Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 297

  • Algoritmus a numerický model mikrovlnného zobrazovacího systému pro identifikaci CMP 

   Autor: Holek Lukáš; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Matuška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá tvorbou numerických modelů a lineární metodou rekonstrukce pro 2D a 3D mikrovlnné zobrazování cévní mozkové příhody.
  • 4-kanálový systém pro snímání teploty v perfuzním okruhu 

   Autor: Hůlová Adéla; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato práce se zabývá mˇeˇrením teploty jako jednoho parametru pˇri mechanické perfuzi ledvin.
  • Využití analýzy hlavních komponent pro automatickou detekci EEG transientů 

   Autor: Jílek Martin; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Vizuální interpretace stochastického EEG signálu postavená na zku?enostech a intuici
  • Metody pro klasifikaci dat pacientů s podezřením na nádor žaludku 

   Autor: Kamkina Anzhelika; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalárská práce se zabývá klasifikací dat pacientu s podezrením na nádor žaludku.
  • Systém pro stanovení koncentrace kreatininu v moči 

   Autor: Jánská Dominika; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Pelinková Květa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem mé bakalářské práce je sestavit systém pro stanovení koncentrace kreatininu
  • Nelineární analýza pohybu osob s Parkinsonovou chorobou 

   Autor: Zavázalová Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy vlivu Parkinsonovy choroby na chůzi. Hlavním cílem práce je navrhnout a realizovat aplikaci Hurstova exponentu a přibližné entropie na různá akcelerometrická data. Hlavní ...
  • Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

   Autor: Králová Vladislava; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...
  • Systém pro hypoxickou kultivaci ve standardním CO2 buněčném inkubátoru 

   Autor: Mikhailov Yegor; Vedoucí práce: Matějka Roman; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Daná práce je věnována řešení systému pro zajištění hypoxických podmínek při kultivaci buněk. V rámci teoretického studia byly probírány příčiny vzniku a existující řešení dané problematiky. Však hlavní záměr byl na návrh ...
  • Systém pro temperování PPFC kultivačních komor mimo temperovaný inkubátor 

   Autor: Kočiš Petr; Vedoucí práce: Matějka Roman; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě systému pro temperování PPFC kultivačních komor, který lze použít v mikroskopu s adaptérem na 96 jamkovou misku. V práci jsou popsány sériově vyráběné systémy pro danou aplikaci, ...
  • Návrh a realizace funkčního vzorku FM UWB radaru v laboratorních podmínkách 

   Autor: Lichtenberg Mikuláš; Vedoucí práce: Kučera Lukáš; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a laboratorním oveřením základní funkčnosti FM-UWB radaru. Dále řeší jeho fyzikální a legislativní omezení, vybírá jednotlivé součástky a antény pro UWB radar.
  • Příprava antiseptických nanostruktur pro biomedicínské aplikace 

   Autor: Heinzová Eliška; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Nanotechnologie je rychle se rozvíjející interdisciplinární vědní obor. Důsledky vyplývající ze studií nanočástic se začínají využívat v mnoha oblastech včetně biomedicínských aplikací. Tato bakalářská práce se zaměřuje ...
  • Návrh systému pro měření ztuhlosti svalů 

   Autor: Adamová Barbora; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce systému pro měření ztuhlosti svalů u pacientů postižených svalovou spasticitou. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na rešerši současných metod používaných ...
  • Zpracování MRI snímků v kardiologii se zaměřením na deformaci stěny levé komory 

   Autor: Hřebcová Helena; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Ve své bakalářské práci se zabývám segmentací a analýzou pohybů stěny levé srdeční
  • Predikce kardiální autonomní neuropatie u pacientů s diabetem 

   Autor: Benešová Michaela; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Prace se zabyva analyzou medicnskych dat, jejich predzpracovanm a konstrukc
  • Simulace a měření tepelných účinků během mapování motorické oblasti pomocí elektrické stimulace 

   Autor: Bláha Miroslav; Vedoucí práce: Vrba David; Oponent práce: Koudelka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mapování za pomoci přímé elektrické stimulace je využíváno k lokalizaci epileptického ložiska a jeho odlišení od zdravé a funkční mozkové tkáně. K mapování je využíváno subdurálních elektrod, které jsou v praxi buzeny buď ...
  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v posturografii 

   Autor: Mejstřík Jakub; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že amplituda výkyvu opěrných sil je v korelaci s pohybem hlavy. Měření bylo provedeno v rámci statické posturografie Rombergovým testem při otevřených a zavřených očích pomocí helmy ...
  • Vybavení inteligentního operačního sálu zdravotnickou technikou 

   Autor: Galinyte Viktorija; Vedoucí práce: Dohnal František; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem dané práce je navrhnout úpravy existujícího neurochirurgického sálu ve FN Motol pro větší podporu chirurgického týmu, pacientů a členů rodiny pacienta, zvýšení bezpečnosti, preciznosti a rychlosti chirurgických ...
  • Testování korozních vlastností tenkých povlaků pro implantáty pomocí elektrochemických metod 

   Autor: Bartošová Tereza; Vedoucí práce: Mikšovský Jan; Oponent práce: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Práce se věnuje elektrochemickému koroznímu testování tenkých povlaků z diamantu podobného uhlíku (DLC) a navazuje na novodobé trendy v oblasti implantologie. Cílem elektrochemického testování těchto povlaků je zvýšení ...
  • Analýza otočky při vykonávání TUG testu osobami s Parkinsonovou chorobou 

   Autor: Kmoníčková Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této práce je analýza vlivu Parkinsonovy choroby na otočku. Pomocí přenosného systému Xsens byla naměřena chůze při TUG testu. Testu se účastnilo 9 zdravých osob a 12 osob s Parkinsonovou chorobou. Osoby s Parkinsonovou ...
  • Návrh koncepce řešení dezinfekce a sterilizace digestivní endoskopické techniky 

   Autor: Kukačková Vanda; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kožner Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení dezinfekce a případné sterilizace flexibilní endoskopické techniky na interním oddělení digestivní endoskopie ve FN Motol.