Now showing items 129-148 of 834

  • Edukativní hračka pro děti s diabetem 1. typu 

   Author: Michal Verbovský; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Cibulka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   V souvislosti s problematikou onemocnění diabetes mellitus 1. typu, a jeho častým nástupem v nízkém věku, bylo cílem této práce navrhnout hračku sloužící pro prvotní seznámení se se situacemi spojenými s vývojem glykémie ...
  • Efektivita denervace sympatického nervového systému v renálních tepnách aplikací radiofrekvenční energie u hypertoniků rezistentních k farmakoterapii 

   Author: Holý František; Supervisor: Neužil Petr; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EKG simulátor 

   Author: Radek Mikuš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Kašík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   EKG simulátor: Tato práce se zabývá návrhem a realizací EKG simulátoru. Prakticky je simulátor realizován pomocí vývojové desky Arduino UNO pracující s procesorem ATmega328. Simulátor generuje signál obdélníkového průběhu, ...
  • Elektrochemické stanovení rozpuštěného kyslíku 

   Author: Bibiana Kvasnicová; Supervisor: Strnadová Lenka; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Elektrochemické stanovení kyslíku je běžnou metodou v klinické praxi. Cílem bakalářské práce je nalézt vhodné zapojení potenciostatu eDAQ a miniaturní kyslíkové elektrody pro elektrochemické stanovení rozpuštěného kyslíku, ...
  • Elektrolytická cela pro generování Cl2 pro sterilizaci vody 

   Author: Králík Tomáš; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce se zabývá požadavky na pitnou vodu a metody její úpravy. Úprava vody spo ?ívá v jejífiltraci, sedimentaci a dezinfekci. Dezinfekci je možné provést nČkolika zp?soby. Za pomocífyzikálních metod - termická dezinfekce, ...
  • Elektronická servisní kniha přístrojů 

   Author: Dřímalová Simona; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Málek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této práce je návrh a vytvoření softwarové aplikace pro evidenci přístrojů
  • Elektronický dynamometr 

   Author: Kudrna Petr; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakaláské práce je návrh elektronického dynamometru, ureného pro snímání síly mezi palcem a ukazovákem a jeho uvedení do provozu v léka ském prostedí. Samotnému návrhu zaízení pedchází úvod do anatomického ...
  • Elektronizace správy zdravotnických přístrojů 

   Author: Dunaj-Jurčo Ján; Supervisor: Doležal Ludvík; Opponent: Pilný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce podává přehled stěžejních právních předpisů a technických norem, které regulují oblast používání zdravotnických prostředků, zejména jedné specifické podmnožiny ?zdravotnických přístrojů. Uvedené právní a ...
  • Endoskopie 

   Author: Dohnal Karel; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...
  • Enzymatický optický biosenzor 

   Author: Jurásková Tereza; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Pospíšková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Enzymatický optický vláknový biosenzor 

   Author: Pelikánová Jitka; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Podrazký Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Ergonomický rozbor pohybu člověka při polohování lůžka 

   Author: Hetfleiš Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Záměrem této práce je přiblížit současný stav ložné plochy a její míru ergonomické přizpůsobivosti z hlediska vytipovaných skupin přicházejících s tímto segmentem lékařské techniky do styku. Je zde navrhnut a vypracován ...
  • Experimentální měření ve stíněné komoře 

   Author: Kramář Peter; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Práca sa zaoberá meraním elektromagnetickej kompatibility prístrojov (EMC). Cieľom práce je overiť parametre a možnosti elektromagneticky tienenej komory na Společném pracovišti biomedicínského inženýrství ČVUT aUK pre ...
  • Experimentální monitor pro využití v laboratoři umělé plicní ventilace 

   Author: Johánek Jakub; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Experimentální senzor průtoku pro HFJV 

   Author: Vosátková Lucie; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakaláˇrské práce se zabývá návrhem a realizací vhodného senzoru pr°utoku pro monitoring
  • Experimentální stanovení účinnosti ochranných stínících zástěr v závislosti na jejich opotřebení nebo poškození 

   Author: Osmík Břetislav; Supervisor: Sabol Jozef; Opponent: Zimák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Experimentální úlohy z oblasti interakce RTG záření s hmotou 

   Author: Pézlová Anna; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Lešner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Experimentální úlohy z oblasti RTG výpočetní tomografie 

   Author: Holubová Anna; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Lešner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Extrakce, redukce dimenze a klasifikace příznakového prostoru EEG 

   Author: Černá Eva; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Pomocí elektroencefalografu zaznamenáváme elektrickou aktivitu mozku. Aby nám EEG signál poskytl užitečné informace o funkci mozku, je nutné jej předzpracovat, segmentovat a u segmentů vypočítat příznaky. K analýze EEG ...
  • Fantom hrudníku novorozence pro studium EIT 

   Author: Schaabová Hana; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Lamberská Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)