Now showing items 85-104 of 814

  • Bezdotykové měření tepové frekvence 

   Author: Zalužanský Tomáš; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezdrátová síť (WBAN) pro snímání pohybové aktivity 

   Author: Kunstovný Aleš; Supervisor: Veselý Tomáš; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů 

   Author: Bernášek Karel; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Šlégr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s bezpečností zdravotnických elektrických přístrojů a rozvodů elektrické energie v místnostech pro lékařské účely. Získané poznatky vychází z normy ČSN 33 2140. Výstupem mé ...
  • Bezpečný provoz ventilátorů na JIP 

   Author: Dvorská Michaela; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezstehová (23Ga) pars plana vitreoretinální operace 

   Author: Králová Alice; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Biochemické metody v klinické praxi 

   Author: Černý Vladimír; Supervisor: Turchichová Martina; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá stanovením celkového bilirubinu na různých biochemických analyzátorech. Vteoretické části je uveden popis metabolismu bilirubinu a typů nemocí způsobených vysokou hladinou bilirubinu vkrvi. Dále jsou ...
  • Biokompatibilita povrchově modifikovaných nanočástic s živými systémy 

   Author: Mineva Andrea; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Ludmila Vodičková
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Biologický význam osmózy, měření osmotického tlaku 

   Author: Cepáková Michaela; Supervisor: Horáčková Iveta; Opponent: Klapková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tématem mé bakalářské práce je "Biologický význam osmózy, měření osmotického tlaku". Součástí této práce je vypracování souhrnného textu o osmóze, osmotickém tlaku a jeho využití v biomedicíně a možnostech jeho měření v ...
  • Biomimetická membrána na diamantu pro biosenzorické aplikace 

   Author: Strnad Pavel; Supervisor: Petrák Václav; Opponent: Pecková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Certifikační autority CA a digitální podpis, jejich použití pro lékaře zejména při kontaktu s pojišťovnami 

   Author: Berka Jaroslav; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Haase Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek 

   Author: Vogeltanzová Sára; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek. Dozimetrický systém s Faradayovo válcem poskytuje informace o náboji, deponovaného protonovým svazkem. V první části vlastní práce ...
  • Charakterizace vlivu EMP na dozimetrický systém laserem-buzeného protonového urychlovače 

   Author: Kákonová Kamila; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-10)
   Tato práce se zabývá analýzou dat na-měřených na systému PASLS a TARA-NIS pomocí inovativního zařízení Fara-dayova válce. Analýza byla provedena zaúčelem charakterizace vlivu EMP na do-zimetrický systém. Na základě ...
  • Charakterizace výstupní geometrie laserem-buzeného protonového svazku pro hadronovou terapii 

   Author: Zelená Anna; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Margarone Daniele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací laserem-řízených protonových urychlovačů jako budoucí levnější alternativu pro konvenční protonovou léčbu. Nejdůležitější částí, tvořící dopravní systém protonového svazku ...
  • Chemie v medicíně a biomedicínském inženýství 

   Author: Brandysová Věra; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce bylo vybrat blízkou oblast medicíny nebo biomedicínského inže-nýrství a vypracovat souhrnný text využití biochemických a chemických metod v těchto oborech. Vybrala jsem si téma Diabetes mellitus typu I. Vypracovala ...
  • Časově-frekvenční analýza variability srdečního rytmu a doby trvání elektrické aktivity srdečních komor 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Kozelek Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá výpočtem časově-frekvenční reprezentace ze signálu variability srdečního rytmu koní. Pro analýzu bylo k dispozici 27 signálů RR a QT intervalů. Jako metoda pro výpočet časově-frekvenčního spektra byla ...
  • Činnosti útvaru pro kvalifikovanou správu přístrojových zdravotnických prostředků větší nemocnice 

   Author: Švagr Ondřej; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Hostek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Výsledkem mé práce je vytvoření dokumentu, popisujícího jak činnost technikůzabývajících se přístrojovými zdravotnickými prostředky, tak i předpisy, vztahujícími se k této problematice. První kapitolu věnuji vysvětlení ...
  • Čočky s proměnnou ohniskovou vzdáleností a jejich aplikace v biomedicínském inženýrství a klinické praxi 

   Author: Zizka Jakub Barnabás; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databáze biomedicínských dat pro WinCE 

   Author: Mach Aleš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   ato bakalá?ská práce se zabývá problematikou galvanických napČtía proud? v dutinČ ústní. Plomby ?i jiné zubní implantáty mohou p?i nadlimitních hodnotách tČchto veli?in zp?sobovat nejr?znČjší zdravotní problémy. Vlastní ...
  • Datové rukavice, možnosti využití v diagnostice a terapii 

   Author: Kališová Jana; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dávkovací systém pro automatický odběr vzorků 

   Author: Tatíček Pavel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   The need of quick and precise dosing of liquid samples is useful for many experiments. Aim of this thesis is to create a device that would be able to automatically dose a certain amount of liquid substance in certain time ...