Novinky

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh a zprovoznění nového řídicího systému průmyslového robota Puma 200 

  Autor: Valášek Michael; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato práce se zabývá zprovozněním šestiosého robota PUMA 200. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem ilustrovat znovupoužití vyřazeného robota a vývoj nového řídícího systému, který pak může být aplikovatelný na libovolný ...
 • Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla 

  Autor: Tůma Jiří; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se ...
 • Predikce životnosti svařovaných konstrukcí pomocí nominálních přístupů 

  Autor: Weineltová Hana; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se věnuje predikci únavové životnosti svařovaných konstrukcí, metodám založených na hodnocení nominálního napětí. Dále se zabývá výpočtem kumulace poškození podle hypotézy Palmgrena-Minera a pomocí metody ...
 • Namáhání rámu bicyklu 

  Autor: Šulc Jakub; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá silničními bicykly, které jsou vyrobeny z kompozitu. V práci jsou nejprve popsány způsoby výroby rámů silničních kol, poté se práce zabývá zkušebními metodami rámů silničních kol. V práci ...
 • Optimalizace zavěšení motoru pro akrobatickou verzi pro snížení úrovně napjatosti 

  Autor: Homola Václav; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Podsedník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce bylo snížit hladiny napětí v poloměrech nacházejících se na skříni kompresoru. Ke splnění cíle bylo využito tvarové optimalizace. Nejdříve proběhla 1D optimalizace všech poloměrů, z ní pak vzešel optimální ...
 • Augmentovaný chyt pro lezení na umělé stěne 

  Autor: Vltavský Martin; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Baláš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Trendem poslední doby ve sportovní biomechanice je experimentálně zaznamenat výkony sportovců, proto se i~ v~ této práci budeme zabývat zdokonalením měřících prostředků ke zlepšení výkonu tím, že zaznamenáme silové účinky ...
 • Modifikace převodového hřídele z předmětu KC 

  Autor: Hromadník Filip; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Padovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce je modifikace převodového hřídele. Jedná se zejména o zlepšení únavových vlastností, kterých je docíleno různými konstrukčními úpravami. Úvodní částí práce je rešerše únavových výpočtů, různých přístupů ...
 • Ohybový snímač posuvu 

  Autor: Mžourek Matěj; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem bakalářské práce Ohybový snímač posuvu je analýza vlastností snímače posuvu založeném na měření deformace vzniklé ohybem. Snímač je posuzován pomocí analytického řešení a experimentálně naměřených hodnot. Výsledky ...
 • Biomechanika kompresivní fraktury obratle 

  Autor: Haiblíková Štěpánka; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Kutílek Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě biomechanické analýzy ...
 • Analýza objemového otěru explantovaných komponent kyčelního kloubu 

  Autor: Kliment Vojtěch; Vedoucí práce: Králík Vlastimil; Oponent práce: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou objemového otěru explantovaných komponent kyčelního kloubu. U vybraných explantovaných polyethylenových vložek byla optickým profilometrem RedLux naměřena data pro výpočet objemového ...
 • Vliv doby síťování na mechanické vlastnosti arteficiální cévní náhrady z rybího kolagenu 

  Autor: Spurná Barbora; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich vlastnostmi. Hlavní náplní je posouzení vlivu doby síťování, rychlosti zatěžování a doby skladování na mechanickou odezvu kompozitní cévní náhrady z rybího kolagenu. ...
 • Delaminační vlastnosti tepenné stěny 

  Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Suchý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá delaminačními vlastnostmi tepenné stěny. V práci je shrnuto dosavadní poznání o samotné disekci aorty a rovněž jsou předvedeny zavedené mechanické testy. Pro náš experiment byl využit peelingový ...
 • Analýza zatížení dentálního implantátu a okolní kostní tkáně 

  Autor: Nedvěd Vojtěch; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Zubní implantáty jsou většinou vyráběny z titanu. Potenciální problémy spojené s těmito implantáty jsou diskutovány v literatuře, například resorpce marginální kosti v okolí implantátu v důsledku významného rozdílu tuhosti ...
 • Studie distribuce teploty analyzátoru biologických vzorků 

  Autor: Vaclík David; Vedoucí práce: Tichý Petr; Oponent práce: Goldmann Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem držáku biologických vzorků, kde cílem je popis distribuce teplot uvnitř regionu vzorku v závislosti na čase a zvoleném referenčním bodě pro umístění tepelného čidla. Samotné ...
 • Analýza mechanických vlastností nativních buněk 

  Autor: Řeháková Veronika; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Otáhal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato práce se zabývá měřením mechanických vlastností živých buněk pomocí instrumentované nanoindentace. Je zjišťováno, zda je pomocí instrumentované nanoindentace možné určit, jak ovlivní modifikace povrchu mechanické ...
 • Analýza adheze kolagenové elektrostaticky zvlákněné nanovrstvy pomocí blister testu 

  Autor: Holka Matěj; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Mikeš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu adheze kolagen-hydroxyapatitové nanovrstvy na titanových modelových vzorcích, která by mohla sloužit jako lokální nosič antibiotik. Cílem je porovnat výsledky mechanické zkoušky před ...
 • Modelování a identifikace poddajného mechanismu s mechanicky zesílenými piezoaktuátory 

  Autor: Dvořák Ladislav; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Předmětem této práce jsou metody modelování a identifikace poddajných soustav s piezoaktuátory. První část se věnuje modelování kmitajících struktur. Uveden je přehled modelů užívaných k popisu dynamických systémů. Podrobněji ...
 • Mechanické vlastnosti polyuretanové pěny 

  Autor: Lindner Adam; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Goldmann Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce se zabývá tahovou a tlakovou zkouškou materiálu z tvrdé polyuretanové pěny a následným vyhodnocením změřených dat.
 • Analýza napjatosti nalisovaného spoje využívajícího dutý hřídel 

  Autor: Valdman Lukáš; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou napjatosti nalisovaného spojení náboje na dutý hřídel. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných válcových nádob a nalisovaných nádob. Praktická část obsahuje ...
 • Mechanické váhy s pokročilými funkcemi 

  Autor: Znamenáček Jakub; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací starých mechanických vah, aby mohly být pohodlně použitelné i v dnešní době. Práce obsahuje přehled historického vývoje vah od prvních objevů až po moderní tenzometrické metody. ...

Zobrazit další