Now showing items 544-563 of 1714

  • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

   Author: Semorádová Iveta; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Zloshchastiev Konstantin
   Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...
  • Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace 

   Author: Jaroslav Kňap; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lambiase Gaetano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
  • Kvantování Weylovy gravitace 

   Author: Kňap Jaroslav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Konformní teorie gravitace, též Weylova teorie gravitace, je konformně invariantní obdobou obecné teorie relativity ve čtyřech dimenzích. V poslední době se objevila v centru zájmu díky tomu, že je vhodným rozšířením ...
  • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

   Author: Krčil Pavel; Supervisor: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové počítání na současných kvantových počítačích 

   Author: Ludvík Cigna; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Potoček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá problematikou kvantového počítání. To má potenciál překonat hranice efektivní řešitelnosti problémů stanovené klasickým pojetím informatiky. Začátek je věnován shrnutí základních konceptů kvantové ...
  • Kvantové procházky interagujících částic 

   Author: Löw Oskar; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Gábris Aurél
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvantové procházky na perkolovaných grafech 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato práce se zabývá asymptotickým chováním diskrétních kvantových procházek na konečných grafech, jejichž unitární vývoj je narušován procesem dynamické perkolace podkladového grafu. Po zavedení nezbytných konceptů ...
  • Kvantové sítě s tříčásticovými interakcemi 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Kvantové vlnovody za slabých podmínek na regularitu 

   Author: Šediváková Helena; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Teufel Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Author: Grover Ondřej; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • Laditelné ytterbiové lasery 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce se zabývá přeladitelností ytterbiových pevnolátkových laserů. Skládá se z rešerše, spektroskopické a laserové charakteristiky vybraných ytterbiem dopovaných materiálů (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:GGAG, Yb:fosfátové ...
  • Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 

   Author: Mydlář Martin; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Frank Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nový laserový aktivní materiál Nd:SrF2. Nejprve byly změřeny a vyhodnoceny spektroskopické charakteristiky dostupných vzorků s různou koncentrací aktivního iontu Nd a dále příměsí Gd, ...
  • Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů 

   Author: Gajdoš Pavel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato práce ukazuje možnost použití 25 TW titan-safírového laserového systému ve výzkumném centru PALS v Praze k produkci radioizotopů. V první části je uveden princip vytvoření svazku urychlených elektronů pomocí laserového ...
  • Laserem řízené zdroje elektronů a rentgenového záření v podkritickém plazmatu: teorie a simulace 

   Author: Petr Valenta; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zdrojů urychlených elektronů a koherentního krátkovlnného záření, převážně v rentgenové části elektromagnetického spektra, založených na interakci vysokovýkonných laserových svazků s ...
  • Laserový dálkoměr pro výzkum planet a asteroidů 

   Author: Čižinský Petr; Supervisor: Vacek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Laserový vysílač pro miniaturní dálkoměr 

   Author: Kákona Jakub; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Lasery s aktivními ionty thulia a holmia generující ve spektrální oblasti okolo 2 um 

   Author: Cvrček Jan; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce je věnována návrhu, optimalizaci a měření výstupních charakteristik laserů s krystaly Tm:CaF2 a Ho:CaF2 generujících záření ve spektrální oblasti 2 um. V první části jsou rozebrány výhody a použití laserového ...
  • LaTeX a HTML 

   Author: Sivók Ondrej; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice 

   Author: Kollert Ondřej; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)