Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 298

  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Autor: Pohanková Petra; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu ...
  • Finanční analýza BAU-STAV a.s. 

   Autor: Horáková Ivana; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Bakalářská práce ,,Finanční analýza BAU-STAV a.s." má za cíl vymezit, popsat a následně aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na vybraném podniku. Tato práce se dělí na dvě části. První, teoretická část, ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Autor: Pavlovová Dáša; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Vzdělávání zaměstnanců 

   Autor: Suchomelová Adéla; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v konkrétní organizaci a je zaměřena na vyhodnocení současného stavu firmy a náměty na zlepšení současného stavu. Získané výsledky jsou konfrontovány se současnými ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Autor: Renčová Sára; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce pojednává o procesech získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. V první ? teoretické části je využita odborná literatura, v druhé ? praktické části je představena samotná společnost. Pro ...
  • BOZP ve vybrané firmě XY 

   Autor: Sakař Vojtěch; Vedoucí práce: Pros Josef; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Abstrakt Bakalářská práce byla provedena ve stavební společnosti XY a zabývá se analýzou opravárenské dílny stavebních strojů a jejich aktuálním stavem zajišťující BOZP. Teoretická část práce se zabývá základními právními ...
  • Public relations ve společnosti EUROVIA CS a.s. 

   Autor: Rosová Michaela; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kohoutová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce na téma Public Relations ve společnosti EUROVIA CS a.s. se bude zabývat využíváním PR v dané organizaci, důraz bude kladen na krizovou a mediální komunikaci. Tyto dvě oblasti budou analyzovány. Dále je ...
  • Event marketing a management vybraného podniku 

   Autor: Palivcová Nikola; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Petřeková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Event marketing je velmi efektivním a v současnosti často využívaným nástrojem moderního marketingu. Pro kvalitní a prosperující podnik je klíčem k úspěchu nejen pro získání a udržení si zákazníka, ale také udržení stávajících ...
  • Vliv stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců 

   Autor: Lazarova Magdaléna; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práci se zabývá analýzou vlivu stresu na pracovní výkon. Práce se skládá se dvou částí, první je část teoretická. V první kapitole této části je charakterizován stres z pohledu psychologického a biomedicínského. ...
  • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním vzděláváním v malém průmyslovém podniku. V teoretické části jsou objasněny teoretické základy, které se vztahují k problematice vzdělávání. Praktická část obsahuje charakteristiku ...
  • Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců ve vybrané firmě 

   Autor: Maršálková Zuzana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tato práce se zaměřuje na proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části je definován proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců včetně metod. Praktická část popisuje vybranou ...
  • Finanční analýza 

   Autor: Vojtášková Nikola; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu popisovat finanční analýzu a její nástroje. V praktické části budu nejdříve ...
  • Systém benefitů zaměstnanců 

   Autor: Mrázková Michaela; Vedoucí práce: Uličná Štěpánka; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, na druhy ...
  • Rizika diskriminace v pracovním procesu z hlediska věku 

   Autor: Antonická Barbora; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou diskriminace v pracovním procesu z hlediska věku. Cílem práce je teoreticky popsat a prakticky analyzovat rizika diskriminace z hlediska věku ve vybraném podniku. Teoretická část ...
  • Personální marketing 

   Autor: Kubíková Markéta; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Pánková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Personální marketing" je analýza uplatňování personálního marketingu ve dvou konkrétních podnicích (v průmyslových podnicích), jejich porovnání a následný návrh na snížení nedostatků. V teoretické ...
  • Analýza spolupráce personalisty a psychologa ve výběrovém řízení Policie České republiky 

   Autor: Ainová Nikol; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat spolupráci personalisty a psychologa ve výběrovém řízení, kdy vzniká spolupráce a jakým způsobem probíhá. Bakalářská práce se opírá o dva prameny informací, prvním je sběr a ...
  • Marketing portálu iKariéra 

   Autor: Barda Ondřej; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout marketingovou komunikační kampaň portálu iKariéra studentské organizace IAESTE Czech Republic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje problematiku ...
  • Získávání zaměstnanců ve společnosti 2N Telekomunikace a.s. 

   Autor: Stejskal Oldřich; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Csicsová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Cílem této práce je prozkoumání "klasickych i moderních" metod získávání zaměstnanců za účelem zvyšení počtu kvalitních uchazečů o nabízené volné pozice. Zároveň zanalyzovat náborové metody společnosti 2N Telekomunikace ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Autor: Kropáček Radim; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tématem bakalářské práce je racionalizace procesního řízení. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmů racionalizace, procesní řízení, funkce procesního řízení a také metodami optimalizace. ...
  • Souvislost mezi mzdovou politikou a výkonností podniku JEZZ, s.r.o. 

   Autor: Troupová Monika; Vedoucí práce: Kukliš Igor; Oponent práce: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se soustředí na problematiku mezd spojenou s výkonností podniku. Jejím cílem je ověření hypotézy, že mzdová politika má vliv na výkonnost podniku JEZZ, s.r.o. pomocí ukazatelů vytažených z finanční analýzy ...