News

Department of Logistic and Transportation Processes

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ekonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravě 

  Author: Mach Daniel; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Diplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, ...
 • Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky 

  Author: Gabríková Kristína; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce ,,Low-cost letiště využívaná pro nové low-cost transatlantické linky" je srovnání low-cost letišť se standardními letišti. V první části je uvedena charakteristika low-cost letišť a jejich dopravců, ...
 • Vývoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě 

  Author: Ignačáková Monika; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této práce je zhodnotit vyvoj mezd v osobní a nákladní pozemní dopravě. Základním zjištěním je, že problémem nejsou mzdy samotné, které se drží většinou nad průměrnou hrubou mzdou České republiky, ale délka pracovní ...
 • Financování dopravní infrastruktury formou PPP ve státech BRICS 

  Author: Konopatkin Kirill; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Svoboda Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenosti využití mechanizmů PPP ve státech skupiny BRICS a navrhnout metodu analýzy a hodnocení rizik pomocí metod citlivostní analýzy a imitačního modelování (metoda Monte Carlo) ...
 • Průzkum spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Praze 

  Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je zjistit spokojenost s kvalitou poskytované služby u cestujících městské hromadné dopravy v Praze. V první části je vypsána teorie kvality v dopravě. Dále jsou popsány standardy kvality u ...
 • Zhodnocení nákladů a úrovně kvality dopravy variant vedení silnice č. II/107 

  Author: Barták Tomáš; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Krenková Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením nákladů a úrovně kvality dopravy silnice II/107. Obsahuje návrh a popis variant, vyčíslení jejich investičních nákladů a odhad provozních nákladů. Součástí je také zhodnocení úrovně ...
 • Určení potřebné kapacity parkovišť Park + Ride 

  Author: Čeněk Tomáš; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Macho Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Určení potřebné kapacity P+R“ je analyzovat současný stav nabídky parkovišť P+R na jednotlivých zastávkách vybrané železniční trati, kterou je trať s označením číslo 090, analyzovat současnou ...
 • Verifikace optimality signálního plánu křižovatky 

  Author: Staňková Petra; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Frič Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Předmětem bakalářské práce Verifikace optimality signálního plánu křižovatky je charakterizovat zadanou křižovatku z hlediska metod pro tvorbu signálního plánu, charakterizovat použitý exaktní přístup k návrhu signálního ...
 • Optimalizace rozmístění skladových zásob na skladových lokacích 

  Author: Vanhaber Mykola; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Umlauf Tadeáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Předmětem bakalářské práce "Optimalizace rozmístění skladových zásob na skladových lokacích" je představení a analýza současného způsobu skladování a fungování skladu. Na základě této analýzy udělat návrh a simulaci metody, ...
 • Návrh řešení trasování multimodálních nákladních přeprav 

  Author: Vlček Bohumil; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Vydra Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření praktické aplikace dynamického řešení v prostředí Microsoft Excel pro výběr nejvýhodnější trasy námořní importní kusové zásilky při zadaných aktuálních vstupních datech, parametrech ...
 • Bezbariérová doprava z letiště Václava Havla v Praze do centra města 

  Author: Šperk Michal; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Krčál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce "Bezbariérová doprava z letiště Václava Havla do centra města" se zabývá problematikou bezbariérové přístupnosti pro osoby s handicapem z letiště Václava Havla v Praze do centra hlavního města. Jejím cílem ...
 • Hodnocení investic do infrastruktury letišť 

  Author: Subbotina Polina; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou finančního a ekonomického hodnocení investičních projektů infrastruktury letišť. Teoretická část se skládá z vymezení základních pojmů, podkladů v oblasti projektového řízení a ...
 • Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě 

  Author: Antonova Daria; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Předmětem bakalářské práce "Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě" jsou ztráty dopravního podnikání spojené s nepravidelnými událostmi. Tato práce podává přehled o některých existujících metodách výpočtu ušlého ...
 • Analýza a optimalizace zásobování dodavatele autodílů 

  Author: Pochop Stanislav; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem diplomové práce je navrhnout nové trasy rozvozu zboží ze skladů na pobočky pro společnost Auto Kelly. Jsou k tomu využity metody z oblasti teorie grafů. Problém, který je v práci řešen, je problém okružních jízd. ...
 • Optimalizace svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy 

  Author: Štulíková Nikola; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného umístění pro novou překládací stanici na území hlavního města Prahy pro firmu Pražské služby a.s. První část diplomové práce popisuje fungování společnosti Pražské služby, ...
 • Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most 

  Author: Kužel Vojtěch; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Jelínek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je ...
 • Analýza úrovně časové koordinace veřejné hromadné dopravy v Třebíči 

  Author: Novák Aleš; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Bakalářská práce se zabývá přestupními vazbami systému městské hromadné dopravy (MHD) v Třebíči. Jsou popsány příčiny jejich vzniku, omezující podmínky a současný stav provozu. Byl vytvořen matematický model, jenž koresponduje ...
 • Srovnání vybraných letišť ve střední Evropě z pohledu cestujícího 

  Author: Medová Alžběta; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání vybraných letišť centrální Evropy, tedy Letiště Václava Havla v Praze, Vienna International Airport a Dresden International Airport. V teoretické části práce jsou blíže popsána ...
 • Návrh postrkové služby v oblasti Vysočiny 

  Author: Růžička Jan; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Tyle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá nákladní železniční dopravou v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh postrkové služby na železniční trati Brno - Havlíčkův Brod - Kolín. Trať je podrobně zanalyzována, je proveden ...
 • Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky 

  Author: Bil Martin; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Medveď Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem bakalářské práce "Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky" je analyzovat strukturu českého dopravního trhu a vyvodit důsledky zavedení evropských zákonů o minimální mzdě na dopravce z ...

View more