Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 852

  • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

   Autor: Kohout Michael; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
  • Využití termovize pro hodnocení rehabilitačních účinků fyzioterapie 

   Autor: Lebeda Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Termografie je moderní bezkontaktní metoda pro stanovení povrchové teploty. Zpočátku byla ve světě tato metoda málo uplatňována pro svou velkou nepřesnost a vysokou cenovou a technickou náročnost. Ale v poslední době se ...
  • Vyhodnocování polohy hlavy pomocí televizních kamer 

   Autor: Smolaga Marek; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu, spolehlivosti a přizpůsobivosti systému pro okamžité snímání polohy hlavy pomocí dvou digitálních fotoaparátů a je vypracována na základě předchozích prací a na základě ...
  • Srovnání hemodynamické odezvy na konstantní rychlost ultrafiltrace při hemodialýze s odezvou na lineární klesající ultrafiltrační profil 

   Autor: Hanzlík Petr; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Polakovič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena především na měření dat týkajících se hemodynamické odezvy. V první části je popsána fyziologie ultrafiltrace při hemodialýze. Následně monitorování změn krevního objemu při hemodialýze, kde je ...
  • Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

   Autor: Chaloupka Lukáš; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...
  • Využití solárních článků v konstrukci nabíječů akumulátorů 

   Autor: Kříž Ondřej; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   V této práci můžete najít něco o teorii solárních článků, o jejich funkci, typech, použití, účinnosti a jejich výkonu pod různými zdroji záření. V práci je zahrnuta teorie slunečního záření a dalších zdrojů záření. Dále ...
  • Modelování rozložení teplotního pole v plicích 

   Autor: Ondrák Bohumír; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Záměrem této práce je podpořit metodu termobronchoskopie modelováním teplotního pole vplicích. V úvodu se věnujitermomechanice a biotermomechanice. Následně uvádím práci do širších souvislostí a představuji projekt ...
  • Stanovení koncentrace biologických analytů v roztoku 

   Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Fitl Přemysl; Oponent práce: Kopecký Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   V současné medicínské praxi je potřeba dokonale znát stav pacienta, aby bylo možné mu poskytnout tu nejlepší možnou péči. Jedním ze základním údajů o zdravotním stavu podává podává i koncentrace různých látek v tělních ...
  • Vliv rušivých jevů na činnost kardiostimulátoru 

   Autor: Sprátková Věra; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Tregler Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Kardiostimulací je nahrazována porucha rytmické činnosti funkce srdce. Kardiostimulátor trvale snímá elektrické projevy srdeční činnosti, podle níž řídí svoji funkci. Řízená kardiostimulace R vlnou se nazývá inhibovaná ...
  • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

   Autor: Janovský Vít; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...
  • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

   Autor: Mezerová Veronika; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
  • Výběr a sestavení bezdrátového komunikačního řetězce pro Body Area Network(BAN) s využitím v oblasti systémů HomeCare 

   Autor: Kika Jiří; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat po těle. Dále se zde zabývá rešerší trhem a hledá nejlepší řešení pro homecare systém Senior Inspect, projekt firmy clevertech zabývající se dálkovým dohledem ...
  • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

   Autor: Elger Jaroslav; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Caithamlová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...
  • Endoskopie 

   Autor: Dohnal Karel; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...
  • Termovize v urgentní a polní medicíně 

   Autor: Moravčík Michal; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie je moderní bezkontaktní metodapro stanovení povrchové teploty. Člověk je horkokrevný tvor, proto ho lze odlišit od okolního prostředí. Spomocí termografie jevelice snadnésnímat lidskou teplotu, vyzařovanou ...
  • Sestavení a použití systému pro testovaní kvality QRS detektorů 

   Autor: Brnovják David; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Cílem práce je vytvořit systém pro rychlé a jednoduché testování kvality vyvíjených detektorů QRS komplexů a demonstrovat jeho použití pro porovnání běžně dostupných softwarových detektorů. Systém je sestaven v jazyce C a ...
  • Systémy adaptivní optiky a jejich využití v přístrojové technice 

   Autor: Staňková Daniela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této práce bylo seznámit se se systémy adaptivní optiky, jejich konstrukcí, parametry, fungováním a aplikacemi. Nejprve je krátce nastíněno, jak systém adaptivní optiky vypadá a funguje. Dále je zde něco o historii ...
  • Pacientské simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů 

   Autor: Rybárová Michaela; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými pacientskými simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů. Obsahem je také ověření činnosti jednotlivých simulátorů dostupnou přístrojovou zdravotnickou technikou. ...
  • Návrh a realizace systému pro měření svítivosti zobrazovacích zařízení (displejů) v radiologii 

   Autor: Vítězník Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je návrh řešení miniaturního, poloautomatického systémupro měření jasu radiologických LCD monitorů. Nejdříve je stručně popsán postup měření a vyhodnocení zobrazovací funkce standardní stupnice šedi (GSDF) ...
  • Využití GPGPU a paralelního zpracování signálů pro mapování biologických signálů 

   Autor: Petřík Martin; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití paralelního zpracování signálů. Nejprve jsou popsány základní informace o obecných výpočtech na grafických procesorech. Dále je uveden přehled dostupných programovacích prostředků. ...