Recent Submissions

 • Výběr a získávání zaměstnanců ve společnosti Siko koupelny a.s. 

  Author: Kateřina Straková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem práce je posoudit metody, které jsou pro danou společnost vhodné k získávání a výběru zaměstnanců s důrazem na různé generace a jejich preference zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Důležité pojmy a metodika ...
 • Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR 

  Author: Petr Hrdina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se založením nové společnosti.
 • Studie proveditelnosti - založení restaurace 

  Author: Kristýna Koubová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Černá Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu jednotlivých metod, praktická ...
 • Marketing vybrané neziskové organizace 

  Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
 • Plán marketingové strategie města Beroun 

  Author: Barbora Nedomová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Boldi Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato ...
 • Event marketingová strategie vybraného podniku 

  Author: Klára Havelková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a ...
 • Marketingová komunikace subjektu veřejného sektoru 

  Author: Maxim Trojan; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem této bakalářské práce bylo analyzování současné situace marketingové komunikace městské části Praha 2 (především z hlediska úřadu) a navrhnout možná zlepšení této komunikace. Byla provedena analýza současných nástrojů ...
 • Personální marketing ve vybrané společnosti 

  Author: Aneta Hartmanová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Diplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, ...
 • Plán marketingové komunikace pro neziskovou organizaci 

  Author: Matěj Heřman; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plánu marketingové komunikace pro neziskovou organizaci Rodinné centrum Praha, z. s. Tato práce v první části představuje teoretické marketingové poznatky, které ve druhé části aplikuje ...
 • Studie proveditelnosti - založení cupcake pekárny v Praze 

  Author: Monika Boháčová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro plánovaný projekt založení pekárny na cupcakes za účelem zjištění, zda je tento projekt konkurenceschopný a zda je vhodný k realizaci. Studie proveditelnosti ...
 • Zpracování projektového plánu 

  Author: Nicola Brátová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Lábus Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem práce je přiblížit projektové řízení teoreticky a ukázat získané poznatky na vybraném projektu. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická ...
 • Zpracování projektového plánu - střecha rodinného domu 

  Author: Lucie Černá; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem této bakalářské práce je vypracovat plno-hodnotný projekt na stavbu střechy. Práce je rozdělena do dvou částí- teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní ...
 • Personální informační systémy 

  Author: Jakub Studenovský; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Bakalářská práce se věnuje problematice okolo personálních informačních systému. Teoretická část je věnována pojmu Personální informační systém a jeho specifikování. V praktické části je charakte-rizován podnik a personální ...
 • Inovativní kritické myšlení pro (nejen) manažerské rozhodování 21.století - minimalizace rozhodovací paralýzy pomocí věd. studií 

  Author: Kristýna Nedvědová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Diplomová práce pracuje s transdisciplinárním přístupem vysvětlení paradigmatu kritického myšlení v kontextu 21. století. Pro vytvoření teoretické základny byla použita paradigmata rozhodování, rozhodovací paralýzy a ...
 • Budování vztahu se zákazníky 

  Author: Jindřich Jäger; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Předmětem bakalářské práce je přiblížit a vysvětlit oblasti, týkající se budování vztahu se zákazníky. Cílem této práce je prozkoumat současné přístupy k budování vztahů se zákazníky ve vybraných bankovních společnostech ...
 • Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut 

  Author: Nela Veselá; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název "Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut" je vytvořit reálný podnikatelský plán na vybudování a provozování samoobslužné bezkontaktní myčky ve vybrané ...
 • PPC reklama a nástroje online marketingu vybraného podniku 

  Author: Lada Šilhavá; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
  Diplomová práce se zaměřuje na využití PPC reklamy v kontextu online marketingových nástrojů vybraného podniku. Cílem práce je analýza PPC účtů a návrh nových kampaní za účelem snížení podílu nákladů na obratu a zvýšení ...
 • Využití cenových srovnávačů zboží ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchodu 

  Author: Dominika Konečná; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cenových srovnávačů zboží Heureka.cz a Zboží.cz v rámci vybraného internetového obchodu. Cílem práce je analýza a zhodnocení využívaných cenových srovnávačů zboží, vypracování návrhu ...
 • Projekt zefektivnění procesů v oddělení RMA internetového obchodu 

  Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Diplomová práce mapuje současnou situaci ve vybrané společnosti a je součástí reálného projektu, který byl vypracován pro interní účely internetového obchodu. Cílem diplomové práce je návrh zefektivnění procesů oddělení ...
 • Proces inovace produktu a strategie uvedení produktu na trh ve vybrané společnosti 

  Author: Petr Kříž; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Diplomová práce se zabývá inovací produktu a strategií umístění na trhu. Cílem práce je navrhnout řešení inovace produktu vybraného podniku a následně vytvořit strategii pro umístění produktu na trh. V rámci inovace se ...

View more