News

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Aktivní ochranná kabina CNC obráběcího stroje 

  Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností CNC obráběcího stroje Scorpion výrobce Houfek a.s. pomocí oddělené aktivní ochranné kabiny. Nejprve je zpracován obecný přehled krytování obráběcích strojů a také je ...
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru zpracovaného technologií FDM 

  Author: Jiří Bidlo; Supervisor: Růžička Pavel; Opponent: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením tahových vlastností vzorků vyrobených pomocí technologie Fused Deposition Modeling. V první části je vysvětlena technologie 3D tisku, zejména FDM. Ve druhé části jsou vyhodnoceny ...
 • Model asistenčního systému pro couvání a parkování 

  Author: Jan Hladík; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu parkovacího asistenta, přesněji reverzní kamery s pohledem shora, do nějž je vykreslována predikovaná trajektorie v závislosti na úhlu natočení kol.
 • Zprovoznění a kalibrace robota uArm Swift Pro 

  Author: Martin Jílek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Obsahem této bakalářské práce je seznámení se s konstrukcí robotického ramene uArm Swift Pro a jeho následné zprovoznění v prostředí ROS (Robot Operating System). Dalším bodem je připravení kinematického modelu a kinematická ...
 • Samoučící algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat 

  Author: Jiří Jurík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Cílem této bakalářské práce je rešerše problematiky analýzy průmyslových dat za pomocí výpočetní inteligence, představení několika metodik strojového učení bez učitele pro předzpracování, zpracování a vyhodnocování dat a ...
 • Porovnání MKP simulace s experimentem při materiálových zkouškách 

  Author: David Janata; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabýva simulováním vzniku a šíření prasklin v LS-DYNA pomocí modelu GISSMO. Hlavním cílem této práce je provedení dvou experimentů a jejich simulace, a následné porovnání výsledků. Rozdíly mezi ...
 • Experimentální zjišťování materiálových charakteristik kompozitů použitých v konstrukci křídla UL letounu 

  Author: Marek Rejent; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Pechanec Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním materiálových charakteristik kompozitního křídla ultralehkého letounu, především pak Youngova modulu pružnosti a napětí na mezi pevnosti nosníku křídla. Tyto hodnoty pak zjišťuje ...
 • Návrh absorbéru energie pro elektrickou formuli eForce FEE Prague Formula 

  Author: Adam Čumrda; Supervisor: Kulíšek Viktor; Opponent: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce popisuje problematiku návrhu deformačního prvku pro studentskou elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Hlavním cílem práce je volba nejlepšího řešení, které vyhoví požadavkům soutěže Formula Student. ...
 • Zpracování a vyhodnocení letových měření UL letounu 

  Author: Ondřej Duník; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce se zabývá nedestruktivní metodou kontroly únavy částí stroje, takzvané Structural Health Monitoring a její využití v letectví pomocí optických snímačů. Dále se zabývá zpracováním výstupních dat v Matlabu a ...
 • Analýza vlivu velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru 

  Author: Ondřej Zoufalý; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Goldmann Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru. V teoretické části je práce zaměřena na současnou problematiku krátkých dříků. Ve výpočetní části je zhodnoceno chování kosti a ...
 • Experimentální určení namáhání kola formule 

  Author: Tomáš Dus; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tématem této bakalářské práce je analýza deformace disku vozu formula student, při reálném zatížení, za pomoci tenzometrického měření. Pomocí měření během jízdy vozu, má být získán přehled o bezpečnosti současných disků a ...
 • Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity 

  Author: Jiří Halamka; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Kuželka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací parametrů Chabocheova modelu podle tvaru hysterezních smyček deformačně zatěžovaného materiálu. Teoretická část práce je věnovaná potřebným znalostem k odvození rovnice Chabocheova ...
 • Konstitutivní modelování nelineárně pružného chování pryže 

  Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Tichý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstitutivním modelováním vybraných vzorků pryže, Tyto vzorky jsou vytvořeny z membrány kruhového průřezu z EPDM a SBR materiálu, které mají odlišné materiálové parametry. V první části ...
 • Analýza mechanických vlastností kostního cementu při akcelerované degradaci 

  Author: Barbora Hrušková; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností kostního cementu při akcelerované degradaci. V teoretické části je popsána vnitřní stavba kosti, využití kostních náhrad, používané materiály pro náhrady kostních ...
 • Experimentální stanovení teplotního pole uvnitř kolenní náhrady za různých podmínek 

  Author: Jan Pluhař; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá teplotou a nárůstem teploty uvnitř kolenních kloubních náhrad a jejich vliv na životnost endoprotéz. V práci jsou popsány hlavní faktory, které nárůst teploty ovlivňují. Největší vliv na životnost ...
 • Návrh systému elektronické klapky pro závodní vůz projektu Formula Student 

  Author: Tomáš Adamec; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Témou tejto práce je návrh systému elektronickej klapky pre pretekárske vozidlo projektu Formula Student. V práci sú definované technické požiadavky pre takýto systém a prínos pre formulové vozidlo v prípade jeho implementácie. ...
 • Analýza inflačního experimentu elastomerní trubice 

  Author: Matyáš Budinka; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Chlup Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá polymerními materiály a popisem nelineárních trubic. Pozornost byla soustředěna na analyzováním dat naměřených inflačně - extenzním testem elastomerní trubice. V závěru jsou diskutovány jeho ...
 • Delaminační pevnost aortální stěny 

  Author: Michaela Benešová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  V této bakalářské práci je obecně popsána oběhová soustava a nemoci oběhové soustavy a závažný patologický stav zvaný disekce aorty. Dále jsou zde provedeny delaminační experimenty pomocí peelingového testu a jejich výsledky ...
 • Evaluace a kalibrace bezkontaktního sensoru polohy LDC1614 

  Author: Petr Siblík; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na evaluaci a kalibraci bezkontaktního senzoru polohy LDC1614. V teoretické části jsou vysvětleny principy indukčního měření. Praktická část obsahuje postup tvorby aplikace pro kalibraci senzoru. ...
 • Ovládací a měřící software pro testování roznětnic Armády ČR 

  Author: Martin Vitoušek; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem práce je návrh a implementace ovládacího a měřicího softwaru pro zařízení určené k testování roznětnic Armády České Republiky. Měřicí aparatura se skládá z běžného počítače, prototypu testovacího zařízení s deskou ...

View more