Recently added

Now showing items 1-20 of 730

  • Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu 

   Author: Kolíková Daniela; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce je zaměřena na oblast elektroencefalografie neboli EEG. Měření EEG spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Naměřený EEG signál má stochastickou povahu a jeho vyhodnocování je obtížné. Metody ...
  • Vliv parametrů vysokofrekvenční oscilační ventilace na regionální distribuci dynamické hyperinflace plic 

   Author: Mitriková Andrea; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Dynamická hyperinflace plic (DH) je nežádoucí tlakový gradient, který může vznikat při umělé plicní ventilaci. Současné diagnostické metody pro její detekci nejsou optimální, obzvlášť pro monitorování při vysokofrekvenční ...
  • Metody zpracování a hodnocení kamerového záznamu prostorového pohybu živočichů 

   Author: Plhalová Anna; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Metody zpracování a hodnocení kamerového záznamu prostorového pohybu živočichů Hlavním předmětem práce je návrh metod zpracování obrazu kamerového záznamu pohybu živočichů a následné hodnocení pohybu myši v horizontálním ...
  • Analýza použitelnosti metody kanonické korelační analýzy pro odstranění EMG artefaktu z EEG záznamu 

   Author: Kučera Martin; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   EEG (elektroencefalografie) měří elektrický signál na povrchu hlavy, který se neskládá pouze z elektrické aktivity mozku, ale také z artefaktů. Artefakt je elektrický signál, který nepochází z mozku. Kanonická korelační ...
  • Vliv kalibrace a obnovovacího kmitočtu na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku 

   Author: Šlajferčík David; Supervisor: Koldová Kristýna; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Elektrická impedanční tomografie je neinvazivní metoda, která zaznamenává změny impedance tkáně v tomografické rovině a využívá se převážně k monitoraci ventilace pacienta. Cílem této práce bylo analyzovat vliv nastavené ...
  • Vliv výšky hladiny vody ve zvlhčovací komoře na ventilační parametry při umělé plicní ventilaci 

   Author: Stupková Monika; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Vliv výšky hladiny vody ve zvlhčovací komoře na ventilační parametry při umělé plicní ventilaci Práce se věnuje problematice vyšetření vlivu hladiny vody ve zvlhčovací komoře na parametry ventilace při CPAP a CV. Problematika ...
  • Analýzy artefaktů v záznamu rSO2 monitoru NIRS 

   Author: Kolář David; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Pomocí metody Near-infrared Spectroscopy (NIRS) se snímá regionální oxygenace (rSO2), která má velký význam v oblasti neonatologie. Cílem této práce bylo navrhnout a analyzovat artefakty, které mohou rušit signál z přístroje ...
  • Návrh a realizace planárního štěrbinového anténního elementu pro mikrovlnný zobrazovací systém 

   Author: Rédr Jan; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací planárního štěrbinového anténního elementu pro mikrovlnný zobrazovací systém. V programu COMSOL Multiphysics byl anténní element navržen a následně byly jeho geometrické ...
  • Analýza parametru perfuzní index 

   Author: Zuzaňáková Inka; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Pulzní oxymetrie je neinvazivní optická diagnostická metoda, pomocí které lze měřit saturaci krve kyslíkem ale i jiné veličiny. Jedním z parametrů, který lze měřit pulzním oxymetrem, je perfuzní index. Tento parametr udává ...
  • Demonstrační modul pro měření srdečního výdeje termodiluční metodou 

   Author: Tošovský Marek; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem práce bylo realizovat modul, na kterém bude možné demonstrovat měření srdečního výdeje termodiluční metodou pomocí Swan-Ganzova katetru a ověřit jeho funkčnost. Katetr byl zapojen do můstku a výsledný signál zesílen ...
  • 2D mapování elektrické aktivity mozku pacientů s podezřením na epilepsii 

   Author: Hejdová Kristýna; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Elektroencefalografie je důležitá vyšetřovací metoda založená na sledování biologických signálů produkovaných činností mozku. Prostorové vizualizace vztažené k hodnotám parametrů nasnímaných elektroencefalogramů jsou vhodným ...
  • Extrakce, redukce dimenze a klasifikace příznakového prostoru EEG 

   Author: Černá Eva; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Pomocí elektroencefalografu zaznamenáváme elektrickou aktivitu mozku. Aby nám EEG signál poskytl užitečné informace o funkci mozku, je nutné jej předzpracovat, segmentovat a u segmentů vypočítat příznaky. K analýze EEG ...
  • Automatická detekce fyziologických událostí ve spánku 

   Author: Bartoň Martin; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Spánek je velice důležitá součást našeho života. Existuje však mnoho poruch spánku, které vedou ke spánkové deprivaci. K poruchám spánku patří například spánková apnoe. Tato porucha se vyšetřuje polysomnografem ve spánkové ...
  • Analýza EKG křivek při simulovaném infarktu myokardu 

   Author: Choutka Jan; Supervisor: Strunina Svitlana; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit scénáře simulující infarkt myokardu pro Emergency Care Simulator a Human Patient Simulator a ověřit, zda je možné infarkt simulovat tak, aby výstup v podobě elektrokardiogramu ...
  • Analýza příznaků automatické klasifikace epileptických EEG záznamů za pomoci algoritmu k-NN 

   Author: Balcarová Barbora; Supervisor: Schaabová Hana; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá automatickou klasifikací elektroenfalografického (EEG) signálu, jehož segmenty lze rozdělit do tříd podle typu mozkové aktivity. Za účelem lepší klasifikace do těchto tříd jsem analyzovala příznaky etalonů ...
  • Studium tlaku v ECMO okruhu při změně geometrických parametrů modelu katétru 

   Author: Mardanshina Evgeniia; Supervisor: Strunina Svitlana; Opponent: Ježek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   B?k?lářská práce se z?měřuje n? modelování metod? dekomprese levé komor? srdce během extr?korporální membránové ox?gen?ce. V práci je probr?ná metod? dekomprese levé komor? z?vedením drenážního k?tétru. Je provedeno studium ...
  • Krátkodobá a dlouhodobá anestezie v softwarovém prostředí MÜSE 

   Author: Brožáková Lenka; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem bakalářské práce je navození krátkodobé a dlouhodobé anestezie v softwarovém prostředí MÜSE, dle aktuální a dostupné kombinace léků a analyzovat průběh vitálních funkcí během simulované anestezie v závislosti na ...
  • Rychlost šíření elektrického potenciálu v srdci při akutní myokardiální ischemii 

   Author: Babicheva Elizaveta; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo navrhnout algoritmus ve vhodném programovém prostředí, který by umožňoval výpočet rychlosti vedení impulsu na základě unipolárních elektrogramů zdravého srdce a srdce s akutní myokardiální ischemií. Výstupem ...
  • Analyzátoru hluku pro neonatologický JIP 

   Author: Juhásová Denisa; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Jandák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Táto práca sa venuje návrhu a realizácii analyzátor hluku pre neonatologickú JIS. Zariadenie obsahuje trojstupňovú svetelnú signalizáciu, ktorá upozorní personál a návštevy oddelenia na zvýšenú hladinu intenzity hluku. ...
  • Nejistota měření acidobazické titrace 

   Author: Durdisová Lucie; Supervisor: Fílová Zuzana; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Obsahem této práce je stanovení standardních nejistot acidobazické titrace a jejich ověření v praxi. Teoretická část se zabývá pojmem standardní nejistoty měření jako takovým, jejich typy a zastoupení při měření. Dále se ...