Now showing items 476-495 of 949

  • Personální informační systém v konkrétním podniku 

   Author: Herčíková Anna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se personálního informačního systému. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému a jeho návaznost na personální činnosti. V závěru teoretické ...
  • Personální informační systémy 

   Author: Jakub Studenovský; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se věnuje problematice okolo personálních informačních systému. Teoretická část je věnována pojmu Personální informační systém a jeho specifikování. V praktické části je charakte-rizován podnik a personální ...
  • Personální marketing 

   Author: Truxová Annette; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Zavázalová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Definuje tento pojem, popisuje některé jeho oblasti a nástroje a vysvětluje důležitost jeho uplatňování ve firmě z externího i interního hlediska. Cílem této práce ...
  • Personální marketing firem a preference mladých lidí při výběru zaměstnání 

   Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce zkoumá nástroje personálního marketingu vybraných firem s cílem posoudit jejich schopnost oslovit a přilákat mladé lidi podle jejich preferencí při výběru zaměstnání. Teoretická část vychází z odborné ...
  • Personální marketing organizace 

   Author: Dita Daňhelková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Jejím cílem je prozkoumat využití personálního marketingu v organizaci, určit oblasti, ve kterých by bylo možné personální marketing vylepšit a navrhnout vhodná ...
  • Personální marketing v kontextu Public Relation 

   Author: Vojtová Klára; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou personálního marketingu společnnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly, které se zabývají Public Relations ...
  • Personální marketing v obchodní společnosti 

   Author: Lucie Provazníková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce zkoumá využití personálního marketingu ve vybrané obchodní společnosti s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje pojem personální marketing, jeho ...
  • Personální marketing v pivovarnictví 

   Author: Sedláčková Sára; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Matyášová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci personálního marketingu v pivovarnictví. Je rozdělena do dvou hlavních částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část přesně definuje především pojem personální ...
  • Personální marketing ve společnosti xy, a.s. 

   Author: Špačková Kristýna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Bednářová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá personálním marketingem společnosti xy, a.s. Cílem je prozkoumat a posoudit využívání personálního marketingu ve společnosti, určit možné nedostatky a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Personální marketing ve vybrané společnosti 

   Author: Aneta Hartmanová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, ...
  • Personální politika podniku v období krize 

   Author: Vadinová Alexandra; Supervisor: Sládek Pavel; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Personální práce ve společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. 

   Author: Litoš Vít; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je prozkoumat využívané přístupy k personální práci ve společnosti DA-TART INTERNATIONAL, a.s., popsat jejich využitelnost na příkladu vybraných pracovních pozic a navrhnout zlepšení s využitím osvědčených ...
  • Personální práce ve vybrané společnosti 

   Author: Barbora Novotná; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Stránská Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem diplomové práce je analyzovat personální práci ve společnosti ABCD, s. r. o. Teoretická část shrnuje poznatky o hlavních personálních činnostech. Praktická část se zaměřuje na posouzení a analýzu personální práce ve ...
  • Péče o zaměstnance se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých výhod 

   Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat péči o zaměstnance a zaměstnanecké výhody ve dvou vybraných společnostech, posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
  • Péče o zaměstnance v malé a velké společnosti 

   Author: Vojčová Michaela; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o zaměstnance v malé a velké společnosti, kdy teoretická část obsahuje význam a oblasti péče o zaměstnance, druhy a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část představuje vybrané ...
  • Péče o zaměstnance v malém podniku 

   Author: Zahradníčková Kristýna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Vondráček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém péče o zaměstnance v malém podniku Nejlepší Nábytek s. r. o. a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu stávajícího systému péče o zaměstnance ve vybraném ...
  • Pilotní projekt řízení rizik ve Fakultní nemocnici v Motole 

   Author: Budová Klára; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Pilotní zavedení vybrané agilní metodiky projektového řízení ve společnosti ComAp 

   Author: Mykhalchuk Anna; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Novotný Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto diplomová práce se věnuje pilotnímu zavedení agilního přístupu ke řízení projektu ve společnosti ComAp a.s. Teoretická část práce rozebírá rozdíl mezi tradičními přístupy ke řízení, zejména PMI, a agilními přístupy. ...
  • Plán marketingové komunikace IT společnosti zaměřený na propagaci osobních počítačů 

   Author: Schmied Pavel; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Urbík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na principy a postup sestavení marketingového komunikačního mixu pro specifický produkt. V první části jsou definovány teoretická východiska této problematiky a předpoklady pro sestavení ...
  • Plán marketingové komunikace pro firmu AGS Trade s.r.o. 

   Author: Mangl Jiří; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   V této diplomové práci je řešeno téma vytvoření plánu marketingové komunikace pro divizi firmy AGS Trade s. r. o. V teoretické části jsou objasněna vybraná teoretická východiska, jako jsou cíle komunikace, situační analýza, ...