Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 687

  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

   Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
  • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

   Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...
  • Hybridní algoritmus pro mikrovlnné zobrazování 

   Autor: Pokorný Tomáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mikrovlnné zobrazování je nová technika, která má velký potenciál časem nahradit dnes běžně používané zobrazovací metody. Aktuálně se nachází ve stádiu výzkumu a je potřeba dalšího vývoje, což bylo také mojí motivací. Cílem ...
  • Systém pro dynamometrická měření 

   Autor: Tejkl Leoš; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem bakalárská práce je navrhnout a sestavit dynamometrick˝ systém promerení izometrické síly stisku ruky. Jedná se o elektronick˝ rucní dynamometr. V praxi se be?ne pou?ívají mechanické rucní dynamometry, které ...
  • Retrospektivní studie z hlediska dosahované kvality obrazu na skiagrafickém a skiaskopickém pracovišti 

   Autor: Novák Petr; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V práci byly vytyčeny dva cíle. Prvním byla retrospektivní studie kvality obrazu na skiagrafických a skiaskopických přístrojích během pravidelných zkoušek provozní stálosti. Druhým cílem bylo zjistit parametr, který nejvíce ...
  • Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace 

   Autor: Kolek Martin; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Petrák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce je studium přípravy nanočástic zlata ve vodném roztoku za účelem biomedicínské aplikace. Použil jsem standardní citrátovou redukci s přidáním redukčního činidla. Experimentálně byl zjištěn vliv čerstvosti roztoku ...
  • Návrh strategické komunikace pro prodejce zdravotnických prostředků 

   Autor: Červinka Tomáš; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce si klade za cíl zjistit nové možnosti prodejců zdravotnických prostředků a techniky v oblasti jejich marketingu. Zpracovat analýzu potřeb zákazníků a navrhnout varianty nových služeb a cílové skupiny zákazníků.
  • Mechanické parametry respirační soustavy při umělé plicní ventilaci 

   Autor: Mazal Jakub; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem práce je prostudovat metodu elektroakustické analogie jako vhodnou metodu pro popis mechanických vlastností respiračního systému.
  • Porovnání vysokofrekvenčních oscilačních ventilátorů pro novorozence 

   Autor: Kuzminich Yanina; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V současné klinické praxi se používá několik typů HFOV ventilátorů. Tato zařízení, fungující na rozdílných principech, generují oscilace, kdy pro bezpečí pacientů je nutné provést porovnání dostupných zařízení za účelem ...
  • Zavedení metody měření vitamínu C na voltametrickém zařízení eDAQ Potentiostat 466 

   Autor: Seidlová Kateřina; Vedoucí práce: Fílová Zuzana; Oponent práce: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Bakalářská práce se zabývá zavedením měření vitaminu C (kyseliny askorbové) na voltametrickém přístroji ER466 Potentiostat od firmy eDAQ. Hlavním cílem práce je zapojení a zprovoznění přístroje v laboratoři a provedení ...
  • Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka 

   Autor: Vrbová Kristýna; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka Cílem této práce je naměření saturace krve kyslíkem a pletysmografické křivky metodou pulzní oxymetrie s využitím celotělového simulátoru HPS. V první ...
  • Využití EKG holteru pro experimenty v terénu 

   Autor: Šaššák Martin; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Švagr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo navrhnout experimenty v terénu v nestandardních podmínkách. Cílem experimentů bylo zjistit, do jaké míry je schopný BTL-08 Holter měřit a obstát nestandardní podmínky jako je ...
  • Vliv chemické modifikace povrchu na růst neuronů 

   Autor: Řehounek Ondřej; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Ditter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Implantabilní extracelulární neuroelektrody jsou velice slibným řešením pro získávání informací o aktivitě nervových buněk s využitím například v aktivních protézách končetin. Jedním z problémů těchto elektrod je nízká ...
  • Snímač exkurzí hrudníku pro animální model 

   Autor: Sušánková Markéta; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Měření dechového objemu je důležité pro správný průběh umělé plicní ventilace, zejména vysokofrekvenční plicní ventilace. Měření dechového objemu je složité, jelikož většinamonitorů není kjeho měření schválena a proto se ...
  • Fyzikální model geneze a šíření elektrických projevů mozkové tkáně pro epileptochirurgii 

   Autor: Kučera Antonín; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Petránek Svojmil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Epilepsie představujeonemocnění, které se v současnépopulaci vyskytuje s poměrněvysokou incidencí. Nejčastěji se vsoučasné době léčíantiepileptiky. Chirurgický zákrok lékaři doporučují jen v některých případech, obvykle ...
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Autor: Staněk Radomír; Vedoucí práce: Rous Vladimír; Oponent práce: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Téma pro tento projekt jsem si vybral pro jeho praktické použití v Thomayerově nemocnici. Jedná se o vytěžování dat ze starších modalit a jejich začlenění do systému PACS TN, což by mělo být přínosné nejenom z ekonomického ...
  • Porovnání novorozeneckých CPAP ventilačních systémů 

   Autor: Málková Klára; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je porovnání CPAP systémů, které jsou používané v dnešní době, proneinvazivní ventilaci novorozenců. V první části práce je seznámení sumělou plicní ventilací, která je zaměřená na novorozenecké pacienty ...
  • Analýza excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu 

   Autor: Wanglerová Zuzana; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu. Za tímto účelem byl navržen fantom umožňující manuální a automatickou stimulaci při zvolené excentricitě osy ...
  • Závislost časové odezvy lavinových fotodiod na četnosti detekovaných fotonů 

   Autor: Malina Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Single Photon Avalanche Diode (SPAD) jsou hojně používané detektory jednotlivých fotonů zejména ve fluorescenční spektroskopii či mikroskopii. Závislost funkce přístrojové odezvy (angl. Instrument Response Function, IRF) ...
  • Metody hodnocení posturální stability stoje pomocí stabilometrické plošiny 

   Autor: Kotolová Veronika; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Kratochvíl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo navržení metod hodnocení dat ze stabilometrického systému vhodných pro klinickou praxi. Byly použity metody sloužící pro hodnocení dat v časové oblasti, frekvenční oblasti a metody pro hodnocení vzájemného ...