• Acidobazické rovnováhy v biologických systémech, stanovení pufrační kapacity 

   Autor: Ticháčková Zuzana; Vedoucí práce: Horáčková Iveta; Oponent práce: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je zpracovat téma o acidobazických rovnováhách v biologických systémech a stanovení pufrační kapacity a připravit pro studenty příštích ročníků nové úlohy z fyzikální chemie, které by názorně demonstrovaly ...
  • Adaptace chůze na sníženou viditelnost 

   Autor: Macej Patrik; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Akustická prostorová stimulace pro diagnostiku a rehabilitaci pacientů s poruchami stability 

   Autor: Nedvědová Barbora; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-01)
   Hlavním cílem práce je vytvořit 3D zvuk pomocí vhodného programu a prozkoumat vliv 3D zvuku na stabilitu člověka. Tento vliv je zkoumán na zdravých jedincích. Z výsledků je stanoveno využití 3D zvuku pro diagnostiku a ...
  • Akustická stimulace v rehabilitaci pacientů po poškození mozku 

   Autor: Vršník Vít; Vedoucí práce: Bohunčák Adam; Oponent práce: Schlenker Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Algoritmus a numerický model mikrovlnného zobrazovacího systému pro identifikaci CMP 

   Autor: Holek Lukáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá tvorbou numerických modelů a lineární metodou rekonstrukce pro 2D a 3D mikrovlnné zobrazování cévní mozkové příhody.
  • Algoritmus pro 1D mikrovlnné zobrazování 

   Autor: Lorenc Matouš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Algoritmus pro detekci řízeného dechu při HFJV 

   Autor: Doležal Luboš; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzoudat průtoku plynu při vysokofrekvenčnítryskové ventilaci. Nejprve jsou popsány vlastnosti vy-sokofrekvenční tryskové ventilace a jejírozdílnost oproti jiným druhům vy-sokofrekvenčních ...
  • Analytické úlohy ve výuce laboratorních cvičení z chemie a biochemie 

   Autor: Najmanová Radka; Vedoucí práce: Šerá Jana; Oponent práce: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je optimalizace laboratorních úloh z analytické chemie a biochemie a také návrh a optimalizace cvičení pro využití atomového absorpčního spektrometru (AAS). Jako doplňující materiály jsem vytvořila sadu ...
  • Analyzátor krevních parametrů - modulární výukový systém 

   Autor: Neubert Tomáš; Vedoucí práce: Matějka Roman; Oponent práce: Vránová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Analýza a zobrazení digitálních EEG záznamů 

   Autor: Kala David; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza aplikace Gaitbase a připojených systému pro zaznamenání a zpracování pohybových a biomedicínských dat 

   Autor: Zajíc Jakub; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza balistokardiogramu při psychické zátěži 

   Autor: Pyšková Marie; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Autorka se ve své bakalářské práci zabývá oborem balistokardiografie, resp. seismokardiografie, což je metoda, která na předchozí přímo navazuje. Na základě vlastních experimentálních měření prováděných při psychickém ...
  • Analýza biologické tkáně nekrotizované rázovou vlnou s pomocí magnetické rezonance 

   Autor: Horáková Zuzana; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou fokuzovaných rázových vln, jako jedné z metod léčení měkké tkáně postižené rakovinou. Cílem je navrhnout postup měření relaxačních konstant T1 a T2 tkáně nekrotizované rázovou vlnou. ...
  • Analýza biologických dat telemedicínského systému 

   Autor: Drs Pavel; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce má za cíl provést analýzu dat telemedicínského systému. Pro možnost efektivní a opakovatelné analýzy informací, byla data nahrána do struktur datového skladu. Zpracována byla data jak biomedicínská data ...
  • Analýza chování katétru na základě různých konfigurací 

   Autor: Koleňáková Petra; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem mé práce je zhodnocení a posouzení chování extravaskulárního katétru používaného pro měření invazivních krevních tlaků v klinické praxi, a to především v rámci urgentní medicíny, oddělení ARO a JIP. Analýza chování ...
  • Analýza dat pro dvoubarevnou fluorescenční fluktuační spektroskopii 

   Autor: Král Jaroslav; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Pokorná Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dýchacích okruhů pro experimenty s dýcháním v lavinovém sněhu 

   Autor: Filip Jan; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Zazula Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Při experimentech v lavinovém sněhu jsou často pro sledování stavu probanda používány přístroje, které měří koncentraci CO2 ve vydechovaném plynu a z koncentrační křivky následně vypočítávají koncentraci CO2 ve vydechovaném ...
  • Analýza excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu 

   Autor: Wanglerová Zuzana; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu. Za tímto účelem byl navržen fantom umožňující manuální a automatickou stimulaci při zvolené excentricitě osy ...
  • Analýza fyziologických projevů zvířete v tvz. MRI - Špulákově komoře 

   Autor: Lejsková Michaela; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem bakalářské práce je se seznámit se základy měření na MRI Sisco na Albertově a se zásadami měření se živými zvířaty. Dále pak seznámí se s teorií magnetické rezonance, s metodou SpiEcho a s teorií funkční magnetické ...
  • Analýza fyziologických změn organismu pomocí biologických signálů v závislosti na fyzické a psychické zátěži 

   Autor: Schlenker Jakub; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Základem určení správné diagnózy je analýza biologických signálů. Tato práce se věnuje analýze signálů EKG, EEG, tlaku krve a SpO2při fyzické a psychické zátěži. V práci jsou navržené protokoly pro měření daných biologických ...