Zobrazují se záznamy 83-102 z 687

  • Databáze biomedicínských dat pro WinCE 

   Autor: Mach Aleš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   ato bakalá?ská práce se zabývá problematikou galvanických napČtía proud? v dutinČ ústní. Plomby ?i jiné zubní implantáty mohou p?i nadlimitních hodnotách tČchto veli?in zp?sobovat nejr?znČjší zdravotní problémy. Vlastní ...
  • Datové rukavice, možnosti využití v diagnostice a terapii 

   Autor: Kališová Jana; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dávkovací systém pro automatický odběr vzorků 

   Autor: Tatíček Pavel; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   The need of quick and precise dosing of liquid samples is useful for many experiments. Aim of this thesis is to create a device that would be able to automatically dose a certain amount of liquid substance in certain time ...
  • Dávkovač inhalačního narkotika pro malé savce 

   Autor: Vašková Lucie; Vedoucí práce: Vojtíšek Lubomír; Oponent práce: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou anesteziologických dávkovačů kapalných narkotik, zejména halotanu. na začátku je sepsán stručný přehled o anestezii, podrobněji o inhalační anestezii a dále pokračuje výčtem ...
  • Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze 

   Autor: Dománková Hana; Vedoucí práce: Horáčková Iveta; Oponent práce: Klapková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tématem mé bakalářské práce je "Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze". Práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem vypracovala souhrnný text, ...
  • Detekce QRS komplexu a jeho popis v EKG signálu 

   Autor: Kaláb Vojtěch; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   cílem práce je vytvořit program na detekci QRS komplexu, který pro svojí činnost bude používat signál z přístrojů firmy BTL zdtavotnická technika.
  • Detekce trajektorií plus konců mikrotubulů 

   Autor: Sedlmajerová Václava; Vedoucí práce: Janáček Jiří; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce začátku a konce signálu ze získaných průběhů umělé plicní ventilace 

   Autor: Štípková Simona; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této práce je seznámit se a navrhnout metody odhadu parametrů signálu při konvenční a vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci. Návrh metod se bude provádět v prostředí Matlab
  • Detekce změny dechového úsilí při ventilaci helioxem 

   Autor: Bartoníček Jakub; Vedoucí práce: Ráfl Jakub; Oponent práce: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Detektor úniku krve ke kontrapulzní pumpě 

   Autor: Sobota Luboš; Vedoucí práce: Piroutek Jan; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá vyřešení problému u intraaortální kontrapulzní pumpy (dále jen IABP)vyráběná firmou Teleflexmedical (dříve Arrow). Problémspočívá vúniku krve zpacienta do kontrapulzní pumpy. Úkolem bakalářské ...
  • Diagnostika acidobazických poruch u pacientů při mimotělním oběhu 

   Autor: Jarošová Vladislava; Vedoucí práce: Pokorný Jan; Oponent práce: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diagnostika tvaru a velikosti nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil 

   Autor: Papežová Iveta; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Nanodiamantové (ND) ?ástice mají díky svým vlastnostem velký potenciál pro vyu?ití v biomedic ínských aplikacích. Mezi významné vlastnosti ND ?ástic patří nap°. jejich tvrdost, optické vlastnosti, schopnost uorescence a ...
  • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

   Autor: Mezerová Veronika; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
  • Dynamika změn tělesných funkcí během jógové relaxační techniky 

   Autor: Plomerová Ludmila; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Ve své práci jsem se zabývala dynamikou zmen telesných funkcí pri jógové relaxacní technice. Zvolila jsem komplexní prístup zahrnující rešerši tématu, návrh a realizaci pilotního experimentu. Cílem bylo zjistit, zda je ...
  • Efektivita denervace sympatického nervového systému v renálních tepnách aplikací radiofrekvenční energie u hypertoniků rezistentních k farmakoterapii 

   Autor: Holý František; Vedoucí práce: Neužil Petr; Oponent práce: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrolytická cela pro generování Cl2 pro sterilizaci vody 

   Autor: Králík Tomáš; Vedoucí práce: Sieger Ladislav; Oponent práce: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce se zabývá požadavky na pitnou vodu a metody její úpravy. Úprava vody spo ?ívá v jejífiltraci, sedimentaci a dezinfekci. Dezinfekci je možné provést nČkolika zp?soby. Za pomocífyzikálních metod - termická dezinfekce, ...
  • Elektronická servisní kniha přístrojů 

   Autor: Dřímalová Simona; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Málek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této práce je návrh a vytvoření softwarové aplikace pro evidenci přístrojů
  • Elektronický dynamometr 

   Autor: Kudrna Petr; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakaláské práce je návrh elektronického dynamometru, ureného pro snímání síly mezi palcem a ukazovákem a jeho uvedení do provozu v léka ském prostedí. Samotnému návrhu zaízení pedchází úvod do anatomického ...
  • Elektronizace správy zdravotnických přístrojů 

   Autor: Dunaj-Jurčo Ján; Vedoucí práce: Doležal Ludvík; Oponent práce: Pilný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce podává přehled stěžejních právních předpisů a technických norem, které regulují oblast používání zdravotnických prostředků, zejména jedné specifické podmnožiny ?zdravotnických přístrojů. Uvedené právní a ...
  • Endoskopie 

   Autor: Dohnal Karel; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...