Now showing items 345-364 of 409

  • Vektorové řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 na platformě LaunchPad F28069M v prostředí Simulink/Matlab 

   Author: Tomáš Buriánek; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato práce je zaměřena na řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 vektorovou metodou. Řízení bylo realizováno pomocí vývojové desky LaunchPad F28069M s výkonovým modulem BOOSTXL-DRV8301. V první části práce je popsán princip ...
  • Verifikace vybraných in vitro enzymatických prostředí s in vivo podmínkami 

   Author: Marika Vopálková; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Kuželová Košťáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této práce je porovnat procesy degradace kolagenních scaffoldů (typ I, telecí kůže) vystavených enzymatickému prostředí in vitro s podmínkami in vivo. Prostředí in vitro se běžně používají pro simulaci procesů v ...
  • Verifikace vybraných in vitro modelů tělního prostředí s in vivo podmínkami 

   Author: Radek Linhart; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických a strukturních vlastností kolagenních scaffoldů degradovaných v prostředí in vivo a v roztocích simulujících tělní prostředí po dobu 1 hodiny až 21 dnů. Scaffoldy byly ...
  • Virtuální model CNC dřevoobráběcího stroje pro zpracování deskového materiálu. 

   Author: Houfek Pavel; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu dřevoobráběcího CNC stroje pro zpracování deskového materiálu. Úvod do problematiky je proveden pomocí obecných trendů vývoje techniky a popisem simulovaného stroje. Dále je ...
  • Viskoelastické vlastnosti lidské kolenní chrupavky 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Lukeš Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou viskoelastických vlastností lidské kolenní chrupavky z dat získaných během experimentu provedeného pomocí dynamické nanoindentace. Rešeršní studie charakterizuje strukturu či složení ...
  • Vlastnosti odporového tenzometru - experimentální ověření 

   Author: Cedivodová Marie; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Cílem této práce je porovnat vhodnost užití odporových tenzometrů různých parametrů a vlastností při jednoduchém měření s koncentrací napětí. Součástí práce je vytvoření odpovídajícího modelu v programu Abaqus a porovnání ...
  • Vliv anisotropie na výpočet životnosti součásti vyrobené z plechu. 

   Author: Martin Jakubec; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv anisotropie na životnostní vlastnosti svorky zkrutného stabilizátoru vyrobené z plechu S420MC. Nejprve je představena teorie lineární elasticity, anisotropní a isotropní modely ...
  • Vliv doby síťování na mechanické vlastnosti arteficiální cévní náhrady z rybího kolagenu 

   Author: Spurná Barbora; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich vlastnostmi. Hlavní náplní je posouzení vlivu doby síťování, rychlosti zatěžování a doby skladování na mechanickou odezvu kompozitní cévní náhrady z rybího kolagenu. ...
  • Vliv geometrických úchylek na spolehlivost zjišťování materiálových parametrů elastomeru 

   Author: Tomková Veronika; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakálářská práce se zabývá vlivem kuželovitosti trubky na odhad materiálových parametrů. V práci je provedený numerický výpočet nafukování trubky. Z hodnot získaných z tohoto výpočtu jsou odhadnuty materiálové parametry.
  • Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních štěpů při kvazistatickém zatěžování. 

   Author: Anežka Vimrová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Měřička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi kryogenně skladovaných cévních štěpů veny sapheny magny. Je zde analyzován vliv kryogenního skladování a rychlosti rozmražení cévních štěpů na mechanické vlastnosti cévní stěny.
  • Vliv prostředí na modální vlastnosti nosného válce reaktoru VVER 1000 

   Author: František Hrouda; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je seznámení čtenáře s principem fungování a jednotlivými součástmi jaderného reaktoru VVER 1000. Vypočíst hodnoty vlastních frekvencí nosného válce reaktoru VVER 1000 při uvažování tlumícího vlivu vodního ...
  • Vliv různých režimů provozu turbodmychadla na očekávané únavové poškozování 

   Author: Broulim David; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Jurenka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-13)
   Bakalářská práce popisuje výpočetní cestu z hlediska únavové predikce na provozních záznamech ČZ a.s. Stejnou cestou analyzuje provozní záznamy agentury EPA. Výstupem práce je únavová analýza konkrétní konfigurace turbínového ...
  • Vliv různých simulovaných tělních prostředí na mechanické a strukturní vlastnosti kolagen/PLCL kompozitů 

   Author: Vendula Karbánová; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Balík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Nanovlákna tvoří vysoce porézní struktury, které jsou schopny pojmout větší objem tekutin než běžné mikro či makrostruktury. Hydratace může významně ovlivnit jejich mechanické vlastnosti, proto je nutné zkoumat nanovlákenné ...
  • Vliv různých simulovaných tělních tekutin na mechanické vlastnosti tkáňových nosičů 

   Author: Kristian Koča; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce pojednává o vlivu různých degradačních médií, simulujících prostředí lidského těla, na mechanické vlastnosti kolagenních nosičů. K tomuto účelů byla vybrána tři degradační média: lidská plazma, simulovaná ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu cévní náhrady 

   Author: Herda Martin; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich mechanickou odezvou při zatěžování. Pozornost je soustředěna na analýzu mechanické odezvy kolagenní trubice, jako jedné ze složek cévní náhrady. K analýze je využit ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena magna) 

   Author: Jan Šindelář; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností nativních lidských cév. Testované vzorky veny sapheny magny byly získány při operacích aortokoronárního bypassu v VFN v Praze. Tyto vzorky byly podrobeny ...
  • Vliv scaffoldu z polyesterové pleteniny na mechanické vlastnosti kolagenní cévní náhrady 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Špaček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními protézami s polyesterovým scaffoldem a matricí z kolagenu ze sladkovodních ryb. Pozornost je soustředěna na mechanickou odezvu protéz v závislosti na integraci polyesterové pleteniny, ...
  • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

   Author: Kubášová Kristýna; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V ...
  • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

   Author: Zvolánek Petr; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
  • Vliv středního napětí na trvalou pevnost a životnost 

   Author: Vízková Ivona; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu střední hodnoty napětí na únavové chování materiálů. V práci byly popsány oblasti únavy a základní analytické předpisy Wöhlerovy křivky. Pozornost byla především věnována ...