Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh rozvoje naváděcího systému na parkování v Českých Budějovicích 

  Author: Tereza Grötschelová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Ludvík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Bakalářská práce „Návrh rozvoje naváděcího systému na parkování v Českých Budějovicích“ rozvíjí myšlenku implementace dynamického systému navádění vozidel pro nákladní vozidla. V rešeršní části práce jsou shrnuty aktuální ...
 • Možnosti aplikace Víceúčelového modelu železniční infrastruktury 

  Author: Vít Řezáč; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Práce popisuje Víceúčelový model železniční infrastruktury v rozsahu znalostí potřebných pro uživatele resp. vývojáře specifických rozšíření pro tento model. Dále popisuje implementaci specifického rozšíření pro potřeby ...
 • Preference cestujících ohledně jízdních dokladů v PID 

  Author: Jiří Palas; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Eichler Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato práce se věnuje tématu jízdních dokladů ve veřejné dopravě a preferencím cestujících ohledně jejich nákupu a využívání, a to se zaměřením na Pražskou integrovanou dopravu (PID). V teoretické části je stručně popsána ...
 • Návrh koncepce rozšíření dopravního systému v Ostravě o sdílenou dopravu 

  Author: Jan Bokůvka; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Fridrišek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce na základě zkušeností z jiných měst v Evropě nachází způsoby, jak je možné sdílenou dopravu propojit s městskou hromadnou dopravou. Jako cíl si klade nalézt řešení, které pomůže snížit zátěž na městskou pokladnu v ...
 • Statistické modelování dopravních parametrů pomocí klastrovacích metod 

  Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato práce se zabývá využitím klastrovacích metod v oblasti analýzy naměřených dat s cílem nalézt a popsat společné vlastnosti různých oblastí. Hlavním zaměřením je prozkoumání, jak může klastrová analýza pomoci v identifikaci ...
 • SPŠSE Liberec jako vzorová inteligentní budova a předmět výuky 

  Author: Filip Kotas; Supervisor: Šmejkal Ladislav; Opponent: Semerád Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato diplomová práce má za cíl vytvořit studii dlouhodobé koncepce chytrého řízení budovy SPŠSE v Liberci, navrhnout detailní řešení chytré elektroinstalace a potřebné instrumentace, jako podklad pro zadání následných ...
 • Měření a vyhodnocení přítlačné síly na dynamicky namáhaných dílech karoserie 

  Author: Vít Baran; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Lujc Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Tato diplomová práce popisuje proces vzniku nové životnostní zkoušky ve firmě Škoda Auto a.s. Pomocí zařízení a SW americké firmy Tekscan bylo provedeno měření provozního zatížení v dorazech zadního víka a následné ...
 • Metodika vyhodnocení směrových dopravních průzkumů 

  Author: Eva Hajčiarová; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Kumpošt Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh Metodiky pro zpracování a vyhodnocení směrových dopravních průzkumů. V teoretické části se diplomová práce zabývá rešerší současného stavu vědeckého výzkumu a reálné praxe zpracování a ...
 • Návrh řešení dynamického parkování ve vybrané oblasti Černého Mostu 

  Author: Tomáš Plot; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Jíšová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
  Předmětem této diplomové práce je analýza aktuálního stavu zadané oblasti, návrh vhodného dynamického parkování s přesahem do zadané oblasti s využitím nových technologických a technických prostředků ITS, v neposlední řadě ...
 • Návrh a ověření IoT technologie pro vybranou lokalitu na železnici 

  Author: Lukáš Svoboda; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Pavel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
  Předmětem diplomové práce „Návrh a ověření IoT technologie pro vybranou lokalitu na železnici“ je vypracovat projekt pro vybranou lokalitu u Správce železnice, včetně ekonomické rozvahy a ověřit tento projekt. Součástí ...
 • Analýza modelově založených systémů podpory rozhodování pro řízení dopravy 

  Author: Richard Rek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Osman Ahmed
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
  Pro řízení dopravy v reálném čase je nezbytné, aby veškerá rozhodnutí dopravních operátorů vycházela ze všech možných informací z naměřených dat a obecných znalostí o dopravě, které prostřednictvím řízení dopravy a řízení ...
 • Návrh testovací platformy systému LDACS 

  Author: David Levin; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Machula Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
  LDACS je budoucí digitální komunikační systém v letectví který dokáže zajistit poskytování jak navigačních tak i přehledových služeb. Tento systém je současně ve standardizačním procesu u Mezinárodní organizace pro civilní ...
 • Aplikace pocitových map v rámci dopravní strategie města 

  Author: Ondřej Bečka; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Kočárková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
  Tato práce se věnuje aplikaci metody pocitových map vytvořených na základě žáků základní školy v rámci dopravní strategie města Dobřichovice. Teoretická část se zabývá vztahem člověka k prostoru, dopravní bezpečností dětí ...
 • Návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu 

  Author: Patrik Baleka; Supervisor: Navrátilová Kristýna; Opponent: Štěch Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
  Předmětem bakalářské práce je návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu. Cílem práce je zmapovat preference uživatelů a navrhnout odpovídající uživatelské prostředí. Teoretická část se ...
 • Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0. 

  Author: Daniel Chlebek; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá novým přístupem k realizaci infrastruktury zabezpečovacího zařízení v České republice s cílem analyzovat principy distribuovaných digitálních technologií. Práce rozvádí Koncept Železnice ...
 • Návrh městského multimodálního dopravního informačního systému 

  Author: Lukáš Kacar; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Štursa Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá navržením ideální formy dopravního informačního systému ve městech s použitím více módů dopravy. V práci je zkoumán nynější stav dopravních systémů. Dále je zpracováváno, jak by mohly vypadat ...
 • Implementace autonomního železničního provozu do systémů reálné infrastruktury 

  Author: Daniel Franc; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hopp Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat současný stav vývoje autonomních drážních vozidel, nynější železniční infrastrukturu a existující legislativu spojenou s autonomními drážními vozidly a autonomním provozem, následně ...
 • Návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu 

  Author: Patrik Baleka; Supervisor: Navrátilová Kristýna; Opponent: Štěch Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem bakalářské práce je návrh aplikačního prostředí pro navigaci cyklistické dopravy v intravilánu. Cílem práce je zmapovat preference uživatelů a nabídnout podněty pro zlepšení stávajících aplikací. Teoretická část ...
 • Návrh implementace městské mobility v konceptu Smart City do města Choceň 

  Author: Jiří Vojtíšek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Němeček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh implementace městské mobility v konceptu Smart City do města Choceň‘ je porovnání přístupů v zavádění konceptu Smart City v rámci ČR a v zahraničí, vypracování koncepce městské mobility ...
 • Návrh dynamického způsobu řízení křižovatky Husova - V. Klementa v Ml. Boleslav 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Bernášek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  V této diplomové práci je řešen návrh světelně řízené křižovatky na doposud neřízené křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Předkládaný text navazuje na moji bakalářskou práci, kde bylo navrženo základní ...

View more