Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 268

  • Analýza pracovního výkonu zaměstnanců v podniku 

   Autor: Marešová Adéla; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního výkonu v podniku. Jeden z hlavních cílů bakalářské práce je formulovat doporučení ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců. Dalším cílem je prozkoumat systém odměňování ...
  • Fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci 

   Autor: Šinková Zuzana; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci. Cílem práce je analyzovat příčiny a míru fluktuace společnosti XY CZ a na základě analýzy dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Ferram-strojírna, s.r.o. 

   Autor: Tengler Jan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Bakalářská práce "Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě FERRAM STROJÍRNA, s.r.o." se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou zmíněna teoretická východiska k danému tématu, mezi která nejdříve na ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Autor: Šímová Veronika; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Pospíšil David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tématem této bakalářské práce je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména opatření, kterými se stát snaží začlenit tyto osoby do pracovního procesu. Bakalářská práce poskytuje informace o historii ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Autor: Špaková Martina; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje procesu získávání a výběrů zaměstnanců. Teoretická část charakterizuje personální práci, její zajištění v podniku a postupně popisuje celý proces získávání a výběru zaměstnanců včetně zdrojů, ...
  • Systém odměňování společnosti XY se zaměřením na benefity 

   Autor: Svobodová Šárka; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování ve společnosti XY se zaměřením na benefity a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická části ...
  • Návrh koncepce outplacementového programu pro společnost XY 

   Autor: Šedivá Kateřina; Vedoucí práce: Holá Hana; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou outplacementu a podporou propuštěných za-městnanců. Teoretická část se věnuje důvodům a metodám propouštění zaměstnanců, dále pak historii a vývoji outplacementu včetně forem a ...
  • Vzdělávání a hodnocení zaměstnanců ve společnosti McDonald's 

   Autor: Tobiášová Tereza; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vzdělávání a hodnocení ve společnosti McDonald´s. Cílem je zhodnocení současného stavu vzdělávání zaměstnanců ve vybrané provozovně s využitím dotazníkového šetření, zjištění ...
  • Využití kontaktního a náborového centra CORE a jeho metodika 

   Autor: Šimůnková Lenka; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Řehák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   V rámci personální společnosti ManpowerGroup od konce roku 2014 funguje kontaktní a náborové centrum CORE, které zprostředkovává první neosobní kontakt s kandidátem o práci. O tomto oddělení v rámci personální společnosti ...
  • Marketing města Říčany 

   Autor: Trojanová Jana; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Fiedlerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem města Říčany. Cílem práce je vytvořit marketingový mix města. Dílčím cílem je navrhnout opatření pro rozvoj města, která vychází ze zjištěných poznatků. Teoretická část definuje pojem ...
  • Analýza systému podnikového vzdělávání vybrané společnosti 

   Autor: Fišerová Markéta; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikového vzdělávání ve vybrané skupině společností působících na českém trhu. Jedná se o Skupinu XY, která je tvořena jednou mateřskou společností a dvěma dceřinými. Cílem ...
  • Návrh procesu řízení cestovní kanceláře 

   Autor: Richter Mikuláš; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Seidenglanz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem bakalářská práce je identifikovat a popsat probíhající procesy a jejich činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní fungování cestovní kanceláře. Provést jejich analýzu a zpracovat návrh na další produkt a jeho ...
  • Návrh a implementace pracovního hodnocení ve firmě CleverTech s.r.o. 

   Autor: Poláčková Jana; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce analyzuje stav hodnocení pracovníků výzkumného ústavu. Cílem práce je zlepšit nebo nahradit současnou metodu hodnocení zaměstnanců a navrhnout příslušná opatření ke zlepšení v systému odměňování. V ...
  • SWOT analýza společnosti ZDV Krchleby 

   Autor: Kristek Jan; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem mé práce je provést SWOT analýzu firmy ZDV Krchleby a.s. a za pomoci takto získaných výstupů identifikovat strategie zlepšující konkurenceschopnost podniku. Jako vstupy do SWOT analýzy jsou použity výsledky ze situační ...
  • Komparace fungování elektronické evidence tržeb (EET) ve vybraných zemích EU a na území České republiky 

   Autor: Kováčová Josefína; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Müller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu Elektronické evidence tržeb, dopad jeho zavedení na ekonomické subjekty a následně porovnat systémy fungování s vybranými zeměmi Evropské unie. V první části této bakalářské práce ...
  • Využití metody Mystery Shopping ve vybraném podniku 

   Autor: Kalenský Jiří; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je pomocí metody Mystery Shopping zhodnotit kvalitu procesu poskytování služeb ve vybraných prodejnách společností DATART International a EURONICS ČR. Cílem je identifikovat v této oblasti nedostatky ...
  • Plán marketingového kvalitativního výzkumu pro konkrétní organizaci 

   Autor: Kaplanová Anna; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Hirschová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření plánu marketingového kvalitativního výzkumu pro konkrétní projekt. Teoretická část mapuje základní pojmy problematiky marketingového výzkumu a jeho procesu. Praktická část analyzuje ...
  • Psychologický profil oběti bossingu 

   Autor: Knottová Barbora; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy na pracovišti. V teoretické části jsou definovány pojmy mobbing a bossing, jejich průběh, příčiny, fáze, jaké mají následky a popis oběti. V praktické části bylo ...
  • Psychosociální aspekty práce na směny 

   Autor: Kolářová Alžběta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá různými aspekty působícími na život směnného pracovníka. Cílem práce je zjištění aktuální situace pracovníků na směny ve zdravotnickém zařízení z hlediska vlivu na různé aspekty jejich života ...
  • Event marketing ve společnosti Škoda Auto, a.s. 

   Autor: Kroulíková Daniela; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Pilát Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Bakalářská práce na téma "Event marketing a jeho využití ve společnosti Škoda Auto, a. s." se zaměřuje na event marketing jako účinný komunikační marketingový nástroj. Smyslem mé práce je správné začlenění tohoto nástroje ...