Now showing items 69-88 of 469

  • Daňová optimalizace pro malé a střední společnosti včetně mzdových nákladů 

   Author: Hruban Kristián; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním v různých formách snížení celkového efektivního zdanění podnikání v České republice. Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíly celkového zdanění pro všechny subjekty zapojené do ...
  • Daňové řešení a ekonomické dopady poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti IT Trade, spol. s.r.o. 

   Author: Veselá Nela; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Bureš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Předmětem zkoumání této bakalářské práce, která nese název "Daňové řešení a ekonomické dopady poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti IT Trade, spol. s r.o." je zdanění zaměstnaneckých výhod ve zvoleném podniku ...
  • Diversity management 

   Author: Bruncková Klára; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými částmi Diversity managementu. V úvodu popisuje pojem diverzita, diskriminace, historii a budoucnost diverzity. V teoretické části se zabývá třemi dimenzemi diverzity - kulturou, ...
  • Diversity management organizace 

   Author: Jelínková Eliška; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Novotná Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat pojetí a využití diversity managementu ve společnosti, porovnat teoretická východiska s reálně použitými postupy a navrhnout společnosti oblasti možného zlepšení v přístupu k ...
  • Dopad zavedení elektronické evidence tržeb ve vybraném podniku 

   Author: Marx Josef; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice týkající se elektronické evidence tržeb, konkrétně vlivu jejího zavedení ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou evidence tržeb, subjekty dotčené ...
  • Dopady volby právní formy na finanční situaci obchodního subjektu 

   Author: Zuzana Kodadová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace obchodního subjektu a na základě zjištěných informací určit, zda se firmě vyplatí být nadále živnostník – OSVČ, nebo kapitálová společnost – s.r.o. V bakalářské ...
  • Efektivita podnikového vzdělávání ve firmě Zaplo Finance s.r.o. 

   Author: Tumpachová Jana; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivita podnikového vzdělávání ve firmě Zaplo Finance, s.r.o. " je analyzovat systém podnikového vzdělávání ve vybrané společnosti, posoudit jeho efektivitu a navrhnout možná zlepšení. První ...
  • Efektivní financování pořízení automobilové flotily z pohledu společnosti Simat a.s. 

   Author: Kučera Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem bakalářské práce je porovnání financování automobilové flotily společnosti Simat a.s. Pro komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a poříze-ním v hotovosti. V ...
  • Efektivní management vedení a řízení lidí 

   Author: Zátková Adéla; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Novotná Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním managementem a technikami a metodami řízení a vedení lidí. Hlavním cílem práce je zefektivnění vedení a řízení lidí v podniku. Práce se dělí na dvě hlavní části. První, teoretická část, ...
  • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Bakalářská práce se zabývá efektivním vzděláváním v malém průmyslovém podniku. V teoretické části jsou objasněny teoretické základy, které se vztahují k problematice vzdělávání. Praktická část obsahuje charakteristiku ...
  • Ekonometrická analýza inflace České republiky 

   Author: Valenta Tomáš; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců ...
  • Ekonomická analýza společnosti Zásilkovna 

   Author: Anna Haubnerová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavním cílem bakalářské práce je provést praktickou ekonomickou a finanční analýzu ve vybraném podniku a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou popsány hlavní prvky a metody ekonomické a finanční analýzy. ...
  • Ekonomické aspekty využití mystery shoppingu 

   Author: Sedláček Jan; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato práce pojednává o využití mystery shoppingu jako nástroji marketingového vý-zkumu trhu. Zaměřuje se na finanční náklady a časovou náročnost provedení mystery shoppingu v porovnání s jinými metodami výzkumu trhu. Odpověď ...
  • Ekonomické faktory trhu ropy 

   Author: Lalák Dominik; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Ekonomické faktory trhu ropy" je seznámení se se základními vlastnostmi ropy, na základě kterých dojde ke shrnutí faktorů ovlivňujících cenu ropy na světových trzích, z historických ...
  • Ekonomické zhodnocení provozu elektrobusů v Praze 

   Author: Hruda Lukáš; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   V teoretické části práce popisuji vývoj v oblasti cen komodit, ekologicko-sociální aspekt elektromobility a nové trendy v oblasti dobíjení elektrobusů a jejich akumulátorů. V praktické části se věnuji výběru rentabilního ...
  • Ekonomický dopad/aspekty koronaviru na ČR 

   Author: Dobromila Danovová; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů neobvyklé recese na klíčové makroekonomické ukazatele České republiky. Dopady české ekonomiky jsou zkoumány pomocí metaanalýz, pozorování a prognóz. V úvodu je objasněna ...
  • Emoční inteligence českých manažerů 

   Author: Novotný Zbyněk; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá emoční inteligencí českých manažerů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na lidské emoce, fungování lidského mozku ve spojitosti s emocemi a v neposlední ...
  • Etický kodex firmy jako nástroj řízení 

   Author: Eliška Filáková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Chlumská Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá etikou a etickým kodexem firmy jako nástrojem řízení. Její cíl je zhodnotit smysluplnost etického kodexu z pohledu jeho potřeb na řízení firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Etický kodex jako nástroj podnikatelské etiky 

   Author: Bors Elvira; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Skleničková Sandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na etiku a etické chování firem. Cílem práce je analýza a zhodnocení současného stavu dodržování etických zásad v konkrétní firmě. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretická a praktická. ...
  • Event marketing a management vybraného podniku 

   Author: Palivcová Nikola; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Petřeková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Event marketing je velmi efektivním a v současnosti často využívaným nástrojem moderního marketingu. Pro kvalitní a prosperující podnik je klíčem k úspěchu nejen pro získání a udržení si zákazníka, ale také udržení stávajících ...