Novinky

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
  Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně ...
 • Predikce únavové životnosti tělesa brzdového posilovače 

  Autor: Šana Jan; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Tato práce se zaměřuje na brzdový podtlakový posilovač, ve kterém je pomocí vnějšího systému vytvořen podtlak, který následně v kombinaci s atmosférickým tlakem vytváří posilovací efekt. Díly posilovače jsou pak zatíženy ...
 • Návrh hybridní skříně převodovky elektromobilu (kov/kompozit) 

  Autor: Šedivý Ondřej; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato diplomová práce se zabývá navržením hybridního (kov/kompozit) horního víka převodovky elektromobilu. Nejprve jsou představeny nejvhodnější materiály pro výrobu víka a výrobní metody. V dalším jsou řešena napětí, posuvy ...
 • Návrh řízení lineární pohybové osy pomocí předefinovaných kinematických trajektorií. 

  Autor: Běťák Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
  Cílem práce je vytvoření řídícího programu, který umožnuje definování pohybových trajektorií a následné využití těchto trajektorií při řízení krokového motoru.
 • MKP simulace tormentačních výstřelů střelných zbraní. 

  Autor: Skácelík Radek; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Vtípil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
  Cílem této diplomové práce je stanovit vliv rozdílných tolerancí závitu hlavně na napjatost šroubového spojení. Posoudit vliv tormentační zkoušky a provozního zatížení na tomto spoji ve smyslu pravděpodobnosti lomu hlavně. ...
 • Detekce poškození kompozitu pomocí laserového vibrometru 

  Autor: Němec Jan; Vedoucí práce: Steinbauer Pavel; Oponent práce: Vampola Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Tato práce se zabývá ověřením použitelnosti detekce delaminace vláknových kompozitních materiálů metodou porovnání jejich modálních vlastností před poškozením a poté. Analýza modálních vlastností bude provedena experimentálně ...
 • Ztráta stability prutů s dodatečnými okrajovými podmínkami 

  Autor: Bariekzahy Ramez; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Vítek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ztráty stability přímých prutů. Konkrétně je v ní provedeno odvození Eulerovy metody vzpěru, které je rozšířeno o další případ uložení. Dále se zabývá pruty s pružným uložením, které ...
 • Návrh kompozitového oka (závěsu) pro přenos tahového i tlakového zatížení 

  Autor: Jiroud Vladislav; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností, odolností na tlak a tah kompozitního oka. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku a tahu. Z tlakové ...
 • Absolutní úhlový snímací systém IMAS 

  Autor: Průcha Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Tématem této práce jsou absolutní úhlové snímací systémy. V rešeršní části byly stručně shrnuty hlavní principy měření úhlu natočení. Nejprve je uveden obecný fyzikální princip a dále je představena nejpodstatnější ...
 • ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ SPOJE OSOVÝMI SILAMI 

  Autor: Shchankin Yan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Kuželka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato práce zkoumá mechanické vlastnosti nalisovaného spoje při zatížení spoje osovými silami. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných nádob, nalisovaných nádob a spojů. Praktická část obsahuje ...
 • Plánování trajektorie paralelního robota 

  Autor: Kuřina Jan; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Tato práce se zabývá paralelními manipulátory a je zaměřena zejména na paralelní manipulátory typu Delta. V úvodu je popis a význam Delta robotů a také jsou zde definovány základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola obsahuje ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky určená z dat senzorů mobilního telefonu 

  Autor: Kosenko Alexander; Vedoucí práce: Neusser Zdeněk; Oponent práce: Steinbauer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato bakalařská práce se zabývá rekonstrukcí povrchu vozovky z dat určených senzory mobilních telefonů. Teoretická část je věnována senzorům mobilních telefonů, možností získání a zpracování dat ze senzorů s přehledem ...
 • Návrh a optimalizace dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti 

  Autor: Hlaváček Vít; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
  Práce se zabývá principy optimalizace a volbou optimalizačních parametrů pasivního hltiče vibrací. Dále obsahuje rovinný a prostorový model manipulátoru, na kterém jsou principy ukázány.
 • Aktivní snižování vibrací pomocí rovinných piezoaktuátorů 

  Autor: Karlíček Jindřich; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá aktivním snižováním vibrací vetknutého tenkého ocelového plechu pomocí rovinných piezoelektrických aktuátorů a senzoru. V práci jsou popsány základní přístupy modelování poddajných soustav s ...
 • Paralelní kinematika pro 3D tisk 

  Autor: Štěpánek Filip; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Tato práce se zabývá paralelní kinematikou v 3D tisku. Cílem práce je seznámení se základy problematiky v 3D tisku a popisem paralelní kinematiky 3D tiskárny zvané DELTOBOT. V řešení byla použita dopředná kinematika pro ...
 • Predikce únavové životnosti nýtových spojů 

  Autor: Štěpán Pavel; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Cílem diplomové práce je nalezení metodiky výpočtu a hodnocení pevnosti a únavové životnosti nýtových spojů v oblasti kolejových vozidel pomocí zjednodušených MKP modelů nýtových spojů. Návrh metodiky je podpořen experimentálním ...
 • Stanovení svalových sil dolní končetiny 

  Autor: Blaha David; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Kužma Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Práce se zabývá vyšetřením svalových sil dolních končetin při dřepu na základě experimentálního měření zpracovaného metodou inverzní dynamiky a statické optimalizace pomocí programu OpenSim.
 • Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem 

  Autor: Dubiš Ján; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.
 • Návrh způsobu zavedení zbytkového napětí do MKP modelu tepny 

  Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Horák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Práce se zabývá způsoby zavedení zbytkového napětí do MKP modelu tepny. A poté inflačně extenzním MKP modelem tepny s vnitřním předpětím. Jednotlivé výsledky MKP výpočtu jsou srovnány s analytickým modelem pro ověření ...
 • Určení faktoru koncentrace napětí pro nelinární materiál 

  Autor: Kopačka Jan; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozložením napětí v tažené stěně z lineárního a nelineárního materiálu. Pro lineární materiál jsou v práci odvozeny analytické rovnice, které popisují daný problém. V další části je podán ...

Zobrazit další