Novinky

Department of Economic Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza pracovního výkonu zaměstnanců v podniku 

  Autor: Marešová Adéla; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního výkonu v podniku. Jeden z hlavních cílů bakalářské práce je formulovat doporučení ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců. Dalším cílem je prozkoumat systém odměňování ...
 • Fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci 

  Autor: Šinková Zuzana; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci. Cílem práce je analyzovat příčiny a míru fluktuace společnosti XY CZ a na základě analýzy dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Ferram-strojírna, s.r.o. 

  Autor: Tengler Jan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
  Bakalářská práce "Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě FERRAM STROJÍRNA, s.r.o." se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou zmíněna teoretická východiska k danému tématu, mezi která nejdříve na ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Autor: Šímová Veronika; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Pospíšil David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Tématem této bakalářské práce je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména opatření, kterými se stát snaží začlenit tyto osoby do pracovního procesu. Bakalářská práce poskytuje informace o historii ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců 

  Autor: Špaková Martina; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se věnuje procesu získávání a výběrů zaměstnanců. Teoretická část charakterizuje personální práci, její zajištění v podniku a postupně popisuje celý proces získávání a výběru zaměstnanců včetně zdrojů, ...
 • Systém odměňování společnosti XY se zaměřením na benefity 

  Autor: Svobodová Šárka; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování ve společnosti XY se zaměřením na benefity a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická části ...
 • Návrh koncepce outplacementového programu pro společnost XY 

  Autor: Šedivá Kateřina; Vedoucí práce: Holá Hana; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou outplacementu a podporou propuštěných za-městnanců. Teoretická část se věnuje důvodům a metodám propouštění zaměstnanců, dále pak historii a vývoji outplacementu včetně forem a ...
 • Vzdělávání a hodnocení zaměstnanců ve společnosti McDonald's 

  Autor: Tobiášová Tereza; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vzdělávání a hodnocení ve společnosti McDonald´s. Cílem je zhodnocení současného stavu vzdělávání zaměstnanců ve vybrané provozovně s využitím dotazníkového šetření, zjištění ...
 • Využití kontaktního a náborového centra CORE a jeho metodika 

  Autor: Šimůnková Lenka; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Řehák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
  V rámci personální společnosti ManpowerGroup od konce roku 2014 funguje kontaktní a náborové centrum CORE, které zprostředkovává první neosobní kontakt s kandidátem o práci. O tomto oddělení v rámci personální společnosti ...
 • Marketing města Říčany 

  Autor: Trojanová Jana; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Fiedlerová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Bakalářská práce se zabývá marketingem města Říčany. Cílem práce je vytvořit marketingový mix města. Dílčím cílem je navrhnout opatření pro rozvoj města, která vychází ze zjištěných poznatků. Teoretická část definuje pojem ...
 • Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

  Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...
 • Stanovení hodnoty firmy BETONPRES Týn nad Vlatvou s.r.o. 

  Autor: Ponec Michal; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Ambrož Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
  Diplomová práce je vypracována s cílem stanovit hodnotu firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. a osvětlit metody, kterými je tato činnost možná provádět. Teoretická část diplomové práce se zabývá dílčím cílem práce, kterým ...
 • Ocenění společnosti Kofola a.s. 

  Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku Kofola a.s. pro potenciálního investora za využití vybraných výnosových metod k datu 5.5.2017. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, postup a metody ocenění ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Autor: Müllerová Jana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku RUDOLF JELÍNEK a.s. jako podklad pro potenciálního investora prostřednictvím vybraných výsonových metod. Teoretická část práce obsahuje východiska pro ocenění podniku. ...
 • Analýza systému podnikového vzdělávání vybrané společnosti 

  Autor: Fišerová Markéta; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikového vzdělávání ve vybrané skupině společností působících na českém trhu. Jedná se o Skupinu XY, která je tvořena jednou mateřskou společností a dvěma dceřinými. Cílem ...
 • Návrh procesu řízení cestovní kanceláře 

  Autor: Richter Mikuláš; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Seidenglanz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Cílem bakalářská práce je identifikovat a popsat probíhající procesy a jejich činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní fungování cestovní kanceláře. Provést jejich analýzu a zpracovat návrh na další produkt a jeho ...
 • Návrh a implementace pracovního hodnocení ve firmě CleverTech s.r.o. 

  Autor: Poláčková Jana; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Tato bakalářská práce analyzuje stav hodnocení pracovníků výzkumného ústavu. Cílem práce je zlepšit nebo nahradit současnou metodu hodnocení zaměstnanců a navrhnout příslušná opatření ke zlepšení v systému odměňování. V ...
 • SWOT analýza společnosti ZDV Krchleby 

  Autor: Kristek Jan; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Cílem mé práce je provést SWOT analýzu firmy ZDV Krchleby a.s. a za pomoci takto získaných výstupů identifikovat strategie zlepšující konkurenceschopnost podniku. Jako vstupy do SWOT analýzy jsou použity výsledky ze situační ...
 • Komparace fungování elektronické evidence tržeb (EET) ve vybraných zemích EU a na území České republiky 

  Autor: Kováčová Josefína; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Müller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu Elektronické evidence tržeb, dopad jeho zavedení na ekonomické subjekty a následně porovnat systémy fungování s vybranými zeměmi Evropské unie. V první části této bakalářské práce ...
 • Využití metody Mystery Shopping ve vybraném podniku 

  Autor: Kalenský Jiří; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Cílem bakalářské práce je pomocí metody Mystery Shopping zhodnotit kvalitu procesu poskytování služeb ve vybraných prodejnách společností DATART International a EURONICS ČR. Cílem je identifikovat v této oblasti nedostatky ...

Zobrazit další