Now showing items 1335-1354 of 1478

  • Vliv počtu makročástic na přesnost a časovou náročnost částicových simulací ve fyzice laserového plazmatu 

   Author: Kocur Viktor; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá numerickými efekty spojenými s makročásticemi v particle-in-cell (PIC) simulacích ve fyzice laserového plazmatu. Je prezentován přehled fyziky interakce ultraintenzivních laserových pulsu s ionizovanými ...
  • Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET 

   Author: Keňová Alena; Supervisor: Dostálová Petra; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce ...
  • Vliv redukce při válcování za studena na precipitaci a rekrystalizaci ve slitinách Al-Mn-Zr 

   Author: Bouček Václav; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Cieslar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   V rešeršní části byl zpracován úvod do výroby tenkých hliníkových plechů, a to metodami přímého lití do ingotů a plynulého lití mezi válce. Dále jsou popsány mechanismy zpevnění hliníkových slitin s větším důrazem na ...
  • Vliv složení a opracování plastových scintilátorů na jejich detekční vlastnosti 

   Author: Rivelli Zea Guisella Raquel; Supervisor: Chaloupková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv stupně tváření za studena na precipitaci ve slitině Al-Mn-Zr. 

   Author: Vronka Marek; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Cieslar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vliv vodíku absorbovaného v povlakové trubce (předhydridace) na kinetiku oxidace slitiny Zr1Nb při teplotních přechodech hypotetických havárií typu LOCA 

   Author: Navrátilová Jana; Supervisor: Vrtílková Věra; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv vychytávačů radikálů na radiační citlivost mikroorganismů 

   Author: Reimitz Dan; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv záření na elektronické prvky 

   Author: Bělohlávek Arnošt; Supervisor: Kropík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vněreaktorová měření na reaktorech typu VVER 

   Author: Peltan Tomáš; Supervisor: Líman Jakub; Opponent: Frýbortová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce je zaměřena na možnosti detekce neutronů na energetických jaderných reaktorech, převážně typu VVER. Jsou zde popsány základní principy a konstrukce detektorů neutronů. Text dále obsahuje podrobný popis systému ...
  • Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny 

   Author: Šubert Eduard; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Voronoiovské a delonovské dláždění roviny 

   Author: Flusser Martin; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • VUV luminiscence Nd3+,Er3+ a Gd3+ v komplexních fluoridech 

   Author: Martinčík Jiří; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Bryknar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-06)
   Výzkum scintilačních materiálů na bázi komplexních fluoridů
  • Vybrané aspekty numerických metod pro hydrodynamické simulace laserového plazmatu 

   Author: Nikl Jan; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Rohlena Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   V rámci této práce jsou vyvíjeny numerické metody pro 1D a 2D hydrodynamické kódy. Dvouteplotní popis nevazkou stlačitelnou tekutinou je aplikován v lagrangeovských souřadnicích, kde regularita 2D sítě je dosažena metodou ...
  • Vybrané problémy z teorie grafů 

   Author: Knápek Marek; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření 

   Author: Celbová Lucie; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Šmíd Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Interakcí intenzivního laserového impulzu s plazmatem, vznikají velmi silná elektrická pole, která přesahují hodnotu 100GeV/m. Tohoto extrémního gradientu se využívá k urychlování elektronů, které tak mohou získat vysoké ...
  • Vyhledávání a přenos stavu pomocí kvantové procházky 

   Author: Skoupý Stanislav; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Reitzner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   V této práci studujeme vyhledávací algoritmus a algoritmus pro přenos stavu docílený kvantovou procházkou. Je představeno obecné schéma vyhledávacího algoritmu a algoritmu pro přenos stavu. Je ukázáno, že úplného přenosu ...
  • Vyhledávání modifikovaných snímků v rozsáhlé obrazové databázi 

   Author: Horáček Ondřej; Supervisor: Flusser Jan; Opponent: Haindl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Vyhledávání téměř identických snímků v rozsáhlé obrazové databázi
  • Vyhodnocení dávkového příkonu v kontejnmentu během postulované těžké havárie 

   Author: Sebastian Nývlt; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce popisuje vývoj, testování a aplikování metodiky pro vyhodnocení fáze těžké havárie na základě odezev měřidel dávkového příkonu uvnitř kontejnmentu. Těžkou havárií (severe accident) se myslí taková havárie jaderné ...
  • Vyhodnocování screeningových mamogramů pomocí lokálního statistického modelu 

   Author: Komínek Petr; Supervisor: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vypracování matematického modelu a analýza pojistných škodních dat 

   Author: Klečka David; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)