News

Faculty of Mechanical Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu 

  Author: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Lukavský Jiří; Beran, Václav; Šindlerová, Veronika
  (ČVUT v Praze, 2019)
  Předmětem publikace je ukázat řízení rizik složitých technických děl ve fázi, která zahrnuje projektování, výstavbu, vybavení technologiemi, testování a uvedení do provozu. V souladu se současným poznáním je respektován ...
 • Analytical and Computational Methods for Transonic Flow Analysis and Design 

  Author: Jiří Stodůlka; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dvořák Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  The work deals with various solutions of the compressible transonic flows and their applications on academic and practical cases. The main motivation is to remind the classical methods, modify or modernize them with fast ...
 • Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění 

  Author: Petr Šindelář; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Kříž Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Práce se zabývá metodami elektroerozivního obrábění. Autor zde shrnul výřez ze stávajícího poznání v oblasti elektroerozivního obrábění. Autor navrhl použití tří nových typů vodítek pro drátové řezání a vyhodnotil jejich ...
 • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

  Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
 • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

  Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
 • Hodnocení nástrojů při obrábění slitiny niklu frézováním 

  Author: Vojtěch Forman; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné niklové slitiny Inconel 713 LC na základě integrity povrchu a vliv na nástroje při jejím frézování. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, které vznikají při ...
 • Vývoj přípravku pro rozměrovou kontrolu s využitím CMM 

  Author: Václav Padevět; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci souřadnicových měřících strojů, jejich vývoji a provedení. Dále je zde řešena problematika způsobů upínání pro nejrůznější druhy součástí s použitím modulárních a jednoúčelových ...
 • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

  Author: Monika Boxanová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
 • Řezivost nástrojů při obrábění slitin titanu frézováním 

  Author: Ryszard Marek; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této diplomové práce je srovnání pěti různých břitových destiček dle jejich řezivosti. Řezivost nástrojů byla hodnocena na základě experimentu provedeného technologii čelního frézování titanu za sucha v laboratořích ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

  Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Rulcová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
 • Návrh zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovar 

  Author: Karel Šteker; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace nosné konstrukce zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovar v Řevnicích. Ke stěžejním požadavkům zadavatele této bakalářské práce je použití staré spolehlivé jeřábové kočky ...
 • Prototypová výroba a její realizace 

  Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Práce se zabývá volbou výrobního postupu pro výrobu součástky středu kola, která bude součástí studentské formule týmu CarTech CTU. Volba výrobního postupu vychází ze znalostí získaných během studia. Práce se zaměřuje na ...
 • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

  Author: David Kučera; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
 • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

  Author: Erik Bóna; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
 • Vazba mezi zkřehnutím ocele HR3C a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí 

  Author: Vojtěch Smola; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato práce se zabývá precipitací křehké sigma fáze a jejím vlivem na zkřehnutí žáropevné austenitické oceli HR3C. Použité experimentální materiály byly základní materiál (dodaný stav) a izotermicky exponované materiály při ...
 • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

  Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...
 • Systém inovačního podnikání v ČR 

  Author: Denis Lom; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kavan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá systémem inovačního podnikání v ČR. V rámci této práce je popsána problematika teorie inovace a inovačního podnikání, etap vývoje systému inovací v ČR, současného stavu inovačního podnikání v ČR ...
 • Srovnání návratových kosmických těles 

  Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá atmosférickým vstupem kosmických těles. Cílem této práce bylo vytvořit přehled kosmických těles, u kterých vznikl aerodynamický ohřev během průletu atmosférou. V přehledu těles jsou uvedeny ...
 • Problematika spojování plastů 

  Author: Martin Michalík; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojování plastů. Teoretická část se zabývá nejvíce používanými metodami spojování plastů s důrazem na tepelné spojování. Cílem experimentální části bylo prokázat vliv doby ...
 • Vývoj akvizic společnosti Energetický průmyslový holding, a.s. 

  Author: Patrick Havlíček; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení akvizic společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s. Práce se zaměřuje na představení odvětví podnikání společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s., dále na přiblížení ...

View more