Recent Submissions

 • Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumavých objektů 

  Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Kamenický Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Výpočtová tomografie je zavedenou metodou umožňují zkoumat vnitřní strukturu objektu bez jeho porušení. Bakalářská práce Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumaných objektů je spojena ...
 • Numerická analýza železničního návěstidla 

  Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Numerická analýza železničního návěstidla" je vytvoření numerického modelu železničního návěstidla", na němž bude možné simulovat odezvu konstrukce návěstidla na dynamické zatížení a který bude ...
 • Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení 

  Author: Václav Rada; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předložená práce zdokonaluje funkcionalitu předchozí generace řídicího software vyvinutého na Ústavu mechaniky a materiálů a rozšiřuje jej o ovládací prvky nutné pro řízení nově vzniklých experimentálních zařízení, jako ...
 • Numerické modelování tvaru napěťových pulzů při SHPB měření 

  Author: Dvořák Radim; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Gabriel Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a faktů o šíření vlnění jednorozměrným kontinuem, zejména v dlouhých tenkých tyčích, o principech měření metodou SHPB, o technikách tvarování pulzu a okrajově i o metodách ...
 • Úprava SHPB pro pokročilé měření materiálů v dopravě 

  Author: Hudák Michael; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Tato bakalárská práce "Úprava SHPB pro pokrocilé merené materiálu v doprave" realizuje dílcí prvky Delené Hopkinsonovy tyce (z ang. Split Hopkinson Pressure Bar - SHPB) a jejich modifikaci. Úcelem techto dílcích prvku je ...
 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemi 

  Author: Neuhäuserová Michaela; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech ...
 • Stanovení deformačního chování uměle vytvořených struktur pomocí pádové zkoušky 

  Author: Moos Tomáš; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Urushadze Shota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Hlavní náplní bakalářské práce je úprava stávající pádové věže pro bezpečnější, spolehlivější, přesnější a komfortnější zjištění deformační odezvy testovaných vzorků. V rámci úprav je modifikován pádový mechanismus, ...
 • Software pro řízení strojů a experimentálních zařízení 

  Author: Rada Václav; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Richta Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT jsou prováděny experimenty pokročilými experimentálními metodami, což vyžaduje vývoj experimentálních zařízení vlastní výroby. Předložená práce se zabývá vývojem ...
 • Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření 

  Author: Falta Jan; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Šperl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce řeší problematiku instrumentace dělené Hopkinsonovy tyče modifikované pro dynamická měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. Zaměřuje se na návrh a realizaci součástí souvisejících se samotným záznamem ...
 • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

  Author: Adorna Marcel; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
 • Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů 

  Author: Hos Jiří; Supervisor: Krčmářová Nela; Opponent: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Zkoušky určování povrchové tvrdosti představují jedny z nejpoužívanějších zkoušek materiálů. Výhodou tohoto typu testu je jeho minimální destruktivnost, nízké náklady na jeho provádění a relativně jednoduché vyhodnocení. ...
 • Rozšířená numerická studie chování lanového svodidla 

  Author: Jelínková Martina; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Diplomová práce je zaměřena na studie chování lanových silničních svodidel zatížených nárazem osobního automobilu. V obecné části práce je uveden přehled používaných záchytných systému na pozemních komunikacích. Základní ...
 • Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek 

  Author: Fenclová Nela; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Šepitka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Předložená práce se zabývá návrhem, výrobou a zprovozněním indentačního zařízení schopného indentace při nízkém zatížení metodou Vickers. Za tímto účelem byly navrženy dva způsoby zatěžování, první mód pro zatěžování ...
 • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

  Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...
 • Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat 

  Author: Hos Jiří; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Kostelecká Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco ...
 • Úvod do numerické studie interakce vozidlo-vozovka 

  Author: Gargulák Jan; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Cílem této studie je vytvoření numerického modelu vozidla, které je schopno se pohybovat po určitém podkladu, tedy vozovce. Účelem této simulace je tedy rozpohybování tohoto numerického modelu. Numerická analýza simulace ...
 • Studie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí 

  Author: Čišecký Jakub; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
  Při dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené ...
 • Numerická simulace nárazu do svodidla 

  Author: Likhonina Raissa; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
  Hlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí ...
 • Studium ochranných vlastností cyklistické přilby pomocí hybridní metody 

  Author: Kuciaková Petra; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
  Tato práce se zabývá problematikou cyklistických přileb, včetně jejich vývoje, technologií zpracování, používaných materiálů a legislativy, kterou se řídí jejich testování. Hlavním cílem této práce je využití metody ...
 • Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy 

  Author: Rufferová Tereza; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
  Předmětem diplomové práce Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy je vytvořit a analyzovat numerický model automobilové sedačky s hlavovou opěrkou v různých výškových polohách a i bez ní. Úkolem je provést ...

View more