Now showing items 250-269 of 409

  • Paralelní kinematika pro 3D tisk 

   Author: Štěpánek Filip; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato práce se zabývá paralelní kinematikou v 3D tisku. Cílem práce je seznámení se základy problematiky v 3D tisku a popisem paralelní kinematiky 3D tiskárny zvané DELTOBOT. V řešení byla použita dopředná kinematika pro ...
  • Paralelní lanový manipulátor s měnitelnou geometrií platformy 

   Author: Juraj Lieskovský; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Práce se zabývá problematikou paralelních lanových manipulátorů se zaměřením na omezení jejich pracovních prostorů, především singularit a kolizí. Dále zkoumá možnost rozšíření pracovního prostoru paralelního lanového ...
  • Paralelní manipulátor se dvěma stupni volnosti 

   Author: Kvasnica Ondřej; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem modelu paralelního daného manipulátoru. Popisuje jeho pracovní prostor, volbu rozměrů a princip funkce mechanismu. Dále popisuje sestavení kinematického a dynamického ...
  • Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru 

   Author: Aschermann Michal; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy ...
  • Parametry historie napěťového tenzoru a jejich dopad na únavovou životnost 

   Author: Eva Cízová; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá dvěma základními problémy multiaxiálních únavových výpočtů - způsoby zpracování zátěžné cesty a výběrem vhodného kritéria. V úvodu práce jsou představeny parametry napěťového tenzoru a jsou ukázány ...
  • Patobiomechanika předloktí při předoperačním plánování 

   Author: Martin Havránek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Předmětem diplomové práce je patobiomechanika předloktí v předoperačním plánování. Je uveden stručný popis muskuloskeletální anatomie předloktí. Podrobně je diskutován současný stav chirurgie předloktí, zabývající se ...
  • Plánování trajektorie paralelního robota 

   Author: Kuřina Jan; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce se zabývá paralelními manipulátory a je zaměřena zejména na paralelní manipulátory typu Delta. V úvodu je popis a význam Delta robotů a také jsou zde definovány základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola obsahuje ...
  • Plánování trajektorie pro 5-osý hybridní paralelní-sériový delta robot 

   Author: Filip Zítek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro 5-osý hybridní paralelní-sériový Delta robot. Úkolem je připravit plánovač s využitím Pythagorean-Hodograph křivek pro napojení úseček. Nejprve je nastudována ...
  • Plánování trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum 

   Author: Manuel Monteiro; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum. Na začátku práce je popsáno možné využití takovýchto vozítek. Následně je popsána kinematika vozítek s koly ...
  • Pokročilá akustická přepážka 

   Author: Wolf Van Der Bauwhede; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   The scope of this thesis project is to design advanced acoustic barriers and to test the acoustic transmissibility. To this goal CAD was used and 3D printing to create innovative structures, subsequently these structures ...
  • Pokročilé numerické metody pro modelování experimentů realizovaných pomocí dělené Hopkinsonovy tyče a jejich implementace a verifikace. 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Okrouhlík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Práce se zabývá implementací pokročilých numerických metod řešení jednorozměrných problémů šíření elastických vln v heterogenních tyčích s využitím metody konečných prvků. V teoretické části práce je shrnuta základní teorie ...
  • Pokročilé řízení vibrační zkoušky 

   Author: Vít Pawlik; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Štajner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá řízením elektrodynamického vibračního budiče pro účely vibračního testování součástí s komplikovanou dynamikou. Cílem je navrhnout řízení pro rovnoměrnou vibrační expozici, simulačně jej ověřit na ...
  • Polohování tensegritických struktur 

   Author: Juraj Lieskovský; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práce se zabývá problematikou vytváření přesnějších modelů polohovatelných tensegritických struktur, pomocí modelování interakce mezi kladkami a poddajnými lany. Toho je dosaženo v rámci dynamiky tuhých těles, jak je popsána ...
  • Porovnání mechanických vlastností latexu zjištěných pomocí nanoindentace a tahového testu 

   Author: Bečka Adam; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností elastomeru pomocí dvou rozdílných zkoušek. První je makroskopická tahová zkouška a druhá je nanoskopická nanoindentační zkouška. V práci je popsán postup ...
  • Porovnání metod určení ohybové tuhosti navíjených nosníků 

   Author: Michal Nepokoj; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Práce se zabývá porovnáním metod pro výpočet ohybové tuhosti navíjených kompozitních nosníků metodami horního odhadu, dolního odhadu, matice ABD a modelu MKP.
  • Porovnání MKP simulace s experimentem při materiálových zkouškách 

   Author: David Janata; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabýva simulováním vzniku a šíření prasklin v LS-DYNA pomocí modelu GISSMO. Hlavním cílem této práce je provedení dvou experimentů a jejich simulace, a následné porovnání výsledků. Rozdíly mezi ...
  • Porovnání stavu napjatosti klasického a vinutého šroubového spoje 

   Author: Nosek Martin; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá MKP analýzou napjatosti dvou různých konstrukcí šroubového spoje. Jde o spojení klasického šroubu a matice s metrickým závitem a o netypické spojení vinutého šroubu s vinutou maticí. Práce na kontaktních ...
  • Porovnání Van der Waalsova a Gentova modelu hustoty deformační energie 

   Author: Ramez Bariekzahy; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání dvou hyperelastických konstitutivních modelů, jmenovitě Gentova a Van der Waalsova. V práci je nejprve proveden výklad základů nelineární teorie elasticity, následuje klasifikace ...
  • Porovnání vybraných analytických modelů pro plochý lepený spoj 

   Author: Jan Šmíd; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá problematikou lepených spojů a získávání hodnot napětí v různých lepených spojích pomocí analytických metod. Nejprve je provedena rešerše dané problematiky, poté jsou představeny dvě odlišné metody ...
  • Posouzení vhodnosti použití zesíťovaného UHMWPE k výrobě tibiální vložky kolenních náhrad 

   Author: Cedivodová Marie; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této práce je porovnat vhodnost použití zesíťovaného UHMWPE k výrobě tibiální vložky kolenní náhrady ve srovnání s vložkou z panenského polyetylenu. Součástí práce je vytvoření otěrového testu a vyhodnocení opotřebení ...