Now showing items 94-113 of 814

  • Certifikační autority CA a digitální podpis, jejich použití pro lékaře zejména při kontaktu s pojišťovnami 

   Author: Berka Jaroslav; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Haase Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek 

   Author: Vogeltanzová Sára; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek. Dozimetrický systém s Faradayovo válcem poskytuje informace o náboji, deponovaného protonovým svazkem. V první části vlastní práce ...
  • Charakterizace vlivu EMP na dozimetrický systém laserem-buzeného protonového urychlovače 

   Author: Kákonová Kamila; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-10)
   Tato práce se zabývá analýzou dat na-měřených na systému PASLS a TARA-NIS pomocí inovativního zařízení Fara-dayova válce. Analýza byla provedena zaúčelem charakterizace vlivu EMP na do-zimetrický systém. Na základě ...
  • Charakterizace výstupní geometrie laserem-buzeného protonového svazku pro hadronovou terapii 

   Author: Zelená Anna; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Margarone Daniele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací laserem-řízených protonových urychlovačů jako budoucí levnější alternativu pro konvenční protonovou léčbu. Nejdůležitější částí, tvořící dopravní systém protonového svazku ...
  • Chemie v medicíně a biomedicínském inženýství 

   Author: Brandysová Věra; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce bylo vybrat blízkou oblast medicíny nebo biomedicínského inže-nýrství a vypracovat souhrnný text využití biochemických a chemických metod v těchto oborech. Vybrala jsem si téma Diabetes mellitus typu I. Vypracovala ...
  • Časově-frekvenční analýza variability srdečního rytmu a doby trvání elektrické aktivity srdečních komor 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Kozelek Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá výpočtem časově-frekvenční reprezentace ze signálu variability srdečního rytmu koní. Pro analýzu bylo k dispozici 27 signálů RR a QT intervalů. Jako metoda pro výpočet časově-frekvenčního spektra byla ...
  • Činnosti útvaru pro kvalifikovanou správu přístrojových zdravotnických prostředků větší nemocnice 

   Author: Švagr Ondřej; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Hostek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Výsledkem mé práce je vytvoření dokumentu, popisujícího jak činnost technikůzabývajících se přístrojovými zdravotnickými prostředky, tak i předpisy, vztahujícími se k této problematice. První kapitolu věnuji vysvětlení ...
  • Čočky s proměnnou ohniskovou vzdáleností a jejich aplikace v biomedicínském inženýrství a klinické praxi 

   Author: Zizka Jakub Barnabás; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databáze biomedicínských dat pro WinCE 

   Author: Mach Aleš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   ato bakalá?ská práce se zabývá problematikou galvanických napČtía proud? v dutinČ ústní. Plomby ?i jiné zubní implantáty mohou p?i nadlimitních hodnotách tČchto veli?in zp?sobovat nejr?znČjší zdravotní problémy. Vlastní ...
  • Datové rukavice, možnosti využití v diagnostice a terapii 

   Author: Kališová Jana; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dávkovací systém pro automatický odběr vzorků 

   Author: Tatíček Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   The need of quick and precise dosing of liquid samples is useful for many experiments. Aim of this thesis is to create a device that would be able to automatically dose a certain amount of liquid substance in certain time ...
  • Dávkovač inhalačního narkotika pro malé savce 

   Author: Vašková Lucie; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou anesteziologických dávkovačů kapalných narkotik, zejména halotanu. na začátku je sepsán stručný přehled o anestezii, podrobněji o inhalační anestezii a dále pokračuje výčtem ...
  • Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze 

   Author: Dománková Hana; Supervisor: Horáčková Iveta; Opponent: Klapková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tématem mé bakalářské práce je "Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze". Práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem vypracovala souhrnný text, ...
  • Demonstrační modul pro měření srdečního výdeje termodiluční metodou 

   Author: Tošovský Marek; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem práce bylo realizovat modul, na kterém bude možné demonstrovat měření srdečního výdeje termodiluční metodou pomocí Swan-Ganzova katetru a ověřit jeho funkčnost. Katetr byl zapojen do můstku a výsledný signál zesílen ...
  • Detekce a analýza amplitudy T vlny 

   Author: Kristina Khrapova; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Detekce a analýza amplitudy T vlny Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě, a proto je nezbytně nutné mít k dispozici nástroj, který umožní rychlé, bezpečné a levné rozpoznání ...
  • Detekce a analýza disperze aktivace v srdci 

   Author: Dmitrii Veselov; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Analýza lokální a globální aktivace srdečních komor otevírá velké možnosti pro výzkum elektrofyziologických procesů v srdci. Změny depolarizace při ischemii a reperfuzi přispívají k formování myokardiálního arytmogenního ...
  • Detekce EMG artefaktu v reálném EEG záznamu za pomoci metody na bázi frekvenčního a časového prahu 

   Author: Jaromír Chaloupek; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Elektroencefalografie (EEG) je elektrický signál mozku měřený na temeni hlavy, který je kontaminován různými grafoelementy. Ty ho překrývají, a proto je potřeba je od záznamu oddělit, nebo je alespoň identifikovat. Jedním ...
  • Detekce epileptické aktivity pomocí waveletové analýzy 

   Author: Mariana Castillo; Supervisor: Schaabová Hana; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Při elektroencefalografickém vyšetření se zaznamenává elektrická aktivita mozku. Analýzou vzniklého EEG signálu lze určit neurologická onemocnění, například epilepsii projevující aktivitou typu ,,hrot-vlna". Jelikož je ...
  • Detekce lokálního času depolarizace a repolarizace 

   Author: Dmitry Dinaburskiy; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Motl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Výzkum a analýza lokálních elektrofyziologických dějů v srdci je významnou součásti predikce a detekce srdečních poruch. Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrické aktivity srdce pomocí pořízených unipolárních ...
  • Detekce přechodu sit-to-walk u přístrojového testu Timed Up & Go pacientů s neurologickým onemocněním 

   Author: Lucie Horáková; Supervisor: Neťuková Slávka; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Cílem této bakalářské práce bylo porovnání metod detekce začátku a konce (markerů) přechodu Sit-to-Walk. K tomu sloužila implementace metod a jejich aplikace na naměřená data, která byla získána z Neurologické kliniky 1. ...