Now showing items 189-208 of 409

  • Namáhání rámu bicyklu 

   Author: Šulc Jakub; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá silničními bicykly, které jsou vyrobeny z kompozitu. V práci jsou nejprve popsány způsoby výroby rámů silničních kol, poté se práce zabývá zkušebními metodami rámů silničních kol. V práci ...
  • Nanoindentace měkkých tkání pánevního dna 

   Author: Kotanová Lucie; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením mechanických vlastností měkkých tkání pánevního dna pomocí nanoindentačního experimentu. Cílem této práce je stanovit redukovaný modul pružnosti pánevních vazů vhodnou nanoindentační ...
  • Napěťová a deformační analýza lepených konstrukcí 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato práce se zabývá odvozením laminátové a sendvičové teorie a jejich aplikací na konkrétní lepenou sendvičovou konstrukci. Vypočtené průhyby dle jednotlivých teorií jsou porovnány s experimentálním měřením.
  • Napěťová analýza přeplátovaných lepených spojů 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Práce se zabývá napěťovou analýzou přeplátovaných lepených spojů. Na základě analýzy jsou odvozeny diferenciální rovnice pro průběh napětí v adhezivu. Je provedeno analytické a numerické řešení. Práce se dále zabývá možnostmi ...
  • Napěťově-deformační analýza sendvičových nosníků 

   Author: Mravinac Jan; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Práce se zabývá rozborem teorie sendvičových a laminátových desek a hlavně použitím těchto teorií pro řešení úlohy tříbodého ohybu sendvičových nosníků. Na základě řešení konkrétní úlohy ověřeného experimentem pak porovnává ...
  • Návrh a analýza hřídelí pro převodovku elektromobilu 

   Author: Kropík Bohumil; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problémy spojené s navrhováním kompozitních dílů. Problematika je ukázána na specifickém problému hřídele převodovky elektromobilu. Nejprve byla provedena analýza kovové výstupní hřídele ...
  • Návrh a analýza kombinovaně namáhané kompozitní trubky 

   Author: Žďárský Marek; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Cílem bakalářské práce je pevnostní analýza kompozitní trubky (se symetrickou skladbou stěny) současně zatížené vnitřní přetlakem, krutem a osovou silou na základě klasické laminační teorie. Pro návrh a kontrolu trubky byl ...
  • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

   Author: Kropík Bohumil; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
  • Návrh a analýza rámu horského kola z uhlíkového kompozitu 

   Author: Čapek Jan; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a analýzou rámu jízdního kola z uhlíkového kompozitu. Na začátku jsou shrnuty metody testování rámů jízdních kol, technologie výroby rámů z kompozitu a metody modelování kompozitů pomocí metody ...
  • Návrh a identifikace zjednodušeného popisu silentbloku pro globální MKP modely 

   Author: Mračko Michal; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Jurenka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání metody identifikace dynamických vlastností silentbloku pomocí experimentálně získaných dat, čehož se využije při tvorbě modelu založeném na soustředěných parametrech.
  • Návrh a optimalizace dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

   Author: Hlaváček Vít; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Práce se zabývá principy optimalizace a volbou optimalizačních parametrů pasivního hltiče vibrací. Dále obsahuje rovinný a prostorový model manipulátoru, na kterém jsou principy ukázány.
  • Návrh a optimalizace mechanismu stavěče dveří automobilu 

   Author: Jan Gregor; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Práce se zabývá návrhem mechanismu stavěče dveří automobilu s využitím magnetoreologického tlumiče. Byly vytvořeny různé simulační modely v Simulinku s ohledem na různý přístup k modelování tlumiče. Pro mechanismus stavěče ...
  • Návrh a realizace systému elektronicky nastavitelných zkrutných stabilizátorů pro vůz projektu Formule Student 

   Author: Balcar Pavel; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-13)
   Práce se zabývá návrhem systému pro elektronické nastavování tuhosti zkrutných stabilizátorů pro vůz kategorie Formula Student SAE. V práci je rozebrán mechanický návrh polohování stabilizátorů, návrh hardwaru a softwaru ...
  • Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
   Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně ...
  • Návrh a zprovoznění nového řídicího systému průmyslového robota Puma 200 

   Author: Valášek Michael; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Tato práce se zabývá zprovozněním šestiosého robota PUMA 200. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem ilustrovat znovupoužití vyřazeného robota a vývoj nového řídícího systému, který pak může být aplikovatelný na libovolný ...
  • Návrh absorbéru energie pro elektrickou formuli eForce FEE Prague Formula 

   Author: Adam Čumrda; Supervisor: Kulíšek Viktor; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce popisuje problematiku návrhu deformačního prvku pro studentskou elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Hlavním cílem práce je volba nejlepšího řešení, které vyhoví požadavkům soutěže Formula Student. ...
  • Návrh automatické linky pro kontrolu kvality 

   Author: Kamil Moudrý; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Cikánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh automatizace kontrolního stanoviště komínových vložek. V úvodu práce je představena společnost P-D Refractories CZ a.s. V další fázi je představen koncept Průmyslu 4.0 a jeho možné ...
  • Návrh experimentálního postupu pro testování loketních náhrad 

   Author: Škorpil Marek; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem testování loketního kloubu. Testovaná loketní náhrada je stísněného typu. Návrh bude zohledňovat zatěžování loketního kloubu během každodenních aktivit u "průměrného" člověka, ...
  • Návrh hlavové opěry pro boční saňové zkoušky 

   Author: Veronika Tomková; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Jelínek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním parametrů materiálového modelu pěnového materiálu. Parametry jsou hledány na základě shody se zadaným průběhem zrychlení při dopadu tělesa do pěny. V práci je provedena optimalizace ...
  • Návrh hrubé stavby skříňové lokomotivy - analýza pevnosti a tuhosti 

   Author: Culek Michal; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Španiel Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Práce se zabývá návrhem nové bočnice pro skříňovou lokomotivu a následnou kontrolu pevnosti a tuhosti hrubé stavby dle ČSN EN 12 663-1:2010