Now showing items 341-360 of 471

  • Racionalizace logistického systému vybrané společnosti 

   Author: Kováč Patrik; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Author: Kropáček Radim; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tématem bakalářské práce je procesní management a jeho optimalizace. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmu procesní řízení, jeho funkcí a také metodami optimalizace. Praktická část bude ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Author: Kropáček Radim; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tématem bakalářské práce je racionalizace procesního řízení. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmů racionalizace, procesní řízení, funkce procesního řízení a také metodami optimalizace. ...
  • Racionalizace skladových zásob a dopravy 

   Author: Weis Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Cílem práce je objasnit teoretický základ ideálního stavu logistiky v podniku a to v oblasti skladování (řízení zásob) a dopravy. Teoretické poznatky budou aplikovány do praxe na výrobním podniku MAVITA spol. s.r.o. Z ...
  • Recruitment and Talent Acquisition as competitive advantage in ICT sector 

   Author: Červený Norbert; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Táto práca sa zaoberá témou Talent Management ako v rovine teoretickej tak aj v rovine praktickej. V práci je rozoberaný úzky okruh konkrétnej špecifikácie talent managementu a to hlavne naberanie zamestnancov, ich ...
  • Rizika diskriminace v pracovním procesu z hlediska věku 

   Author: Antonická Barbora; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou diskriminace v pracovním procesu z hlediska věku. Cílem práce je teoreticky popsat a prakticky analyzovat rizika diskriminace z hlediska věku ve vybraném podniku. Teoretická část ...
  • Role sociálních sítí v marketingové komunikaci firmy 

   Author: Barbora Hubínková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a rolí sociálních sítí v marketingové komunikaci firmy. Konkrétně je zaměřena na společnost Form Factory s.r.o. V teoretické části je shrnutí na základě teoretických poznatků dostupných ...
  • Rozvoj zaměstnanců pomocí neurokoučinku 

   Author: Kufová Josefína; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Rambová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Práce popisuje rozvoj v kontextu vzdělávání, koučink a fungování mozku v kostce. Cíle práce jsou dva. První cíl, vysvětlit principy fungování učícího se mozku, naleznete v teoretické části. Druhým cílem, analyzovat možnosti, ...
  • Rozvoj zaměstnanosti v Ústeckém kraji 

   Author: Matějková Michaela; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Lišková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá problémem zaměstnanosti u specifické skupiny lidí v Ústeckém kraji. Vybranou skupinou lidí jsou absolventi vysokých škol. Práce je tematicky rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou vymezeny ...
  • Rozvoj zaměstnanosti ve vybraném podniku 

   Author: Jiroušková Pavla; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problém personální retence v nejmenované společnosti. V práci jsou detailně vysvětleny pojmy fluktuace a personální retence, příčiny, důsledky, měření těchto jevů a řešení. Praktická ...
  • Řízení času manažerů různých úrovní 

   Author: Kožušník David; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti ...
  • Řízení pohledávek ve firmě METAL TRADE COMAX, A.S. 

   Author: Andrea Vacková; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Bakalářská práce je věnovaná řízení pohledávek ve firmě METAL TRADE COMAX, a. s. V teoretické části popisuji, jak může pohledávka vzniknout a zaniknout, jak efektivně řídit pohledávky, jak tvořit opravné položky k pohledávkám ...
  • Řízení projektu vytvoření svařovacího pracoviště 

   Author: Kožíšek Michael; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Šrámek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá disciplínou projektového řízení. V teoretické části je popsán projekt a projektové řízení obecně. Dále jsou zde rozebrány možnosti organizačních struktur a typy časového plánování. V praktické ...
  • Segmentace spotřebitelského trhu a její využití ve společnosti XY 

   Author: Fritsche Klára; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Fottová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Teoretická část práce se zaměřuje na segmentaci spotřebitelského trhu, její postup, využití, kritéria a vliv na prvky marketingového mixu jako je distribuce a komunikace. Praktická část aplikuje zjištěné nástroje segmentace ...
  • Souvislost mezi mzdovou politikou a výkonností podniku JEZZ, s.r.o. 

   Author: Troupová Monika; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se soustředí na problematiku mezd spojenou s výkonností podniku. Jejím cílem je ověření hypotézy, že mzdová politika má vliv na výkonnost podniku JEZZ, s.r.o. pomocí ukazatelů vytažených z finanční analýzy ...
  • Souvislosti behaviorální ekonomie a spotřebitelova rozhodování s důrazem na strategii oceňování 

   Author: Knorová Kristýna; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivňování rozhodování spotřebitele založené na behaviorální ekonomii a behaviorální cenové strategii. Cílem práce je přezkoumat příslušnou literaturu týkající se tématu, prověřit ...
  • Specifika pracovních týmů 

   Author: Brynychová Marie; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
  • Specifika řízení rodinné firmy 

   Author: Lukšová Tereza; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
  • Specifika vzdělávání v malých podnicích 

   Author: Zavadilová Klára; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky vzdělávání v malých podnicích. Hlavním cílem překládané bakalářské práce je optimalizace vzdělávání mimo pracoviště v podniku XY. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Společenská odpovědnost Mercedes-Benz Financial Services 

   Author: Trochová Klára; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Onderková Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení společensky odpovědných aktivit vybraného podniku. Vybraným podnikem je Mercedes-Benz Financial Services ...