Collections in this community

Recent Submissions

 • Průzkum B2C a B2B trhu kuřecího trhu v ČR 

  Author: Tim Poláš; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Hradský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Cílem diplomové práce je provést průzkum trhu B2B a B2C kuřecího masa v Jihočeském kraji. Očekávaným přínosem je informovat firmu Jihočeská masna s.r.o. o potenciálu kuřecího masa na českém trhu v roce 2022. To firma zatím ...
 • Spin-off jako forma transferu technologií 

  Author: Martina Müllerová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem práce je zmapování a zhodnocení aktuální situace týkající se univerzitních spin-offů v České republice. Při tvorbě práce byly využity metody rešerše, deskripce, analýzy, syntézy, komparace a e-mailového dotazníkového ...
 • Případová studie inovativního projektu vybraného podniku 

  Author: Michal Urban; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Diplomová práce se zabývá zavedení technologie radiofrekvenční identifikace na obalové materiály firmy z oblasti automobilového průmyslu. Tento způsob identifikace umožňuje rozpoznat zboží bez nutnosti skenovat čárové kódy. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení franchisové prodejny 

  Author: Karolína Soukupová; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Předmětem bakalářské práce je sestavení reálného a proveditelného podnikatelského záměru na založení nové prodejny s využitím konceptu Franchising. Teoretická část charakterizuje principy fungování franchisingu a jednotlivé ...
 • Studie proveditelnosti otevření bezobalové prodejny 

  Author: Petra Matysová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Fejfar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem diplomové práce je vypracovat studii proveditelnosti pro otevření bezobalové prodejny v Praze a vyhodnotit, zda je tento podnikatelský záměr realizovatelný a ziskový. Dalším cílem je seznámit čtenáře s pojmy studie ...
 • Formy vstupu českých firem vybraných sektorů na albánský trh 

  Author: Hysen Abdihoxha; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Švihlíková Svatava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Předmětem diplomové práce “Formy vstupu českých firem vybraných sektorů na albánský trh” je analýza problematického trhu mimo Evropskou unii a volba strategie vstupu na tento trh. Obsahem této analýzy jsou různé metody, ...
 • Společenská zodpovědnost firmy 

  Author: Vitalina Škrdlantová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti vybrané firmy (CSR). Cílem této práce je charakterizovat postoj vybrané společnosti Lidl Česká republika v. o. s. ke společenské odpovědnosti a následně ...
 • Studie proveditelnosti 1. Konference české dermatologické společnosti 

  Author: Vendula Bačová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti pro vybraný projekt. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska. V úvodu je stručně popsáno projektové řízení, následuje definování a popis ...
 • Návrh na zefektivnění marketingové komunikace ZOO Ústí nad Labem 

  Author: Klára Šímová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout efektivnější řešení marketingové komunikace ZOO Ústí nad Labem. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy marketingový a komunikační mix, jejich nástroje a použití. Dále je představena ...
 • Inovativní metody při dosahování konkurenční výhody na trhu 

  Author: Pavel Nagy; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Cílem diplomové práce „Inovativní metody při dosahování konkurenční výhody na trhu“ je zhodnotit podmínky pro vznik inovací v ČR s ohledem na současné státní programy a strategické dokumenty pro podporu inovací v ČR a EU. ...
 • Intranet ve firmě – aktuální trendy ve firemní spolupráci 

  Author: Lenka Buriánková; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití intranetu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska o komunikaci, jaké má formy a nástroje. Dále je vysvětlena firemní komunikace, její ...
 • Studie proveditelnosti nasazení SAP Analytic Cloud 

  Author: Agáta Halasová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kubálek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Diplomová práce řeší přechod ze SAP BW řešení na SAP Analytics cloud řešení v oddělení garancí ve ŠKODA AUTO a.s. na základě provedení studii proveditelnosti. Aktuálně se používá systém SAP BW, ten však již nevyhovuje ...
 • Analýza marketingového mixu vybrané společnosti 

  Author: Vlastimil Horák; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. Práce není omezena pouze na jednu složku marketingového mixu, ale soustředí se na všechny jeho nástroje. Teoretická část představuje ...
 • Role vedoucího pracovníka v organizaci 

  Author: Pavla Fajbíková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Bakalářská práce zkoumá roli vedoucích pracovníků ve vybrané organizaci s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje roli vedoucího pracovníka ...
 • Implementace lean metod v procesu řízení reklamací a stížností ve vybrané společnosti 

  Author: Tomáš Tachecí; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Diplomová práce se věnuje problematice zefektivňování procesů především se zaměřením na metody Lean, které implementuje do procesu managementu reklamací a stížností ve vybrané společnosti. Čtenáře práce seznamuje se základní ...
 • Studie proveditelnosti vybrané inovace ve zdravotnickém zařízení 

  Author: Veronika Kováčová; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Cílem této diplomové práce je poskytnout prostřednictvím studie proveditelnosti zhodnocení vybrané inovace ve zdravotnickém zařízení. Vybranou inovací je obměna lineárních urychlovačů na radioterapeutickém oddělení Fakultní ...
 • Řízení lidských zdrojů v organizaci 

  Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce zkoumá řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti působící na tuzemském bankovním trhu s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
 • Personální činnosti v organizaci 

  Author: Kristýna Utíkalová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce je zaměřená na personální činnosti. Hlavním cílem práce byl stručný popis základních personálních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byly ...
 • Využití cloudových technologií v podniku 

  Author: Dominika Šídlová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce má empiricko-technický charakter. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout využití cloudových technologií, které by měly nahradit nebo zefektivnit využití dosavadních technologií v konkrétním podniku. ...
 • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

  Author: Tereza Smitková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce zkoumá systém získávání, výběru a adaptace pracovníků ve vybrané organizaci zabývající se finančním a majetkovým poradenstvím s cílem posoudit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...

View more