Now showing items 119-138 of 409

  • Hodnocení adheze injekčně aplikovatelného porézního kostního cementu ke kosti 

   Author: Barbora Hrušková; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá hodnocením adheze injekčně aplikovatelných kostních cementů, potenciálně využitelných jako plně resorbovatelná alternativa ke standardně využívaným nedegradovatelným cementům. Bylo provedeno experimentální ...
  • Hodnocení mechanických vlastností a predikce únavy nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se zabývá testováním mechanických vlastností dlah a predikcí jejich únavového chování pomocí programu SIMULIA fe-safe. Pro získání materiálových parametrů, které byly použity pro predikci, byla provedena jednoosá ...
  • Hodnocení mechanických vlastností femurů v ohybu a šlach v tahu u zvířecího modelu potkana 

   Author: Mikuláš Torkoniak; Supervisor: Kubášová Kristýna; Opponent: Kratochvíl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem této práce je srovnat mechanické vlastnosti potkaních femurů a Achillových šlach po léčbě míšního poranění. Metodika testu se skládá z tříbodového ohybu femurů a tahové zkoušky šlach. Celkem bylo testováno 56 kostí ...
  • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

   Author: Novák Vítězslav; Supervisor: Růžička Pavel; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
  • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny 

   Author: Kristýna Kubášová; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Suchý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou opotřebení nitrodřeňových fréz na vyvrtávání děr pro hřeby používané pro osteosyntézu dlouhých kostí dolních končetin. Po stížnostech lékařů na zvyšující se odpor a celkovou ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

   Author: Fořt Jan; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VINUTÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY 

   Author: Loshkarev Kirill; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce se zabývá patentovaným řešením konstrukce vinuté šnekové převodovky (patent č. 305497). K sestavení výpočtového modelu byly použity teorie pružnosti a pevnosti, které jsou součástí základního vysokoškolského kurzu. ...
  • Implementace asistenčního systému pro couvání s přívěsem do experimentálního modelu malého elektrického auta 

   Author: Lukáš Vítek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením rešerše na téma asistenční systémy couvání s přívěsem, návrhem tohoto systému a jeho implementací do modelu malého elektrického auta. V úvodu práce jsou popsány komerční řešení ...
  • Implementace řídicího systému robota PUMA 200 v systému Twincat Beckhoff 

   Author: Simeon Dragančev; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se věnuje zprovoznění a řízení robota Säubli PUMA 200. V teoretické části je pojednáno o řídícím systému, o softwaru pro řízení motorů TwinCAT Beckhoff a o stejnosměrných motorech a jejich řízení. ...
  • Inertery a dynamické hltiče pro odpružení vozidel 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tématem diplomové práce je návrh rozšířených variant odpružení automobilů. Předmětem zkoumání jsou varianta s inertorem, varianta s dynamickým hltičem a varianta s kombinací dynamického hltiče a poloaktivního tlumení. Byla ...
  • Inverzní dynamická úloha robotického ramena pro účely jeho řízení metodou ,,Computed torques" 

   Author: Volf Tomáš; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-21)
   Cílem bakalářské práce je kinematická a dynamická analýza robotické paže. Pro zjištění polohy, rychlosti a zrychlení jsem použil program K-řešič, který využívá Newtonovy metody. Pro stanovení pohybových rovnic robotické ...
  • Jednostopé a dvoustopé dynamické modely vozidel 

   Author: Marek Vychopeň; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá modelováním směrové dynamiky vozidel. Jsou zde popsány přístupy ke tvorbě matematických modelů a jejich rozdělení na jednostopé rovinné modely, dvoustopé rovinné modely a modely prostorové. Tato ...
  • Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity 

   Author: Jiří Halamka; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací parametrů Chabocheova modelu podle tvaru hysterezních smyček deformačně zatěžovaného materiálu. Teoretická část práce je věnovaná potřebným znalostem k odvození rovnice Chabocheova ...
  • Kalibrace robotického ramene s využitím neuro-fuzzy modelu 

   Author: Jan Hladík; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití neuro-fuzzy (NF) modelů a lokálních lineárních modelových stromů (LLMT) pro účel kalibrace a porovnáním těchto metod s tradičními kalibračními přístupy užívanými při ...
  • Kinematická kalibrace zohledňující rozložení chyb čidel 

   Author: Krivošej Jan; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Kalibrace je proces, který se snaží zjistit skutečné rozměry kalibrovaného stroje. Obsahem této bakalářské práce je zahrnutí vlivu chyb měření na čidlech do základní metody kalibrace. V dalším kroku jsou obě metody navzájem ...
  • Kinematická syntéza mechanismu hračky 

   Author: Hečko Jan; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Má bakalářská práce se zabývá řešením mechanismů používaných pro animaci figurek a pro pohyb hraček. Na zvoleném příkladu postavičky tlačící zeď je ukázán postup návrhu a optimalizace hnacího mechanismu a celé figurky pro ...
  • Kinematické a dynamické řešení vztlakové klapky křídla 

   Author: Valášek Michael; Supervisor: Bauma Václav; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Cílem této práce je na zadaném mechanismu vztlakové klapky vyřešit jeho kinematické a dynamické chování se zaměřením na výpočet potřebných hnacích sil. K dosažení předem stanoveného pohybu je nutné řešit inverzní dynamickou ...
  • Kinematický model kamerového jeřábu 

   Author: Ali-Ogly Suren; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem mechanismů v filmovém průmyslu. Poprvé je uveden přehled používaných mechanismů, pak jeden z nich je vybrán, aby býl analyzován pomocí kinematické analýzy. A poslední, kinematika kamerového ...
  • Kineziologie horní končetiny 

   Author: Pavel Baštář; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem předložené práce je analyzovat výhodnost poměru délek předloktí a paže ve vztahu k délce hodu a určit, zda vývoj člověka směruje k upřednostnění délky hodu. Teoretická část nás seznamuje s anatomií a kinetikou ...
  • Kompozity s náhodně orientovanou výztuží 

   Author: David Petr; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Předmětem této práce je shrnutí obecných informací o kompozitech a kompozitech s náhodně orientovanou výztuží. Dále je provedeno odvození základních vztahů pro výpočet kompozitu s náhodně orientovanou výztuží a na závěr ...