Collections in this community

Recent Submissions

 • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

  Author: Bohumil Hora; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Krčmář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
 • Mapování podpovrchových defektů robotickým ramenem se speciální koncovkou 

  Author: David Hanč; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Falta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivních zkoušek materiálu s využitím klasifikace audiosignálu. Cílem práce je identifikace podpovrchových vad na základě analýzy zvukové odezvy materiálu a ověřit ...
 • Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla 

  Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Fíla Tomáš; Opponent: Kunecký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci rámcového chování konstrukce ...
 • Vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji 

  Author: Michael Hudák; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Rund Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Dynamické testování pokročilých materiálů s využitím vyspělých experimentálních metod vyžaduje vývoj dodatečných zařízení, která umožní proveditelnost těchto experimentů. Předmětem práce je návrh, realizace a ověření ...
 • Numerická analýza tvarování incidentních napěťových vln pro SHPB měření 

  Author: Radim Dvořák; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  V předkládané práci se autor věnuje problematice šíření napěťových vln při SHPB měření, uceluje metodiku provádění SHPB simulací pomocí řešiče LS-DYNA a analyzuje metody tvarování vln za použití vlastních naprogramovaných ...
 • Numerická analýza železničního návěstidla 

  Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Numerická analýza železničního návěstidla" je vytvoření numerického modelu železničního návěstidla", na němž bude možné simulovat odezvu konstrukce návěstidla na dynamické zatížení a který bude ...
 • Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumavých objektů 

  Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Kamenický Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Výpočtová tomografie je zavedenou metodou umožňují zkoumat vnitřní strukturu objektu bez jeho porušení. Bakalářská práce Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumaných objektů je spojena ...
 • Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení 

  Author: Václav Rada; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předložená práce zdokonaluje funkcionalitu předchozí generace řídicího software vyvinutého na Ústavu mechaniky a materiálů a rozšiřuje jej o ovládací prvky nutné pro řízení nově vzniklých experimentálních zařízení, jako ...
 • Numerické modelování tvaru napěťových pulzů při SHPB měření 

  Author: Dvořák Radim; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Gabriel Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a faktů o šíření vlnění jednorozměrným kontinuem, zejména v dlouhých tenkých tyčích, o principech měření metodou SHPB, o technikách tvarování pulzu a okrajově i o metodách ...
 • Úprava SHPB pro pokročilé měření materiálů v dopravě 

  Author: Hudák Michael; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Tato bakalárská práce "Úprava SHPB pro pokrocilé merené materiálu v doprave" realizuje dílcí prvky Delené Hopkinsonovy tyce (z ang. Split Hopkinson Pressure Bar - SHPB) a jejich modifikaci. Úcelem techto dílcích prvku je ...
 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemi 

  Author: Neuhäuserová Michaela; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech ...
 • Stanovení deformačního chování uměle vytvořených struktur pomocí pádové zkoušky 

  Author: Moos Tomáš; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Urushadze Shota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Hlavní náplní bakalářské práce je úprava stávající pádové věže pro bezpečnější, spolehlivější, přesnější a komfortnější zjištění deformační odezvy testovaných vzorků. V rámci úprav je modifikován pádový mechanismus, ...
 • Software pro řízení strojů a experimentálních zařízení 

  Author: Rada Václav; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Richta Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT jsou prováděny experimenty pokročilými experimentálními metodami, což vyžaduje vývoj experimentálních zařízení vlastní výroby. Předložená práce se zabývá vývojem ...
 • Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření 

  Author: Falta Jan; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Šperl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce řeší problematiku instrumentace dělené Hopkinsonovy tyče modifikované pro dynamická měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. Zaměřuje se na návrh a realizaci součástí souvisejících se samotným záznamem ...
 • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

  Author: Adorna Marcel; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
 • Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů 

  Author: Hos Jiří; Supervisor: Krčmářová Nela; Opponent: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Zkoušky určování povrchové tvrdosti představují jedny z nejpoužívanějších zkoušek materiálů. Výhodou tohoto typu testu je jeho minimální destruktivnost, nízké náklady na jeho provádění a relativně jednoduché vyhodnocení. ...
 • Rozšířená numerická studie chování lanového svodidla 

  Author: Jelínková Martina; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Diplomová práce je zaměřena na studie chování lanových silničních svodidel zatížených nárazem osobního automobilu. V obecné části práce je uveden přehled používaných záchytných systému na pozemních komunikacích. Základní ...
 • Studie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí 

  Author: Čišecký Jakub; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Při dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené ...
 • Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat 

  Author: Hos Jiří; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Kostelecká Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco ...
 • Numerická simulace nárazu do svodidla 

  Author: Likhonina Raissa; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
  Hlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí ...

View more