Now showing items 74-93 of 519

  • Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice 

   Author: Patrik Nátr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce na téma "Co ovlivňuje cenu pohonných hmot v České republice" se zaměřuje na odhalení a zevrubnou analýzu faktorů, které mají vliv na konečnou cenu pohonných hmot v České republice. Je rozdělena na kapitoly ...
  • CRM systém a jeho nedostatky v personalistice 

   Author: Zahradníček Jan; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nedostatků CRM systémů v personálních společnostech a vede k návrhu jejich optimalizace. V práci je zahrnuta teoretická část, která nejprve zasvěcuje čtenáře do problematiky CRM ...
  • ČNB a cílování inflace 

   Author: Jaromír Poláček; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem práce je popsat měnověpolitické režimy České národní banky se zaměřením na cílování inflace ve sledovaném období. Teoretická část se nejprve zaměřuje na obecnou charakteristiku peněz, jejich jednotlivé funkce a formy ...
  • ČSOB, a.s. a moderní svět – digitalizace 

   Author: Michal Nový; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Král Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce „ČSOB, a.s. – a moderní svět – digitalizace“ se zabývá digitalizací v bankovnictví v moderním světě. Úvodní část je zaměřena na teoretické poznatky, kde je v první kapitole rozebrán pojem digitalizace ...
  • Daň z příjmu fyzických osob a její možný vývoj 

   Author: Monika Skřičková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Nováková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V úvodní části této bakalářské práce se bude charakterizovat daňový systém obecně s konkretizací na systém fungující v ČR. Následně bude podrobně charakterizována daň z příjmů FO se všemi atributy, které s ní souvisí. ...
  • Daňová optimalizace pro malé a střední společnosti včetně mzdových nákladů 

   Author: Hruban Kristián; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním v různých formách snížení celkového efektivního zdanění podnikání v České republice. Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíly celkového zdanění pro všechny subjekty zapojené do ...
  • Daňové řešení a ekonomické dopady poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti IT Trade, spol. s.r.o. 

   Author: Veselá Nela; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Bureš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Předmětem zkoumání této bakalářské práce, která nese název "Daňové řešení a ekonomické dopady poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti IT Trade, spol. s r.o." je zdanění zaměstnaneckých výhod ve zvoleném podniku ...
  • Diversity management 

   Author: Bruncková Klára; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými částmi Diversity managementu. V úvodu popisuje pojem diverzita, diskriminace, historii a budoucnost diverzity. V teoretické části se zabývá třemi dimenzemi diverzity - kulturou, ...
  • Diversity management organizace 

   Author: Jelínková Eliška; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Novotná Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat pojetí a využití diversity managementu ve společnosti, porovnat teoretická východiska s reálně použitými postupy a navrhnout společnosti oblasti možného zlepšení v přístupu k ...
  • Dopad pandemie covid - 19 na restaurační zařízení 

   Author: Ivan Pergler; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje dopadům, které měla pandemie covid – 19 na restaurační zařízení Blackdog Cantina v Praze. V teoretické části je popsán právní základ pro podnikatele, kteří by chtěli podnikat v oblasti pohostinství. ...
  • Dopad pandemie COVID-19 na platformy sdíleného ubytování ve vybraných zemí EU 

   Author: Klára Štěpničková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubytování ve vybraných zemích Evropské Unie. Tato práce se zabývá možnostmi a vývojem sdíleného ubytování přes ...
  • Dopad zavedení elektronické evidence tržeb ve vybraném podniku 

   Author: Marx Josef; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice týkající se elektronické evidence tržeb, konkrétně vlivu jejího zavedení ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou evidence tržeb, subjekty dotčené ...
  • Dopady pandemie COVID-19 do sdíleného ubytování v ČR 

   Author: Lucie Šimáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Löster Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce je zaměřena na sdílenou ekonomiku, kde je podrobněji přiblíženo odvětví sdíleného ubytování, čím se také rozumí krátkodobý pronájem ubytovacích služeb. Po pře- čtení práce jsou jednoznačné zhodnoceny ...
  • Dopady volby právní formy na finanční situaci obchodního subjektu 

   Author: Zuzana Kodadová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace obchodního subjektu a na základě zjištěných informací určit, zda se firmě vyplatí být nadále živnostník – OSVČ, nebo kapitálová společnost – s.r.o. V bakalářské ...
  • Efektivita podnikového vzdělávání ve firmě Zaplo Finance s.r.o. 

   Author: Tumpachová Jana; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivita podnikového vzdělávání ve firmě Zaplo Finance, s.r.o. " je analyzovat systém podnikového vzdělávání ve vybrané společnosti, posoudit jeho efektivitu a navrhnout možná zlepšení. První ...
  • Efektivní financování pořízení automobilové flotily z pohledu společnosti Simat a.s. 

   Author: Kučera Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je porovnání financování automobilové flotily společnosti Simat a.s. Pro komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a poříze-ním v hotovosti. V ...
  • Efektivní management vedení a řízení lidí 

   Author: Zátková Adéla; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Novotná Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním managementem a technikami a metodami řízení a vedení lidí. Hlavním cílem práce je zefektivnění vedení a řízení lidí v podniku. Práce se dělí na dvě hlavní části. První, teoretická část, ...
  • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním vzděláváním v malém průmyslovém podniku. V teoretické části jsou objasněny teoretické základy, které se vztahují k problematice vzdělávání. Praktická část obsahuje charakteristiku ...
  • Ekonometrická analýza inflace České republiky 

   Author: Valenta Tomáš; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců ...
  • Ekonomická analýza společnosti Zásilkovna 

   Author: Anna Haubnerová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavním cílem bakalářské práce je provést praktickou ekonomickou a finanční analýzu ve vybraném podniku a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou popsány hlavní prvky a metody ekonomické a finanční analýzy. ...