Recent Submissions

 • Vliv nekonvenčních metod tepelného zpracování na užitné vlastnosti vybraných nástrojových ocelí 

  Author: Martin Kuřík; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kasl Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-18)
  V rámci předkládané práce byl studován vliv vybraných parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli pro práci za studena připravené práškovou metalurgií. Sledovanými ocelemi byly ASP 2023 a ASP ...
 • Aplikace bayezovských sítí v plánování výroby 

  Author: Václav Pazderka; Supervisor: Dohnal Gejza; Opponent: Bukovský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využitím Bayesovských sítí. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy z pravděpodobnosti a teorie grafu. Následně jsou tyto pojmy použity pro popis Bayesovských sítí. V této části ...
 • Optimalizace návrhu a výroby aeroprvků 

  Author: Filip Klier; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Adamec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Tématem této bakalářské práce je optimalizace návrhu a výroby aerodynamických prvků na závodním monopostu Formula Student týmu CTU CarTech. V teoretické části práce se soustředím na možnosti volby materiálů pro tvorbu ...
 • Reverzní inženýrství v průmyslových aplikacích 

  Author: Lukáš Turek; Supervisor: Koptiš Michal; Opponent: Opat Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Cílem diplomové práce je uvedení problematiky spočívající v nesouladu mezi stávajícími způsoby verifikace technologií snímání bodů za idealizovaných podmínek a jejich následným použitím pro reálné aplikace, například pro ...
 • Návrh technologie pro zpracování jílových materiálů s prvky Průmyslu 4.0 

  Author: Štěpán Přibyl; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kotouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním jílových materiálů a technologickým návrhem přípravny jílové směsi s prvky Průmyslu 4.0 pro firmu P-D Refractories CZ a.s. Teoretická část popisuje dostupné technologie a metody ...
 • Implementace výroby na robotické montážní buňce 

  Author: Lukáš Jílek; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Špaček Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh předmětu montáže a jeho následnou implementaci do výrobní buňky v CIIRC. Pro realizaci této implementace bylo potřeba získat základní poznatek o simulačních nástrojích a jejich ...
 • Analýza napjatosti ve vybraných dnech pro válcové tlakové nádoby navinuté z kompozitních materiálů 

  Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Laš Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Tato diplomová práce se zabývá napjatostí den navíjených vysokotlakých nádob z kompozitních materiálů. V práci je proveden rozbor kompozitních materiálů, je popsána metoda přesného navíjení, která je klíčová pro výrobu ...
 • Možnosti bezkontaktních snímacích systémů při kontrole ozubení 

  Author: Jan Šafka; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá problematikou ozubených kol, možnostmi jejich výroby, charakteristikami vyhodnocovaných na ozubení podle normy ČSN ISO 1328 a možnostmi kontroly ozubení. Ve druhé části se práce ...
 • Výpočetní model dynamiky ventilového mechanismu 

  Author: Martin Síba; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Erdélyi Márk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou simulačního modelu ventilového rozvodu sacích ventilů velkého vznětového motoru. Ventilový rozvod se skládá ze samostatných vahadel s možností deaktivace při přepínání mezi činným ...
 • Hluk dynamických zdrojů nepřerušovaného napájení 

  Author: Michael Soukup; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Diplomová práce zpracovává hluk z dynamických zdrojů nepřerušovaného napětí. Řeší, zda je možné naměřená data referenčního stroje DUPS porovnat s podklady od výrobce. V práci je dále řešeno stavební provedení stavby, u ...
 • Simulace a validace ventilátoru pro vůz Formula Student 

  Author: Jaromír Šolc; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Vojík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Cílem této práce je teoretické zdokumentování a praktické ověření různých způsobů simulování a experimentálního ověření lopatkových strojů. V teoretické části jsou postupně vysvětleny základní vztahy a charakteristiky a ...
 • Ohřev experimentálního vzorku hypervapotronu 

  Author: Marek Dominik Pavelec; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Rot David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohřevu experimentálního vzorku hypervapotronu. Rešerše popisuje současný stav technologií chlazení vysokých tepelných toků pro jadernou fúzi a jak hypervapotron jako jedna z takových ...
 • Modifikace spalovacího prostoru dvoupalivového vznětového motoru za účelem zvýšení chemické účinnosti 

  Author: Josef Jarolímek; Supervisor: Bortel Ivan; Opponent: Diviš Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá funkcí spalovacího prostoru v motorech s vnitřním spalováním, zejména pak vznětových s možností provozu v dvoupalivovém režimu, a možnostmi jeho optimalizace. Její teoretickou část tvoří ...
 • Model frekvenčního měniče pro účely snížení THD generovaného signálu 

  Author: Vishal Ravi; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Sivkov Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Tato bakalářská práce má za cíl zjistit celkové harmonické zkreslení generovaných signálů při připojení frekvenčního měniče k indukčnímu motoru a navrhnout model frekvenčního měniče. Kroky podniknuté k měření THD budou ...
 • Přestup tepla při chlazení elektronické součástky 

  Author: Giang Truong Nguyen; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  The contents of this work are aimed at the impact of thermal paste parameters on heat transfer during the cooling process for electrical devices. It was suggested to use both water and air matters in two straightforward ...
 • Posouzení a porovnání matematických modelů tepelné vodivosti a dynamické viskozity přehřátých par chladiv 

  Author: Monilkumar Nalinkumar Dabhi; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  V této eseji jsou vyhodnoceny a porovnány matematické rovnice pro specifikované vlastnosti tepelné vodivosti a dynamické viskozity pro přehřátá chladiva ve formě páry. Čtenář je seznámen se základy chladiv, jejich vlastnostmi, ...
 • Možnosti využití databáze DASY pro návrh zavěšení kol automobilu 

  Author: Pavel Skoupý; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Kamerling Thymen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Design Assistance System (DASY) na Centru vozidel udržitelné mobility (CVUM) je databázový systém, který je zaměřený na výzkum a znalostní konstrukci vozidel. Aktuálně je tento systém zaměřen na návrh a konstrukci především ...
 • Pneumatický systém pro ovládání spojky a řazení 

  Author: Sai Kalyan Achanta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Achtenová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato diplomová studie se zabývá použitím pneumatických pístů k ovládání spojkového systému automobilu k automatizaci provozu ovládání spojky, návrh zkušebního systému pro navržený systém, a simulace navrhované logiky na ...
 • Návrh regeneračního výměníku pro plynovou turbínu 

  Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Tato práce se zabývá návrhem výměníku na využití tepla odpadních spalin z plynové turbíny pro ohřátí spalovacího vzduchu po kompresi. Dále jsou v práci popsány základní oběhy plynových turbín, také je v práci provedena ...
 • Total ownership-cost estimation of operating current and future high-capacity vehicles in current infrastructure 

  Author: Kshitij Soni; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Total ownership-cost estimation of operating current and future high-capacity vehicles in current infrastructure

View more