Now showing items 189-208 of 471

  • Hodnocení finanční situace výrobního podniku 

   Author: Adam Fotr; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace výrobního podniku Flídr metal s.r.o. Cílem závěrečné práce je zhodnocení finančního zdraví výrobního pod-niku Flídr metal s.r.o. v období 2014 až 2019 pomocí vybraných ...
  • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LINET, s.r.o. 

   Author: Novotná Tereza; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku LINET spol. s r.o. za období 2011-2017 pomocí tradičních i moderních ukazatelů a porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí společnosti LINET spol. s ...
  • Hodnocení procesu adaptace zaměstnanců ve společnosti ML Czech Republic s.r.o. 

   Author: Kateřina Ottová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tématem této bakalářské práce je hodnocení procesu adaptace zaměstnanců ML CZECH REPUBLIC s.r.o., dceřiné firmy francouzské společnosti celio. Cílem je zanalyzovat průběh procesu adaptace a doporučit možné kroky k jeho ...
  • Hodnocení zaměstnanců v daném podniku X 

   Author: Los Martin; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu hodnocení v daném podniku X. V teoretické části je problematika popsána z odborné literatury, kde je především vysvětlen význam a cíl hodnocení zaměstnanců a následně ...
  • Hodnocení zaměstnanců v podniku 

   Author: Škrábová Radka; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Téma mé bakalářské práce je "Hodnocení zaměstnanců v podniku". Cílem je zhodnotit důležitost hodnocení a jejich přínosů jak pro zaměstnance, tak i společnost. V teoretické části jsem se zabývala významem, druhy a metodami ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace v systému hodnocení ve vybrané organizaci 

   Author: Jetýlková Adéla; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Cílem této práce bylo provést výzkum ve vybrané společnosti a zhodnotit zavedený systém hodnocení. V teoretické části se nachází základní pojmy související s problematikou. V praktické části, která by měla navazovat na ...
  • Interkulturní management: Česká a izraelská pracovní kultura 

   Author: Monika Tiralová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této práce je porovnat českou a izraelskou národní a pracovní kulturu a představit doporučení vedoucí ke zmírnění kulturního šoku Čechů imigrujících do Izraele. V teoretické části je představen pojem kultura, vrstvy ...
  • Interní komunikace v IT firmě 

   Author: Morávková Šárka; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Interní komunikace je součástí všech firemních procesů a může mít významný vliv na konkurenceschopnost firmy. Tato práce proto zkoumá funkčnost interní komunikace v IT firmě. Detailněji se práce zabývá zhodnocením kvality ...
  • Interní komunikace ve společnosti A|W Graph, s.r.o. 

   Author: Trnková Veronika; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na interní komunikaci společnosti A|W Graph, s.r.o. Cílem této práce je zhodnotit interní komunikaci konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na teoretickou ...
  • Kalkulační systém ve firmě 

   Author: Iveta Kadlecová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Cílem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému ve vybrané firmě. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky o vlivu kalku-lačního systému na řízení firmy. Druhá část je věnována podniku ...
  • Komfortní zóna v souvislosti se spokojeností zaměstnanců 

   Author: Nushart Tomáš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cíl práce je komplexní seznámení čtenáře s komfortní zónou a jejím vlivem na naši spokojenost, speciálně spokojenost v práci. Teoretická část práce obsahuje odpověď na 4 nejdůležitější otázky týkající se komfortní zóny: ...
  • Komparace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České republice a vybraných zemích 

   Author: Jana Christová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Obsahem bakalářské práce je popis a následné porovnání zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance v České republice, Polsku, Velké Británii, Austrálii a Kanadě. Práce se zaměřuje na identifikaci ...
  • Komparace fungování elektronické evidence tržeb (EET) ve vybraných zemích EU a na území České republiky 

   Author: Kováčová Josefína; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Müller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu Elektronické evidence tržeb, dopad jeho zavedení na ekonomické subjekty a následně porovnat systémy fungování s vybranými zeměmi Evropské unie. V první části této bakalářské práce ...
  • Komparativní analýza služeb fitness zařízení ve vybraných nákupních centrech z hlediska zákazníka 

   Author: Wintersteiner Sarah; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Brožová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je návrh hledisek pro porovnání kvality služeb fitness zařízení z hlediska zákazníka a porovnání vybraných pěti fitness center. Porovnávaná fitness centra byla vybrána náhodně, ale založena na podstatě ...
  • Komunikace a organizace práce v distančních týmech 

   Author: Pavlů Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá prací na dálku, konkrétně komunikací a organizací práce v distančních týmech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na komunikační kanály, které lze u práce ...
  • Komunikace na pracovišti 

   Author: Polcarová Markéta; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá interní a externí komunikací firmy. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy a typy komunikace jako takové. Dále zmiňuje i bariéry komunikace. V praktické části se snažím podat informaci o praktickém ...
  • Management lidských zdrojů ve firmě X 

   Author: Kultová Barbora; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Kadlecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce analyzuje postupy a metody, které využívá velká korporátní firma pro získávání a výběr manažerů, řízení jejich pracovního výkonu a motivaci. V souladu s cílem práce je kladen důraz na rozdíly v přístupech ...
  • Management rizika 

   Author: Zelenková Kateřina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou formulace a řízení budoucích problémů při organizaci svateb v prostorech Hotelu Paříž v Praze. Potenciální problémy jsou v práci analyzovány pomocí metodiky vytvořené dvojicí Američanů ...