Now showing items 354-373 of 471

  • Segmentace spotřebitelského trhu a její využití ve společnosti XY 

   Author: Fritsche Klára; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Fottová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Teoretická část práce se zaměřuje na segmentaci spotřebitelského trhu, její postup, využití, kritéria a vliv na prvky marketingového mixu jako je distribuce a komunikace. Praktická část aplikuje zjištěné nástroje segmentace ...
  • Souvislost mezi mzdovou politikou a výkonností podniku JEZZ, s.r.o. 

   Author: Troupová Monika; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se soustředí na problematiku mezd spojenou s výkonností podniku. Jejím cílem je ověření hypotézy, že mzdová politika má vliv na výkonnost podniku JEZZ, s.r.o. pomocí ukazatelů vytažených z finanční analýzy ...
  • Souvislosti behaviorální ekonomie a spotřebitelova rozhodování s důrazem na strategii oceňování 

   Author: Knorová Kristýna; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivňování rozhodování spotřebitele založené na behaviorální ekonomii a behaviorální cenové strategii. Cílem práce je přezkoumat příslušnou literaturu týkající se tématu, prověřit ...
  • Specifika pracovních týmů 

   Author: Brynychová Marie; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
  • Specifika řízení rodinné firmy 

   Author: Lukšová Tereza; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
  • Specifika vzdělávání v malých podnicích 

   Author: Zavadilová Klára; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky vzdělávání v malých podnicích. Hlavním cílem překládané bakalářské práce je optimalizace vzdělávání mimo pracoviště v podniku XY. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Společenská odpovědnost Mercedes-Benz Financial Services 

   Author: Trochová Klára; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Onderková Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení společensky odpovědných aktivit vybraného podniku. Vybraným podnikem je Mercedes-Benz Financial Services ...
  • Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů 

   Author: Vaňková Eliška; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Kuběnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů" je zhodnocení výkonnosti podniků pomocí vybraných finančních i nefinančních ukazatelů. Cílem je nalezení a navrhnutí takových doporučení, ...
  • Statistické metody pro vyhodnocení motivace zaměstnanců v podniku 

   Author: Koucká Zuzana; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Správné využití lidského potenciálu zaměstnanců představuje konkurenční výhodu, proto je vysoce aktuální zabývat se problematikou motivace zaměstnanců. Cílem této práce je prostřednictvím dotazníkového šetření mezi zaměstnanci ...
  • Strategická analýza podniku Henkel ČR, s.r.o. 

   Author: Janček David; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Vacík Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Hlavním cílem bakalářské práce strategická analýza firmy Henkel ČR, spol. s r.o. je provést strategickou analýzu a navrhnout strategii, která by byla pro firmu vhodná do budoucna. V teoretické části jsou vysvětleny základní ...
  • Strategický marketing společnosti ADBAs.r.o. 

   Author: Baše David; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Baštýř Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Hlavním tématem bakalářské práce je strategický marketing společ-nosti ADBA, s. r. o. Zkoumá fungování společnosti a její postave-ní na trhu. Cílem bakalářské práce je na základě analýz určit současné postavení firmy na ...
  • Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 

   Author: Příhodová Barbora; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, ...
  • Stres jako faktor ovlivňující výkon práce 

   Author: Rašková Tereza; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Stres jako faktor ovlivňující výkon práce". Konkrétně se zabývám rozborem vlivu stresu, který působí na zaměstnance při výkonu jejich práce. Tato bakalářská práce má dvě části, teoretickou ...
  • Stres na pracovišti 

   Author: Valíková Barbora; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá stresem na pracovišti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve seznamuje čtenáře s obecnou problematikou stresu a poté se zabývá stresem na pracovišti. ...
  • Stres na pracovišti a jeho eliminace ve firmě VVV MOST spol. s.r.o. 

   Author: Veithová Alena; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jochman Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá stresem na pracovišti. Téma je aktuální, protože stres v práci zažívá čím dál více pracovníků a pro zaměstnavatele má novela zákoníku práce, jejíž účinnost je nyní naplánována na červenec 2017, ...
  • Strukturální analýza trhu práce ČR 

   Author: Kateřina Novotná; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Janda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá strukturální analýzou trhu práce České republiky. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit souvislost mezi náklady práce a nezaměstnaností v České republice. Přínosem této bakalářské práce ...
  • Studie proveditelnosti projektu "Absinth Tour" 

   Author: Lorenc Jakub; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Vyhnánek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Předmětem této bakalářské práce je studie proveditelnosti projektu založení pojízdného baru. Na začátku teoretické části se věnuji marketingovému rozhodování o projektu a tvorbě marketingové strategie, následuje technické ...
  • Studie proveditelnosti zámku Velké Dvorce 

   Author: Landkammerová Zlata; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Studie proveditelnosti je dokument, který z hlediska technického a z hlediska ekonomického posuzuje výhodnost realizace daného záměru. Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení výhodnosti rekonstrukce a otevření nového ...
  • SWOT analýza Dopravního podniku hl. města Prahy 

   Author: Kalita Michal; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Kodys František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Obsahem práce je představení a charakteristika Dopravního podniku hl. města Pra-hy, a. s., jednoho z nejvýznamnějších provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Práce je systematicky rozdělena na dvě části, teoretickou ...
  • SWOT analýza podniku 

   Author: Bernard Miloš; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je sestavit matici SWOT pro strojírenskou společnost zabývající se zakázkovou výrobou objemných převodových zařízení, tak aby bylo možné na-lézt optimální možnosti pro rozvoj podniku směrem ke zvýšení ...