Now showing items 4-23 of 814

  • Acidobazické rovnováhy v biologických systémech, stanovení pufrační kapacity 

   Author: Ticháčková Zuzana; Supervisor: Horáčková Iveta; Opponent: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je zpracovat téma o acidobazických rovnováhách v biologických systémech a stanovení pufrační kapacity a připravit pro studenty příštích ročníků nové úlohy z fyzikální chemie, které by názorně demonstrovaly ...
  • Adaptace chůze na sníženou viditelnost 

   Author: Macej Patrik; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Akustická oscilometrie 

   Author: Tomáš Vlček; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce je zaměřena na porovnání funkčního vyšetření plic realizovaného akustickou oscilometrií a spirometrií. Charakterizuje problematiku akustické oscilometrie a spirometrie a zároveň poukazuje na rozdíly a výhody ...
  • Akustická prostorová stimulace pro diagnostiku a rehabilitaci pacientů s poruchami stability 

   Author: Nedvědová Barbora; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-01)
   Hlavním cílem práce je vytvořit 3D zvuk pomocí vhodného programu a prozkoumat vliv 3D zvuku na stabilitu člověka. Tento vliv je zkoumán na zdravých jedincích. Z výsledků je stanoveno využití 3D zvuku pro diagnostiku a ...
  • Akustická stimulace v rehabilitaci pacientů po poškození mozku 

   Author: Vršník Vít; Supervisor: Bohunčák Adam; Opponent: Schlenker Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Algoritmus a numerický model mikrovlnného zobrazovacího systému pro identifikaci CMP 

   Author: Holek Lukáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Matuška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá tvorbou numerických modelů a lineární metodou rekonstrukce pro 2D a 3D mikrovlnné zobrazování cévní mozkové příhody.
  • Algoritmus pro 1D mikrovlnné zobrazování 

   Author: Lorenc Matouš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Algoritmus pro detekci řízeného dechu při HFJV 

   Author: Doležal Luboš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzoudat průtoku plynu při vysokofrekvenčnítryskové ventilaci. Nejprve jsou popsány vlastnosti vy-sokofrekvenční tryskové ventilace a jejírozdílnost oproti jiným druhům vy-sokofrekvenčních ...
  • Algoritmus pro segmentaci mozkomíšních struktur ve 2D a 3D 

   Author: Matěj Kudrna; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Změna různých struktur mozku může indikovat počátek či rozvoj neurologického onemocnění. Úbytek šedé hmoty míšní je běžný v populaci pacientů trpících roztroušenou sklerózou. Úbytek může predikovat postup onemocnění. K ...
  • Analytické úlohy ve výuce laboratorních cvičení z chemie a biochemie 

   Author: Najmanová Radka; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je optimalizace laboratorních úloh z analytické chemie a biochemie a také návrh a optimalizace cvičení pro využití atomového absorpčního spektrometru (AAS). Jako doplňující materiály jsem vytvořila sadu ...
  • Analyzátor krevních parametrů - modulární výukový systém 

   Author: Neubert Tomáš; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Vránová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Analyzátoru hluku pro neonatologický JIP 

   Author: Juhásová Denisa; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Jandák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Táto práca sa venuje návrhu a realizácii analyzátor hluku pre neonatologickú JIS. Zariadenie obsahuje trojstupňovú svetelnú signalizáciu, ktorá upozorní personál a návštevy oddelenia na zvýšenú hladinu intenzity hluku. ...
  • Analýza a zobrazení digitálních EEG záznamů 

   Author: Kala David; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza aplikace Gaitbase a připojených systému pro zaznamenání a zpracování pohybových a biomedicínských dat 

   Author: Zajíc Jakub; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza balistokardiogramu při psychické zátěži 

   Author: Pyšková Marie; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Autorka se ve své bakalářské práci zabývá oborem balistokardiografie, resp. seismokardiografie, což je metoda, která na předchozí přímo navazuje. Na základě vlastních experimentálních měření prováděných při psychickém ...
  • Analýza biologické tkáně nekrotizované rázovou vlnou s pomocí magnetické rezonance 

   Author: Horáková Zuzana; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou fokuzovaných rázových vln, jako jedné z metod léčení měkké tkáně postižené rakovinou. Cílem je navrhnout postup měření relaxačních konstant T1 a T2 tkáně nekrotizované rázovou vlnou. ...
  • Analýza biologických dat telemedicínského systému 

   Author: Drs Pavel; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce má za cíl provést analýzu dat telemedicínského systému. Pro možnost efektivní a opakovatelné analýzy informací, byla data nahrána do struktur datového skladu. Zpracována byla data jak biomedicínská data ...
  • Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce průměrovacího času pulzního oxymetru 

   Author: Vít Hlaváč; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Benešová Nela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Úroveň šumu v signálu SpO2 je výrazně ovlivňována nastavenou délkou průměrovacího času pulzního oxymetru. Cílem práce bylo navrhnout a provést experiment na zdravých dobrovolnících pro určení charakteristiky šumu v signálu ...
  • Analýza chování katétru na základě různých konfigurací 

   Author: Koleňáková Petra; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem mé práce je zhodnocení a posouzení chování extravaskulárního katétru používaného pro měření invazivních krevních tlaků v klinické praxi, a to především v rámci urgentní medicíny, oddělení ARO a JIP. Analýza chování ...
  • Analýza dat pro dvoubarevnou fluorescenční fluktuační spektroskopii 

   Author: Král Jaroslav; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Pokorná Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)