Now showing items 242-261 of 814

  • Laboratoř pacientské simulace jako součást virtuální nemocnice 

   Author: Pluhovský Patrik; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Laboratoř simulovaného operačního sálku - část 1 

   Author: Benešová Nela; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce je rozdělena na dvěčásti. V první části se práce zabývá návrhem výběru přístrojového vybavení simulovaného operačního sálu. Přístroje jsou vybrány na základě charakteristik vybavení skutečného operačního sálu. ...
  • Laboratoř simulovaného operačního sálku - část 2 

   Author: Škoda Jiří; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se ve svéprvní části zabývá popisem aspektů přípravy simulovaného pracoviště operačního sálku. Shromažďuje nejpodstatnější zákonné požadavky na reálné pracoviště tohoto typu, které je z pohledu FBMI ČVUT velmi vhodné ...
  • Laserové záření a jeho účinky na lidskou tkáň 

   Author: Kopecký Martin; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Tománková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Léčení skoliózy dětí pomocí ortéz 

   Author: Brhel Martin; Supervisor: Čulík Jan; Opponent: Černý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   ILéčení skoliózy dětí pomocí ortéz Souhrn: Práce je věnována problematice skoliotického postižení a jeho léčbě konzervativní metodou. Pro léčbu konzervativní metodou se používají trupové ortézy, které zabraňují zhoršení ...
  • Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

   Author: Lesňák Tomáš; Supervisor: Čulík Jan; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Práce je zaměřena na výpočty napětí v růstových zónách kostí a stanovení deformace zůsobené protažením vazů.
  • Limitace použití průtokových senzorů v respirační péči 

   Author: Jagerová Jana; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokalizace zdroje změněných stavů vědomí během spánku 

   Author: Tereza Šimralová; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Lokalizace zdroje změněných stavů vědomí během spánku: Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací změněných stavů vědomí (snů) během spánku. Změny frekvenční aktivity v EEG odráží změnu vyvolanou sněním v rámci spánku. V ...
  • Mapování EKG po fyzické zátěži 

   Author: Mošanská Jana; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Kozlikova Katarina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na EKG mapování povrchu hrudníku před zátěží a bezprostředněpo ní. Cílem práce bylo navržení experimentu s jehož pomocí by bylo možno pozorovat vliv fyzické zátěže na rozložení elektrického potenciálu ...
  • Mapování skalpového EEG novorozenců 

   Author: Denisa Špírková; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Bortel Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Pomocí elektroencefalografu (EEG) můžeme zaznamenávat elektrickou aktivitu mozku. Její následné zpracování může pomocí při diagnostice v různých medicínských odvětvích. Topografické mapování je v současné době jednou z ...
  • Matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Miltová Anna; Supervisor: Matějka Jan; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Byl vytvořen matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci u ústí respiračního systému v prostředí MATLAB/Simulink. Účelem práce bylo hodnocení vlivu hustoty na měřený objemový ...
  • Mechanické parametry respirační soustavy při umělé plicní ventilaci 

   Author: Mazal Jakub; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem práce je prostudovat metodu elektroakustické analogie jako vhodnou metodu pro popis mechanických vlastností respiračního systému.
  • Mechanické parametry respiračního systému a jejich odhad ventilátorem 

   Author: Kotajná Kateřina; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Hlaváčová Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-02)
   Práce se zabývá problematikou plicní mechaniky a jejího vlivu na efektivitu umlé plicní ventilace. Dílo obsahuje popis hlavních metod využívaných k mení mechanických parametr v bžné klinické praxi, postupy používané pro ...
  • Mechanické vlastnosti fibrinových gelů pro dynamickou kultivaci kmenových buněk 

   Author: Filip Černý; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Výzvou pro moderní tkáňové inženýrství je úspěšná kultivace funkční kostní tkáně. Pro takovou kultivaci je nutné vytvořit prostředí, které bude správně mechanicky a výživově stimulovat kmenové buňky při diferenciaci do ...
  • Metabolismus ethanolu a jeho klinické důsledky 

   Author: Turečková Simona; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Cílem práce je zpracovat téma o metabolismus ethanolu a jeho možné důsledky v lidském organismu. Dále ověřit metody pro detekci alkoholu, kterými se stanovuje přítomnost a koncentrace alkoholu v lidském těle. A na základě ...
  • Metamateriály s negativním indexem lomu a perspektivy jejich využití v optické spektrální oblasti 

   Author: Kizeková Terézia; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Táto práca pojednáva o metamateriáloch, ich ?truktúre, vlastnostiach, výrobe, a aplikáciách. Stavia hlavne na porovnaní metamateriálov s klasickými materiálmi. Podrobnej?ie rozoberá skupinu metamateriálov so záporným indexom ...
  • Metodika bezkontaktního měření dolní končetiny pro výrobu zdravotních kompresibilních, profylaktických a antitrombotických punčoch na míru 

   Author: Ort Václav; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Vránová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Metodika testování aplikátorů pro povrchovou mikrovlnnou hypertermii 

   Author: Grossová Markéta; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá mikrovlnnou hypertermií, která se využívá jako léčebná metoda v medicíně. Cílem práce je vytvořit metodiku, kterou lze použít při testování aplikátorů pro povrchovou mikrovlnnou hypertermii. ...
  • Metody a zařízení pro monitoring stavu kardiovaskulárního systému 

   Author: Hartová Alexandra; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody automatické detekce EEG epileptických hrotů 

   Author: Hubený Jan; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   EEG je neurofyziologický signál, který se v praxi měří a vyhodnocuje mimo jiné pro zjištění vážného onemocnění, jakým může být například epilepsie. EEG záznam vyžaduje vzhledem ke stochastickému charakteru samotného EEG ...