Collections in this community

Recent Submissions

 • Dráha s lineárními motory pro univerzální mechanické testování 

  Author: Lukáš Zeman; Supervisor: Falta Jan; Opponent: Svatý Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh dráhy s lineárními motory pro testování dynamických dějů a specifické crash testy s bezpilotními prostředky v interakci s člověkem. Motivací pro tento projekt je mimo jiné i zvyšující ...
 • Dynamické experimenty s využitím zatěžovacího stroje na bázi lineárních motorů 

  Author: Jaromír Kylar; Supervisor: Rada Václav; Opponent: Olbrich Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  V rámci této diplomové práci jsem sestavil a zprovoznil experimentální zatěžovací zařízení na bázi lineárních motorů (LIMA – Linear Impact Motor Actuator). Provedl jsem mechanické sestavení konstrukce a zapojení silové ...
 • Rychlá radiografie během dynamických experimentů se střední rychlostí deformace 

  Author: Vojtěch Kotek; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Kripner Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj detektoru pro rentgenové zobrazování, který byl využitelný při dynamických experimentech. Při těchto dynamických experimentech je pro běžné detektory velmi limitující snímkovací ...
 • Dynamické vlastnosti polymerního materiálu vyrobených metodou 3D tisku 

  Author: Veronika Drechslerová; Supervisor: Krčmářová Nela; Opponent: Zárybnická Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Vzhledem k stále rostoucímu zájmu o použití aditivních technologií v mnoha odvětvích pro výrobu součástek, celých dílů nebo zdravotnických potřeb je důležité znát jejich mechanické odezvy na různé způsoby zatížení. Tyto ...
 • Automatizované metody zpracování obrazu pro rázové experimenty 

  Author: Jan Stoklasa; Supervisor: Fíla Tomáš; Opponent: Leicht Lena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce představuje nový software pro detekci a rozpoznání náhodně generovaného obrazce, který je využíván pro zpracování obrazových dat při rázových experimentech. Nástroj umožňuje zjištění polohy tohoto obrazce a její ...
 • Stanovení odolnosti ochranné sítě při nárazu vrtulového dronu 

  Author: Barbora Janová; Supervisor: Falta Jan; Opponent: Kušmírek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Z důvodu značného rozvoje bezpilotních systémů v posledních letech roste adekvátně i snaha o regulaci jejich provozu, primárně z důvodu bezpečnosti. S tím souvisí i myšlenka na vytvoření bezpečných vzdělávacích míst ...
 • Využití stereolitografie pro výrobu pokročilých porézních materiálů 

  Author: Veronika Drechslerová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Zárybnická Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Předmětem bakalářské práce je popis a využití technologie 3D tisku pracující na principu vytvrzování polymerů pomocí záření určité vlnové délky – stereolitografie. Práce je věnována osvojení si ovládání 3D resinové tiskárny, ...
 • Hodnocení vybraných metod pro posouzení materiálu ovlivněného svarem 

  Author: Lukáš Zeman; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Drozdenko Daria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení metod pro posouzení stavu materiálu ovlivněného aluminotermickým svařováním nosných profilů. Vybrané metody jsou uplatněny experimentálně a pro názornost měření také metoda svaření, ...
 • Měření vibrací a dynamické odezvy struktur pomocí piezosenzorů a aktuátorů 

  Author: Jaromír Kylar; Supervisor: Falta Jan; Opponent: Macháček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Předmětem této bakalářské práce je zprovoznění piezoelektrického členu pro měření deformací v konstrukci a jeho aplikace ve vybraných referenčních experimentech. Daný piezoelektrický senzor je dále použit ve vybraných ...
 • Využití laserové vibrometrie při dynamických rázových experimentech 

  Author: Vojtěch Kotek; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Trnka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím laserové Dopplerovy vibrometrie při dynamických experimentech. V práci jde o osvojení si této technologie. Jsou zde prezentovány experimenty, které demonstrují například ...
 • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

  Author: Bohumil Hora; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Krčmář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
 • Mapování podpovrchových defektů robotickým ramenem se speciální koncovkou 

  Author: David Hanč; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Falta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivních zkoušek materiálu s využitím klasifikace audiosignálu. Cílem práce je identifikace podpovrchových vad na základě analýzy zvukové odezvy materiálu a ověřit ...
 • Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla 

  Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Fíla Tomáš; Opponent: Kunecký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci rámcového chování konstrukce ...
 • Vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji 

  Author: Michael Hudák; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Rund Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Dynamické testování pokročilých materiálů s využitím vyspělých experimentálních metod vyžaduje vývoj dodatečných zařízení, která umožní proveditelnost těchto experimentů. Předmětem práce je návrh, realizace a ověření ...
 • Numerická analýza tvarování incidentních napěťových vln pro SHPB měření 

  Author: Radim Dvořák; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  V předkládané práci se autor věnuje problematice šíření napěťových vln při SHPB měření, uceluje metodiku provádění SHPB simulací pomocí řešiče LS-DYNA a analyzuje metody tvarování vln za použití vlastních naprogramovaných ...
 • Numerická analýza železničního návěstidla 

  Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Numerická analýza železničního návěstidla" je vytvoření numerického modelu železničního návěstidla", na němž bude možné simulovat odezvu konstrukce návěstidla na dynamické zatížení a který bude ...
 • Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumavých objektů 

  Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Kamenický Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Výpočtová tomografie je zavedenou metodou umožňují zkoumat vnitřní strukturu objektu bez jeho porušení. Bakalářská práce Aplikace inovativních metod výpočtové tomografie pro pokročilou analýzu zkoumaných objektů je spojena ...
 • Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení 

  Author: Václav Rada; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Předložená práce zdokonaluje funkcionalitu předchozí generace řídicího software vyvinutého na Ústavu mechaniky a materiálů a rozšiřuje jej o ovládací prvky nutné pro řízení nově vzniklých experimentálních zařízení, jako ...
 • Numerické modelování tvaru napěťových pulzů při SHPB měření 

  Author: Dvořák Radim; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Gabriel Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a faktů o šíření vlnění jednorozměrným kontinuem, zejména v dlouhých tenkých tyčích, o principech měření metodou SHPB, o technikách tvarování pulzu a okrajově i o metodách ...
 • Úprava SHPB pro pokročilé měření materiálů v dopravě 

  Author: Hudák Michael; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Bayer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Tato bakalárská práce "Úprava SHPB pro pokrocilé merené materiálu v doprave" realizuje dílcí prvky Delené Hopkinsonovy tyce (z ang. Split Hopkinson Pressure Bar - SHPB) a jejich modifikaci. Úcelem techto dílcích prvku je ...

View more