Novinky

Department of Economic Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o. 

  Autor: Škrábková Dominika; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-06)
  Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol. s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy ...
 • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

  Autor: Pohanková Petra; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Autor: Valenta Pavel; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává ...
 • Finanční analýza BAU-STAV a.s. 

  Autor: Horáková Ivana; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Bakalářská práce ,,Finanční analýza BAU-STAV a.s." má za cíl vymezit, popsat a následně aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na vybraném podniku. Tato práce se dělí na dvě části. První, teoretická část, ...
 • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

  Autor: Pavlovová Dáša; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
 • Vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Suchomelová Adéla; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v konkrétní organizaci a je zaměřena na vyhodnocení současného stavu firmy a náměty na zlepšení současného stavu. Získané výsledky jsou konfrontovány se současnými ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců 

  Autor: Renčová Sára; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce pojednává o procesech získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. V první ? teoretické části je využita odborná literatura, v druhé ? praktické části je představena samotná společnost. Pro ...
 • BOZP ve vybrané firmě XY 

  Autor: Sakař Vojtěch; Vedoucí práce: Pros Josef; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Abstrakt Bakalářská práce byla provedena ve stavební společnosti XY a zabývá se analýzou opravárenské dílny stavebních strojů a jejich aktuálním stavem zajišťující BOZP. Teoretická část práce se zabývá základními právními ...
 • Public relations ve společnosti EUROVIA CS a.s. 

  Autor: Rosová Michaela; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kohoutová Erika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce na téma Public Relations ve společnosti EUROVIA CS a.s. se bude zabývat využíváním PR v dané organizaci, důraz bude kladen na krizovou a mediální komunikaci. Tyto dvě oblasti budou analyzovány. Dále je ...
 • Event marketing a management vybraného podniku 

  Autor: Palivcová Nikola; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Petřeková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Event marketing je velmi efektivním a v současnosti často využívaným nástrojem moderního marketingu. Pro kvalitní a prosperující podnik je klíčem k úspěchu nejen pro získání a udržení si zákazníka, ale také udržení stávajících ...
 • Vliv stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců 

  Autor: Lazarova Magdaléna; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práci se zabývá analýzou vlivu stresu na pracovní výkon. Práce se skládá se dvou částí, první je část teoretická. V první kapitole této části je charakterizován stres z pohledu psychologického a biomedicínského. ...
 • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Bakalářská práce se zabývá efektivním vzděláváním v malém průmyslovém podniku. V teoretické části jsou objasněny teoretické základy, které se vztahují k problematice vzdělávání. Praktická část obsahuje charakteristiku ...
 • Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců ve vybrané firmě 

  Autor: Maršálková Zuzana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Tato práce se zaměřuje na proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části je definován proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců včetně metod. Praktická část popisuje vybranou ...
 • Vývoj výuky ekonomických oborů na ČVUT jako odraz sociálně - ekonomických změn 

  Autor: Studihrad Lukáš; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Savický Nikolaj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Práce popisuje rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oboru ekonomie od konce 19. století do první poloviny 20. století. Je reflektován proces vzniku a vývoje první vy-soké školy s obchodním vzděláváním, tedy Vysoké školy ...
 • Hodnocení efektivnosti investičního projektu. 

  Autor: Hoch Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem komerčních nemovitostí, ...
 • Optimalizace procesů skladu pro distribuci léčiv 

  Autor: Mazánek Filip; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Kostelencová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace firemních procesů v návaznosti na tvorbu požadavků pro nový informační systém. V teoretické části jsou uvedena východiska, která jsou nezbytná pro vytvoření optimalizace. ...
 • Optimalizace procesů projektové kanceláře 

  Autor: Hanzalová Monika; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Zralý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu projektové kanceláře ve vybrané společnosti. Cílem práce je prostřednictvím analýzy identifikovat problémy a navrhnout změny v procesech projektové kanceláře, které ...
 • Finanční analýza 

  Autor: Vojtášková Nikola; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu popisovat finanční analýzu a její nástroje. V praktické části budu nejdříve ...
 • Systém benefitů zaměstnanců 

  Autor: Mrázková Michaela; Vedoucí práce: Uličná Štěpánka; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, na druhy ...
 • Optimalizece business procesů virtuální infrastruktury firmy Gemalto s.r.o. 

  Autor: Sedláček Ondřej; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Zralý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Tato práce řeší optimalizaci podnikových procesů spojených se správou virtualizační infrastruktury. Praktická část je zaměřena na popis teoretických základů, potřebných pro orientaci v dané problematice. Praktická část ...

Zobrazit další