Collections in this community

Recent Submissions

 • Automatická tvorba modelu tensegritické struktury v prostředí MATLAB SIMULINK a SIMSCAPE 

  Author: Martin Prokop; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Práce se zabývá problematikou automatického generování modelů tensegritických struktur v prostředí SIMSCAPE MBS pomocí kódu v prostředí MATLAB. V práci jsou popsány potřebné části softwaru a proces automatického generování ...
 • Vektorové řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 na platformě LaunchPad F28069M v prostředí Simulink/Matlab 

  Author: Tomáš Buriánek; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce je zaměřena na řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 vektorovou metodou. Řízení bylo realizováno pomocí vývojové desky LaunchPad F28069M s výkonovým modulem BOOSTXL-DRV8301. V první části práce je popsán princip ...
 • Využití stavového pozorovatele pro rekonstrukci rychlostního signálu stejnosměrného motoru 

  Author: David Kraffer; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Luenbergerovy pozorovatele, regulátory a polohovací servomechanismy založené na stejnosmerných motorech jsou vypracovány a simulovány na třech konečně dimenzionálních lineárních časově invariantních modelech vzrůstající ...
 • Řízení stejnosměrného motoru prostřednictvím platformy Launchpad F28377S 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce se zabývá rozpohybováním a ovládáním stejnosměrného motoru. Motor bude součástí paralelního robota. Nejprve je popsán stejnosměrný motor, dále jsou vysvětleny prvky řízení a ovládání motorů. Poté je ukázáno ...
 • Studie nízkonákladových embedded systémů pro reálně časové aplikace strojového učení 

  Author: Ondřej Budík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem a výstupem této práce je studie dostupných nízkonákladových HW řešení s open-source SW nástroji pro výkonné výpočty se strojovým učením v reálném čase a vlastní implementace řešení problematiky detekce anomálií na ...
 • Fúze senzorů pro strojové vidění s neuronovou sítí 

  Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá vytvořením prototypu fúze senzorů viditelného spektra – RGB kamery, hloubkového senzoru a infračerveného spektra – termokamery pro řešení úlohy bin picking, tedy detekce objektů v reálném čase k následné ...
 • Analýza dat síťového provozu s ohledem na bezpečnost průmyslových aplikací s možnou podporou statistických metod a strojového učení 

  Author: David Janata; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Černý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  V práci je rozebírána bezpečnost industriálních IoT systému a jejich odolnost proti případným útokům. Dále jsou vysvětleny užitečné metody detekce anomálií a strojového učení. V praktické části jsou poznatky aplikovány na ...
 • Automatický sklad deskového materiálu 

  Author: Přemysl Tobola; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se věnuje počáteční studii automatických skladů deskového materiálu. Součástí práce je rešerše současných řešení automatických skladů. V práci je rozebrána kinematická struktura kartézského manipulátoru ...
 • Kalibrace robotického ramene s využitím neuro-fuzzy modelu 

  Author: Jan Hladík; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití neuro-fuzzy (NF) modelů a lokálních lineárních modelových stromů (LLMT) pro účel kalibrace a porovnáním těchto metod s tradičními kalibračními přístupy užívanými při ...
 • Zlepšení manipulovatelnosti tensegritických struktur využitím sítě lokálních lineárních modelů 

  Author: Martin Jílek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  V této diplomové práci se zabývám problematikou zlepšení manipulovatelnosti tensegritických struktur. Součástí práce je rešerše ohledně historie a aktuálního stavu vývoje tensegritických struktur. Dále práce obsahuje ...
 • Simulace transpozice svalu 

  Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Goldmann Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení průběhů svalových sil pro normální a transponovaný stav m. tibialis posterior. Práce se zabývá zpracováním naměřených dat. Data byla využita v prostředí OpenSim, kde proběhla ...
 • Delaminační vlastnosti cévní stěny 

  Author: Pavla Pelinková; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá delaminační pevností tepenné stěny. V práci je popsána závažnost kardiovaskulárních chorob, z čeho se skládá cévní soustava, jak vypadá stěna cévy a kdy nastávají u tepen mezní stavy. ...
 • Výukový model autonomně parkujícího vozidla řízený z prostředí Matlab/Simulink 

  Author: Eva Valentová; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového modelu autonomně parkujícího vozidla poskládaného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Řízení vozidla je realizováno z prostředí Matlab a Simulink. V úvodních kapitolách je ...
 • Měření adheze tenkých vrstev 

  Author: Lucie Šilingová; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Vlčák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací vlastností tenkých filmů beta fosforečnanu trivápenatého (β-TCP), titanu a stříbra nanesených na titanový substrát naprašováním pomocí iontového svazku (IBAD). Charakterizace ...
 • Napěťová analýza přeplátovaných lepených spojů 

  Author: Jan Němeček; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Práce se zabývá napěťovou analýzou přeplátovaných lepených spojů. Na základě analýzy jsou odvozeny diferenciální rovnice pro průběh napětí v adhezivu. Je provedeno analytické a numerické řešení. Práce se dále zabývá možnostmi ...
 • Kineziologie horní končetiny 

  Author: Pavel Baštář; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vilímek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem předložené práce je analyzovat výhodnost poměru délek předloktí a paže ve vztahu k délce hodu a určit, zda vývoj člověka směruje k upřednostnění délky hodu. Teoretická část nás seznamuje s anatomií a kinetikou ...
 • Experimentální určení osové síly šroubu 

  Author: Jakub Soukup; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením osové síly šroubu pomocí odporových tenzometrických snímačů. V první části práce je provedena rešerše tenzometrických snímačů, čtenář je seznámen s principy tenzometrů, ...
 • Analýza manipulovatelnosti delta robotů 

  Author: Jan Kašpar; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  V této bakalářské práci se zabývám dvěmi různými typy delta robotů. Zkoumám jejich kinematické vlastnosti a poznatky posléze aplikuji na analýzu manipulovatelnosti v jejich pracovním poli. Cílem práce je porovnat oba typy ...
 • Stabilita kolenního kloubu - role měkkých struktur 

  Author: Marie Proboštová; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kronek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu kolenního kloubu, pomocí kterého by bylo možné dále zkoumat roli měkkých struktur nejkomplikovanějšího kloubu v lidském těle. V rámci této práce byl sestaven zjednodušený ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů pro bandážování cévních stěn 

  Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá se rolí kolagenu v lidském těle a jeho možnosti využití v průmyslu. Dalším tématem rešerše je výroba kolagenních matriálů, zejména elektrostatické zvlákňování. Součástí práce je také zpracování ...

View more