Collections in this community

Recent Submissions

 • Dynamické schopnosti robota zachytit letící předmět ve vesmíru 

  Author: Ondřej Salva; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení schopnosti zvoleného robotického manipulátoru zachytit letící předmět ve vesmíru. Pro vybraný manipulátor je vyvinut algoritmus, který dává ucelenou představu o možnosti provedení ...
 • Virtuální pohonový systém Fanuc CNC Guide a jeho využití pro externí řízení skladového manipulátoru 

  Author: Lukáš Pilný; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá externím řízením virtuálního pohonového systému FANUC CNC guide. Jedná se o prakticky zaměřenou práci s cílem představit možnosti ovládání emulovaného řídicího systému FANUC z PC a jeho využití ...
 • Energeticky optimální řízení robota napájeného z baterie 

  Author: Petr Vejražka; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci energeticky efektivního pohybu robota napájeného z baterie. Cílem je ověřit předpoklad závislosti doby průběhu na spotřebované energii a vytvořit model robotického systému, ...
 • Návrh koncového efektoru robota do vesmíru 

  Author: Jan Navrátil; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Bauma Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací mechanismu úchopné hlavice pro robota ve vesmíru. V rámci práce jsou zkoumány dva mechanismy, jejichž vlastnosti jsou následně optimalizovány podle formulovaných kritérií. Na základě ...
 • Simulace kráčení robota po vesmírné stanici 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Steinbauer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zabývá simulací kráčení robota na vesmírné stanici. V simulaci je řešena inverzní kinematika robota, následně ze známých pohybů je vypočítána inverzní dynamika. Bylo navrženo řízení pohonů přes kaskádní ...
 • Optimální řízení toku materiálu v chaotickém skladu s výrobními stroji. 

  Author: Jan Hrnčíř; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Märzová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Diplomová práce se zaobírá řízením pohybu materiálu v automatizovaném chaotickém skladu deskového materiálu. Je rozdělena do tří částí. V první části byla provedena rešerše přístupů k řešení prohledávání stavového prostoru. ...
 • Simulační model rovinného paralelního robota se 2 stupni volnosti 

  Author: Adam Šenkeřík; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením simulace dynamického modelu rovinného paralelního robota se 2 stupni volnosti. Jedná se o prakticky zaměřenou práci. Cílem této práce je provést simulaci pohybu robota s předem ...
 • Soft grippery a jejich možné ovládání pomocí TCPA vláken 

  Author: Petr Tomášek; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se věnuje existujícím řešením soft grippérů a jejich rozdělení. Dále se zabývá návrhem soft gripperu řízeného TCPA vlákny. Konec práce je věnován tvorbě laboratorního modelu soft gripperu řízeného stahováním lanek.
 • Plánování pohybu robotu s 9 stupni volnosti pro svařování plastových nádrží 

  Author: Ján Pravda; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Malý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem plánovacího software pro automatické svařování plastových nádrží. Typicky jsou tyhle nádrže svařovány ručně, co je dlouhý a náročný proces, vyžadující léta zkušeností. Pro zlepšení ...
 • Využití Luenbergerova pozorovatele a redukovaného pozorovatele, Kalmanova filtru a syntéza servosystémů se stejnosměrným motorem 

  Author: David Kraffer; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Steinbauer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Několik různých Luenbergerových pozorovatelů redukovaného i plného stavu je navrženo jako stacionární Kalmanovy filtry v servosystémech úhlové polohy pro holý stejnosměrný servomotor i pro servomotor se zátěží připojenou ...
 • Automatizovaná tvorba dynamických modelů prostorových tensegritických struktur 

  Author: Martin Prokop; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce se zabývá možností automatické tvorby dynamických mdoelů 3D tensegritických struktur za použití fyzikálních souřadnic. Byl vytvořen software umožňující simulaci dynamiky soustav více těles. Práce je zaměřená na ...
 • Skleněné piezomikropipety pro léčbu neplodnosti (IVF) 

  Author: Eva Valentová; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Štorkán Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá využitím skleněných piezo mikropipet v rámci metody intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI). Práce zkoumá chování skleněných piezo mikropipet při metodě ICSI. První částí je seznámení se s ...
 • Vliv kryoprezervace na mechanické vlastnosti arteriálních štěpů 

  Author: Jiří Fencl; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce zkoumá vliv kryoprezervace na mechanickou odezvu arteriálních štěpů využívaných jako cévní náhrady. Vzorky tepen byly cyklicky zatěžovány vnitřním tlakem pomocí inflačně-extenzních testů. Byly získány a porovnány ...
 • Vliv konstrukčních parametrů na hodnoty tlakové ztráty ve vstupní soustavě turbovrtulového letounu 

  Author: Jan Maur; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Popelka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato práce se zabývá výpočtem tlakové ztráty ve vstupní soustavě turbovrtulového motoru Walter M-601E. V první části je analyzován vliv okrajových podmínek, konkrétně vliv změny úhlu směru proudění na vstupu na hodnotu ...
 • Vliv zbytkových pnutí v součásti na její únavovou pevnost 

  Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zbytkových napětí v součásti na její únavovou pevnost. V úvodní části je teoretický úvod do dané problematiky. Dále jsou provedeny únavové experimenty a analýza výsledků s cílem nalézt ...
 • Návrh technologie pro zpracování jílových materiálů s prvky Průmyslu 4.0 

  Author: Štěpán Přibyl; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kotouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním jílových materiálů a technologickým návrhem přípravny jílové směsi s prvky Průmyslu 4.0 pro firmu P-D Refractories CZ a.s. Teoretická část popisuje dostupné technologie a metody ...
 • Analýza napjatosti ve vybraných dnech pro válcové tlakové nádoby navinuté z kompozitních materiálů 

  Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Laš Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Tato diplomová práce se zabývá napjatostí den navíjených vysokotlakých nádob z kompozitních materiálů. V práci je proveden rozbor kompozitních materiálů, je popsána metoda přesného navíjení, která je klíčová pro výrobu ...
 • Kalibrovatelnost mechanismů pro kalibraci s modely chyb čidel 

  Author: Marek Škorpil; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Kalibrace je proces, při kterém se snažíme zjistit skutečné hodnoty parametrů daného mechanismu, které neznáme. Tato diplomová práce se zabývá dvěma metodami kalibrace, a to s a bez uvažování kompenzace nepřesnosti čidel, ...
 • Analýza tuhosti kompozitního nosníku metodou konečných prvků 

  Author: Martin Vašák; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Novotný Ctirad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Tato práce se zabývá analýzou ohybové tuhosti kompozitového nosníku tvaru trubky. Cílem je určení ekvivalentního modulu pružnosti v ohybu Eeq pro tenkostěnné i tlustostěnné trubky pomocí MKP při zatížení ohybovým momentem. ...
 • Drsnost povrchu a její dopad na únavovou životnost 

  Author: Tomáš Vrbata; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Diplomová práce se zabývá drsností povrchu a jejím dopadem na únavovou životnost. V teoretické části jsou sepsány základní znalosti problematiky. Následně je provedeno měření drsnosti povrchu a analýza vlivu metodiky na ...

View more