Novinky

Faculty of Mechanical Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Dvouosý naklápěcí stojan pro zkoušení spalovacích motorů 

  Autor: Světlík David; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Rudolf Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí dvouosého naklápěcího stojanu pro testování spalovacích motorů. Motivací pro tuto diplomovou práci je výzkum chování motorových kapalin za působení dynamických účinků v ...
 • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

  Autor: Kropík Bohumil; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
  Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
 • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

  Autor: Bujdoš Lukáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Pečený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
 • Konstrukční řešení uložení pohonného ústrojí při podélné zástavbě 

  Autor: Vilímec Petr; Vedoucí práce: Zoul Václav; Oponent práce: Vokáč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Na základě údajů o únosnosti a tuhosti pružných prvků byly vypočítány vlastní frekvence pohonného soustrojí a nevyvážené účinky pohybujících se setrvačných hmot motoru. Na základě výsledků těchto výpočtů byly zvoleny pružné ...
 • Studie vlivu recirkulace spalin na tepelnou bilanci ohniště a plynné emise při spalování biomasy 

  Autor: Šindelářová Lenka; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Dlouhý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Diplomová práce se zabývá problematikou spalování biomasy v roštovém kotli o výkonu 100 kW. Cílem práce je studium recirkulace spalin odebíraných za kotlem a jejím přidání do primárního a sekundárního vzduchu kotle, a její ...
 • Klikový mechanismus pro experimentální jednoválcový motor 

  Autor: Souček Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Šopík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Práce se zabývá úpravou klikového mechanismu zkušebního jednoválcového motoru AVL 5402. Tato práce je součástí většího projektu kompletní přestavby tohoto motoru ze vznětového na zážehový. V úvodu je představena současná ...
 • Měření parametrů vnitřního prostředí 

  Autor: Přibyl Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
 • Zmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINET 

  Autor: Sobek Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Diplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování ...
 • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

  Autor: Otcovský Josef; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Douda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...
 • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

  Autor: Pinc Richard; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
 • Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace 

  Autor: Zajíček Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Šanovec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v programu pracujícím s ...
 • Ultrazvukové obrábění 

  Autor: Forman Vojtěch; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Barcal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje ultrazvukovému obrábění, jeho využití v praxi. Je v ní popsán mechanismus ultrazvukového obrábění, jeho výhody a nevýhody, oblasti a limity použití a přínos pro konvenční metody obrábění. ...
 • Návrh výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů 

  Autor: Hulínský Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-11)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů pro všeobecné použití při napětí cca 60 V a maximálním proudem 10 A. Výkonová elektronika je řízena open source platformou ...
 • Možnosti měření emisí osobních automobilů v reálném provozu 

  Autor: Schreiber Šimon; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Strapko Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi měření emisí osobních automobilů a homologačními testy pro nové modely. Úvodní pasáž práce je věnována dnes platné legislativě pro měření emisí. Práce se věnuje i zkušebním ...
 • Revize systému vytápění rekreačního objektu 

  Autor: Koudela Matěj; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Bakalářská práce je zaměřena na revizi a případný návrh rekonstrukce vytápění rekreačního domu. Cílem je navrhnout optimálnější a komfortnější řešení. Navržená bude horizontální dvoutrubková protiproudá uzavřená nízkoteplotní ...
 • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

  Autor: Novák Vítězslav; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
 • Suppressing pendulum oscillations by Coriolis force 

  Autor: Sabyrova Gulim; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Cílem této bakalářské práce je analýza a řízení systému, skládající se z vozíku, který je spojen s kyvadlem tak, že délka kyvadla se nastavuje pohybem vozíku. Hlavním výsledkem je návrh a simulační validace navrženého ...
 • Zařízení pro zpracování plastů 

  Autor: Ježek David; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na technologie zpracování plastů a jejich zařízení. V práci je dále podrobněji popsána vstřikovací technologie zpracování plastů, a především používané stroje touto technologií a jejich ...
 • Zařízení na rozdružování biomasy 

  Autor: Tomek Aleš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Páša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...
 • Návrh úpravy upínacího přípravku pro svařování trapézových plechů 

  Autor: Kožený Pavel; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Práce se zabývá způsoby upínání v průmyslových výrobách, jejich druhy a způsoby použití. Dále navazuje na úpravu svařovacího přípravku za použití mechanických a pneumatických upínek.

Zobrazit další