Collections in this community

Recent Submissions

 • Určování mezní rychlosti multi-rotorových bezpilotních prostředků 

  Author: Michaela Frebortová; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Kytýř Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice určení mezní rychlosti multi-rotorových bezpilotních prostředků. Cílem práce je zjistit možnosti stanovení mezní rychlost, identifikovat limity jednotlivých metod a s využitím ...
 • Hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací pomocí jasové analýzy 

  Author: Tomáš Blodek; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Novák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-06)
  Diplomová práce se zabývá problematikou noční bezpečnosti na pozemních komunikacích se zaměřením na intravilánové úseky silnic I. třídy. V rámci diplomové práce byly definovány světelně technické veličiny a způsoby měření ...
 • Extrakce liniových prvků z mobilního laserového skenování 

  Author: Tadeáš Bartoš; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Pavelka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem této diplomové práce je najít efektivní proces extrakce liniových prvků z mračen bodů získaných mobilním laserovým skenováním a ukázat možné výhody a nevýhody. Mračna bodů jsou dobrým zdrojem širokého spektra informací ...
 • Možnosti využití skidometru T2Go v souladu s ČSN 73 6177 

  Author: Adam Hoffmann; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Jelínek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Předmětem této diplomové práce je ověření přesnosti měření skidometru T2GO v porovnání s dynamickými měřícími zařízeními standardně využívanými v České republice a současně stanovení míry korelace s těmito zařízeními, ...
 • Vývoj úrovně bezpečnosti provozu na silniční síti v Karlovarském kraji 

  Author: David Korbelář; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem této diplomové práce je realizovat ve dvou na sobě navazujících období bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v místě vybrané silniční sítě a následně zjištěné poznatky vzájemně porovnat z pohledu vývoje úrovně ...
 • Manuál pro realizaci nočních bezpečnostních inspekcí PK 

  Author: Gabriela Zikánová; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Červenka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření manuálu liniové noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace metodou průjezdu inspekčního vozidla na základě realizace prohlídky úseků silnic I. třídy v Jihočeském a Plzeňském ...
 • Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě 

  Author: Martin Šimáček; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Rak Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
  Předmětem diplomové práce „Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě“ je propojení nehodových dat, pasportu komunikací a dat z bezpečnostních inspekcí, a tvorba přehledně vizualizovaného ...
 • Bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu 

  Author: Tereza Šimková; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Jelínek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Předmětem diplomové práce je bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu. V rámci práce jsou identifikovány případné nedostatky způsobu provedení tlumičů nárazu a navržena opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...
 • Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení 

  Author: Jana Marešová; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Svoboda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité technologie jako ...
 • Měřící technika pro provádění noční bezpečnostní inspekce PK 

  Author: Tomáš Blodek; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Richter Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou noční bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. Teoretická část definuje bezpečnostní inspekci na pozemních komunikacích, pojednává o rozdílech mezi noční a denní inspekcí a ...
 • Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace 

  Author: Michaela Stránská; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Moudrá Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění zklidňujících vjezdových opatření ...
 • Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK 

  Author: Gabriela Zikánová; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem této bakalářské práce na téma „Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK“ je vytvoření metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace na základě realizace prohlídky ...
 • Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost 

  Author: Kristýna Řepová; Supervisor: Vrtal Pavel; Opponent: Svoboda Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Předmětem diplomové práce „Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost“ je analýza současného stavu vozového parku s ohledem na vývoj vnějších rozměrů vozidel, a to zejména na jejich rostoucí ...
 • Možnost využití dat digitálních tachografů při analýze dopravních nehod 

  Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci svým zaměřením na problematiku dopravních nehod nákladních automobilů a zejména na využití dat o rychlosti z tachografů při řešení a analýze dopravních nehod. Práce se zabývá ...
 • Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod 

  Author: Veronika Kostěncová; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Komárek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práce „Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod“ předkládá obecný vhled do problematiky soudního znalectví v dopravě, a to zejména z pohledu současně užívaných metod a postupů. V rámci teoretické ...
 • Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví 

  Author: Martin Jankovič; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická ...
 • Analýza pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v oblasti zádržných zařízení 

  Author: Tereza Šimková; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Dousková Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Předmětem bakalářské práce je analýza pasivní bezpečnosti na silnicích I. třídy. V práci jsou statisticky vyhodnocovány nehody a deficity v oblasti zádržných zařízení. Dále jsou součástí práce katalogové listy nejčastěji ...
 • Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl 

  Author: Kristina Kletečková; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Steklý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  Cílem diplomové práce je simulace chování baterie při nárazu vozidla na kůl pomocí metody konečných prvků. V teoretické části je zpracována problematika akumulace energie, charakteristiky jednotlivých druhů baterií, ...
 • Zpracování a úprava dat z 3D skenování pro dokumentaci vozidel 

  Author: Adam Pták; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Vyčichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Tato bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá metodami 3D skenování. V této části je uveden základní přehled a dělení skenovacích systémů včetně problematiky samotného procesu skenování. V dalších částech práce jsou popsány ...
 • Tachografy nákladních automobilů 

  Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je seznámení s problematikou týkající se digitálních tachografů, zejména legislativní rešerše upravující povinnosti pro správné používání přístroje. Práce se také zabývá popisem principu fungování ...

View more