Now showing items 151-170 of 1714

  • C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie. 

   Author: Hettler Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Kořenská Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

   Author: Hübner Jakub; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Kubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Cell-centered lagrangeovský kód pro simulace ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Ivan Tarant; Supervisor: Váchal Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce je věnována rozšíření stávajícího nestrukturovaného cell-centred lagrangeovského kódu pro hydrodynamické simulace, doposud vyvíjeného v kartézských souřadnicích, do cylindrických souřadnic. Součástí je implementace ...
  • Celočíselná diverzifikace portfolia s využitím Hurstova exponentu 

   Author: Merta Ivan; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Celočíselná samoorganizace jako optimalizační problém 

   Author: Marek Filip; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Celočíselné optimalizační heuristiky založené na migraci 

   Author: Rektor Michal; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
  • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
  • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Central Exclusive Higgs Boson Production in the ATLAS Experiment at the LHC 

   Author: Juránek Vojtěch; Supervisor: Chýla Jiří; Opponent: Valkárová Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Central Exclusive Higgs Boson Production in the Atlas Experiment
  • Chaos in the conditional dynamics of purification protocols 

   Author: Vymětal Stanislav; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Chaos in the conditional dynamics of purification protocols
  • Chaotic time-series analysis 

   Author: Lucie Tylová; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-20)
   Disertační práce je zaměřena na nové metody popisu chování chaotických časových řad a na zlepšení tradičních přístupů pomocí korekce na opakované testování hypotéz nebo robustních a vícerozměrných statistických metod. ...
  • Chaotické chování EEG signálu a jeho analýza 

   Author: Musin Marat; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Charakteristika laserového svazku generovaného impulsním silnoproudým kapilárním výbojem 

   Author: Kaufman Jan; Supervisor: Schmidt Jiří; Opponent: Prukner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace 

   Author: Kabátová Anežka; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Tato práce se zabývá charakterizací monolitického křemíkového detekčního čipu X-CHIP03, který je určený pro zobrazovací a dozimetrické aplikace v kosmickém prostředí. V práci je podrobně popsáno kosmické prostředí a jeho ...
  • Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla 

   Author: Miriam Mindová; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula CyMe4-BTBP, extrakčné ...
  • Charakteristika vlastností extrakčních systémů využívajících hydrofilních maskovacích činidel při extrakci do TODGA při separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů 

   Author: Jan Šebesta; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány vlastnosti systémů, které jsou součástí i-SANEX procesu. i-SANEX proces je uplatněn při separaci minoritních aktinoidů od lanthanoidů během přepracování ozářeného ...
  • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

   Author: Jiráková Kateřina; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vondráček Petr
   Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...
  • Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod 

   Author: Grabec Tomáš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Seiner Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce zkoumá šíření elastických, a především povrchových vln jak anizotropním, tak nehomogenním prostředím. Zaměřuje se na využití numerických simulací a laser-ultrazvukové metody. V práci je také diskutována možnost ...
  • Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE 

   Author: Valentina Raskina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Kroll Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je ...