Now showing items 1-20 of 469

  • Analýza cen BITCOIN 

   Author: Tomáš Ruprich; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá kryptoměnou bitcoin a analýzou její ceny. Cílem práce je předložit analýzu bitcoinu a zhodnocení tohoto finančního aktiva pohledem investora. Potencionální investor bude schopný po přečtení této ...
  • Etický kodex firmy jako nástroj řízení 

   Author: Eliška Filáková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá etikou a etickým kodexem firmy jako nástrojem řízení. Její cíl je zhodnotit smysluplnost etického kodexu z pohledu jeho potřeb na řízení firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Ondřej Neumann; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této bakalářské práce „Alternativní zdroje financování podniku“ je uvedení a následný rozbor jednotlivých alternativních zdrojů pro financování podniku. Zaměřuji se především na nejznámější alternativní zdroje ...
  • Finanční analýza podniku IVT Tepelná čerpadla, s.r.o. 

   Author: Josef Tvrský; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Čermák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti IVT Tepelná čerpadla, s.r.o., která je exkluzivním prodejcem švédských tepelných čerpadel IVT. Cílem této práce je zhodnotit fungování podniku po finanční stránce ...
  • Analýza marketingu inovačního produktu 

   Author: Milan Vrbík; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této práce je zaměřit se na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Mejzlik propellers, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými informacemi o marketingových analýzách a marketingovém mixu. ...
  • Finanční analýza stavební firmy 

   Author: David Šimek; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Vospěl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu stavební společnosti Alstap s.r.o. Cílem ba-kalářské práce je pomocí finanční analýzy zhodnotit výkonnostní ukazatele stavební společnosti Al-stap s.r.o. a následně ...
  • Interkulturní management: Česká a izraelská pracovní kultura 

   Author: Monika Tiralová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Cílem této práce je porovnat českou a izraelskou národní a pracovní kulturu a představit doporučení vedoucí ke zmírnění kulturního šoku Čechů imigrujících do Izraele. V teoretické části je představen pojem kultura, vrstvy ...
  • Finanční analýza společnosti Siemens, s.r.o. 

   Author: Valerie Vokounová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Procházka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se věnuje posouzení finanční situace společnosti Siemens, s.r.o. prostřednic-tvím finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a charakterizuje fi-nanční analýzu, její zdroje, ...
  • Marketingová analýza společnosti Equiservis, spol. s.r.o. 

   Author: Karolína Rudorferová; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti Equiservis s.r.o. a má za cíl zhodnotit marketingové postavení na tuzemském trhu, k čemuž dochází především pomocí PEST analýzy a analyzování marketingového a ...
  • Finanční analýza vybraného podniku z oblasti potravinářství 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku z oblasti jatečního prů-myslu za období let 2015 až 2019. K hodnocení finančního zdraví podniku jsou použity nástroje finanční analýzy. Na základě žádosti majitele ...
  • Ochrana spotřebitele na finančních trzích. 

   Author: Šimon Bílek; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V rámci tématu Ochrana spotřebitele na finančních trzích vypracuji pojednání, které se zabývá problematikou spotřebitelských vztahů, zejména ochranou před protiprávním jednáním podnikatele. Zabývám se také nekalými obchodními ...
  • Alternativní zdroje financování podniku 

   Author: Pavel Sloup; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem práce by mělo být pojednání o možnostech financování potřeb podniků za pomocí cizích zdro-jů. Klasickým zdrojem financování jsou zdroje vlastní nebo cizí na bázi úvěru. Alternativní zdroje jsou však jiného charakteru ...
  • Finanční analýza společnosti Cinema City Czech s.r.o. 

   Author: Anna Horáčková; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Cinema City Czech s.r.o a vyhodnotit výsledky získané využitím ukazatelů finanční analýzy. V práci chci zjistit, v jaké finanční situaci se společnost Cinema ...
  • Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh 

   Author: Kristián Havlík; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Zeman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh“ je analýza amerického akciového trhu v průběhu pandemie viru SARS-CoV-2 z pohledu makroekonomických dat. První část se věnuje teoretickým ...
  • Ekonomická analýza společnosti Zásilkovna 

   Author: Anna Haubnerová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavním cílem bakalářské práce je provést praktickou ekonomickou a finanční analýzu ve vybraném podniku a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou popsány hlavní prvky a metody ekonomické a finanční analýzy. ...
  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Author: Petr Musil; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Chlupáč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti BOHEMIA RINGS, s. r. o., za období 2015–2019. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V první části jsou definovány pojmy týkající se finanční analýzy včetně ...
  • Analýza cen ropy 

   Author: Martin Jungwirth; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. První kapitola se zabývá ropou, hlavně jejími charakteristikami jako jsou vlastnosti, hustota, obsažené procento síry a nadále ropnými standardy. ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Author: Adam Hercl; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu podniku Jizerská porcelánka s.r.o., který vyrábí laboratorní porcelán, porcelánové trubice aj. Tato práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a praktické. ...
  • Finanční analýza podniku KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 

   Author: Barbora Maršáleková; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Brecklová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Témou bakalárskej práce je finančná analýza vybraného podniku KNORR-BREMSE, Systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o.. Cieľom bakalárskej práce je zistenie finančného zdravia daného podniku. Na napísanie tejto bakalárskej ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Lucie Čepelová; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Nekvidová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy posoudit výkonnost vybraného podniku a navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení finanční situace v budoucnu. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu a představuje ...