Now showing items 1-20 of 89

  • Miniaturized Acoustic Sensors for Monitoring Transportation Noise: Modelling, Measurement and Applications 

   Author: Karina Šimonová; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-12)
   Bezdrátové senzorické sítě si v posledních letech získávají celosvětovou pozornost zejména v oblasti monitoringu okolního hluku. Vzhledem k velkému počtu uzlů v senzorických sítích je kladen požadavek nejen na nízkonákladovost ...
  • Systém dynamického řízení a zabezpečení železniční dopravy 

   Author: Petr Koutecký; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fuchs Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-19)
   Disertační práce se zabývá problematikou řízení a zabezpečení železničního provozu. Nejprve jsou v práci popsány a analyzovány v souvislostech prvky současného systémového řízení a zabezpečení železničního provozu (zejména ...
  • Kondenzační stopy a jejich závislost na meteorlogické situaci 

   Author: Iveta Kameníková; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Korba Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-03)
   Disertační práce je zaměrena na studium kondenzačních stop a jejich závislosti na meteorologické situaci. Kondenzační stopy vytvořené letadly jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem, podle několika vědeckých studií ...
  • Management odchylek blokových časů a hodnocení jejich provozního dopadu 

   Author: Miroslav Špák; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Walton Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-03)
   V súčasnosti, s rastom leteckej dopravy, sú letiska preplnené, a letecké prevádzky sú narušované tvorbou rozných úzkých hrdiel. Preto predvídateĺnost letu a efektívnosť na zemi a teda na letiskách, zohrávajú doležitú úlohu ...
  • Návrh systému pro dynamické sledování a vyhodnocení letových charakteristik bezpilotních prostředků 

   Author: Stanislav Kušmírek; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Fözö Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-03)
   V oblasti bezpilotných letových prostriedkov je vývoj charakterizovaný rastúcou rôznorodosťou a špecifickosťou dizajnov drakov. Každý letový prostriedok tak môže mať odlišné letové vlastnosti a výkonnostné parametre, čo ...
  • Problematika komunikace autonomních vozidel a chodců 

   Author: Adam Orlický; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Drahotský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-30)
   Cílem této disertační práce je navrhnout a v praxi ověřit metody pro objektivní hodnocení komunikačních rozhraní mezi chodci a autonomními vozidly (AV) při přecházení vozovky. Těmito metodami by mělo být možné stanovit a ...
  • Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů v civilním letectví 

   Author: Tomáš Lipták; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hovanec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Kooperativní přehledové systémy představují v současnosti nezbytnou technologii využívanou v civilním letectví, bez níž by nebylo možné zachovat bezpečnost ani efektivitu civilní letecké dopravy při jejím neustálém nárůstu. ...
  • Modelování rozsáhlých souborů diskrétních veličin 

   Author: Šárka Jozová; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
   Analýza dat je důležitou metodou pro mnoho rozhodovacích procesů, které se používají k získávání infomrací z dat. Běžnými zdroji dat jsou dotazníky, které primárně poskytují diskrétní údaje. Analýza diskrétních dat často ...
  • Evaluace a návrh navigačních aplikací ITS v tunelovém systému 

   Author: Jiří Brož; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Vlkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Navigační služby a jiné dopravní aplikace, které vyžadují znalost polohy, jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jejich využití je velmi časté. Tyto aplikace mají dopad na plynulost dopravy, informovanost řidičů a jejich ...
  • Metodika integrace a dezintegrace prvků topologického popisu železniční infrastruktury 

   Author: Adam Hlubuček; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Futera Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Různé drážní aplikace a metody popisu železniční infrastruktury využívají pro vyjádření topologie železniční sítě různých rozlišovacích úrovní. V současné době, zejména z důvodu nároků rozvíjejícífch se inteligentních ...
  • Optimální trasování a parametry železniční dopravní cesty 

   Author: David Vodák; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-14)
   Nastavení parametrů stavební úpravy železniční trati je velmi složitý a komplexní proces neboť v jeho průběhu je zpravidla nutné utřídit a prioritizovat velké množství variant a podvariant. Tyto jsou následně ohodnoceny ...
  • Zhodnocení sítě DME pro zajištění schopnosti RNAV v Evropském regionu 

   Author: Tereza Topková; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Macabiau Christophe
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   Globální družicový navigační systém se stal hlavním zdrojem určování polohy pro uživatele vzdušného prostoru. V důsledku toho se mění úloha konvenčních navigačních zařízení. Na jedné straně dochází k racionalizaci některých ...
  • Vliv únavy na výkonnost pilota 

   Author: Lenka Hanáková; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Jakl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   Disertační práce je zaměřena na studium vlivu únavy na výkonnost pilota. Aktuální stav sledování únavy v letectví je založen zejména na sběěru subjektivních dat po letu, tj. primárně prostřednictvím dotazníkových šetření. ...
  • Optimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravy 

   Author: Pavel Purkart; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Bulíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Veřejná osobní doprava je komplexní propojený systém veřejných služeb v přepravě cestujících. Páteří systému jsou zpravidla systémy osobní kolejové dopravy, které se vyznačují vysokou kapacitou pro přepravu cestujících a ...
  • Strategie nákupu elektrické energie koncovými zákazníky s využitím pokročilých klasifikačních metod 

   Author: Lenka Jonáková; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Sklenář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Tato disertační práce se zaměřuje na úlohu s významným obchodním potenciálem, která je definována na rozhraní velkoobchodního a maloobchodního trhu s elektřinou. Jedná se o postupný nákup dlouhodobých kontraktů na dodávku ...
  • Rychlé algoritmys Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy 

   Author: Raissa Likhonina; Supervisor: Uglickich Evženie; Opponent: Goswami Dip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Disertační práce je věnována rychlým algoritmům Bayesovského rozhodování, přesněji řečeno QRD RLS Lattice algoritmu s testováním hypotéz, který byl aplikován na řešení problému detekce ruky na základě ultrazvukové technologie. ...
  • Technologie senzorických sítí a akčních členů užitá k minimalizaci rizik jízdy automobilů na pozemních komunikacích 

   Author: Jaromír Tobiška; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Machan Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Cílem práce je nalezení kombinace senzorů a akčních členů v systémovém řešení osobního automobilu v 2. stupni autonomního řízení a jejich využití pro minimalizaci rizik v několika aplikačních rovinách. Úvodem se práce ...
  • Verifikace míry závažnosti dopravně - bezpečnostních deficitů silničních záchytných systémů 

   Author: Jakub Nováček; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
   Cílem disertační práce je navržení metodického postupu, díky kterému bude dosaženo jednotného ohodnocení dopravně-bezpečnostních deficitů týkajících se silničních záchytných systémů. V současné době je míra závažnosti pro ...
  • Multiagentní systémy pro řízení dopravy na dálnicích 

   Author: Jana Kuklová; Supervisor: Přibyl Ondřej; Opponent: Janota Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
   Hlavním tématem této disertace je použití multiagentních systémů pro řízení dopravy na dálnicích. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je ryze teoretická a poskytuje obecný přehled teorie multiagentních ...
  • Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 

   Author: Vojtěch Rulc; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Palčák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Předmětem této práce je představení nové třívrstvé metodiky pro posuzování bezpečnosti asistenčních systémů. V 1. úrovni jsou funkce navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se běžných dopravních situací a ...