Now showing items 712-731 of 834

  • Variabilita pletysmografické křivky v závislosti na dechovém cyklu 

   Author: Dominik Čížek; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
   Pulzní oxymetrie je neinvazivní optická diagnostická metoda, která se standardně využívá v klinické praxi. Pomocí pulzního oxymetru získáváme pletysmografickou křivku. Cílem této práce je zjistit variabilitu pletysmografické ...
  • Variabilita s-parametrů při mikrovlnné detekci cévních mozkových příhod 

   Author: Tomáš Peprník; Supervisor: Pokorný Tomáš; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je vyhodnotit variabilitu S-parametrů při vložení fantomů cévní mozkové příhody do mikrovlnného zobrazovacího systému. Pomocí 3D tiskárny byly vytisknuty formy pro odlití fantomů. Byly nalezeny vhodné ...
  • Ventilátor CPAP realizovaný z pneumatických komponent 

   Author: Abdalla Massad; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Objev a použití kladné vzduchové pumpy v dýchací apnoe způsobené obstrukcí horních cest dýchacích během spánku je důležitým kvalitativním skokem v historii a vývoji léků na spaní. Problémem chrápání a respiračního selhání ...
  • Virtuální pacientský monitor na tabletu 

   Author: Kopecký Petr; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vizualizace objektů pomocí VRML 

   Author: Jiráková Veronika; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem BP bylo seznámení s programovacím jazykem pro modelování virtuální reality, který se používá k vytváření 3D scén a s jeho pomocí jsem vytvořila jednoduché virtuální prostředí se známým půdorysem, několika objekty a ...
  • Vizualizace podchlazeného lidského organismu termokamerou 

   Author: Příhodová Edita; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Podchlazení je často důsledkem nezvládnutí pobytu v extrémních podmínkách. Při záchraně a rozehřívání se dělá mnoho chyb, které mohou způsobit v krajních případech až smrt postižené osoby. Cílem této práce je vysvětlit, ...
  • Vícekompartmentový softwarový model respiračního systému 

   Author: Kozík Martin; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat softwarový model respiračního systému. Pro návrh struktury, určení a výpočet parametrů modelu bylo třeba projít odbornou literaturou, ze které byly převzaty potřebné ...
  • Vlastnosti aktivních modelů plic při umělé plicní ventilaci 

   Author: Launová Kristýna; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Při vývoji a testování ventilační techniky, při jejich kalibracích, při vývoji nových ventilačních režimů, při výcviku respiračních terapeutů a u mnoha dalších případů se využívají fyzické modely respirační soustavy. Tyto ...
  • Vlastnosti biokompatibilních tenkých vrstev na bázi hydroxyapatitu 

   Author: Hádková Michaela; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis přípravy hydroxyapatitových (HA) tenkých vrstev laserovou ablací, a to depozičními technologiemi PLD (pulzní laserová depozice) a MAPLE (pulzní laserová depozice asistovaná matricí). Uvádí ...
  • Vliv aplikace elektrodového gelu mezi pokožku pacienta a elektrodový pás na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku 

   Author: Albrechtová Denisa; Supervisor: Koldová Kristýna; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) patří mezi neinvazivní diagnostickou techniku, která je využívána k zobrazování vnitřních struktur těla i funkčnosti jednotlivých tkání. Tato technika nachází poslední dobou uplatnění ...
  • Vliv artefaktů na funkčnost monitoru dechu pro novorozence 

   Author: Stránská Zuzana; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vlivy artefaktů na funkčnost monitoru dechu pro novorozence pomocí provedení několika experimentů. Monitor dechu je zařízení, které sleduje dýchání novorozence a upozorňuje ...
  • Vliv artefaktů na přesnost měření pulzních oxymetrů 

   Author: Antoš Adam; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Benešová Nela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Pulzní oxymetrie je optická, neinvazivní, diagnostická metoda považovaná za jednu z nejzákladnějších monitorovacích technologií. Cílem práce bylo pomocí praktických experimetů vyhodnotit nejčastější artefakty (pohybový ...
  • Vliv chemické modifikace povrchu na růst neuronů 

   Author: Řehounek Ondřej; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Ditter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Implantabilní extracelulární neuroelektrody jsou velice slibným řešením pro získávání informací o aktivitě nervových buněk s využitím například v aktivních protézách končetin. Jedním z problémů těchto elektrod je nízká ...
  • Vliv dechového úsilí na fyziologické parametry při dýchání v lavinovém sněhu 

   Author: Kulhánek Filip; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv dechového vzoru na dobu přežití člověka zasypaného lavinovým sněhem 

   Author: Chadima David; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat a ověřit laboratorní model simulující vlastnosti lavinového sněhu z hlediska výměny plynů při dýchání člověka zasypaného lavinovým sněhem a provést pilotní studii na zdravých ...
  • Vliv elektrodového pásu využívaného pro monitoraci plic elektrickou impedanční tomografií na dechové objemy 

   Author: Blažková Tereza; Supervisor: Koldová Kristýna; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této práce je zjistit, zda má elektrodový pás používaný při monitoraci plic pomocí elektrické impedanční tomografie vliv na poddajnost hrudní stěny a dechové objemy vyšetřovaného jedince. Studie se zúčastnilo 10 ...
  • Vliv helia na přesnost měření kapnometrů 

   Author: Pešek Tomáš; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Müller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv kalibrace a obnovovacího kmitočtu na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku 

   Author: Šlajferčík David; Supervisor: Koldová Kristýna; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Elektrická impedanční tomografie je neinvazivní metoda, která zaznamenává změny impedance tkáně v tomografické rovině a využívá se převážně k monitoraci ventilace pacienta. Cílem této práce bylo analyzovat vliv nastavené ...
  • Vliv kovových implantátů na léčbu nádorů pomocí mikrovlnné hypertermie 

   Author: Nikita Mazalova; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Záměrem této práce je výzkum vlivu kovových implantátů na rozložení měrného absorbovaného výkonu (SAR) a teploty při povrchové hypertermii, při níž se k ohřevu nádorových tkání užívá mikrovlnné ozáření o frekvenci 434 MHz. ...
  • Vliv neseného břemene na parametry chůze 

   Author: Kašparová Iva; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Cílem této práce je navrhnout metodiku měření pro zjištěnívlivu neseného břemene na tyto parametry chůze: délka kroku, výchylka velkých trochanterů, úhel vkyčli, koleni akotníku. Dalším úkolem je tyto metody aplikovat ...