Poslední příspěvky

 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemi 

  Autor: Neuhäuserová Michaela; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech ...
 • Stanovení deformačního chování uměle vytvořených struktur pomocí pádové zkoušky 

  Autor: Moos Tomáš; Vedoucí práce: Zlámal Petr; Oponent práce: Urushadze Shota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Hlavní náplní bakalářské práce je úprava stávající pádové věže pro bezpečnější, spolehlivější, přesnější a komfortnější zjištění deformační odezvy testovaných vzorků. V rámci úprav je modifikován pádový mechanismus, ...
 • Software pro řízení strojů a experimentálních zařízení 

  Autor: Rada Václav; Vedoucí práce: Zlámal Petr; Oponent práce: Richta Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT jsou prováděny experimenty pokročilými experimentálními metodami, což vyžaduje vývoj experimentálních zařízení vlastní výroby. Předložená práce se zabývá vývojem ...
 • Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření 

  Autor: Falta Jan; Vedoucí práce: Zlámal Petr; Oponent práce: Šperl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce řeší problematiku instrumentace dělené Hopkinsonovy tyče modifikované pro dynamická měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. Zaměřuje se na návrh a realizaci součástí souvisejících se samotným záznamem ...
 • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

  Autor: Adorna Marcel; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
 • Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů 

  Autor: Hos Jiří; Vedoucí práce: Krčmářová Nela; Oponent práce: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Zkoušky určování povrchové tvrdosti představují jedny z nejpoužívanějších zkoušek materiálů. Výhodou tohoto typu testu je jeho minimální destruktivnost, nízké náklady na jeho provádění a relativně jednoduché vyhodnocení. ...
 • Rozšířená numerická studie chování lanového svodidla 

  Autor: Jelínková Martina; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Diplomová práce je zaměřena na studie chování lanových silničních svodidel zatížených nárazem osobního automobilu. V obecné části práce je uveden přehled používaných záchytných systému na pozemních komunikacích. Základní ...
 • Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek 

  Autor: Fenclová Nela; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Šepitka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předložená práce se zabývá návrhem, výrobou a zprovozněním indentačního zařízení schopného indentace při nízkém zatížení metodou Vickers. Za tímto účelem byly navrženy dva způsoby zatěžování, první mód pro zatěžování ...
 • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

  Autor: Vejrážková Romana; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Schmidt Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...
 • Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat 

  Autor: Hos Jiří; Vedoucí práce: Doktor Tomáš; Oponent práce: Kostelecká Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco ...
 • Úvod do numerické studie interakce vozidlo-vozovka 

  Autor: Gargulák Jan; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Cílem této studie je vytvoření numerického modelu vozidla, které je schopno se pohybovat po určitém podkladu, tedy vozovce. Účelem této simulace je tedy rozpohybování tohoto numerického modelu. Numerická analýza simulace ...
 • Studie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí 

  Autor: Čišecký Jakub; Vedoucí práce: Jírová Jitka; Oponent práce: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Při dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené ...
 • Numerická simulace nárazu do svodidla 

  Autor: Likhonina Raissa; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
  Hlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí ...
 • Studium ochranných vlastností cyklistické přilby pomocí hybridní metody 

  Autor: Kuciaková Petra; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Tato práce se zabývá problematikou cyklistických přileb, včetně jejich vývoje, technologií zpracování, používaných materiálů a legislativy, kterou se řídí jejich testování. Hlavním cílem této práce je využití metody ...
 • Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy 

  Autor: Rufferová Tereza; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Předmětem diplomové práce Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy je vytvořit a analyzovat numerický model automobilové sedačky s hlavovou opěrkou v různých výškových polohách a i bez ní. Úkolem je provést ...
 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami 

  Autor: Neuhäuserová Michaela; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Jandejsek Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem experimentální metody pro studium deformačního chování auxetických struktur (porézních materiálů vykazujících záporné Poissonovo číslo) při kvazi-statickém zatěžování. Vzhledem ...
 • Instrumentace a vyhodnocení rázových zkoušek na plynovodní oceli 

  Autor: Falta Jan; Vedoucí práce: Valach Jaroslav; Oponent práce: Šperl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
  Cílem práce je ověření metodiky vyhodnocení zkoušky vrubové houževnatosti s využitím specializovaného zařízení pro záznam dynamiky pohybu kladiva za účelem poznání dějů v průběhu rázu a následně uplatnění této metodiky na ...
 • Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického měření deformace 

  Autor: Adorna Marcel; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Minster Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-21)
  Předložená práce se zabývá měřením deformační odezvy kompozitních materiálů při zkoušce pevnosti v tahu a creepové zkoušce. K řešení byla použita metoda optické korelace obrazu a pole deformací byla vyhodnocována v průběhu ...
 • Numerická studie ochranného vlivu opěrky hlavy při nárazu osobního automobilu 

  Autor: Rufferová Tereza; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Schejbalová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Tvorba výpočtového modelu cyklistické přilby pomocí 3D scanneru 

  Autor: Vejrážková Romana; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Schmidt Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)

Zobrazit další