Now showing items 255-274 of 723

  • Lateralizační lůžko 

   Author: Kosina David; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou kompletní marketingové podpory pro nově uvádění výrobek - lůžko s laterálním náklonem. V jednotlivých sekcích se diplomová práce zabývá všemi nutnými kroky - s cílem vytvořit co ...
  • Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

   Author: Lesňák Tomáš; Supervisor: Čulík Jan; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Varozita a valgozita je vada pohybového aparátu dolních končetin. Je léčena konzervativním způsobem korekčními ortézami. Silový účinek od ortézy ovlivňuje růst kosti v růstových oblastech (modelace růstu). Byla popsána ...
  • Logistické procesy ve farmaceutických firmách 

   Author: Vospálková Kamila; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Debnár Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce analyzuje současný stav logistických toků, distribuční logistiku, probíhající procesy a konkurenční výhody farmaceutické firmy k odběratelům. Na základě teoretických znalostí a poznatků jsem provedla analýzu ...
  • Logistický pohyb léčiv 

   Author: Hanzlíčková Petra; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Striežencová Radoslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Ve své práci popisuji pohyb léčiv od výrobce přes distributora do lékáren až ke konečnému spotřebiteli. Cílem práce je možné řešení logistického pohybu léčiv tak, aby se docílilo rychlého a efektivního zásobování léčivy.
  • Lokace izocentra lineárních urychlovačů 

   Author: Cejnar Daniel; Supervisor: Andrle Jaromír; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce má za cíl navrhnout novou, jednodušší, efektivnější a přesnější metodu lokace izocentra laserového a světelného zaměřovacího systému lineárních urychlovačů oproti současné standardní okometrické metodě. ...
  • Lokalizace výzkumné metodiky stanovení hodnoty WTP pro české prostředí a její modelové ověření 

   Author: Ficencová Nikola; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Vojáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Lyapunovský exponent při analýze chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Pěnkava Vojtěch; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Šimšík Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce řeší problematiku analýzy vlivu Parkinsonovy choroby na chůzi. Jedním z cílů práce je navrhnout a realizovat aplikaci největšího Lyapunovského exponentu na různá akcelerometrická nebo z nich odvozená data. ...
  • Management stresu u příslušníků vězeňské služby 

   Author: Vápeníková Kateřina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Honzák Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Důvodem volby tohoto tématu, byla celosvětová společenská poptávka po vhodné intervenční metodě, finančně nenáročné, která by snížila hladinu pracovního stresu u zaměstnanců a byla také ekonomickým přínosem pro organizaci. ...
  • Management stresu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Veselá Klára; Supervisor: Poušek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Manipulace prostorové reprezentace hlodavců pomocí brain-computer interface (BCI) 

   Author: Stumpp Lars; Supervisor: Tsanov Marian; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   The neuromodulation of dopaminergic neurons on the hippocampal activity is an
  • Marketing obchodních společností ve zdravotnictví 

   Author: Dohnal Karel; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketing zdravotnických zařízení 

   Author: Kobilková Karolina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Predmetem mé diplomové práce "Marketing zdravotnických zarízení" bylo prozkoumat konkurenci mezi zdravotnickými zarízeními, možnosti marketingu nemocnic v Ceské republice a návazne aplikovat poznatky na vybranou ceskou ...
  • Marketingová strategie polohovatelného lůžka 

   Author: Kindlová Monika; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Marketingová strategie pro uvedení nové metody měření diurézy 

   Author: Divišová Dana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Plzeňská Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Úkolem této diplomové práce je zmapovat současné metody měření diurézy, nalézt jejich slabá místa a rizika související s jejich užíváním. Cílem je nalezení a popsání nové vhodnější metody. Dále pro navrhnuté řešení vytvořit ...
  • Marketingová strategie při zavádění nového výrobku na trh 

   Author: Herynková Lenka; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Čech Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie při zavádění nového zdravotnického prostředku společnosti MZ Liberec na trh. Cílem bylo samotné sestavení marketingové strategie pro nový model zdrojových mostů, ...
  • Marketingová strategie v oční optice 

   Author: Marušáková Simona; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Marketingová strategie v oční optice 

   Author: Marušáková Simona; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Hlavním cílem této diplomovépráce jezpracování novémarketingové strategieprospolečnostDR. OPTIK, snáslednou implementací do očních optik. Prvníčást je věnována teoretickémuzákladupopisujícímumarketingovýmix, marketingovénástroje, ...
  • Marketingový výzkum v oblasti nové technologie pro mechanické invalidní vozíky 

   Author: Mikšíčková Petra; Supervisor: Jakubův Lenka; Opponent: Zlámal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mechanické modely silových poměrů ve vybraných částech muskuloskeletárního systému 

   Author: Vomela Josef; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce je vytvořit komplexní prostředí pro praktickou výuku v rámci předmětu Rehabilitační inženýrství. Prvním krokem je výroba pěti biomechanických modelů, které reprezentují základní principy muskuloskeletárního ...
  • Meta-analýza studií na diagnostickou přesnost 

   Author: Čapková Monika; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy, projevující se demyelinizací nervových vláken. Pro včasnou diagnostiku a určení míry poškození mozku a míchy je nejčastěji využíváno vyšetření ...