Novinky

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
  Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně ...
 • Návrh hybridní skříně převodovky elektromobilu (kov/kompozit) 

  Autor: Šedivý Ondřej; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato diplomová práce se zabývá navržením hybridního (kov/kompozit) horního víka převodovky elektromobilu. Nejprve jsou představeny nejvhodnější materiály pro výrobu víka a výrobní metody. V dalším jsou řešena napětí, posuvy ...
 • Predikce únavové životnosti tělesa brzdového posilovače 

  Autor: Šana Jan; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Tato práce se zaměřuje na brzdový podtlakový posilovač, ve kterém je pomocí vnějšího systému vytvořen podtlak, který následně v kombinaci s atmosférickým tlakem vytváří posilovací efekt. Díly posilovače jsou pak zatíženy ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky určená z dat senzorů mobilního telefonu 

  Autor: Kosenko Alexander; Vedoucí práce: Neusser Zdeněk; Oponent práce: Steinbauer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato bakalařská práce se zabývá rekonstrukcí povrchu vozovky z dat určených senzory mobilních telefonů. Teoretická část je věnována senzorům mobilních telefonů, možností získání a zpracování dat ze senzorů s přehledem ...
 • KONSTRUKČNÍ NÁVRH VINUTÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY 

  Autor: Miletić Davor; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Mareš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  V této bakalářské práce je provedena rešerše literatury. Jsou shrnuty potřebné poznatky o šnekových převodech, popsána podstata konstrukce patentované vinuté šnekové převodovky a shrnuta teorie nalisovaných nádob. Jsou ...
 • KONSTRUČNÍ NÁVRH VINUTÉ PRUŽNÉ SPOJKY 

  Autor: Rathouský Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pružné vinuté spojky (patent číslo 305268). V práci jsou porovnány různé typy spojek a jejich vlastnosti. Dále je uveden popis patentované konstrukce pružné spojky s ...
 • Detekce poškození kompozitu pomocí laserového vibrometru 

  Autor: Němec Jan; Vedoucí práce: Steinbauer Pavel; Oponent práce: Vampola Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Tato práce se zabývá ověřením použitelnosti detekce delaminace vláknových kompozitních materiálů metodou porovnání jejich modálních vlastností před poškozením a poté. Analýza modálních vlastností bude provedena experimentálně ...
 • Dynamické modely lanově poháněných rovinných mechanismů 

  Autor: Halamka Vojtěch; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Práce se zabývá rešerší různých numerických modelů lan používaných v simulacích chování lanových mechanismů. Na základě rozboru vybraných rovinných lanových mechanismů o různé složitosti byly sestaveny rovnice popisující ...
 • Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem 

  Autor: Dubiš Ján; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.
 • Plánování trajektorie paralelního robota 

  Autor: Kuřina Jan; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Tato práce se zabývá paralelními manipulátory a je zaměřena zejména na paralelní manipulátory typu Delta. V úvodu je popis a význam Delta robotů a také jsou zde definovány základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola obsahuje ...
 • Návrh řízení lineární pohybové osy pomocí předefinovaných kinematických trajektorií. 

  Autor: Běťák Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
  Cílem práce je vytvoření řídícího programu, který umožnuje definování pohybových trajektorií a následné využití těchto trajektorií při řízení krokového motoru.
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností UHMWPE 

  Autor: Kotanová Lucie; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Shukurov Andrey
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřováním mikromechanických vlastností UHMWPE pomocí nanometrické dynamické mechanické analýzy. Cílem této práce je vyhodnotit naměřená data pomocí rozšířeného analytického modelu. V ...
 • Simulace robotické ruky pro automatizaci testování senzoru gest 

  Autor: Poláček Lukáš; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Diplomová práce se zabývá simulací pohybů ruky pro testování senzoru gest v nové řadě automobilu Volkswagen Golf R Touch. V první části je zpracována rešerše humanoidních rukou a robotických ramen, která by byla vhodná pro ...
 • MKP simulace tormentačních výstřelů střelných zbraní. 

  Autor: Skácelík Radek; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Vtípil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Cílem této diplomové práce je stanovit vliv rozdílných tolerancí závitu hlavně na napjatost šroubového spojení. Posoudit vliv tormentační zkoušky a provozního zatížení na tomto spoji ve smyslu pravděpodobnosti lomu hlavně. ...
 • Návrh a realizace systému elektronicky nastavitelných zkrutných stabilizátorů pro vůz projektu Formule Student 

  Autor: Balcar Pavel; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-13)
  Práce se zabývá návrhem systému pro elektronické nastavování tuhosti zkrutných stabilizátorů pro vůz kategorie Formula Student SAE. V práci je rozebrán mechanický návrh polohování stabilizátorů, návrh hardwaru a softwaru ...
 • Návrh kompozitového oka (závěsu) pro přenos tahového i tlakového zatížení 

  Autor: Jiroud Vladislav; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností, odolností na tlak a tah kompozitního oka. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku a tahu. Z tlakové ...
 • Absolutní úhlový snímací systém IMAS 

  Autor: Průcha Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Tématem této práce jsou absolutní úhlové snímací systémy. V rešeršní části byly stručně shrnuty hlavní principy měření úhlu natočení. Nejprve je uveden obecný fyzikální princip a dále je představena nejpodstatnější ...
 • Paralelní kinematika pro 3D tisk 

  Autor: Štěpánek Filip; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Tato práce se zabývá paralelní kinematikou v 3D tisku. Cílem práce je seznámení se základy problematiky v 3D tisku a popisem paralelní kinematiky 3D tiskárny zvané DELTOBOT. V řešení byla použita dopředná kinematika pro ...
 • Návrh a optimalizace dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

  Autor: Hlaváček Vít; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
  Práce se zabývá principy optimalizace a volbou optimalizačních parametrů pasivního hltiče vibrací. Dále obsahuje rovinný a prostorový model manipulátoru, na kterém jsou principy ukázány.
 • Výpočtové metody pro analýzu tenkostěnných i silnostěnných kompozitních nosníků 

  Autor: Malá Anna; Vedoucí práce: Kulíšek Viktor; Oponent práce: Poul Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami pro analýzu silnostěnných i tenkostěnných nosníků mezikruhových průřezů z kompozitních materiálů. Jsou popsány zkoumané metody pro analytické výpočty (Timošenko, ABD ...

Zobrazit další