Now showing items 73-92 of 409

  • Bezkontaktní měření průhybu nosníku 

   Author: Petrík Tomáš; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezkontaktního měření průhybu nosníku. Největší důraz je kladen na laserové snímače, zabývá se však také kapacitními snímači, vyhodnocováním obrazu a magneticko-indukčními ...
  • Bioinspirované mechanické vlastnosti kostního implantátu 

   Author: Simona Dolejšová; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem těsného biologického rozhraní mezi lidskou kůží a transkutánním kostním implantátem. Těsnící rozhraní mezi kůží a implantátem by snížilo výskyt infekcí u pacientů po amputaci s ...
  • Biomechanika kompresivní fraktury obratle 

   Author: Haiblíková Štěpánka; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě biomechanické analýzy ...
  • Biomechanika krční páteře 

   Author: Aleš Kočvara; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Cvrček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Novodobé onemocnění zvané "techneck" postihuje krční páteř a vzniká v důsledku nadměrného používáni mobilních zařízení. V závažných případech je u některých pacientů potřeba provést diskektomii a zavést meziobratlovou fůzi. ...
  • Biomechanika ramenního kloubu ? obtáčení svalů 

   Author: Votava Jan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením efektivní metody pro výpočet dráhy svalů na anatomicky reálné 3D geometrii kostí konkrétního pacienta. Zjistili jsme, že naše metoda vykazuje méně artefaktů v určení dráhy svalu než doposud ...
  • Biomechanika syndrómu text neck 

   Author: Anna Zhulina; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato práce poskytuje výpočetní podklad pro vytvoření funkčního modelu cervikální páteře schopného přispět k pochopení možných mechanismů vzniku posturálních dysbalancí a bolestivých symptomů souvisících se syndromem "text ...
  • Biomechanika traumatického poranění hrudníku 

   Author: Martin Havránek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vítů Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Předmětem bakalářské práce je biomechanika poranění hrudníku při dopravní nehodě. Je zde uveden stručný popis svalově kosterní anatomie hrudníku. Podrobně je diskutováno hodnocení poranění dle stupnice AIS, popis biomechanických ...
  • Charakterizace adheze nového polymer/keramického kostního cementu k povrchu implantátu po různých materiálových úpravách 

   Author: Tomáš Kotrč; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Kubášová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce byla charakterizace adheze nového kalcium-fosfátového kostního cementu (CPC) a jeho různým materiálových modifikací k povrchu kovových endoprotéz. Přilnavost byla hodnocena měřením adheze tříbodovou ohybovou ...
  • Deformačně napěťová analýza fixačního přípravku 

   Author: Matyáš Petrýdes; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Kropík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením deformačně napěťové analýzy nově navrženého fixačního přípravku. Cílem bylo analýzu úspěšně provést a zhodnotit efekt zkušební síly na přípravek v různých pozicích. Analýza byla ...
  • Deformační analýza části draku ultralehkého letounu 

   Author: Vobora Ladislav; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Schmidová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá FBG senzory deformací a jejich využitím při měření malých kompozitních civilních letounů. Dále se zabývá pozemní kalibrací FBG senzorů umístěných uvnitř struktury konstrukce křídla malého sportovního ...
  • Delaminační pevnost aortální stěny 

   Author: Michaela Benešová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   V této bakalářské práci je obecně popsána oběhová soustava a nemoci oběhové soustavy a závažný patologický stav zvaný disekce aorty. Dále jsou zde provedeny delaminační experimenty pomocí peelingového testu a jejich výsledky ...
  • Delaminační vlastnosti cévní stěny 

   Author: Pavla Pelinková; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá delaminační pevností tepenné stěny. V práci je popsána závažnost kardiovaskulárních chorob, z čeho se skládá cévní soustava, jak vypadá stěna cévy a kdy nastávají u tepen mezní stavy. ...
  • Delaminační vlastnosti tepenné stěny 

   Author: Petřivý Zdeněk; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Suchý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá delaminačními vlastnostmi tepenné stěny. V práci je shrnuto dosavadní poznání o samotné disekci aorty a rovněž jsou předvedeny zavedené mechanické testy. Pro náš experiment byl využit peelingový ...
  • Demonstrátor mechanismu ovládací páky leteckého motoru 

   Author: Balon Aleš; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem práce je stručná řešerše leteckých řídicích systémů, návrh a vyrobení demonstrátoru ovládací páky leteckého motoru. K výrobě je použita metoda FDM 3D tisku a mikrokontroler Arduino.
  • Detekce poškození kompozitu pomocí laserového vibrometru 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato práce se zabývá ověřením použitelnosti detekce delaminace vláknových kompozitních materiálů metodou porovnání jejich modálních vlastností před poškozením a poté. Analýza modálních vlastností bude provedena experimentálně ...
  • Detekce poškození konstrukcí pomocí měření vibrací a výpočetní inteligence 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Globální metody detekce poruchy konstrukcí slouží ke zjištění přítomnosti, případně polohy poruchy v konstrukci. Jsou založeny na měření vibrací. Jelikož vibrace jsou projevem dynamických vlastností a dynamické vlastnosti ...
  • Dělící CNC centrum pro obrábění dřeva, dřevodesek a lamina 

   Author: Hrouda František; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je seznámení s možnostmi současných dělících CNC center. Na základě těchto informací vytvoření koncepčních návrhů nových dělících center, která budou plně automatizovatelná a konkurenceschopná. Vytvoření modelu ...
  • Diagnostika pohybového systému osoby s náhradou kyčelního kloubu 

   Author: Ondřej Melichar; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Zoufalý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem sil ve svalech dolních končetin během chůze člověka ve stavu před implantací a po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu a analýzou vypočtených dat.
  • Digitalizační zařízení malých 3D objektů 

   Author: Michal Černý; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, sestrojením a zprovozněním 3D skeneru. Teoretická část se bude zabývat návrhem konstrukce 3D skeneru a následného převodu dat do běžně používaného 3D formátu. Praktická část se bude ...
  • Dopředné a rekurentní neuronové sítě pro predikci teploty mezi řezy turbovrtulového motoru 

   Author: Josef Řehořík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se věnuje predikci teploty, která je skalární termodynamickou stavovou veličinou. K predikci budou využity umělé neuronové sítě (Artificial Neural Networks, ANN), které jsou jedním z nástrojů umělé ...