Now showing items 809-828 of 834

  • Zařízení na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů - HW 

   Author: Kvapil Miroslav; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Škop Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout hardwarovou část přístroje na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů. Tato práce obsahuje přesné elektrické schéma s rozpisem konkrétních součástek ...
  • Zařízení na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů - SW 

   Author: Varga Ondřej; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude schopný komunikovat přes paralelní port se zařízením na broušení kovových mikroelektrod. Program bude schopný ovládat jednotlivé části zařízení a získávat z něj ...
  • Zařízení pro měření kvality spánku v domácím prostředí 

   Author: Vocásek Miroslav; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech 

   Author: Petr Svoboda; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Kijonka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla provedena zavedením ...
  • Zastoupení metabolitů ve zdravém lidském mozku in vivo 

   Author: Bidláková Tereza; Supervisor: Dezortová Monika; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Hlavním cílem této práce bylo naměření spekter mozku zdravých dobrovolníků na celotělovém MR tomografu Siemens Magnetom Trio 3T metodouSingle Voxel Spektroskopie (sekvence PRESS) v osmi oblastech mozku z dvěma různými echo ...
  • Zavedení metody měření vitamínu C na voltametrickém zařízení eDAQ Potentiostat 466 

   Author: Seidlová Kateřina; Supervisor: Fílová Zuzana; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Bakalářská práce se zabývá zavedením měření vitaminu C (kyseliny askorbové) na voltametrickém přístroji ER466 Potentiostat od firmy eDAQ. Hlavním cílem práce je zapojení a zprovoznění přístroje v laboratoři a provedení ...
  • Zavedení metody měření vitamínu K na voltametrickém zařízení PalmSens EmStat3 

   Author: Černovská Klaudie; Supervisor: Fílová Zuzana; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá zavedením metod na voltametrickém zařízení EmStat3 firmy PalmSens. Cílem práce bylo zapojení a zprovoznění přístroje EmStat3 v laboratorním zázemí. Součástí práce bylo provedení sérií měření na ...
  • Zátěžový tester reálně využitelné kapacity defibrilátorových akumulátorů pro klinické účely 

   Author: Čadek Ondřej; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Noha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Závislost časové odezvy lavinových fotodiod na četnosti detekovaných fotonů 

   Author: Malina Tomáš; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Single Photon Avalanche Diode (SPAD) jsou hojně používané detektory jednotlivých fotonů zejména ve fluorescenční spektroskopii či mikroskopii. Závislost funkce přístrojové odezvy (angl. Instrument Response Function, IRF) ...
  • Závislost rychlosti proudění krve v oušku levé síně na jeho tvaru 

   Author: Aleksandra Neretljak; Supervisor: Vrba David; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá analýzou rychlosti proudění krve v oblasti ouška levé síně v numerickém prostředí COMSOL Multiphysics. Cílem této práce je stanovit závislost mezi rychlostí proudění, a anatomickým tvarem ouška. V praktické ...
  • Zhodnocení vlivu světla na beta rytmus v signálu EEG 

   Author: Stáňa David; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu vlnové délky světla na beta rytmus elektroencefalogramu (EEG). V úvodu je shrnuta fyzikální podstata světla, fotometrické veličiny a jejich měření. Druhá část popisuje zpracování ...
  • Získání apriorní obrazové informace o biologickém vzorku pro zpřesnění jeho následné trojrozměrné rekonstrukce z dat nasnímaných konfokálním mikroskopem 

   Author: Brůža Petr; Supervisor: Čapek Martin; Opponent: Kubínová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Prace popisuje objemovou rekonstrukci biologickeho vzorku vetsho, nez je zorne pole konfokalnho mikroskopu. Algoritmy rekonstrukce, zejmena elasticka registrace, vy- lepsovan obrazu a objemova vizualizace, jsou implementovany ...
  • Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace 

   Author: Kolek Martin; Supervisor: Fojtík Anton; Opponent: Petrák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce je studium přípravy nanočástic zlata ve vodném roztoku za účelem biomedicínské aplikace. Použil jsem standardní citrátovou redukci s přidáním redukčního činidla. Experimentálně byl zjištěn vliv čerstvosti roztoku ...
  • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

   Author: Kohout Michael; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza hydratace CNS u drobných hlodavců 

   Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Kuchař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Záměrem této práce je pojednat o možnostech zobrazení edému mozku u malých hlodavců, za použití sekvence SpinEcho - DWI v magnetické rezonanci. Popsat teorii MRI a použité sekvence DWI pro zobrazování na malých savcích. ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza nádorové tkáně u drobných hlodavců 

   Author: Šourek Michal; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této bakalářské práce je seznámit se s teorií magnetické rezonance a s metodou fotodynamické terapie nádorových tkání. Dále prostudování principů a aplikací zobrazovacích sekvencí spin-echo a multi-echo a jejich ...
  • Zpětné nasávání CO2 do pacientského okruhu HFOV ventilátoru 

   Author: Bui Quoc Trung; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá ověřením zpětného nasávání CO2 do pacientského okruhu, přesněji do inspiračního ramene, během vysokofrekvenční oscilační ventilace a jeho závislosti na nastavených ventilačních parametrech ...
  • Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

   Author: Králová Vladislava; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...
  • Zpracování a analýza záznamu srdeční aktivity 

   Author: Marek Sokol; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci softwarového řešení pro hodnocení srdeční aktivity v programovém prostředí MATLAB a Python. Hlavním cílem je navrhnout adaptivní algoritmus v prostředí MATLAB, který bude schopný ...
  • Zpracování biosignálů v LabVIEW 

   Author: Kalašová Lucie; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Tomek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Bakalářská práce pojednává o snímání a zpracování biosignálů. Je založená na využití reálných a ve zdravotnictví běžně používaných metod (např. elektrokardiografie, tonometrie) a senzorů (tenzometrických nebo tzv. LVDT). ...