Now showing items 565-584 of 814

  • Realizace laboratorní úlohy pro předmět Elektrické a magnetické pole živých organizmů - část 1 

   Author: Coufalová Hana; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Realizace laboratorní úlohy pro předmět Elektromagnetické pole živých organismů - ElektrookulografieCílem této bakalářské práce bylo zrealizovat laboratorní úlohu na laboratorní cvičení reakreditovaného předmětu Elektromagnetické ...
  • Realizace laboratorní úlohy pro předmět Elektrické a magnetické pole živých organizmů - část 2 

   Author: Bečka Lukáš; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce je koncipována jako podklad pro dvě laboratorní úlohy reakreditovaného předmětu Elektromagnetické pole živých organismů. První část se zabývá magnetickou indukcí homogenního magnetického pole vytvořenou pomocí ...
  • Realizace modulu pro měření krevního tlaku a vytvoření metodiky jeho pilotního použití v oblasti systémů HomeCare 

   Author: Nekola Josef; Supervisor: Fiala Radek; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou měření tlaku krve. Srovnává metody měření, techniky měření a přístroje k tomu určené. Dále se zaměřuje na vytvoření funkčního holteru na měření tlaku krve z komerčně dostupného ...
  • Realizace přístupového systému dveří s použitím snímače otisku prstu 

   Author: Dudák Jan; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem této práce je realizace přístupového systému dveří v laboratořích Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK v Praze. Jako základ byl použit biometrický systém FIM3040-LV korejské firmy NITGEN&Co. ...
  • Realizace selektoru připojení ventilátorů k endotracheální trubici 

   Author: Indrová Kateřina; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Redukce dimenze EEG prostoru jako základ dataminingu 

   Author: Natálie Brožová; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Elektroencefalografie (EEG) je funkční vyšetření mozku. Pro zpracování EEG signálu dnes bývá hojně využívána automatizace výpočetní techniky, která výrazně ulehčuje rozbor velkého objemu dat. Cílem této studie je otestovat ...
  • Reengineerng studijního oboru biomedicínská a klinická technika 

   Author: Vrtišková Lucie; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je vytvořit komplexní plán pro reengineering jednoho produktu z hlediska marketingového mixu pro FBMI, a sice pro studijní obor biomedicíncká a klinická technika. Na základě zhodnocení současného stavu, ...
  • Relaxivita solí lanthanoidů v závislosti na velikosti magnetického pole 

   Author: Francová Pavla; Supervisor: Herynek Vít; Opponent: Hanyková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem projektu bylo porovnání relaxivit solí lanthanoidů (chloridy gadolinia, terbia a dysprosia) v závislosti na magnetickém poli. Dostupná literatura o těchto paramagnetických látkách se zabývá pouze chováním v magnetickém ...
  • Reprodukovatelnost predikce měrného absorbovaného výkonu v povrchovém hypertermickém plánování léčby 

   Author: Michaela Černá; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Lokální hypertermie je metoda využívající ohřev tkáně pro léčbu nádorů, které se nachází maximálně 4 cm pod povrchem těla. Parametrem pro měření účinnosti léčby je v klinické praxi teplotní rozložení a dále pak specifický ...
  • Retrospektivní studie z hlediska dosahované kvality obrazu na skiagrafickém a skiaskopickém pracovišti 

   Author: Novák Petr; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V práci byly vytyčeny dva cíle. Prvním byla retrospektivní studie kvality obrazu na skiagrafických a skiaskopických přístrojích během pravidelných zkoušek provozní stálosti. Druhým cílem bylo zjistit parametr, který nejvíce ...
  • Rozdíly v mikroorganizaci EEG signálů v údajích EEG analýz 

   Author: Sebroňová Eva; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Cílem této bakalářské práce bylo nalezení rozdílů v údajích EEG analýz mezi definovanými úseky. Dále porovnání údajů EEG analýz dvou zkoumaných skupin pacientů. A v neposlední řadě zjištění citlivosti jednotlivých typů ...
  • Rozhraní člověk - stroj pro pacienty upoutané na lůžko - část 2 

   Author: Poledňák Miroslav; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Uher Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se vprvní části zabývá biosignály, které jsou vhodné pro alternativní ovládání PC. Popisuje jejich genezi, způsoby snímání, vlastnosti a využití. Dále popisuje webové technologie a současné trendy alternativního ...
  • Rozhraní člověk stroj pro pohyb kurzoru myši realizovaný EOG a EMG signály 

   Author: Tichý Tomáš; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem hardwarového zařízení pro snímání a zpracování biosignálů EOG a EMG jako vstupních veličin pro ovládání myši na počítači. Shromažďuje teoretické podklady a vede až k realizaci návrhu. Zabývá ...
  • Rozhraní pro komplexní modelování farmakokinetických, populačních a epidemiologických modelů 

   Author: Ježek Tomáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozhraní pro modelování biomechanického systému a jeho simulaci 

   Author: Vlasatý Jan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Rozpoznání 2D čárových kódů v obraze 

   Author: Prchalová Anna; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá tématikou čárových kódů. První část má obecný charakter a a je věnována struktuře čárových kódů, jejich historii a druhy čárovch kódů. Je zde popsáno obecné využití čárových kódů, jejich současné využití ...
  • Rozšíření pacientského simulátoru METI ECS o interaktivní EEG simulátor 

   Author: Hrdlička Jiří; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Rychlost šíření elektrického potenciálu v srdci při akutní myokardiální ischemii 

   Author: Babicheva Elizaveta; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo navrhnout algoritmus ve vhodném programovém prostředí, který by umožňoval výpočet rychlosti vedení impulsu na základě unipolárních elektrogramů zdravého srdce a srdce s akutní myokardiální ischemií. Výstupem ...
  • Řízení pohybu dolních končetiny pomocí fuzzy systému 

   Author: Kubánková Markéta; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Scénaře pro simulátor METI ECS 

   Author: Tlustá Monika; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Janka Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)