Recent Submissions

 • Restrukturalizace vzdušného prostoru ČR 

  Author: Malý Michael; Supervisor: Daňko Petr; Opponent: Růžička Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou struktury vzdušného prostoru České republiky. Předmětem práce je popsat momentální strukturu vzdušného prostoru, zanalyzovat požadavky armády, civilní sféry a evropských institucí, ...
 • Ekonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravě 

  Author: Mach Daniel; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Diplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, ...
 • RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT 

  Author: Jelínek David; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV ve společnosti Time Air. Řeší obecnou teorii, provozní postupy v rámci PBN ...
 • Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES 

  Author: Jaš Dávid; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné ...
 • Numerické modelování tvaru napěťových pulzů při SHPB měření 

  Author: Dvořák Radim; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Gabriel Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a faktů o šíření vlnění jednorozměrným kontinuem, zejména v dlouhých tenkých tyčích, o principech měření metodou SHPB, o technikách tvarování pulzu a okrajově i o metodách ...
 • Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky 

  Author: Gabríková Kristína; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce ,,Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky" je srovnání low-cost letišť se standardními letišti. V první části je uvedena charakteristika low-cost letišť a jejich dopravců, ...
 • Návrh konceptuálního strukturovaného modelu standardních leteckých taxonomií 

  Author: Grötschelová Kateřina; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ahmad Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis systému hlášení leteckých událostí, existující ...
 • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

  Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
 • Měření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamiky 

  Author: Jankovič Martin; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných ...
 • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

  Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
 • Vývoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě 

  Author: Ignačáková Monika; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této práce je zhodnotit vyvoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě. Základním zjištěním je, že problémem nejsou mzdy samotné, které se drží většinou nad průměrnou hrubou mzdou České republiky, ale délka pracovní ...
 • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

  Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
 • Financování dopravní infrastruktury formou PPP ve státech BRICS 

  Author: Konopatkin Kirill; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Svoboda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenosti využití mechanizmů PPP ve státech skupiny BRICS a navrhnout metodu analýzy a hodnocení rizik pomocí metod citlivostní analýzy a imitačního modelování (metoda Monte Carlo) ...
 • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

  Author: Kohout Tomáš; Supervisor: Šturmová Iva; Opponent: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
 • Dynamická numerická studie nárazu vozidla do silničního ocelového svodidla 

  Author: Kletečková Kristina; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem bakalářské práce je simulace chování ocelových silničních svodidel při nárazu vozidla s využitím metody konečných prvků. V rámci teoretické části je zpracována problematika silničních záchytných systémů, popis ...
 • Průzkum spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Praze 

  Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je zjistit spokojenost s kvalitou poskytované služby u cestujících městské hromadné dopravy v Praze. V první části je vypsána teorie kvality v dopravě. Dále jsou popsány standardy kvality u ...
 • Zhodnocení nákladů a úrovně kvality dopravy variant vedení silnice č. II/107 

  Author: Barták Tomáš; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Krenková Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením nákladů a úrovně kvality dopravy silnice II/107. Obsahuje návrh a popis variant, vyčíslení jejich investičních nákladů a odhad provozních nákladů. Součástí je také zhodnocení úrovně ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni 

  Author: Lauda Václav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni" je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy a na základě této analýzy provést její ...
 • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

  Author: Kuchařová Nikola; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
 • Návrh optimalizace leteckých meteorologických zpráv 

  Author: Málek Martin; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kerum Jacek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat současný systém poskytování meteorologických informací posádkám dopravních letadel za letu. Na základě této analýzy navrhnout optimalizaci současného systému tak, aby využíval ...

View more