Now showing items 428-447 of 519

  • Transformace obchodní společnosti 

   Author: Markéta Špatenková; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   V bakalářské práci jsem se zaměřila na proces změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části popisuji druhy přeměn ...
  • Tvorba a řešení inovačních zadání - odstranění problémů obrobku ve strojírenství 

   Author: Pokorná Eva; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   V této práci je zpracována metodologie TRIZ. Teoretická část je věnovaná vzniku a rozvoji techniky, metodám návrhů pro řešení, TRIZu a jeho softwarové podpoře. Metoda TRIZ je poté aplikovaná v praxi ve strojírenském závodě ...
  • Tvorba a vedení týmu ve vybrané společnosti 

   Author: Houdová Šárka; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a vedení týmu. Práce v týmu je pro dnešní dobu již běžnou záležitostí, ale ne vždy efektivní. V teoretické části jsou interpretovány informace o týmu, vedení týmu a o týmové ...
  • Tvorba marketingového plánu a jeho poslání v malé firmě 

   Author: Mejzrová Lucie; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tématem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu v konkrétní společnosti. V první části se věnuje základním teoretickým pojmům v oblasti marketingu, které jsou důležité pro úspěšné sestavení marketingového ...
  • Tvorba systému hodnocení zaměstnanců 

   Author: Severa Daniel; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem bakalářské práce Tvorba systému hodnocení zaměstnanců je analyzovat současný stav systému hodnocení zaměstnanců ve Společnosti X a na základě těchto informací navrhnout případná zlepšení. První část práce obsahuje ...
  • Týmová práce ve společnosti R&D 

   Author: Paroulková Denisa; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   V teoretické části této bakalářské práce se autorka zabývala vysvětlením pojmů v rámci týmové práce. Jsou vysvětleny základní pojmy co je to tým, důležitost funkce týmu, jaké druhy týmu existují, jak se jednotlivé týmy ...
  • Účetní uzávěrka a závěrka ve vybraném podniku 

   Author: Adéla Hacaperková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem bakalářské práce bylo sestavení účetní uzávěrky a závěrky v účetní jednotce ABC s.r.o. (fiktivní název reálné společnosti). Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je pochopení a rozumné ...
  • Vícekriteriální rozhodování o způsobu financování automobilů v podniku 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   V této bakalářské práci je řešena problematika vícekriteriálního hodnocení a rozhodování při výběru nejvýhodnějšího způsobu financování automobilu v podniku. V teoretické části je popsán samotný proces rozhodování v obecné ...
  • Vliv globalizace na mezinárodní společnosti 

   Author: Pecháčková Nikol; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce poukazuje na problematiku globalizace a klade si za cíl prozkoumat proces samotné globalizace, ovlivnění vývoje mezinárodního obchodu a požadavky, které jsou kladeny na mezinárodní společnosti, především ...
  • Vliv marketingových aktivit bank na cílovou skupinu 

   Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tématem této bakalářské práce je vliv marketingových aktivit bank na cílovou skupinu. Teoretická část práce se zabývá marketingem služeb, marketingovým mixem, dále pak spotřebitelem a spotřebním chováním. V praktické části ...
  • Vliv marketingových strategií na spotřebitele 

   Author: Benka Kryštof; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   V mé bakalářské práci se věnuji tématu vlivu marketingových strategií na spotřebitele. Cílem práce je přiblížit čtenáři marketingové strategie a analyzovat jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části zaměřuji na informace ...
  • Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu společnosti TE Connectivity 

   Author: Filgas Jonáš; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Matouš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce s názvem "Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve společnosti TE Connectivity", jejichž cílem je zjištění rizik a postupů při vedení multikulturního týmu ve společnosti ...
  • Vliv nedostatečné motivace na fluktuaci zaměstnanců 

   Author: Pulpán Lukáš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní motivace a hledá spojitosti mezi nedostatečnou motivací zaměstnanců a vysokou fluktuací. Teoretická část práce poskytuje náhled do problematiky pracovní motivace, popisuje ...
  • Vliv odštěpení na finanční zdraví podniku CNC TVAR s.r.o. 

   Author: Kohoutek Štěpán; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv odštěpení obchodního jmění, s rozhodným dnem stanoveným k 1. 1. 2015, na finanční zdraví společnosti CNC TVAR s.r.o. Vliv odštěpení je hodnocen pomocí nástrojů finanční analýzy, ...
  • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

   Author: Medová Veronika; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
  • Vliv reklamy na spotřebitele 

   Author: Rajchert Petr; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato pra?ce se zaby?va? vlivem reklamy na spotr?ebitele. Problematika je r?es?ena na za?klade? teoreticky?ch poznatku? k dane?mu te?matu, ale i formou vlastni?ho sbe?ru dat. V teoreticke? c?a?sti se pra?ce ve?nuje reklame? ...
  • Vliv reklamy na zákazníka 

   Author: Sára Hacaperková; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem reklamy na zákazníka. Jejím cílem je zjistit, jak reklama ovlivňuje nákupní chování zákazníka. Práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část ...
  • Vliv rozdílů mezi US GAAP a českou účetní úpravou na měření výkonnosti 

   Author: Tereza Šoukalová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je porovnat dva odlišné účetní systémy (US GAAP a českou účetní úpravu) a jejich vliv na měření finanční výkonnosti podniku. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
  • Vliv sociálních sítí na využívání volného času u mladých lidí 

   Author: Jan Kunčický; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vymětal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký mají sociální sítě vliv na využívání volného času u mladých lidí. V teoretické část jsou vysvětleny pojmy jako volný čas, produktivita, kvalita života a sociální sítě, kterým je ...
  • Vliv stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců 

   Author: Lazarova Magdaléna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práci se zabývá analýzou vlivu stresu na pracovní výkon. Práce se skládá se dvou částí, první je část teoretická. V první kapitole této části je charakterizován stres z pohledu psychologického a biomedicínského. ...