Now showing items 1-20 of 3298

  • Optimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravy 

   Author: Pavel Purkart; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Bulíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Veřejná osobní doprava je komplexní propojený systém veřejných služeb v přepravě cestujících. Páteří systému jsou zpravidla systémy osobní kolejové dopravy, které se vyznačují vysokou kapacitou pro přepravu cestujících a ...
  • Strategie nákupu elektrické energie koncovými zákazníky s využitím pokročilých klasifikačních metod 

   Author: Lenka Jonáková; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Sklenář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Tato disertační práce se zaměřuje na úlohu s významným obchodním potenciálem, která je definována na rozhraní velkoobchodního a maloobchodního trhu s elektřinou. Jedná se o postupný nákup dlouhodobých kontraktů na dodávku ...
  • Rychlé algoritmys Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy 

   Author: Raissa Likhonina; Supervisor: Uglickich Evženie; Opponent: Goswami Dip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Disertační práce je věnována rychlým algoritmům Bayesovského rozhodování, přesněji řečeno QRD RLS Lattice algoritmu s testováním hypotéz, který byl aplikován na řešení problému detekce ruky na základě ultrazvukové technologie. ...
  • Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation 

   Author: Lališ, Andrej
   (CTU in Prague, 2020)
   Safety management is one of the key drivers in the modern aviation responsible for the remarkable safety record of the industry. It is one of the recent tools that bacame a standard for all major aviation stakeholders and ...
  • Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 

   Author: Janoš, Vít
   (Fakulta dopravní ČVUT, 2022)
   Práce se zabývá problematikou dopravního plánování v systémech veřejné dopravy, se zaměřením na osobní železniční dopravu. Jsou představeny jednotlivé kroky dopravního plánování, jakož i vybrané postupy a metody, exaktní ...
  • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

   Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Veselý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
  • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

   Author: Karim Tyureev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Drahotský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
  • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

   Author: Vít Valdhans; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
  • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

   Author: Tomáš Cieslar; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
  • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

   Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Světlík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...
  • Standardy kvality vybraných metropolitních regionů 

   Author: Thi Thanh Hang Phanová; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ...
  • Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě 

   Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě“ je definovat expresní linku v autobusové dopravě, zabývat se vznikem a provozem takové linky. Zabývat se linkami splňujícími definici v běžném provozu, ...
  • Nová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru 

   Author: Egor Latysh; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské ...
  • Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. století 

   Author: Jaroslav Chalupník; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ...
  • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Barák Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
  • Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou 

   Author: Adam Urbánek; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou“ je analyzovat současný stav veřejné hromadné dopravy, přepravní poptávku a její zdroje a cíle ve městě Poděbrady a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Rozmístění nádob tříděného odpadu ve vybraném městě 

   Author: Oleg Mazur; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Justa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Rozmístěni nádob tříděného odpadu ve vybraném městě“ je představení a analýza odpadového hospodářství ve městě Plasy a na základě této analýzy zjistit aktuální problémy odděleného odpadu a udělat ...
  • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
  • Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0. 

   Author: Daniel Chlebek; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá novým přístupem k realizaci infrastruktury zabezpečovacího zařízení v České republice s cílem analyzovat principy distribuovaných digitálních technologií. Práce rozvádí Koncept Železnice ...
  • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...