Collections in this community

Recent Submissions

 • Coriolisova iluze a její vliv na piloty v různých fázích výcviku 

  Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Freigang Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Coriolisova iluze je nebezpečnou vestibulární iluzí, která může mít fatální důsledky na letecký provoz. Práce zkoumá, jak tato iluze ovlivňuje rozdílné piloty s odlišnými leteckými zkušenostmi. Výzkumu se zúčastnilo celkem ...
 • Posouzení efektivnosti a udržitelnosti přestupů v letecké dopravě 

  Author: Damir Kuchkarov; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Truong Quang Toan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti a udržitelnosti přestupů v letecké dopravě se zaměřením na evropský letecký trh. V práci jsou zkoumány klíčové faktory ovlivňující rozhodování cestujících a operace ...
 • Délka spánkové inercie pro plánování spánkového režimu řídících letového provozu 

  Author: Lucie Nekvapilová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou spánkové inercie v kontextu řízení letového provozu. V letectví je v současné době kladen důraz na problematiku únavy a její minimalizaci, nicméně spánková inercie zůstává opomíjená. ...
 • Zvyšování odolnosti vůči efektu somatogravické iluze 

  Author: Jakub Charezinski; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Zibner Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce vznikla za účelem analýzy efektu somatogravické iluze u pilotů a zkoumání následné možnosti využití dezorientačního simulátoru ke zvýšení odolnosti vůči této iluzi. Cílem práce bylo identifikovat, jak ...
 • Modely postupné dekarbonizace sítě vybraných nákladních dopravců 

  Author: Martin Zázvorka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti řešení dekarbonizace v nákladní letecké dopravě, ze kterých je aktuálně největší výzvou zavedení udržitelného leteckého paliva. Analýza proběhla v síti 3 pravidelných nákladních a 3 ...
 • Dopady GNSS rušení na provoz na LKPR 

  Author: Marek Chaloupecký; Supervisor: Steiner Jakub; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  GNSS rušení je v okolí Letiště Václava Havla v Praze detekováno téměř každý den, ale jeho dopad na letecký provoz nebyl doposud dopodrobna zmapován. V případě ovlivnění palubní avioniky GNSS rušením, může dojít ke ztrátě ...
 • Systémová bezpečnostní analýza evakuačních strategií pro PRM 

  Author: David Šimek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Hajda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  V případě nouzové situace na letišti je klíčové, aby nouzové a evakuační procesy nejenže splňovaly přijatelnou úroveň bezpečnosti, ale také aby byly konzistentně aplikovány s ohledem na všechny skupiny cestujících. Cílem ...
 • Zjišťování geografické distribuce laserových útoků na letadla 

  Author: Augustina Raszyková; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Baláž Teodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Hlavním cílem této práce je návrh metodiky pro zjišťování distribuce laserových útoků na letadla. Práce byla zpracovávána na základě hlášeních o laserových útocích, která byla uložena v databázi ÚZPLN. V této práci byla ...
 • Hodnocení vlivu letištní infrastruktury na bezpečnost provozu na letišti Benešov 

  Author: Marek Veselý; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá letištní infrastrukturou na letišti Benešov. Konkrétně vizuálními navigačními prostředky a jejich vlivem na bezpečnost letového provozu. Cílem práce bylo ohodnotit současnou letištní ...
 • Využití ADS-B ke zpřesnění výpočtů emisí letadel na letištích 

  Author: Bo Stloukal; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  V současné době je často používaným nástrojem pro výpočet emisí letištních pohybů tzv. referenční emisní cyklus přistání a vzletu (LTO cyklus), který byl původně definovaný ICAO pro účely emisní certifikace letadlových ...
 • Simulační platforma pro hodnocení propustnosti dráhového systému na LKPR 

  Author: Milan Badal; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit propustnost dráhového systému na Letišti Václava Havla Praha. Pro naplnění tohoto cíle byla provedena analýza současného stavu dráhového systému na tomto letišti v Praze a ...
 • Modul pro simulaci dynamického řízení odbavovací plochy SEVER 

  Author: Štěpán Studnička; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Komplexnost letištní infrastruktury často představuje významnou překážku pro hodnocení dopadů různých provozních nebo infrastrukturálních změn. Analytika v reálných provozních podmínkách je prakticky neproveditelná nebo ...
 • Návrh nového centralizovaného stanoviště bezpečnostní kontroly pro LKPR 

  Author: Roman Marhold; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Koláč Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  V posledních letech se přístupy k návrhům stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích značně mění v souvislosti s novými technologiemi, mezi které patří systémy detekce výbušnin pro kabinová zavazadla a bezpečnostní ...
 • Kvantitativní analýza rizikovosti letadel ve sledování letové způsobilosti 

  Author: Adam Houdek; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Šorm Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato diplomová práce se soustředí na systém vyhodnocení rizikovosti letadel, který používá Oddělení dopravních letadel Úřadu pro civilní letectví. Účelem systému je identifikace nejrizikovějších letadel, na kterých následně ...
 • Vliv koncepce Free Route Airspace na optimalizaci plánování letu 

  Author: Adam Budař; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Moučka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Tato studie se zaměřuje na analýzu vlivu zavedení volných vzdušných tratí, Free Route Airspace (FRA), na plánování letů, zejména v oblasti komerčního letectví. Cílem je zhodnotit dopad FRA na plánování letů v letecké ...
 • Simulační model řízení letového provozu v procesu pojíždění letadel na LKPR 

  Author: Petra Mihálová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Tolar David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato práce se zaměřuje na zpracování nadstavby již existujícího modelu pro znázornění dopravy na letišti. Největší pozornost je upřena na tvorbu rozhodovacího procesu modelu, který odpovídá v reálném prostředí funkci a ...
 • Systémová bezpečnostní analýza evakuačních strategií pro PRM 

  Author: David Šimek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Hajda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  V případě nouzové situace na letišti je vhodné a velmi důležité, aby nouzové a evakuační procesy splňovaly přijatelnou úroveň bezpečnosti. V této práci je cílem prokázat, že nouzové a evakuační procesy jsou nastaveny na ...
 • Metody vyhodnocení kvality GNSS signálu za pomoci Android aplikací 

  Author: Simona Blašková; Supervisor: Steiner Jakub; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia low-cost zariadení v podobe smartfónov pre účely monitorovania kvality GNSS signálu (SQM). Teoretická časť práce je venovaná úvodu do systémov GNSS a monitorovania ...
 • Predikce vývoje cargo přepravy na vybraných trasách 

  Author: Lenka Mráčková; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Poustka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Cílem diplomové práce je pomocí vhodné metody provést předpověď poptávky po přepravě zboží letecky a kvantifikovat nárůst vytížení provozovaných typů letadel a počet dodatečných letů na vybraných trasách, případně pokles ...
 • Simulační nástroj pro odhad rozložení letového provozu 

  Author: Martin Kavka; Supervisor: Topková Tereza; Opponent: Hlavatá Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato práce se zabývá vývojem softwaru pro vizualizaci současné a předpovídané letecké dopravy. Software, implementovaný v programovacím jazyce Python ve vývojovém prostředí PyCharm, využívá reálná data o leteckém provozu ...

View more