Novinky

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Demonstrátor mechanismu ovládací páky leteckého motoru 

  Autor: Balon Aleš; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Předmětem práce je stručná řešerše leteckých řídicích systémů, návrh a vyrobení demonstrátoru ovládací páky leteckého motoru. K výrobě je použita metoda FDM 3D tisku a mikrokontroler Arduino.
 • Využití platformy PSoC pro mechatronické modely 

  Autor: Michalák Marek; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tato práce se zabývá platformou PSoC. Úvod je věnován seznámení se se společností Cypress, která PSoC vyvíjí, přiblížení struktury, výkonnostních řad a možností jejich čipů. Dále je uvedeno několik základních příkladů pro ...
 • Analýza fixace patní kosti 

  Autor: Bedřich Petr; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Tichý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Tato práce se zabývá zlomeninou patní kosti s fixací dlahou a šrouby. Byl vytvořen MKP model simulované zlomeniny patní kosti s následnou fixací. Okrajové podmínky byly stanoveny včetně zatížení. Bylo provedeno několik ...
 • Evoluce mechanických vlastností kompozitní kolagenní trubice v průběhu cyklického zatěžování 

  Autor: Kafková Alžběta; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou cév a jejich náhrad. Je zde stručně popsána anatomie cév. Dále zde nalezneme přehled současně používaných cévních náhrad a jejich mechanických vlastností. Tato práce zároveň ...
 • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

  Autor: Zvolánek Petr; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
 • Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru 

  Autor: Aschermann Michal; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy ...
 • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

  Autor: Kubášová Kristýna; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V ...
 • Analýza adhezních zkoušek kolagenní nanovrstvy 

  Autor: Kováříková Adéla; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu adhezních zkoušek kolagenové nanovrstvy na implantátu. Jsou v ní uvedeny potřebné informace o kolagenu a povrchových úpravách implantátů. V praktické části jsou porovnány morfologie ...
 • Vliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

  Autor: Štípek Jan; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku pro ...
 • Analýza průhybu kompozitních nosníků 

  Autor: Matušů Martin; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Tato práce je založena na odvození ohybu pro anizotropní materiály, a zvláště na porovnání průhybu symetrického a asymetrického kompozitního nosníku v závislosti na objemovém podílu vláken.
 • Kompozity s náhodně orientovanou výztuží 

  Autor: David Petr; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Předmětem této práce je shrnutí obecných informací o kompozitech a kompozitech s náhodně orientovanou výztuží. Dále je provedeno odvození základních vztahů pro výpočet kompozitu s náhodně orientovanou výztuží a na závěr ...
 • Vliv středního napětí na trvalou pevnost a životnost 

  Autor: Vízková Ivona; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Růžička Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
  Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu střední hodnoty napětí na únavové chování materiálů. V práci byly popsány oblasti únavy a základní analytické předpisy Wöhlerovy křivky. Pozornost byla především věnována ...
 • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

  Autor: Kropík Bohumil; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
  Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
 • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

  Autor: Novák Vítězslav; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
 • Analýza vlivu podmínek síťování na mechanické vlastnosti a degradabilitu nanovlákenných kolagenových nosičů antibiotik 

  Autor: Kužma Ján; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Jenčová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
  Táto diplomová práca sa zapodieľa vplyvom rôznych siťovacích podmienok na mechanické a štruktúrne vlastnosti elektrostaticky zvlákneného kolagénu (typu I) s riadeným uvoľňovaním antibiotík. Mechanické vlastnosti boli ...
 • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

  Autor: Pfeiferová Jitka; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Pejsar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
  Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
 • Úprava výukového robota pro ovládání z prostředí Matlab / Simulink 

  Autor: Kolda Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce je robotický manipulátor Teach-robot. Jsou vytvořeny výpočtové modely pro řešení dopředné a inverzní kinematické úlohy. Je sestavena nová řídicí elektronika. Práce se zabývá vytvořením řídicího programu v ...
 • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

  Autor: Fořt Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
 • Výukový demonstrátor řízení tvarováním vstupního signálu 

  Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
  Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem lze řídit mechanické poddajné systémy, aniž by se u nich objevily zbytkové vibrace, které jsou v řadě případů nežádoucí. Popis metod je doplněn o modely základních mechanických ...
 • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

  Autor: Matei Alexandru; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...

Zobrazit další