Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 342

  • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LINET, s.r.o. 

   Autor: Novotná Tereza; Vedoucí práce: Cipovová Eva; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku LINET spol. s r.o. za období 2011-2017 pomocí tradičních i moderních ukazatelů a porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí společnosti LINET spol. s ...
  • Analýza vývoje ceny ropy 

   Autor: Petr Jan; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předkládaná bakalářská práce "Analýza vývoje ceny ropy" se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a ...
  • Analýza nákladů a užitků Investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

   Autor: Petrová Kristýna; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů a užitků investičního projektu "Zateplení mateřské školy Vojanova v Ústí nad Labem". První praktická část se zaměřuje na charakteristiku a typy investic a charakteristiku analýzy ...
  • Analýza finančních zdrojů Českého atletického svazu 

   Autor: Vytlačilová Tereza; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České ...
  • Efektivní financování pořízení automobilové flotily z pohledu společnosti Simat a.s. 

   Autor: Kučera Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je porovnání financování automobilové flotily společnosti Simat a.s. Pro komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a poříze-ním v hotovosti. V ...
  • Vliv reklamy na spotřebitele 

   Autor: Rajchert Petr; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato pra?ce se zaby?va? vlivem reklamy na spotr?ebitele. Problematika je r?es?ena na za?klade? teoreticky?ch poznatku? k dane?mu te?matu, ale i formou vlastni?ho sbe?ru dat. V teoreticke? c?a?sti se pra?ce ve?nuje reklame? ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Autor: Klucký Matěj; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Hýbnerová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Teoretická část práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy a definuje platnou legislativu. Druhá ...
  • Firemní kultura ve vybrané společnosti - Red Bull 

   Autor: Zamrazilová Karolína; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska teoretických poznatků z nastudované odborné literatury, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické ...
  • Ekonometrická analýza inflace České republiky 

   Autor: Valenta Tomáš; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců ...
  • Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů 

   Autor: Vaňková Eliška; Vedoucí práce: Myšková Renáta; Oponent práce: Kuběnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Srovnání konkurenčních podniků pomocí soustavy ukazatelů" je zhodnocení výkonnosti podniků pomocí vybraných finančních i nefinančních ukazatelů. Cílem je nalezení a navrhnutí takových doporučení, ...
  • Optimalizace skladových zásob ve firmě 

   Autor: Žemličková Michala; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Hanišová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá procesy řízení zásob z hlediska moderní logistiky a navrhuje optimalizaci skladových zásob v referenčním podniku. Skládá se ze dvou částí; v první - teoretické - části jsou popisovány obecné ...
  • Finanční analýza Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

   Autor: Salmaj Vasyl; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyjádřit komplexní finanční zdraví Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. za měřené období 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a následně stanovit nutná optimalizační opatření. V analýze jsou ...
  • Finanční analýza podniku ICT s.r.o. 

   Autor: Reichl Vít; Vedoucí práce: Jindřichovská Irena; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy a posouzení finančního zdraví společnosti ICT s. r. o. na datech z let 2012 - 2016. V teoretické části jsou pomocí rešerše odborné literatury popsáni uživatelé, ...
  • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

   Autor: Pohanková Petra; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit ...
  • Návrh propagační kampaně firmy zaměřené na koncové zákazníky 

   Autor: Taliánová Aneta; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh propagační kampaně pro společnost Kariéra, s.r.o. Teoretická část obsahuje hlavně teoretické poznatky nutné k porozumění praktické části, ze základních pojmů, termínů a metody práce. ...
  • Stres jako faktor ovlivňující výkon práce 

   Autor: Rašková Tereza; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Stres jako faktor ovlivňující výkon práce". Konkrétně se zabývám rozborem vlivu stresu, který působí na zaměstnance při výkonu jejich práce. Tato bakalářská práce má dvě části, teoretickou ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Autor: Pavlovová Dáša; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Finanční analýza firmy Moser a.s. 

   Autor: Mircová Eliška; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy firmy Moser a.s. Tato firma patří mezi přední české společnosti ve sklářském průmyslu. Finanční analýza je zpracována za období 2012 - 2016. Bakalářská práce je ...
  • Analýza zadluženosti obcí ve Středočeském kraji 

   Autor: Najmanová Kateřina; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zadluženosti vybraných obcí ve Středočeském kraji. První část teoreticky vymezuje obec jako jednotku územní samosprávy a vysvětluje pojmy související s hospodařením obce. Druhá část ...
  • Finanční analýza KÁVOVINY akciová společnost 

   Autor: Levínský Vojtěch; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Předmětem bakalářské práce je finanční analýza předem vybraného podniku, rozděluje se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsané metody a postupy finanční analýzy. Praktická část obsahuje aplikaci ...