Now showing items 102-121 of 814

  • Databáze biomedicínských dat pro WinCE 

   Author: Mach Aleš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   ato bakalá?ská práce se zabývá problematikou galvanických napČtía proud? v dutinČ ústní. Plomby ?i jiné zubní implantáty mohou p?i nadlimitních hodnotách tČchto veli?in zp?sobovat nejr?znČjší zdravotní problémy. Vlastní ...
  • Datové rukavice, možnosti využití v diagnostice a terapii 

   Author: Kališová Jana; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dávkovací systém pro automatický odběr vzorků 

   Author: Tatíček Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   The need of quick and precise dosing of liquid samples is useful for many experiments. Aim of this thesis is to create a device that would be able to automatically dose a certain amount of liquid substance in certain time ...
  • Dávkovač inhalačního narkotika pro malé savce 

   Author: Vašková Lucie; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou anesteziologických dávkovačů kapalných narkotik, zejména halotanu. na začátku je sepsán stručný přehled o anestezii, podrobněji o inhalační anestezii a dále pokračuje výčtem ...
  • Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze 

   Author: Dománková Hana; Supervisor: Horáčková Iveta; Opponent: Klapková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tématem mé bakalářské práce je "Demonstrace fyzikálně-chemických principů využívaných při dialýze". Práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem vypracovala souhrnný text, ...
  • Demonstrační modul pro měření srdečního výdeje termodiluční metodou 

   Author: Tošovský Marek; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem práce bylo realizovat modul, na kterém bude možné demonstrovat měření srdečního výdeje termodiluční metodou pomocí Swan-Ganzova katetru a ověřit jeho funkčnost. Katetr byl zapojen do můstku a výsledný signál zesílen ...
  • Detekce a analýza amplitudy T vlny 

   Author: Kristina Khrapova; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Detekce a analýza amplitudy T vlny Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě, a proto je nezbytně nutné mít k dispozici nástroj, který umožní rychlé, bezpečné a levné rozpoznání ...
  • Detekce a analýza disperze aktivace v srdci 

   Author: Dmitrii Veselov; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Analýza lokální a globální aktivace srdečních komor otevírá velké možnosti pro výzkum elektrofyziologických procesů v srdci. Změny depolarizace při ischemii a reperfuzi přispívají k formování myokardiálního arytmogenního ...
  • Detekce EMG artefaktu v reálném EEG záznamu za pomoci metody na bázi frekvenčního a časového prahu 

   Author: Jaromír Chaloupek; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Elektroencefalografie (EEG) je elektrický signál mozku měřený na temeni hlavy, který je kontaminován různými grafoelementy. Ty ho překrývají, a proto je potřeba je od záznamu oddělit, nebo je alespoň identifikovat. Jedním ...
  • Detekce epileptické aktivity pomocí waveletové analýzy 

   Author: Mariana Castillo; Supervisor: Schaabová Hana; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Při elektroencefalografickém vyšetření se zaznamenává elektrická aktivita mozku. Analýzou vzniklého EEG signálu lze určit neurologická onemocnění, například epilepsii projevující aktivitou typu ,,hrot-vlna". Jelikož je ...
  • Detekce lokálního času depolarizace a repolarizace 

   Author: Dmitry Dinaburskiy; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Motl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Výzkum a analýza lokálních elektrofyziologických dějů v srdci je významnou součásti predikce a detekce srdečních poruch. Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrické aktivity srdce pomocí pořízených unipolárních ...
  • Detekce přechodu sit-to-walk u přístrojového testu Timed Up & Go pacientů s neurologickým onemocněním 

   Author: Lucie Horáková; Supervisor: Neťuková Slávka; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Cílem této bakalářské práce bylo porovnání metod detekce začátku a konce (markerů) přechodu Sit-to-Walk. K tomu sloužila implementace metod a jejich aplikace na naměřená data, která byla získána z Neurologické kliniky 1. ...
  • Detekce QRS komplexu a jeho popis v EKG signálu 

   Author: Kaláb Vojtěch; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   cílem práce je vytvořit program na detekci QRS komplexu, který pro svojí činnost bude používat signál z přístrojů firmy BTL zdtavotnická technika.
  • Detekce svalového artefaktu v EEG záznamech pomocí časově-frekvenční analýzy 

   Author: Veranika Tuzankina; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Elektroencefalografie (EEG) je standardní neinvazivní zobrazovací metoda, která vytváří záznam elektrických potenciálů mozku. EEG je často kontaminován signály, mající svůj zdroj mimo mozek měřeného subjektu, například ...
  • Detekce trajektorií plus konců mikrotubulů 

   Author: Sedlmajerová Václava; Supervisor: Janáček Jiří; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce začátku a konce signálu ze získaných průběhů umělé plicní ventilace 

   Author: Štípková Simona; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této práce je seznámit se a navrhnout metody odhadu parametrů signálu při konvenční a vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci. Návrh metod se bude provádět v prostředí Matlab
  • Detekce změny dechového úsilí při ventilaci helioxem 

   Author: Bartoníček Jakub; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Detektor úniku krve ke kontrapulzní pumpě 

   Author: Sobota Luboš; Supervisor: Piroutek Jan; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá vyřešení problému u intraaortální kontrapulzní pumpy (dále jen IABP)vyráběná firmou Teleflexmedical (dříve Arrow). Problémspočívá vúniku krve zpacienta do kontrapulzní pumpy. Úkolem bakalářské ...
  • Diagnostika acidobazických poruch u pacientů při mimotělním oběhu 

   Author: Jarošová Vladislava; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diagnostika tvaru a velikosti nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil 

   Author: Papežová Iveta; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Nanodiamantové (ND) ?ástice mají díky svým vlastnostem velký potenciál pro vyu?ití v biomedic ínských aplikacích. Mezi významné vlastnosti ND ?ástic patří nap°. jejich tvrdost, optické vlastnosti, schopnost uorescence a ...