Now showing items 1315-1334 of 1477

  • Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Taševský Marek; Opponent: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Jety jsou nedílnou součástí mnoha analýz experimentálních dat vysokoenergetických srážek leptonů, hadronů i jader. Difrakční procesy tvoří významnou část celkového účinného průřezu vysokoenergetických neelastických ...
  • Vlastnosti teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny 

   Author: Matěj Ivánek; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci je shrnut dosavadní vývoj měření magnetického pole při fúzních výbojích v tokamacích. Za tímto účelem zde byly sumarizovány výsledky experimentů v oblastech polovodičových a kovových Hallových senzorů a současný ...
  • Vliv biochemických procesů na materiálové vlastnosti pojivových tkání 

   Author: Chylík Jan; Supervisor: Maršík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv centrální trubky na střední výstupní teplotu chladiva středových subkanálů 

   Author: Caha Vojtěch; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Novák Šimon; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém ...
  • Vliv CT artefaktů na dávkovou distribuci při plánování radioterapie 

   Author: Kořistka Ondřej; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Nechvíl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Výpočetní tomografie (CT) jakožto zobrazovací metoda je negativně ovlivňována artefakty, které způsobují degradaci rekonstruovaných obrazů a zanáší chyby do výpočtu dávky při plánování radioterapie. Příčiny vzniku artefaktů ...
  • Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením 

   Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Falk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-21)
   Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím ...
  • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

   Author: David Miroslav; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Bakalářská práce se věnuje základnímu nástroji radiochirurgie v oblasti léčby mozkových nádorů, Leksellově gama noži. V práci jsou popsány technické, funkční a léčebné provedení tohoto ozařovače (Kapitola 3). S postupným ...
  • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

   Author: David Miroslav; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Cílem práce je určení vlivu dávkového příkonu na terapeutický účinek ozařování na Leksellově gama noži. Ozařování lidské tkáně in vivo bylo simulováno pomocí studia chování buněčných kultur in vitro. Jako parametr odezvy ...
  • Vliv ionizujícího záření na reparační schopnost proteinu Fpg 

   Author: Dučevová Kateřina; Supervisor: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv ionizujícího záření na schopnost enzymů štěpit plasmidovou DNA 

   Author: Rosová Eva; Supervisor: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv kalibrační křivky CT na přesnost výpočtu ozařovacích plánů v radioterapii 

   Author: Koláček Michal; Supervisor: Vondráček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv matrice na stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence 

   Author: Hupka Ivan; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Drtinová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Novotný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
  • Vliv nízkotavitelných fází na zkřehnutí obrobitelných slitin Al za zvýšených teplot 

   Author: Nejezchlebová Jitka; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv nízkých a velmi nízkých dávek záření na adaptivní odezvu buněk 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Michaelidesová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Táto práca sa zaoberá tematikou účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na bunky organizmov, špeciálne adaptívnou odozvou. Cieľom práce sú rešerš, zahrňujúca súčasné poznatky z danej témy a experiment zameraný na ...
  • Vliv obsahu Zn na mikrostrukturu slitin Al-Mn-Zr 

   Author: Vronka Marek; Supervisor: Karlík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv pile-up událostí na hledání černých děr na LHC 

   Author: Vlasák Michal; Supervisor: Šimák Vladislav; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Vliv počtu makročástic na přesnost a časovou náročnost částicových simulací ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Kocur Viktor; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá numerickými efekty spojenými s makročásticemi v particle-in-cell (PIC) simulacích ve fyzice laserového plazmatu. Je prezentován přehled fyziky interakce ultraintenzivních laserových pulsu s ionizovanými ...