci analyzovány pomocí metodiky vytvořené dvojicí Američanů ...
  • Manažerská etika 

   Author: Langerová Anna; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Greifová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce pojednává po stále aktuálnějším tématu, kterým je ma-nažerská etika. Jsou v ní obsaženy základní pojmy, teoretický základ a zahrnuje i analýzu v konkrétní firmě a doporučení pro zlepšení stávající situace.
  • Marketing a management divadel 

   Author: Klára Kubíčková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Práce se zabývá marketingem a managementem divadel s následnou aplikací v konkrétním prostředí divadla Semafor. Na základě znalosti prostředí divadla, zjištěných informací o historickém vývoji a ekonomických ukazatelích ...
  • Marketing města Říčany 

   Author: Trojanová Jana; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Fiedlerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem města Říčany. Cílem práce je vytvořit marketingový mix města. Dílčím cílem je navrhnout opatření pro rozvoj města, která vychází ze zjištěných poznatků. Teoretická část definuje pojem ...
  • Marketing portálu iKariéra 

   Author: Barda Ondřej; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout marketingovou komunikační kampaň portálu iKariéra studentské organizace IAESTE Czech Republic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje problematiku ...
  • Marketingová analýza společnosti Equiservis, spol. s.r.o. 

   Author: Karolína Rudorferová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti Equiservis s.r.o. a má za cíl zhodnotit marketingové postavení na tuzemském trhu, k čemuž dochází především pomocí PEST analýzy a analyzování marketingového a ...