News

Department of Economic Studies

Collections in this community

Recent Submissions

 • Makroekonomická analýza Velké Británie v kontextu Brexitu 

  Author: Jan Sirka; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění očekávaných dopadů na ekonomický vývoj Velké Británie v souvislosti s jejím odchodem z Evropské unie. Teoretická část umožňuje nahlédnout do předpokládané struktury těchto ...
 • Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců v průmyslovém podniku. 

  Author: Lukáš Kyttler; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Diplomová práce analyzuje systémy řízení a hodnocení pracovního výkonu ve vybraném průmyslovém podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část nejprve vymezuje proces řízení ...
 • Tvorba informačního systému pro záznam a zpracování dat ze systému měření a regulace mikro turbo-expandéru 

  Author: Radka Vopatová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému pro účely záznamu a zpracování dat ze systému měření a regulace mikroturbíny. Přínosem práce je zefektivnění procesu vyhodnocení dat pomocí navrženého ...
 • Analýza prognostických metod pro technologické prognózy - případová studie sociálních sítí 

  Author: Michal Kalita; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou prognózování a sociálních sítí, včetně historického vývoje až po současnost, která je podepřena analýzou trhu sociálních sítí sloužící pro následné ...
 • Analýza dopadu cen lithia na zahraniční obchod zemí obchodujících s lithiem pro automobilový průmysl 

  Author: Ladislav Šesták; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Cílem této práce je popsat, jaký dopad mají změny cen lithia na bilanci zahraničního obchodu států, které obchodují s lithiovými produkty pro účely automobilového průmyslu. Práce popisuje charakte-ristiky lithia jakožto ...
 • Zahraniční obchod Velké Británie v kontextu Brexitu 

  Author: Jan Sirka; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Maialeh Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Výzkum dvou pravděpodobných bilaterálních podmínek budoucího vztahu mezi Vel- kou Británií a Evropskou Unií umožňuje nahlédnout do struktury budoucího uspořá- dání těchto dvou subjektů. Předpoklady obchodních podmínek jsou ...
 • Finanční analýza Kiwi.com s.r.o. 

  Author: Rudolf Gessner; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. Praktická část se ...
 • Kalkulační systém ve firmě 

  Author: Iveta Kadlecová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Cílem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému ve vybrané firmě. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky o vlivu kalku-lačního systému na řízení firmy. Druhá část je věnována podniku ...
 • Návrh procesu náboru studentů pro mezinárodní studijní programy české univerzity 

  Author: Michal Severa; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo zmapovat oblast mezinárodního náboru studentů na české univerzitě a poznatky konfrontovat s postupem mezinárodního náboru studentů na univerzitách v zahraničí. Cílem praktické ...
 • Využití operační analýzy v oblasti obchodní logistiky 

  Author: Jitka Havelková; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
  Diplomová práce se zabývá využitím metod operační analýzy a poznatků z teorie grafů při optimalizaci rozvozových tras obchodní společnosti JAF HOLZ spol. s.r.o. Teoretická část práce je zaměřena na představení problematiky ...
 • Analýza daňového systému ČR v kontextu vybraných evropských zemí 

  Author: Jan Kůla; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Šumpíková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
  Cílem diplomové práce je analyzovat daňový systém České republiky a porovnat ho s daňovými systémy vybraných evropských zemí. Komparace je věnována příjmovým, spotřebním a majetkovým daním a jejich vlivu na ekonomický růst. ...
 • Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku 

  Author: Kristýna Hrušková; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Cílem diplomové práce je analýza stávající situace v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. ...
 • Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců v průmyslovém podniku. 

  Author: Lukáš Kyttler; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Němečková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením faktorů, které podnik aktuálně využívá pro řízení pracovního výkonu. Zhodnocení probíhalo pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě byla podniku navrhnuta doporučení, která ...
 • Komunikační strategie při náboru studentů 

  Author: Nikola Vrtišková; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Práce se v teoretické i praktické části zabývá komunikací při náboru studentů z hlediska marketingu. Definuje rozdíly mezi vnímáním studentů a manažerů. Zároveň práce odhaluje způsoby komunikace, které studenti a manažeři ...
 • Stanovení hodnoty vybraného podniku 

  Author: David Petroš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti PRO-BIO, s.r.o. ke dni 1. 7. 2020. Ocenění zmíněné společnosti je provedeno dle výnosové metody, konkrétně se jedná o metodu ekonomické přidané hodnoty. Práce je ...
 • Fiskální politika a hospodářský cyklus v České republice 

  Author: Eliška Vaňková; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Šumpíková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
  Diplomová práce se zabývá vztahem fiskální politiky a reálnou ekonomikou České republiky z hlediska hospodářského cyklu. Přínosem bude teoretické i praktické vysvětlení optimálního nakládání s veřejnými financemi v ...
 • Prognóza vývoje technologie ve zdravotnictví 

  Author: Tereza Drachovská; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Dostál Otto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
  Tato diplomová práce řeší vývoj technologií ve zdravotnictví. Výchozím krokem byla rešerše zásadních technologií, tedy těch, které v současné době již do zdravotnictví určitou měrou zasahují nebo jejichž integrace se v ...
 • Finanční analýza společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

  Author: Daniel Honzík; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti AUTO JAROV, s.r.o., pomocí nástrojů finanční analýzy, a to v analyzovaném období hospodářských let 2014-2018. Práce je rozdělena na dvě základní části. ...
 • Podnikatelský plán 

  Author: Natálie Yacoubová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
  Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na základě výchozích podmínek investora Ing. Ctibora Šturce na jeho vlastním pozemku v obci Chýně. Práce slouží investorovi při rozhodování, zda vynaloží prostředky ...
 • Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s. 

  Author: Ellen Freudenberger; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
  Predmetom tejto bakalárskej práce „Finančná analýza podniku Medikamenty, a.s.“ je zhodnotenie finančného zdravia podniku pomocou nástrojov finančnej analýzy. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti ...

View more