Zobrazují se záznamy 666-685 z 687

  • Zařízení na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů - HW 

   Autor: Kvapil Miroslav; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Škop Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout hardwarovou část přístroje na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů. Tato práce obsahuje přesné elektrické schéma s rozpisem konkrétních součástek ...
  • Zařízení na broušení vpichových kovových mikroelektrod pro snímání akčních potenciálů - SW 

   Autor: Varga Ondřej; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude schopný komunikovat přes paralelní port se zařízením na broušení kovových mikroelektrod. Program bude schopný ovládat jednotlivé části zařízení a získávat z něj ...
  • Zařízení pro měření kvality spánku v domácím prostředí 

   Autor: Vocásek Miroslav; Vedoucí práce: Janovský Vít; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zastoupení metabolitů ve zdravém lidském mozku in vivo 

   Autor: Bidláková Tereza; Vedoucí práce: Dezortová Monika; Oponent práce: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Hlavním cílem této práce bylo naměření spekter mozku zdravých dobrovolníků na celotělovém MR tomografu Siemens Magnetom Trio 3T metodouSingle Voxel Spektroskopie (sekvence PRESS) v osmi oblastech mozku z dvěma různými echo ...
  • Zavedení metody měření vitamínu C na voltametrickém zařízení eDAQ Potentiostat 466 

   Autor: Seidlová Kateřina; Vedoucí práce: Fílová Zuzana; Oponent práce: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Bakalářská práce se zabývá zavedením měření vitaminu C (kyseliny askorbové) na voltametrickém přístroji ER466 Potentiostat od firmy eDAQ. Hlavním cílem práce je zapojení a zprovoznění přístroje v laboratoři a provedení ...
  • Zavedení metody měření vitamínu K na voltametrickém zařízení PalmSens EmStat3 

   Autor: Černovská Klaudie; Vedoucí práce: Fílová Zuzana; Oponent práce: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá zavedením metod na voltametrickém zařízení EmStat3 firmy PalmSens. Cílem práce bylo zapojení a zprovoznění přístroje EmStat3 v laboratorním zázemí. Součástí práce bylo provedení sérií měření na ...
  • Zátěžový tester reálně využitelné kapacity defibrilátorových akumulátorů pro klinické účely 

   Autor: Čadek Ondřej; Vedoucí práce: Suchomel Jan; Oponent práce: Noha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Závislost časové odezvy lavinových fotodiod na četnosti detekovaných fotonů 

   Autor: Malina Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Single Photon Avalanche Diode (SPAD) jsou hojně používané detektory jednotlivých fotonů zejména ve fluorescenční spektroskopii či mikroskopii. Závislost funkce přístrojové odezvy (angl. Instrument Response Function, IRF) ...
  • Zhodnocení vlivu světla na beta rytmus v signálu EEG 

   Autor: Stáňa David; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu vlnové délky světla na beta rytmus elektroencefalogramu (EEG). V úvodu je shrnuta fyzikální podstata světla, fotometrické veličiny a jejich měření. Druhá část popisuje zpracování ...
  • Získání apriorní obrazové informace o biologickém vzorku pro zpřesnění jeho následné trojrozměrné rekonstrukce z dat nasnímaných konfokálním mikroskopem 

   Autor: Brůža Petr; Vedoucí práce: Čapek Martin; Oponent práce: Kubínová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Prace popisuje objemovou rekonstrukci biologickeho vzorku vetsho, nez je zorne pole konfokalnho mikroskopu. Algoritmy rekonstrukce, zejmena elasticka registrace, vy- lepsovan obrazu a objemova vizualizace, jsou implementovany ...
  • Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace 

   Autor: Kolek Martin; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Petrák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce je studium přípravy nanočástic zlata ve vodném roztoku za účelem biomedicínské aplikace. Použil jsem standardní citrátovou redukci s přidáním redukčního činidla. Experimentálně byl zjištěn vliv čerstvosti roztoku ...
  • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

   Autor: Kohout Michael; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza hydratace CNS u drobných hlodavců 

   Autor: Vyšín Luděk; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Kuchař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Záměrem této práce je pojednat o možnostech zobrazení edému mozku u malých hlodavců, za použití sekvence SpinEcho - DWI v magnetické rezonanci. Popsat teorii MRI a použité sekvence DWI pro zobrazování na malých savcích. ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza nádorové tkáně u drobných hlodavců 

   Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této bakalářské práce je seznámit se s teorií magnetické rezonance a s metodou fotodynamické terapie nádorových tkání. Dále prostudování principů a aplikací zobrazovacích sekvencí spin-echo a multi-echo a jejich ...
  • Zpětné nasávání CO2 do pacientského okruhu HFOV ventilátoru 

   Autor: Bui Quoc Trung; Vedoucí práce: Grünes Richard; Oponent práce: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá ověřením zpětného nasávání CO2 do pacientského okruhu, přesněji do inspiračního ramene, během vysokofrekvenční oscilační ventilace a jeho závislosti na nastavených ventilačních parametrech ...
  • Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

   Autor: Králová Vladislava; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...
  • Zpracování biosignálů v LabVIEW 

   Autor: Kalašová Lucie; Vedoucí práce: Suchomel Jan; Oponent práce: Tomek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Bakalářská práce pojednává o snímání a zpracování biosignálů. Je založená na využití reálných a ve zdravotnictví běžně používaných metod (např. elektrokardiografie, tonometrie) a senzorů (tenzometrických nebo tzv. LVDT). ...
  • Zpracování MRI snímků v kardiologii (MRI tagging) pomocí metod využívajících Fourierovu transformaci 

   Autor: Štrba Stanislav; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním kardiovaskulárních snímků z magnetické rezonance s přídavným gradientem, takzvaným MRI tagging. Práce je součástí studie Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která se ...
  • Zpracování MRI snímků v kardiologii se zaměřením na deformaci stěny levé komory 

   Autor: Hřebcová Helena; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Ve své bakalářské práci se zabývám segmentací a analýzou pohybů stěny levé srdeční
  • Zpracování nízkofrekvenčních biosignálů 

   Autor: Saliba Walaa; Vedoucí práce: Korpas David; Oponent práce: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)